‘Uit De Westvoornse Politiek’

Duingebied: ‘natuurwaarden en recreatief gebruik’

De gemeenteraad heeft op 16 februari jl. ermee ingestemd om een bedrag van 734.550 euro voor de inrichting van het gemeentelijk duingebied en het onderhoud daarvan gedurende de eerste vijf jaar voor te schieten. Vanwege de ‘Natura 2000’ status van ‘Voornes Duin’ moet er een beheerplan worden vastgelegd. Het bedrag komt later via een BRG-bijdrage terug.

De financiering zal worden gebruikt voor bestaande en nieuw aan te leggen wandel- en ruiterpaden en de aanleg van twee speelweiden of een speelbos. Daarnaast dienen duinvegetaties te worden hersteld en gecreëerd. Uiteindelijk moeten zowel de natuurwaarden als het recreatief gebruik van het gebied worden versterkt.

 

Convenant: ‘gentlemen’s agreement’

Er wordt een nieuw convenant tussen het Havenbedrijf en de gemeente Westvoorne gesloten. Het ‘oude,’ dat dateerde van mei 2004 met een looptijd van vijf jaar, heeft geleerd dat bestuurlijk overleg noodzakelijk blijft. Daarnaast staan er de nodige ontwikkelingen te wachten.

In het te sluiten convenant zijn afspraken over communicatie en afstemming en bepalingen wat betreft bereikbaarheid en verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit/stof, BRG – projecten en groenvoorzieningen opgenomen. Het document heeft geen zware juridische lading. Er wordt uitgegaan van een ‘gentlemen’s agreement’.

Alle Westvoornse politieke partijen zijn voor het sluiten van het convenant. D66, het CDA en de VVD hadden graag meer concrete afspraken gezien. De nadere uitwerking zal echter plaatsvinden in het uitvoeringsprogramma.

 

Onderscheidingen: ‘eerste aanmelding binnen’

Burgemeester De Jong is niet bang dat er geen aanmelding voor een Westvoornse erepenning zal binnenkomen. Sterker, de eerste is reeds gedaan. Dit kon hij op 16 februari jl. tijdens de raadsvergadering melden.

In de toekomst kunnen personen die een voorbeeldfunctie vervullen ereburger worden of een erepenning krijgen. Hiermee wordt iemand bedoeld die zich zonder eigenbelang inzet voor de gemeenschap op bijvoorbeeld sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied. Het ereburgerschap kan zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen worden toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid. De erepenning is alleen te verstrekken aan inwoners of hier gevestigde bedrijven, instellingen of stichtingen, die op bijzondere wijze activiteiten hebben ontwikkeld die de promotie van Westvoorne ten goede zijn gekomen. De naam van de onderscheiding zal worden gekozen door middel van een prijsvraag.

Eén keer per jaar wordt de penning uitgereikt. De selectiecommissie zal komen te bestaan uit de burgemeester, twee raadsleden, de gemeentesecretaris, de griffier en kabinetszaken. Het

streven is om tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2011 de eerste uitreiking te kunnen laten plaatsvinden.

 

‘De Rots’: ‘extra raadsvergadering’

De gemeente heeft voor een bedrag van 1.750.000 euro de panden op locatie ‘de Rots’, Floris van Eijkstraat 1, 3, 5 en Dorpsweg 41, 43 in Rockanje aangekocht en ingebracht bij het Woonbedrijf. Dit moet een definitief einde maken aan de jarenlange strijd tussen de omwonenden, gemeente en projectontwikkelaar.

Op 16 februari jl. zou de gemeenteraad al een besluit nemen omtrent het bouwproject. De beslissing over ‘de Rots’ was uitgesteld tot 25 februari. Er vond toen – nog geen week voor de gemeenteraadsverkiezingen – een extra raadsvergadering voor plaats.

De bezwaarmakers vinden dat het door de projectontwikkelaar ingediende bouwplan – overeenkomstig met het huidige bestemmingsplan – niet paste binnen de omliggende bebouwing. Nadat de Welstandcommissies van Westvoorne en Rotterdam tot andere conclusies kwamen heeft het college van B en W de aanvraag verdaagd. Met de aankoop kan nu een nieuw plan worden ontwikkeld.

 

Benoeming jeugdraad: ‘onmogelijke opdracht’

Op 16 februari jl. heeft de gemeenteraad de jeugdraad benoemd. Deze jongeren in de leeftijd van 13 tot 21 jaar mogen de ‘oude’ raadsleden in de toekomst gevraagd en ongevraagd advies gaan uitbrengen over allerlei zaken die hun leeftijdsgenoten aangaan.

Op woensdag 24 maart vindt de eerste vergadering in het bijzijn van de burgemeester plaats. De jeugdraad heeft al een eerste opdracht gekregen; meedenken over de komst van een verplaatsbare jongerenontmoetingsplaats (jop) op de definitieve locatie in Rockanje achter ‘Zeeman’. Daarvoor zal nog een reguliere bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Zodoende kan alvast worden bekeken in hoeverre dit voor alle betrokkenen bevalt. Omwonenden hebben echter reeds bij de raadsleden hiertegen bezwaar aangetekend.

Een onmogelijke eerste klus voor de jeugdraad vonden de raadsleden Littooij (CDA) en Van den Akker (PvdA). Er wordt immers als zo’n 30 jaar zonder succes over een jop gesproken. ‘We komen er misschien niet uit, maar we kunnen wel met elkaar filosoferen en van gedachten wisselen’, benadrukte wethouder Van Lith over het belang van hun inbreng.