‘Uit De Westvoornse Politiek’

Veteranendag: ‘niets uit te leggen’

‘Toen ik in aanloop naar vandaag een overzicht kreeg, was ik verrast door het aantal missies waaraan Nederland heeft deelgenomen’, zo meldde burgemeester De Jong op vrijdag 25 juni 2010 tijdens de eerste lokale veteranendag. In totaal zijn er in Westvoorne bijna 90 veteranen. ‘Waarschijnlijk is dit aantal hoger, omdat wij de afgelopen weken hebben gemerkt dat de lijst die wij van het Veteraneninstituut hebben gekregen nog niet volledig is’.

Velen van hen – de jongste nog geen 30 jaar en de oudste 90 jaar- bezochten de bijeenkomst in het cultureel centrum ‘de Man’ in Oostvoorne.

‘Ook al heeft u uw ervaringen niet opgedaan met de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, u heeft toch een onderlinge band. U hoeft elkaar niets uit te leggen. U kent elkaars gevoelens en emoties’, sprak burgemeester aldaar. ‘De waardering voor veteranen is de laatste jaren toegenomen. Gelukkig. U weet dat dat niet altijd vanzelfsprekend was’.

 

Kerkplein Oostvoorne: ‘vrije sector woningen’

In juni 2009 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor het Kerkplein in Oostvoorne vastgesteld. In de commissievergadering VROM van vorige week woensdag is het definitieve ontwerp voor locatie ‘de Toren’ aan de orde geweest.

Het project zal uit negen appartementen, één grondgebonden woning en 185 vierkante meter aan commerciële ruimte komen te bestaan. Indien er geen belangstelling voor het laatste bestaat kunnen er daarvoor in de plaats nog twee appartementen bijkomen. Het complex krijgt een afgesloten parkeerterrein met achttien parkeerplaatsen. De architectuur dient aan te sluiten bij de omgeving. Het Woonbedrijf zal zorg dragen voor de ontwikkeling van het project. De woningen zullen in de vrije sector als huurwoningen – met name voor de doelgroep ouderen – worden aangeboden.

De Businessclub is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ontwerp. Een aantal van hun voorstellen zijn overgenomen. Ook is het plan voorgelegd aan de ‘Vereniging Onderdak Westvoorne’, die grotendeels positief reageerde. Dit laatste deed eveneens de politiek.

Door de PvdA werd in de commissievergadering echter opgemerkt waarom er niet voor sociale woningbouw is gekozen. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. De partij wil bovendien geen gezichtsverlies naar toekomstige bouwers leiden, die veelal verplicht worden een bepaald aantal in deze sector te realiseren. Wethouder Klok stelde dat dit met de hogere architectonische eisen die voor het Dorpsplein gelden binnen dit project nu eenmaal moeilijk te realiseren valt. Elders in de gemeente zullen voldoende sociale woningen worden gebouwd om aan de vastgestelde normen te voldoen. De vrije sector zorgt nog voor een ander probleem; het risico van de gemeente met de veranderde markt. Gemeentebelangen Westvoorne merkte hierover op dat er momenteel al veel van de in het plan beschreven type woningen in de gemeente beschikbaar zijn.

 

Bestemmingsplan Tinte: ‘opnieuw ter inzage’

Eind november 2009 heeft het bestemmingsplan Tinte ter inzage gelegen. In januari is er op basis van de ingediende zienswijzen een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. De wijzigingen ten opzichte van het vorige plan zijn zo aanzienlijk dat ze niet in de huidige procedure afgewikkeld konden worden. Het ontwerpbestemmingsplan zal dan ook dit najaar opnieuw ter inzage komen te liggen. Ook wordt er een aangepaste businesscase opgesteld.

