‘Uit De Westvoornse Politiek’

Bibliotheek Oostvoorne: ‘aanvang maart’

De bibliotheek in Oostvoorne gaat verbouwd worden. Momenteel wordt de aanbesteding gehouden. Waarschijnlijk kunnen de werkzaamheden in maart aanvangen.

 

Openbare verlichting: ‘ontwikkelingen volgen’

De commissie WOW wil de ontwikkelingen met betrekking tot verlichting in de komende jaren volgen. Afgelopen donderdag is het beleidsplan openbare verlichting 2010-2015 vastgesteld. ‘De ontwikkelingen van LED verlichting gaan even snel als die van mobiele telefoons’, benadrukte raadslid Plantinga (Gemeentebelangen Westvoorne).

 

Negeren eenrichtingsverkeer: ‘ik zie ze kijken’

Eenrichtingsverkeersborden aan de Heveringseweg in Oostvoorne worden veelvuldig genegeerd. Tot deze conclusie is fractievoorzitter mevr. Krajenbrink (VVD) gekomen. Ze zou dit niet snel in het openbaar hebben gezegd, als ze de verkeersovertredingen niet bijna iedere dag zelf zou aanschouwen. ‘Ik zie ze gewoon naar het bord kijken én toch rijden ze door!’

 

Wegwerkzaamheden Voorne-Putten: ‘zo’n 29 in totaal’

In 2010 zullen er in de regio Voorne-Putten in totaal zo’n 29 wegwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Zo wordt in de eerste helft van het jaar door de Provincie groot onderhoud aan de N496 gepleegd. Dit zal tot de nodige hinder voor weggebruikers leiden. Ook de grote wielerevenementen die door deze regio gaan – Giro d’Italia op 10 mei en Tour de France op 4 juli – kunnen voor overlast zorgen.

De hevig bekritiseerde verkeersdrempel bij het Stenenbaakplein wordt in de loop van het jaar weggehaald. Mogelijk ontstaat er hierdoor ruimte voor het realiseren van een (gedeeltelijke) extra rijstrook vanaf Oostvoorne. Dit zal worden besproken met de betrokken partijen.

 

Verkeersmaatregelen Voorweg: ‘een succes’

‘Een succes’, zo werden de verkeersmaatregelen aan de Voorweg in Oostvoorne afgelopen donderdag door alle commissieleden WOW getypeerd. Er is naar hun mening op dit punt goed geluisterd naar de behoeften van de bevolking. Raadslid Plantinga (Gemeentebelangen Westvoorne) – werkzaam bij de brandweer – kon vertellen dat de sinds vorig jaar aan de weg gesitueerde brandweer eveneens tevreden is. Bovenal is door de geplaatste versmallingselementen het gewenste doel bereikt: de gemiddelde snelheid van weggebruikers is aanzienlijk afgenomen. Dat laatste betreft nu zo’n 40km per uur.

Onlangs heeft een evaluatie van de verkeerssituatie plaatsgevonden. Er zijn dertien e-mails, twee brieven en drie telefoontjes van burgers bij de gemeente binnengekomen. Het blijkt dat er met name een drietal zwakke plekken in het desbetreffende traject zijn. Bij de hoek Schepenenweg / Gerard van Voorneweg zal een versmallingselement worden weggehaald. Een andere nabij de begraafplaats wordt naar de overkant verplaatst. Er komen extra paaltjes bij de versmalling Steenbeek en Heveringseweg 3a tegen het achterlangsrijden. Veel overlast kan echter aan het gebrek aan respect voor algemene verkeersgedragsregels worden verweten. Zo gaan automobilisten vaak harder rijden om als eerste langs een obstakel heen te kunnen en zij dus niet op hun beurt te hoeven wachten. Ook voor fietsers ontstaan vaak gevaarlijke situaties.

Een bijkomend nadeel van de verkeersmaatregelen is dat de nabijgelegen Van der Meerweg drukker is geworden. Op deze weg – waar een snelheid van 30km per uur is toegestaan – wordt bovendien veel te hard gereden. Wethouder Van Lith gaat zich over de ontstane situatie buigen.

 

Petitie geluidsarmasfalt: ‘het lijkt wel een racebaan’  

Omwonenden van ‘de Ruy’ in Oostvoorne hebben afgelopen donderdag voor aanvang van de commissievergadering WOW een petitie aan wethouder Van Lith aangeboden. Zij pleiten voor de komst van geluidsarmasfalt op deze weg.

