‘Uit De Westvoornse Politiek’

Verkoop ‘Stuifakkers’

Er zijn momenteel vergaande gesprekken bezig over de verkoop van het nieuwe woon-zorgcomplex ‘Stuifakkers’ in Rockanje door Humanitas aan Vestia. Deze mededeling deed directeur Moes van de Catharina Stichting – de zorgaanbieder in het gebouw – in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag. Van het reeds tekenen van een notariële akte is echter nog geen sprake.

 

Verhuizing ‘Stuifakkers’: ‘dat is niet niets’

Bewoners van de Swinshoek zijn volgens directeur Moes van de Catharina Stichting in het algemeen tevreden over de geplande verhuizing naar het nieuwe woon-zorgcomplex ‘Stuifakkers’ in Rockanje. Zij worden hier momenteel door de stichting en de gemeente Westvoorne op voorbereid. Zo vinden er spreekuren van het WMO-loket en Bureau Sociale Zaken plaats in de Swinshoek.

Per individu wordt er gekeken wat de (on)mogelijkheden zijn en naar oplossingen gezocht. Op financieel gebied veranderd er veel. De mogelijkheden voor de plaatsing in het type huurappartement worden bijvoorbeeld medebepaald door de hoogte van het inkomen en het eigen vermogen. Men krijgt na de verhuizing te maken met WMO-voorzieningen en huurtoeslag. Bovendien komen er voor velen praktische en emotionele kanten bij het betrekken van een nieuw appartement kijken. Voor de inwoners zal de woonsituatie heel anders worden nu zij van een ‘all-inclusive verblijf’ naar een veel meer zelfstandige manier van wonen gaan. Daarin moet de zorg – zoals de maaltijden – worden ingekocht. Er worden ter voorbereiding van de verhuizing zelfs ‘Senseo cursussen’ gegeven. Een enkeling van de deelnemers daarvan is boven de honderd. ‘Dat is niet niets’, vond dhr. Moes.

Niet iedereen verhuist tenslotte mee. Acht ouderen hebben aangegeven liever naar een ander verzorgingstehuis te gaan. Een ander deel van de huidige Swinshoekbewoners zal naar de afdeling ‘kleinschalig wonen’ in Stuifakkers worden overgeplaatst. Deze mogelijkheid is speciaal bestemd voor dementerende bejaarden, die niet meer zelfstandig in een appartement kunnen verblijven. Het is de bedoeling dat alle bewoners ook na de verhuizing, die na de zomervakantie zal plaatsvinden, worden begeleid.

 

Inclusief beleid: ‘dat mag niet meer gebeuren’

De landelijke organisatie ‘Versterking Cliëntenpositie’ (VCP) draagt bij aan zichtbare, effectieve belangenbehartiging van mensen met beperkingen of chronische ziekte op het lokaal niveau. Vertegenwoordigers hiervan pleitten in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag voor een cultuuromslag van het gemeentelijk apparaat. De lokale overheid zal met hen moeten gaan nadenken over wat er al voor deze groep is gerealiseerd en wat er kan worden verbeterd. Kortom, er dient gezamenlijk gemeentelijk beleid te worden gerealiseerd. Daardoor wordt gestreefd naar een zogenaamde ‘inclusieve samenleving’.

Wethouder Groenewegen meldde dat deze manier van beleid maken eigenlijk reeds bestaat in de gemeente Westvoorne. ‘We moeten kijken of we op het juiste spoor zijn’, vond hij wel. Zo bestaat er de nodige kritiek op de inrichting van het pas vorig jaar geopende cultureel centrum ‘de Man’ in Oostvoorne, die niet voldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking. ‘Dat mag ons niet meer gebeuren’.

