‘Uit De Westvoornse Politiek’

Toekomstplannen: ‘op elkaar afstemmen’

De gemeenten op Voorne-Putten zijn gezamenlijk aan het nadenken over de toekomst. Zij willen hun plannen op elkaar gaan afstemmen. In het kader daarvan heeft onlangs een bijeenkomst plaatsgevonden.

De hoofdlijnen uit de diverse – door de gemeenten afzonderlijk vastgestelde – ‘Toekomstvisies’ zullen worden gebundeld. Voor het najaar staat er een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp gepland.

 

Hulpverlening: ‘strandvoertuig’

De Westvoornse brandweer gaat een strandvoertuig krijgen om hulpverlening te kunnen bieden. Dit kon burgemeester De Jong tijdens commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag melden. Ook het hulpverleningsvoertuig in Oostvoorne verdwijnt niet. Aanvankelijk zouden er niet voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn om deze te kunnen behouden.

 

Strand: ‘schilderwerk noodzakelijk’

Raadslid Dukker (VVD) heeft in de commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag kritiek geuit op het onderhoud van de strandpleinen in Rockanje. Het schilderwerk daarvan heeft zijn zorg. Het ziet er niet fris en net uit. Dit is met name een probleem nu Westvoorne zich duidelijk als een recreatiegemeente aan het profileren is.

Wethouder Klok is het met dhr. Dukker eens. Hij benadrukte dat de voor het onderhoud verantwoordelijke organisatie – het Recreatieschap – op dit moment ook met bezuinigingen te maken heeft. ‘Ik wil een poging doen om dan maar zelf met een oplossing te komen’.

De speeltoestellen op het strand zullen door het Waterschap worden teruggeplaatst. In verband met de zandsuppletie waren die tijdelijk verwijderd. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

 

Tintefeest: ‘we gaan feesten’

Het Tintefeest loopt volgens Partij Westvoorne risico. De noodzakelijke vergunningen voor het jaarlijkse festijn dat aankomend weekend weer zal gaan plaatsvinden zijn namelijk pas kortgeleden afgegeven. Daardoor bestaat de kans dat er bezwaar tegen kan worden aangetekend.

Burgemeester De Jong gaf aan geschrokken te zijn van deze mededeling. De vergunningen waren – o.a. door overleg met andere diensten – inderdaad aan de late kant verleend, maar zijn inmiddels wel rond. Er zijn daaromtrent vooralsnog geen problemen geconstateerd. De burgemeester heeft dit tijdens de desbetreffende commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag nogmaals bevestigd gekregen. ‘We gaan feesten in Tinte vanaf donderdag’, concludeerde hij dan ook ten stelligste.

 

‘De Rots’: ‘geen asbestgevaar’  

Het verwijderen van asbest op de locatie ‘de Rots’ aan de Dorpsweg in Rockanje is volgens de hiervoor geldende normen uitgevoerd. Dat stelt het college van B en W in een nadere toelichting op dit onderwerp.

Bij het afgeven van de sloopvergunning is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Vervolgens is het gevonden asbest door een daartoe gecertificeerd bedrijf verwijderd. Hierna heeft een eindinspectie plaatsgevonden en is het gebied weer vrijgegeven. Ten slotte is er een afvoerbon aan de gemeente overlegd. De locatie moet wel geschikt worden gemaakt voor nieuwbouw. Er zijn daarvoor al meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze zijn echter nog niet akkoord bevonden door de DCMR, die heeft aangegeven dat de bodem waarschijnlijk op lange termijn moet worden gesaneerd. Om te bekijken wat er precies gesaneerd gaat worden is extra onderzoek nodig. De bijkomende kosten met betrekking tot de asbestproblematiek, zoals de verwijdering, het onderzoek en het geschikt maken voor woningbouw, worden op de projectontwikkelaar verhaald waarvan de gemeente de locatie met bebouwing heeft gekocht.

Het gebied ‘de Rots’ is momenteel niet afgezet. Wethouder Klok heeft in de commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag aangegeven dat er ‘aan de oppervlakte’ namelijk geen gevaar bestaat.

 

Wachtgelduitkeringen: ‘minder dan bij herbenoeming’

De wethouders Klok (D66) en Van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) hebben wettelijk gezien recht op een wachtgelduitkering. Onlangs werd door oppositiepartij PvdA naar voren gebracht dat er geen sprake zou zijn van vier wethouders voor de prijs van drie. De inwoners van Westvoorne zouden hierdoor om de tuin zijn geleid. Het college van B en W heeft een nadere toelichting op dit onderwerp gegeven.

De twee wethouders zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. herbenoemd. Zij zijn echter voor een minder aantal uren dan voorheen aangenomen. Op grond van de APPA wet ontvangen de heren Klok en Van Lith voor deze achteruitgang dan ook een wachtgelduitkering.

In de gemeentelijke begroting van 2010 was al een bedrag van 100.000 euro voor eventuele wachtgeldkosten gereserveerd. Na het ontslag van wethouder Geers resteert een bedrag van 56.000 euro. De uitkeringen aan de twee wethouders bedragen voor 2010 zo’n 21.000 euro. In het geval dat zij niet zouden zijn herbenoemd had hun ontslag veel meer aan wachtgeld gekost. Dit zou zijn gegaan over een bedrag van ongeveer 45.000 euro per wethouder per jaar.

 

Adviesraad: ‘verbeterde samenwerking’

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingegaan. Het belangrijkste doel hiervan is dat iedereen in de samenleving kan ‘meedoen’. Gemeenten moeten zorgen voor voorzieningen en ondersteuning om mensen in staat te stellen mee te doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. In 2008 is in Westvoorne de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning geïnstalleerd.

De leden van de adviesraad adviseren het college van B en W gevraagd en ongevraagd over plannen en beleid voor de WMO, de Wet Werk en Bijstand, de IOAW, de IOAZ en de Wet sociale werkvoorziening. In 2009 ontving de adviesraad van de gemeente acht adviesaanvragen en daarnaast diverse stukken die ter kennisname werden toegezonden.

De samenwerking ten opzichte van het eerste jaar is verbeterd, maar zeker nog niet optimaal te noemen. ‘Spijtig was bijvoorbeeld dat door de gemeente werd verzuimd advies te vragen inzake besluitvorming omtrent de aanbesteding huishoudelijke hulp. Deze is geheel buiten de Adviesraad om tot stand gekomen’, staat er in het jaarverslag 2009 van de adviesraad vermeld. Van de uitgebrachte adviezen werden in veel gevallen wel de adviezen geheel of gedeeltelijk overgenomen.

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning kampt met een relatief hoog aantal vacatures. ‘Hoewel het vele werk op slechts enkele schouders rust, gaat dit naar verluidt niet ten koste van de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen’, concludeert de adviesraad zelf. Niet iedereen in Westvoorne voelt zich vooralsnog in voldoende mate vertegenwoordigt.