‘Uit De Westvoornse Politiek’

Uitzendingen

Per 1 januari is de gemeente Westvoorne op een andere vergaderstructuur overgegaan. Ook in het vervolg zullen enkel de gemeenteraadsvergaderingen via het internet te volgen zijn. Dit betreft wel zowel het debatdeel als het besluitdeel van de bijeenkomst van de gemeenteraad.

De voorbereidende commissievergadering, de informatieronde, wordt echter niet uitgezonden. Op dinsdag 25 januari vindt de eerstvolgende live uitzending van de gemeenteraadsvergadering plaats.

 

Woonbedrijf

Het college van B en W heeft een werkgroep ingesteld die verschillende scenario’s voor verzelfstandiging van het Woonbedrijf gaat onderzoeken. Naar verwachting zullen rond februari de eerste aanbevelingen worden voorgelegd aan het College. Ook de raadscommissie, de Huurdersvereniging en de Vereniging Onderdak Westvoorne zullen hierover worden geïnformeerd. Daarna wordt de eindrapportage opgesteld.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de Huurdersvereniging Westvoorne, de Vereniging Onderdak Westvoorne en medewerkers van de gemeente. Voorzitter is wethouder Klok. Westvoorne behoort tot één van de laatste gemeenten in Nederland met een eigen Woonbedrijf.

 

Glastuinbouwintensiveringsgebied

Het ontwerpbestemmingsplan en planMER voor het Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte liggen sinds 9 december 2010 tot en met 19 januari 2011 ter inzage. Naar verwachting zal op 5 april de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gaan plaatsvinden. Vorige week woensdag werd een informatiebijeenkomst over dit onderwerp gehouden.

Van 25 november 2009 tot 5 januari 2010 heeft er al een ontwerpbestemmingsplan met ontwerpexploitatieplan, planMER en ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegen. Mede als gevolg van de ingediende zienswijzen zijn de uitgangspunten van het glasbeleid op een aantal onderdelen gewijzigd. De herzieningen vormden de aanleiding om een nieuw ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Tijdens de inloopavond in De Man in Oostvoorne hebben bezoekers vragen kunnen stellen. De wethouders Klok en Van Lith waren hierbij aanwezig.

 

Voorweg

Tijdens de eerste informatieronde is het ontwerpbestemmingsplan, -exploitatieplan en welstandparagraaf Voorweg Oostvoorne aan de Westvoornse politiek gepresenteerd. Het plangebied omvat onder andere de locatie Formido met omringende kavels aan de Voorweg en een paardenweide aan de Hoefweg met een aantal kavels langs de Molendijk en Voorweg.

Er worden daar verschillende woontypen – van sociale rijwoningen tot vrijstaande bungalows –  gerealiseerd. Een deel zal worden verkocht aan het Woonbedrijf. Voor de architectuur van het te ontwikkelen gebied is de dertigerjaren Tuinwijk als leidraad genomen, die moet aansluiten bij de huidige bebouwing. Kenmerkend voor deze stijl is de rijke detaillering.

Gisteren – dinsdag 11 januari – hebben de politieke partijen zich, zoals in de nieuwe vergaderstructuur het geval is, eerst over de plannen voor de Voorweg laten informeren. Later zal in de gemeenteraadsvergadering discussie en besluitvorming over dit onderwerp gaan plaatsvinden.