 

JOP: ‘ik zie het verschil niet’

Alleen de PvdA stond afgelopen donderdag kritisch ten opzichte van het eerste – op verzoek van de gemeenteraad gedane – advies van de jeugdraad van Westvoorne. ‘Als ik ga vergelijken zie ik het verschil niet’, concludeerde fractieassistent mevr. Van Vliet in de commissievergadering WOW. De jeugdraad heeft geadviseerd om de tijdelijk jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor Rockanje aan de Van Kleyburgweg te situeren. De plek ligt beschut, er zijn bankjes aanwezig, veel omwonenden zijn er niet en de afstand tussen de JOP en de bewoners is dermate groot dat er naar verwachting weinig overlast zal zijn. Volgens de jeugdraadsleden zal het – indien er geen gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaatsen – tevens ideaal zijn om een balletje te trappen. De locaties ‘de Drenkeling’ en ‘kruising Middeldijk’ zien zij daarentegen niet zitten. Eerder vielen al het grasveld aan Hoogvlietlaan, de Merel, de Hoeksteen en het Weyerland af. Het is de bedoeling dat de definitieve JOP achter ‘Zeeman’ komt. Dit idee wordt meegenomen in de ontwikkeling van de ‘Noordrand’.

Mevr. Van Vliet is echter van mening dat de nieuwe tijdelijke locatie even ver van het dorpscentrum af ligt als ‘de Drenkeling’. Zij voorziet door de aanwezige bushalte problemen met passagiers en jongeren van de omliggende campings. Bovendien bestaat er een reële kans dat door bezwaren rondom de plek achter ‘Zeeman’ de JOP aan de Van Kleyburgweg weleens een vrij definitieve kan gaan worden. Het grasveld aan de Hoogvlietlaan vindt de PvdA nog steeds de beste locatie.

De overige politieke partijen waren enthousiaster. ‘Ik ben verbaasd dat wij dit niet eerder hebben bedacht’, reageerde fractievoorzitter Littooij (CDA). Wethouder Groenwegen gaat nu met de omwonenden van de Van Kleyburgweg in gesprek. Voor toekomstige jongerenonderwerpen wil hij graag wederom van het advies van de jeugdraad gebruik gaan maken.

 

Olaertsduyn: ‘risico van Laurens’

Olaertsduyn zal in de toekomst mogelijk een nieuwe bestemming gaan krijgen

Het landgoed ‘Olaertsduyn’ zal in de toekomst mogelijk een nieuwe bestemming gaan krijgen. Zorgaanbieder Laurens en de gemeente Westvoorne zijn hiervoor een plan aan het ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het conferentiecentrum ‘de Heveringen’ en het vakantieverblijf ‘de Weijert’ gesloopt worden. In plaats daarvan moeten er een woon-zorgcomplex met maximaal 60 appartementen, een zorghotel en een vakantiehuis komen. De doelgroep is mensen met een zorgindicatie. Het woon-zorgcomplex wordt voor hen een permanent verblijf en het zorghotel en vakantiehuis zijn slechts tijdelijk. Het gehele project moet tenslotte een combinatie van wonen en zorg worden. Voor het oude landhuis wordt gedacht aan horeca-activiteiten gecombineerd met zaalverhuur.

Niet alleen dient bij de ontwikkeling rekening te worden gehouden met wetten omtrent natuurwaarden, maar een voorwaarde van de gemeente is dat 30 procent van de woningen in de sociale sector dient te worden gerealiseerd. Deze factor is conform de vastgestelde Woonvisie en de verstedelijkingsafspraken met de stadsregio. Anders moet er door de aanvrager een financiële bijdrage worden gedaan voor dergelijke bouw elders in Westvoorne. Dit punt benadrukten ook de politieke partijen nog eens in de commissievergadering VROM van vorige week woensdag.

Een punt van kritiek vanuit de politiek was de financiële haalbaarheid van het project. ‘Het project is het risico van Laurens. Wij faciliteren en stappen er niet in’, aldus wethouder Van Lith van VROM. In geval dat de zorgaanbieder het landgoed van de hand zou willen doen blijven dezelfde randvoorwaarden – de combinatie van wonen en zorg – gelden.

De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het oordeel van de commissie de eerste basis is om verder met ‘Olaertsduyn’ te gaan. Hierna zal met omwonenden worden overlegd. Vervolgens zal het onderwerp wederom door de commissie VROM en de gemeenteraad worden besproken.

 

Toeristisch-recreatief beleid: ‘goede promotie is essentieel’

De thema’s ‘natuurlijk toerisme en duurzaamheid’ en ‘mogelijkheden voor intensieve recreatie en sport’ vormen de basis van de toeristisch-recreatieve visie voor Westvoorne. Deze nota loopt parallel aan de vorig jaar vastgestelde ‘Toekomstvisie’. In de komende tien jaar dient de nadruk te liggen op het behoud en de versterking van de natuurlijke en dorpse uitstraling van de gemeente.

