‘Uit De Westvoornse Politiek’

Fractieassistenten

Dhr. Huisman uit Tinte treedt af als fractieassistent van Partij Westvoorne. De statuten van de partij staan niet toe dat een bestuurslid tevens deel uitmaakt van de fractie.

D66 krijgt er een tweede fractieassistent bij. Dhr. Mulder uit Oostvoorne gaat naast dhr. Van der Noll uit Rockanje deze functie vervullen.

 

Bestemmingsplan ‘Dorpsgebied Tinte’

Het bestemmingsplan ‘Dorpsgebied Tinte’ moet worden geactualiseerd. Dit is een door de overheid ingestelde verplichting voor verouderde bestemmingsplannen, die voor eind 2012 dient te worden doorgevoerd. Het voor Tinte geldende dateert namelijk nog van 1963.

Alle politieke partijen drongen vorige week woensdag tijdens de commissievergadering VROM bovendien aan op het realiseren van visie voor toekomstige woningbouw in het dorp. In dat geval zou de gemeente veel sterker bij de Provincie staan, die groen licht voor een dergelijk plan moet geven. Eerdere pogingen leidden tot niets. De Westvoornse politiek geeft de voorkeur aan uitbreiding van het dorp achter de Weidehof. Afhankelijk van de snelheid van de totstandkoming van de woningbouwvisie voor Tinte zal deze tevens onderdeel uit gaan maken van het nieuwe bestemmingsplan.

 

Verkeersmaatregelen Heveringseweg/Voorweg

Binnenkort zullen de versmallingselementen op de Heveringseweg en Voorweg in Oostvoorne definitief worden ingegraven. Vorig jaar zijn de verkeersremmende maatregelen aangebracht. Het doel hiervan was met name om de te hoog gereden snelheden op deze wegen terug te dringen.

De reacties van omwonenden en gebruikers zijn in de tussentijd geëvalueerd. Er zijn eveneens verkeersmetingen uitgevoerd en is er overleg met hulpdiensten geweest. Er kwamen enkele knelpunten naar voren die dienen te worden aangepast. Naast de al genomen maatregelen worden de volgende suggesties gedaan: het verwijderen van één van de versmallingselementen bij de oversteek Voorweg nabij de Schepenenweg en het opschuiven van het andere element richting rijweg, het verplaatsen van de versmalling nabij Voorweg 66 naar de zijde van de begraafplaats en extra paaltjes bij de versmalling Steenbeek en Heveringseweg 3A tegen het achterlangsrijden van de versmalling plaatsen.

Alleen het element bij de Goudhoekweg zal voorlopig nog niet in de grond worden geplaatst, maar iets verderop bij wijze van proef worden neergezet. Omwonende mevr. Hoek klaagde in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag over de chaotische situaties die daar ontstaan. Zij adviseerde daarom om deze verkeersremmende maatregel meer de Voorweg op de plaatsen. Verder merkte de inspreekster op dat de andere elementen wel het gewenste effect hebben.

Ook de politieke partijen waren grotendeels tevreden met de resultaten. Het aantal te hoog gereden snelheden is aanzienlijk teruggedrongen. Veel van de huidige overlast is bovendien te wijten aan het asociale gedrag van personen. Het plaatsen van matrix- en andere verkeersborden zouden oplossingen hiervoor kunnen bieden.

Alleen Partij Westvoorne ziet geen verbetering en wil het liefst alle obstakels verwijderd hebben, omdat de algemene veiligheidssituatie is verslechterd. Dit weegt niet genoeg op tegen de snelheidsafname. De partij pleit daarom voor alternatieve maatregelen.   

 

Verplaatsing bedrijf

Het gemeentebestuur wil toestemming gaan verlenen om het bedrijf van agrariër Noordermeer van de Verlengde Lodderlandsedijk naar de Lodderlandsedijk in Rockanje te verplaatsen. Deze verhuizing vindt plaats in het kader van het project ‘Strypse Wetering’. Voor een hedendaagse bedrijfsvoering wordt scheiding tussen weidegronden en bedrijfsbebouwing als inefficiënt beschouwd. Aan de Lodderlandsedijk kan het bedrijf daarnaast groeien van ongeveer 25 melkkoeien naar 70 melkkoeien. Op de huidige bedrijfslocatie zal een woonbestemming komen. Alle politieke partijen waren in de commissievergadering VROM van vorige week woensdag in principe voor deze optie.

Voor de verplaatsing is uiteindelijk een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Omwonenden van de Lodderlandsedijk rondom de Dwarsdijk hebben bezwaar hiertegen gemaakt. Een dergelijk bedrijf past naar hun mening niet in dit woongebied en is milieubelastend. Het veroorzaakt o.a. stank, verkeeroverlast, lawaai en trekt vliegen en ander ongezond en overlastgevend ongedierte aan.

 De gemeente, de LTO, het Waterschap en de heer Noordermeer en zijn adviseur hebben gekeken naar de volgens hen meest geschikte locatie. Dat is de Lodderlandsedijk gebleken. Ook de politiek drong erop aan eerst te kijken naar de beste plek aldaar. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de boerderij meer naar achteren – aan de oostkant van de Dwarsdijk – te situeren. Andere geopperde locaties in de omgeving bleken niet geschikt of haalbaar te zijn en zouden naar verwachting wederom klachten van omwonenden opleveren. De PvdA vroeg zich bij monde van fractieassistent mevr. Roggeveen over de geprefereerde locatie nabij de Dwarsdijk nog wel af hoe breed de ecologische hoofdstructuur is en hoe ver functies als stallen of wonen aan de Lodderlandsedijk daar wettelijk gezien vandaan moeten blijven.

Wethouder Van Lith van VROM gaat de mogelijkheden verder bestuderen. Het onderwerp zal wederom in de commissie en in de raadsvergadering aan de orde komen.