Ze rijden de zolen onder je schoenen vandaan

Op dit moment veroorzaken weggebruikers lawaai en wordt de toegestane snelheidslimiet veelvuldig overschreden. Dat laatste gebeurt vooral in de ochtenduren wanneer mensen naar hun werk gaan. ‘Het lijkt wel een racebaan’, concludeert omwonende dhr. Boer. Volgens hem wordt de situatie steeds erger. ‘Ze rijden de zolen onder je schoenen vandaan!’

Wethouder Van Lith heeft aangegeven dat het geluidsarme asfalt op ‘de Ruy’ zal worden aangelegd. Het is alleen onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk duurt de aanleg nog een aantal jaren, omdat het pas kan nadat Fase twee van het project is afgerond. Anders wordt het asfalt voortijdig kapot gereden. ‘Dat zal ik dan niet meer meemaken!’, merkte dhr. Boer laconiek op.

De wethouder gaat binnenkort met de petitieondertekenaars overleggen wat mogelijk is.

 

Trefpunt Leemgaarde: ‘ook voor onder de 55 jaar’

Het Woon-, Zorg- en Welzijnstrefpunt in woon-zorgcomplex Leemgaarde dat morgen – donderdag 21 januari – door wethouder Van Lith geopend wordt moet ook voor inwoners onder de 55 jaar een ontmoetingsplaats worden. Dit vindt de commissie WOW. Het is eerder aangekondigd als enkel bestemd zijnde voor mensen boven die leeftijd.

In het Trefpunt kan men iedere donderdagavond anderen ontmoeten, meedoen aan diverse activiteiten, luisteren naar interessante lezingen en presentaties en vragen op het gebied van Wonen, Welzijn of Zorg stellen. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Westvoorne en de Catharina Stichting.

Later zal er een Trefpunt in de ‘nieuwe Swinshoek’ komen. De Columbus is als informatie- en adviesloket inmiddels gestopt.

 

Zorgen Swinshoek: ‘commercialisering ouderenzorg doorgeslagen’

Raadslid Van Leeuwen (VVD) heeft in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag zijn zorgen geuit over de verhuizing van bewoners van de oude naar de nieuwe ‘Swinshoek’ in Rockanje. Met verhogingen van 150 tot 200 procent worden de huurprijzen in het op dit moment in aanbouwzijnde woon-zorgcomplex aanzienlijk hoger. Mensen met een groter eigen vermogen wordt een duurder appartement toegewezen. Zij moeten vervolgens gaan interen. ‘De commercialisering van de ouderenzorg is doorgeschoten’, deze conclusie trekt Van Leeuwen dan ook. Bovendien vindt hij het niet kunnen dat negentigjarigen opnieuw potten en pannen moeten kopen om te gaan koken. Het gerucht gaat zelfs dat er een ‘Senseo cursus’ is gestart.

Wethouder Van Lith kon het probleem van de ‘potjes en pannetjes’ niet ontkennen, maar gaf aan dat bewoners hun zorg in het vervolg kunnen inkopen. De gemeente probeert er alles aan te doen – o.a. door middel van informatiebijeenkomsten – om iedereen voortijdig wegwijs te maken. Ook op financieel gebied. Ter ondersteuning kan nu, in tegenstelling tot voor de ‘oude Swinshoek’, bijvoorbeeld wel huursubsidie worden aangevraagd.

Bewoners van de Vestalaan in Rockanje hebben de keuze om in hun appartementen te blijven wonen of mee te verhuizen.

 

Zuid-oosthoek Tinte: ‘gedeeltelijk saneren’

Er moet volgens het college van B en W geen sanering van alle kassen in de Zuid-oosthoek van Tinte komen. Het zou dan wel een definitieve oplossing van het huidige spanningsveld tussen bewoners van burgerwoningen en glastuinbouw betekenen, het is financieel alleen haalbaar als er veel woningen voor worden teruggebouwd.

In plaats daarvan stelt het College – op basis van berekeningen van adviesbureau Twynstra en Gudde – voor dat slechts een deel van de kassen gesaneerd wordt. Het resultaat zou een nagenoeg sluitende begroting zijn en minder nieuwe huizen in dit gebied. De gehele commissie VROM kon zich vorige week woensdag in het voorstel vinden. Het plan wordt uitgewerkt.

 

Bestemmingsplan: ‘op de vingers getikt’

De VVD pleit voor de komst van één bestemmingsplan buitengebied voor Westvoorne. Momenteel liggen er afzonderlijke, zoals ‘Landelijk Gebied Westvoorne’, ‘Stuifakker’ en ‘intensiveringsgebied Tinte’. ‘Het is logischer om één plan te hebben met daarin aanvullende en afwijkende regels voor de gebieden. Dit maakt het makkelijker te volgen wat de rechten en plichten zijn’, stelde fractieassistent Dukker tijdens de commissievergadering VROM van vorige week woensdag. 

