‘Uit De Westvoornse Politiek’

Toegankelijkheid Westvoorneweg: ‘nog wel oversteken’

Fractievoorzitter Littooij (CDA) heeft tijdens de gecombineerde commissievergadering van vorige week maandag vragen gesteld over de toegankelijkheid van de Westvoorneweg. Deze weg wordt op dit moment o.a. verbreed en is daarom geheel afgesloten voor weggebruikers.

Met name het oversteken van de weg om enkel van de omliggende wegen gebruik te kunnen maken is voor velen een probleem geworden. Wethouder Van Lith gaf aan dat dit laatste vooralsnog kan. De huidige stand van zaken wordt constant op de website van de gemeente gepubliceerd. Later zullen ook rotondes op de Westvoorneweg worden aangelegd.

 

Verplaatsing Noordermeer: ‘een ecologische verbindingszone’

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne heeft de gemeenteraad van Westvoorne verzocht om niet in te stemmen met de bedrijfsverplaatsing van agrariër Noordermeer van de Verlengde Lodderlandsedijk naar de Lodderlandsedijk/Dwarsdijk in Rockanje. Dit zou in het kader van het plan ‘Kreekherstel Strypse Wetering’ moeten gaan gebeuren. ‘In dit gebied – een robuuste ecologische verbindingszone – past door de toename van de ammoniakuitstoot, verdere bedrijfsvoering en grote toename van het aantal verkeersbewegingen geen nieuwvestiging van een veehouderijbedrijf’, staat er in de brief van de Verontruste Burgers van 11 juni jl. vermeld. De creatie van een nieuw natuur/recreatiegebied waarbij agrariërs het natuuronderhoud voor hun rekening nemen ziet de vereniging in principe wel als een positieve ontwikkeling.

 

Kadernota: ‘bezuinigingen’

Er moet in de komende jaren in de gemeente Westvoorne fors bezuinigd gaan worden. Dit kwam tijdens de gecombineerde commissievergadering van vorige week maandag sterk naar voren. Door middel van de kadernota geeft de gemeenteraad van tevoren de kaders aan voor de begroting. Het college van B en W gaat dit vervolgens uitwerken. De uiteindelijke begroting zal in de raad van oktober worden besproken.

Door een groot aantal maatregelen is de begroting voor 2010 nog sluitend gemaakt. Voor de periode tot tenminste 2014 geldt dit echter niet. Er zal hoe dan ook moeten worden bezuinigd om de begroting sluitend te kunnen maken. De politieke partijen geven aan waarop. Dit wordt aan de hand van de kerntakendiscussie gedaan.

Het merendeel van de politieke partijen heeft aangegeven geen ‘kaasschaaf methode’ te willen hanteren, maar juist duidelijke keuzes omtrent de noodzakelijke bezuinigingen te willen maken. Zij geven prioriteit aan uitgaven voor de WMO, het toerisme en het verenigingsleven.

Gisteren – dinsdag 22 juni – zijn de bezuinigingen tijdens de gemeenteraadsvergadering aan de orde geweest. De uitkomst hiervan was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

 

Extra budget WMO: ‘te behouden begroot’

Gemeentebelangen Westvoorne heeft tijdens de gecombineerde commissievergadering van vorige week maandag voorgesteld om het financiële overschot van 2009 voor de WMO te gaan bestemmen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 365.000 euro. In het raadsvoorstel staat vermeld om dit in de algemene reserve te storten.

Wethouder Van Montfoort van Financiën was het niet met de optie van Gemeentebelangen eens. Als het bedrag in de algemene reserves komt kan naderhand bepaald worden waar het geld aan wordt besteed. Bijvoorbeeld aan de WMO. Dit in plaats van dat het nu al vaststaat voor een specifieke bestemming. Ook andere politieke partijen gaven aan de consequenties van een extra budget voor de WMO op dit moment niet te kunnen overzien. 

Volgens fractievoorzitter Littooij (CDA) geeft het overschot aan dat er voor 2009 te behouden is begroot. Daarmee zijn andere onderwerpen tekort gedaan. De wethouder heeft beloofd daarom extra kritisch naar de bezuinigingen voor de komende jaren te gaan kijken. Volgens hem dient er ter voorkoming hiervan goed en juist begroot te gaan worden.

 

Inkomsten Woonbedrijf: ‘niet vooruit lopen’

Partij Westvoorne wil de komende jaren o.a. door middel van het gemeentelijk Woonbedrijf extra inkomsten generen. Dit kan door middel van een gecontroleerde verkoop van woningen of een lening op basis van de waarde van het bedrijf. Ook zouden er veel goedkopere starterswoningen dan op dit moment het geval is in de gemeente moeten worden gebouwd. De nieuwe lokale partij kwam tijdens de gecombineerde commissievergadering van vorige week maandag met een reeks ‘alternatieve voorstellen’ om te gaan bezuinigen.

Met name Gemeentebelangen Westvoorne uitte kritiek op het voorstel van Partij Westvoorne. Fractieassistent Kraaijenbrink meende dat niet voor alle inwoners koopwoningen toereikend zijn en er juist daarom voldoende huurwoningen moeten blijven bestaan. Bovendien zal er in het najaar een rapportage over het Woonbedrijf worden gepresenteerd. ‘We kunnen nu niet voor de muziek vooruit lopen’, stelde hij.

Het Woonbedrijf wordt veelal als cruciaal inzake de noodzakelijke bezuinigingen in de gemeente gezien. Door hieruit een hoger rendement te behalen kan dit middel worden ingezet om de gemeentebegrotingen sluitend te maken. Alle politieke partijen zijn het dan ook wel met elkaar eens dat er een discussie moet komen over de toekomstige positie van het gemeentelijk Woonbedrijf.

 

Communicatie: ‘bovenmatige aandacht’

Partij Westvoorne heeft tijdens de gecombineerde commissievergadering van vorige week maandag kritiek geuit op de verantwoordelijkheden van het college van B en W. Het onderdeel communicatie en burgerparticipatie is nu bij de burgemeester als portefeuillehouder ingedeeld. De partij had liever – gezien de grote aandacht van dit onderwerp door alle politieke partijen rondom de gemeenteraadverkiezingen – gehad dat hier veel meer belang aan zou worden gehecht en dat iedere wethouder afzonderlijk politieke verantwoording hierover zou afleggen. Het was toen voor allemaal overduidelijk dat er op dit punt ‘iets moest gaan gebeuren’.

‘Het is opgenomen in het coalitieprogramma en heeft de bovenmatige aandacht van elke wethouder’, reageerde wethouder Van Montfoort op de opmerkingen van fractievoorzitter mevr. Van Blom. Ook burgemeester De Jong was het niet met haar eens. ‘De raad gaat niet over de portefeuilleverdeling’. Als coördinator ‘communicatie’ is hij overkoepelend en heeft daardoor enkel een bredere functie dan de vier wethouders.  Het College is bovendien geheel verantwoordelijk voor het beleid. Mevr. Van Blom merkte op dat dit afgelopen december met de ‘val van wethouder Geers’ anders was. De Burgemeester was echter van mening dat dit punt hiermee niet te vergelijken was en dat de portefeuillehouder – zowel in het geval van de wethouders als gekozen als bij hemzelf door de kroon benoemd – in principe altijd verantwoordelijk is.