‘Uit De Westvoornse Politiek’

Informatieborden Connexxion

Vervoersmaatschappij Connexxion gaat binnenkort op vier plekken in de gemeente Westvoorne reisinformatiesysteemborden ophangen. Daarop wordt o.a. aangegeven wanneer de eerstvolgende bus langskomt.

 

Lijsttrekkersdebat: ‘geen verschraling van de zorg’

Er mag de komende jaren beslist geen verschraling van de zorg plaatsvinden. Op dit punt waren alle politieke partijen het afgelopen vrijdagavond in ‘Leemgaarde’ te Oostvoorne, tijdens het derde lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart, het met elkaar eens. Hoewel een deel van het budget door de Rijksoverheid wordt bepaald, mogen gemeenten ook zelf aangeven hoeveel ze daaraan willen besteden. Dan zal er in het laatste geval in Westvoorne wel op andere posten dienen te worden bezuinigd. Een kwestie waarover de nieuwe gemeenteraad zich moet gaan buigen.

De zorgsector kan volgens de lijsttrekkers van Gemeentebelangen Westvoorne, PvdA, VVD, CDA, D66 en Partij Westvoorne op verschillende manieren worden verbeterd. Zo hebben zij ideeën over het ondersteunen van de mantelzorg, het stimuleren van particuliere initiatieven ‘aan huis’, het betrekken van kleine, lokale zorgaanbieders en intergemeentelijke samenwerking. Een efficiënt beleid wordt gezien als een goed streven, maar het aller belangrijkste is dat uiteindelijk aan de directe wensen van de hulpbehoevenden wordt voldaan. De noodzaak daarvan werd nog eens door het publiek in het woon-zorgcomplex bevestigd, die de zorg in de afgelopen jaren hard achteruit vindt gegaan. Er kwamen o.a. klachten over de wisseling van zorgverleners en slecht ingerichte gebouwen, zoals ‘de Man’, voor ouderen en gehandicapten.

 

Swinshoek: ‘van ‘all inclusive’ naar alles zelf’

Wonen en zorg worden in de ‘nieuwe Swinshoek’ gescheiden. Van een ‘all inclusive’ verblijf in het oude gebouw moeten de ouderen na de verhuizing in principe alles zelf gaan regelen. Zorg kan aldaar op verzoek worden verleend – het gevolg van een landelijke ontwikkeling. Dit leidt volgens Algemeen directeur Moes van de Catharina Stichting, de zorgverlener van Swinshoek, tot een totaal andere financiering.

De ‘nieuwe Swinshoek’ zal komen te bestaan uit appartementen in de bereikbare huur, vrije sector huur en koopsector. Huurprijzen variëren van rond de 525 euro tot 800 euro. Daarbovenop komen servicekosten. De koopprijzen zijn vanaf 287.500 euro. Daarnaast worden er 36 plekken kleinschalig wonen voor demente bejaarden gerealiseerd.

De meeste bewoners van de ‘oude Swinshoek’ hebben aangegeven mee te willen verhuizen. Als gevolg van het ‘huurder worden’ en het inkopen van zorg hebben zij in het vervolg wel recht op extra financiële hulp van de gemeente. Daardoor zal er meer druk op de WMO komen. Vanwege het feit dat de toelages inkomensafhankelijk zijn – er vindt alvorens een inkomenstoets plaats – zal de financiële situatie per individu verschillend zijn. De Catharina Stichting gaat de verhuiskosten betalen.

Over de verkoop van het in aanbouw zijnde woon-zorgcomplex door eigenaar Humanitas is op dit moment niets bekend.

 

Jeugdraad: ‘nadenken en participeren’

Robin Sliep, Leroy Spiekerman, Paco Bleeker, Simone ’t Mannetje, Emily van der Hammen, Ali Al Asadi, Abather Al Asadi, Marvin Ketel en Christel Kap (allen woonachtig te Rockanje), Robin Ruijven (Tinte) en Nicolien Heijndijk (Oostvoorne) worden benoemd tot lid van de jeugdraad van Westvoorne. Deze vertegenwoordiging mag de gemeenteraad in de toekomst gevraagd en ongevraagd advies gaan uitbrengen over allerlei zaken die jongeren aangaan. Uiteindelijk bepalen de raadsleden of dit daadwerkelijk wordt overgenomen.

De commissie WOW reageerde afgelopen donderdag verheugd: ‘wij hopen op goede adviezen waar de gemeenteraad iets mee kan gaan doen (D66), ‘wij wensen jullie veel succes en wijsheid toe (Gemeentebelangen Westvoorne) en ‘jullie moeten het gevoel hebben serieus te worden genomen’ (PvdA). Fractieassistent Groenwegen (CDA) voegde hier nog aan toe dat het voor de jeugdraad van belang is om goed over zaken na te denken en te participeren.

De jongeren in de leeftijd van 13 tot 21 jaar worden op dinsdag 16 februari voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot twee jaar verlenging, door de gemeenteraad benoemd. Voordat zij zijn voorgedragen is er een gesprek tussen de kandidaten en een paar raadsleden en fractieassistenten geweest. Daarna hebben er zich enkele teruggetrokken. Er is gestreefd naar een eerlijke verdeling over de dorpskernen, maar verreweg de meeste jongeren zijn afkomstig uit Rockanje.

Er is voor de jeugdraad een maximum gesteld van vijf vergaderingen per jaar. Per bijeenkomst ontvangt men een vergoeding van twintig euro. Jaarlijks wordt er een rapport over de werkzaamheden opgesteld, die naar de gemeenteraad en het college van B en W zal worden gezonden.

 

JOP: ‘advies jeugdraad’

De nieuwe, zelfs nog te benoemen, jeugdraad van Westvoorne heeft al meteen een eerste opdracht van de commissieleden WOW gekregen. Afgelopen donderdag zijn de jongeren gevraagd om hun oordeel over de komst van een tijdelijke jongerenontmoetingsplaats (jop) te geven. ‘Een mooie taak’, vond wethouder Van Lith. Daarmee dient echter rekening te worden gehouden met de voor- en nadelen die daaraan kleven.

Het zal nog zo’n anderhalf jaar duren voordat Rockanje een jop krijgt. Er wordt nu een definitieve locatie voor achter ‘Zeeman’ aangewezen. De mogelijkheid tot de komst van een tijdelijke jop aan de Raadhuislaan vervalt hiermee. Het werd verwacht dat er dezelfde weerstand vanuit de bevolking zou komen als vorig jaar het geval was bij het grasveld aan de Hoogvlietlaan. Bovendien hebben de jongeren zelf aangegeven daar niet naartoe te willen gaan. De locatie ligt naar hun mening te dicht bij de politiewinkel. Ze zijn bang voor klachten over geluidsoverlast en vrezen te veel in de kijker te staan. De jop en het pannaveld worden opgenomen in het bestemmingsplan ‘Noordrand’. Er wordt een reguliere bestemmingsplan procedure doorlopen.

Raadslid Hartog (D66) stelde voor om op de nieuwe locatie alvast een tijdelijke, verplaatsbare, jop te zetten. Naast het feit dat de jongeren dan na jaren eindelijk een ontmoetingsplaats hebben kan worden bekeken in hoeverre dit voor alle betrokken bevalt.  Zowel wethouder Van Lith als raadslid Van Leeuwen (VVD) waarschuwden voor het nemen van een overhaaste beslissing. ‘Mensen moeten niet onverwacht overrompeld worden’, benadrukte de laatste. Er moet niets iets door de jeugdraad worden beloofd dat niet kan.