‘Uit De Westvoornse Politiek’

Parkeerplaatsen De Ruy

Het braakliggend terrein van de voormalige brandweergarage aan de Ruy in Oostvoorne wordt opgeruimd. Er komen op die locatie 50 parkeerplaatsen. Deze mededeling deed wethouder Van Lith in de raadsvergadering van 27 april.

 

Lichthinder brandweergarage

Omwonenden van de brandweer in Oostvoorne ervaren lichthinder. Burgemeester De Jong heeft in de raadsvergadering van 27 april gemeld dat er op ambtelijk niveau al contact is geweest met de desbetreffende personen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

 

Drukte badseizoen

De gemeente Westvoorne is volgens wethouder Klok in gesprek met de Rotterdamse reddingsbrigade. Er wordt een toenemend aantal badgasten verwacht nu het Slufterstrand op de Maasvlakte dicht is. Dit zal gevolgen hebben voor de gemeente, de veiligheidsdiensten, de EHBO en de reddingsbrigade in het aankomend badseizoen.

 

Asbest ‘De Rots’

Er is onlangs asbest weggehaald bij ‘de Rots’ in Rockanje. Grondonderzoek moet hierna gaan uitwijzen of deze locatie daadwerkelijk geschikt is voor woningbouw. Wethouder Klok betreurde afgelopen maandag in de commissievergadering ABZ/M de gebrekkige communicatie met omwonenden over dit onderwerp. Wel heeft hij enkele van hen tijdens een bezoek persoonlijk gesproken.

 

Verhuizing Stuifakkers

Wethouder Groenwegen heeft in de raadsvergadering van 27 april aangegeven dat het nog niet bekend is wanneer de verhuizing van de Swinshoek naar het woon-zorgcomplex Stuifakkers in Rockanje zal gaan plaatsvinden. Hij zal de raad daar t.z.t. over informeren.

 

Starterswoningen Voorweg/Formido

Het Woonbedrijf gaat 29 starterswoningen in het bouwplan Voorweg/Formido aankopen. Vervolgens kunnen deze onder de zogenaamde “Koopgarant” bepalingen weer worden doorverkocht. Het plan zal in totaal uit 104 woningen komen te bestaan.
Bij een eerdere dergelijke verkoop van sociale koopwoningen uit het project Valweg/Hoefweg – door middel van loting – overtrof de vraag vele malen het aanbod. Het wordt daarom verwacht dat dit succes eveneens voor het nieuwe plan in Oostvoorne zal gaan gelden. Alleen Partij Westvoorne kon afgelopen maandag tijdens de commissievergadering ABZ/M om diverse redenen niet met het raadvoorstel instemmen.
Met de “Koopgarant” bepaling voor sociale koopwoningen wil het gemeentebestuur jonge inwoners of oud-inwoners die vanwege studie tijdelijk elders zijn gaan wonen binnen de gemeentegrenzen houden. Deze mogelijkheid kan indien de gemeenteraad dat wil in de toekomst ook voor bouwprojecten in Rockanje worden ingezet.

 

Nieuwe vergaderstructuur

In de onlangs uitgekomen rapportage ‘De raad eerder betrekken bij besluitvorming’ worden enkele aanbevelingen gedaan om het politieke besluitvormingstraject in Westvoorne te verbeteren. De vergaderdruk moet omlaag en er dient meer tijd te ontstaan voor het contact met de bevolking.
Een werkgroep, bestaande uit raadslid mevr. Krajenbrink-Meinds (VVD), fractieassistent mevr. Roggeveen (PvdA), burgemeester De Jong, wethouder Klok, gemeentesecretaris Postema, hoofd afdeling VROM Van der Wurff en raadsgriffier De Vries, heeft enkele veranderingen voorgesteld. Zij willen o.a. de vergaderstructuur zodanig wijzigen zodat er wekelijks op één vaste avond activiteiten in het gemeentehuis zijn: een informatieavond en presidium (week 1), fractieoverleggen (week 2) en een raadsvergadering (week 3). Het CDA stelt daarbij voor om in de extra week (week 4) een oriëntatieavond in te stellen om te zien wat er onder de bevolking speelt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van locatiebezoeken.
‘Met een onveranderbare werkwijze zal iedere nieuwe vergaderstructuur hetzelfde matige resultaat opleveren’, stelde fractievoorzitter mevr. Van Blom (Partij Westvoorne) tijdens de commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag. De vergadruk lijkt volgens haar bovendien eerder toe dan af te nemen als er in tegenstelling tot de huidige structuur iedere week minstens één vergadering zal zijn. Raadslid mevr. Langendoen (PvdA) was het daarmee eens. ‘Het zou heel mooi zijn, maar ik zie het somber in. Er zijn nu al heel veel avonden’.
Burgemeester De Jong meende dat na de invoering van de nieuwe vergaderstructuur er meer ruimte zal ontstaan voor politieke discussie en inspraak van de bevolking. Het besluitvormingsproces wordt dan in drie duidelijkere fases ingedeeld: ‘beeldvorming’ (o.a. hoorzitting burgers en informeren raad), ‘oordeel’ (zwaartepunt politieke debat) en ‘besluitvorming’. ‘De burger weet beter waar hij of zij aan toe is als je het goed doet’. Dat vergt volgens de burgemeester van alle betrokken wel een andere opstelling en kan daardoor niet bij de eerste vergadering al geheel goed verlopen.
Op 31 mei zal het onderwerp opnieuw in de commissie ABZ/M worden besproken.