Het is de bedoeling dat er in totaal maximaal 55 ha nieuw glas in Tinte wordt toegestaan. Er zijn door het college van B en W in het bijzonder enkele uitgangspunten voor de invulling van de Zuidoosthoek opgesteld. De buitenrand daarvan wordt daarom toegevoegd aan de saneringslocaties. Het binnengebied daarentegen wordt tot het glasintensiveringsgebied gerekend. In principe ligt het initiatief om tot overeenstemming te komen met de niet-tuinders inzake de uitbreiding van het glas in het gebied bij de tuinders. De gemeente zal alleen een actieve rol innemen als de noodzakelijke ruilverkaveling wordt geblokkeerd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de belangen van de eigenaren van burgerpercelen en glastuinbouwbedrijven in balans komen. Vorige week woensdag was het tijdens de commissievergadering VROM de beurt aan politiek om er een oordeel over te geven.

Hoewel er nog enkele punten van kritiek zijn, gaven de coalitiepartijen CDA, D66, Gemeentebelangen Westvoorne en VVD tijdens de commissievergadering aan dat zij zich nu grotendeels in het voorstel kunnen vinden. De LTO vond het eveneens een verbetering ten opzichte van het vorige concept. Een zestal tuinbouwbedrijven voegde hieraan toe dat zij nog steeds te weinig kunnen vergroten om hun bedrijf economisch duurzaam voort te kunnen zetten. ‘Ook in het nieuwe plan is die mogelijkheid onvoldoende gegeven’, aldus hun advocate. Partij Westvoorne wilde geen standpunt innemen zo lang er geen businesscase ligt, maar twijfelde aan de uiteindelijke haalbaarheid en bekritiseerde het gebrek aan alternatieve oplossingen. De lokale partij merkte daarbij o.a. op dat er inmiddels heel veel (kostbare) tijd voorbij is gegaan zonder dat er een besluit over dit onderwerp is genomen.

In oktober zal het college van B en W opnieuw over het bestemmingplan Tinte besluiten. Er bestaan bij de ter inzage van het bestemmingsplan – die voor november staat gepland – wederom mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.

 

Zuidoosthoek: ‘wat heb je aan dit plan?’

Er zijn met name twee ‘knelpunten’ die de plannen in de Zuidoosthoek uiteindelijk kunnen belemmeren. Dit werd in de presentatie van het door de gemeente voor het bestemmingsplan Tinte ingehuurde adviesbureau Twynstra Gudde tijdens de commissievergadering VROM van vorige week woensdag gemeld. In eerste instantie moet de markt zijn werk gaan doen. Het ligt het initiatief bij de belanghebbenden, de ondernemers, om tot overeenstemming met de eigenaren van de omliggende percelen te komen. De gemeente zal alleen een actieve en financiële rol bij nieuwe glas innemen – met betrekking tot het verplaatsen van woning en tuin – als deze individuen de noodzakelijke ruilverkaveling blokkeren.

Eén van de twee knelpunten gaf aan nooit vrijwillig afstand te zullen doen van haar tuin en in te stemmen met de verplaatsing van een deel daarvan ten behoeve van de glastuinbouw. ‘U dreigt hier als gemeente met onteigening!’ De hoofdvraag aan wethouder Klok was dit in dit geval überhaupt mogelijk is. ‘Ik kan me goed voorstellen dat deze vraag ook voor u en uw politieke gemoedsrust belangrijk is. Want, wat heb je aan een plan dat nooit gerealiseerd kan worden?’, vroeg de inwoonster van de Zuidoosthoek zich hardop af.  Wethouder Klok gaf aan binnenkort met een schriftelijk beantwoording over de onteigening te komen. Dat wordt volgens hem lastig zowel niet onmogelijk. Mogelijk wordt er een alternatieve locatie geboden. Het was vorige week woensdag dus niet duidelijk wat de consequenties zijn indien er weerstand door de twee knelpunten blijft worden geboden. De wethouder benadrukte dat het voorliggende plan vooralsnog de inzet is en blijft.

De PvdA zag enkele mogelijkheden in het voorstel van het college van B en W voor het bestemmingsplan Tinte, maar gaf aan tegen het creëren van twee uitzonderingsposities te zijn. Het leidt volgens raadslid mevr. Langendoen tot rechtsongelijkheid als enkel zij met financiële middelen zullen worden ondersteund. ‘Wie bepaalt er wat de knelpunten zijn? Er zijn ook anderen die vinden dat hun leefomgeving achteruitgaat’.