Wethouder Klok respecteert de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westvoorne’. ‘De gemeente is op de vingers getikt’ en ‘zal niet langer strijd voeren’, zo sprak hij. De uitspraak heeft o.a. gevolgen voor de goot- en bouwhoogtes van kassen en belichting. Een nieuw ontwerp bestemmingsplan voor het intensiveringsgebied Tinte heeft t/m 5 januari jl. ter visie gelegen. In het raadsvoorstel betrekt het college van B en W de uitspraak van de Raad van State.

De verantwoordelijk wethouder ziet één bestemmingsplan buitengebied als een ‘wens voor de toekomst’.

 

Ontwikkeling locatie Formido: ‘toenemende verkeersdrukte Voorweg’

In januari 2009 zijn door de gemeenteraad de randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie Formido aan de Voorweg in Oostvoorne. Inmiddels is een stedenbouwkundige schets gemaakt. Vorige week woensdag werd deze in de commissie VROM gepresenteerd.

In totaal zullen er 108 woningen van maximaal twee woonlagen op het terrein worden gerealiseerd. Er komen diverse woningtypen. De stedenbouwkundige schets wijkt op een aantal punten – een beperktere wateroppervlakte, één in plaats van de voorgestelde twee speelplekken en huurwoningen voor  koopwoningen – af van de aanvankelijke randvoorwaarden.

Met name de druk op de toch al zwaarbelaste Voorweg – die met de nieuwbouw achter de Fazantenlaan enkel zal worden vergroot – leidde tot de nodige zorgen. In het plan staat één uitvalsweg ingetekend. Hoewel is berekend dat het aantal van zo’n 400 verkeersbewegingen per dag niet meer is dan op dit moment het geval voor bouwmarkt Formido, gaat wethouder Klok op verzoek van de commissie bekijken of een verbinding aan de zuidzijde – de kant van Molendijk – van de toekomstige woonwijk mogelijk is. Daarnaast kwam er kritiek op de afwezigheid van sociale huurwoningen in de voorliggende schets. Tot verbazing van enkele commissieleden is uit onderzoek gebleken dat hier niet genoeg vraag naar is. In plaats daarvan zullen er sociale koopwoningen worden gebouwd.

De stedenbouwkundige schets wordt eerst aan de bevolking gepresenteerd. Daarna zal het verder uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad worden.

 

De Rots: ‘duivels dilemma’

‘Er liggende twee verschillende uitkomsten, maar het laatste advies is niet de laatste waarheid’, meende wethouder Klok over de second opinion inzake bouwplan ‘de Rots’ aan de Dorpsweg in Rockanje. ‘Wij hebben als College een probleem’. De Welstandcommissies van Westvoorne en Rotterdam kwamen tot andere conclusies. ‘Zij hebben verschillende toetsingscriteria gebruikt’, benadrukte de verantwoordelijk wethouder wel over de manier waarop zijn hun standpunten onderbouwd hebben.   

Het door een projectontwikkelaar ingediende bouwplan telt zestien appartementen en past binnen het huidige bestemmingsplan voor de desbetreffende locatie. De Welstandcommissie Westvoorne heeft o.a. geconcludeerd dat ‘het bouwplan in stedenbouwkundige opzet zowel in hoogte als hoofdvorm en situering goed aansluit op de bestaande dorpse context’. Dat het in tegenstelling is tot de gebiedsgerichte criteria stelt de Welstandscommissie van Rotterdam daarentegen. Het past niet in de schaal van de omliggende bebouwing en het dorpse karakter. De vereniging ‘Houd Rockanje Laag’ reageerde verheugd op de uitslag van de second opinion en wil dat de bouwvergunning op basis daarvan geweigerd wordt en er zo spoedig mogelijk een voorbereidingsbesluit wordt genomen dat in lijn is met de omliggende bebouwing. ‘Er is maar één keuze en dat is kiezen voor het welstandadvies van de gemeente Rotterdam. Hiermee laat het College blijk geven aan de waarde, die zij hecht aan het door de Raad aangevraagde advies’. Ook mevr. Van Blom, lijstaanvoerder van Partij Westvoorne, vindt dat de bouwaanvraag geweigerd dient te worden.

Wethouder Klok heeft de aanvraag van de projectontwikkelaar door dit ‘duivels dilemma’ verdaagd. Rond 1 maart – voor de gemeenteraadsverkiezingen – zal een beslissing worden genomen.