Goede promotie is essentieel’, meende wethouder Klok vorige week maandag tijdens de presentatie van de visie in de commissievergadering ABZ/M. Toeristen moet duidelijk worden gemaakt dat Westvoorne meer is dan enkel zee en strand.  Op basis van interviews en discussies met diverse betrokkenen zijn uiteindelijk zeven projecten naar voren gekomen die dienen te worden ontwikkeld: Quality Coast certificaat (Europees kenmerk voor duurzame ontwikkeling van kustgemeenten) behalen; nieuwe vormen van verblijfsrecreatie toevoegen; ontwikkelen van openlucht speel- en doemogelijkheden in de natuur; prijsvraag ‘meest aantrekkelijke en innovatieve nieuwe plattelands-toeristisch recreatieve product’; nieuwe en bijzondere horeca; ontwikkelen toeristische promotie; en parkeeroplossingen. De meeste politieke partijen waren positief en kwamen met concrete voorstellen ter verbetering van deze sector, zoals het uitbreiden van de mogelijkheden van de multifunctionele centra en faciliteiten voor fietsers, ruiters en menners. Zij waarschuwden voor de huidige economische situatie die deze kunnen beperken. ‘Het is veel te ambitieus. Alles moet meer en beter’, stelde raadslid mevr. Langendoen (PvdA). Zij pleitte er voor bestaande toeristische trekpleisters vooral eerst ‘op te leuken’.  Een ander heikel punt is het voorstel voor het plaatsen van strandhuisjes. Dit zou tot verpaupering van het strand kunnen leiden.  

Wethouder Klok benadrukte dat de nota slechts een visie is. Van echt concrete projecten is hierin nog geen sprake. Pas in een later stadium  zal de toeristisch-recreatieve visie nader worden uitgewerkt.

 

Wethouderskosten: ‘er zit (g)een addertje onder het gras’

Een felle discussie ontstond er onverwachts in de commissievergadering ABZ/M van vorige week maandag. Raadslid mevr. Langendoen (PvdA) viel de coalitiepartijen aan op het feit dat vier wethouders de gemeenschap wel degelijk meer kost dan drie. Dit zou in tegenstelling zijn tot wat er tijdens de presentatie van de nieuwe coalitie op Goede Vrijdag werd gemeld. ‘Er zit een addertje onder het gras’.

Hoewel het aantal fte van de wethouders gelijk is gebleven, zitten de extra uitgaven in de wachtgeldregeling. De wethouders Klok (D66) en Van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) hebben daar gebruik van gemaakt nu zij er in vergelijking met de vorige periode in arbeidsuren op achteruit zijn gegaan. De gemeenteraad en de inwoners van Westvoorne zijn hierdoor volgens mevr. Langendoen misleid. ‘We zijn te goed van vertrouwen geweest en er met open ogen ingetuind’, stelde zij. ‘Dit is angstvallig door de coalitie verborgen gehouden’.

De nieuwe coalitiepartijen VVD en CDA namen er bij monde van mevr. Krajenbrink en dhr. Littooij meteen afstand van en vonden de gedane uitspraken ronduit schandalig. Langendoen werd door de laatste zelfs van ‘Wilders retoriek’ verweten. Beide fractievoorzitters wilden niet direct tot een inhoudelijk discussie overgaan, maar eerst meer achtergrondinformatie krijgen en dit  punt tot een volgende vergadering uitstellen.

Later in de week is het college van B en W na de ontstane commotie met een verklaring over de betalingsconstructies van de wethouders gekomen. Zij delen de salarispost met z’n vieren in plaats van zoals in voorgaande jaren met z’n drieën. Over de heren Klok en Van Lith wordt geschreven: ‘op grond van de rechten die in de vorige periodes zijn opgebouwd hebben zij recht op een wettelijke vergoeding van het aantal uren dat ze nu minder werken. Het gaat hier dus om een wettelijke regeling die los staat van de huidige salarispost voor wethouders op de begroting’. De conclusie wordt dan ook getrokken dat de inwoners van Westvoorne zijn en worden niet om de tuin geleid en er zitten geen addertjes onder het gras.