‘Uit De Westvoornse Politiek’

Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijding in de buitengebieden laat nog steeds te wensen over. Dit concludeerde Gemeentebelangen Westvoorne. Enkele dagen voor de grote sneeuwval in Nederland. Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor deze wegen. Wethouder Van Lith heeft beloofd om, evenals voorgaande jaren, te overleggen.

 

HOED

Er komt een Huisartsen-Onder-Eén-Dak (HOED) aan de Groenekruisstraat in Rockanje. Over de toekomstige bestemming van het kantoor van de Rabobank – aan de andere kant – is nog niets bekend. De bank stopt met het leveren van de diensten in dit gebouw. Wethouder Klok heeft onlangs zijn treurnis hierover aan de Rabobank geuit. Desondanks is de gemeente niet van plan om een eventueel loket te subsidiëren.

 

Jeugdraad

Doris Hovinga is door de gemeenteraad benoemd tot lid van de jeugdraad. Met de benoeming van deze 17-jarige inwoner van Oostvoorne bestaat dit adviesorgaan uit acht leden. Robin Sliep heeft wegens schoolverplichtingen en hobby’s zijn lidmaatschap opgezegd. In 2011 zullen er twee leden afscheid nemen. Zij bereiken dan de leeftijd van 21 jaar.

Het minimum aantal waar de jeugdraad uit moet bestaan is zeven. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich bij de griffier, dhr. De Vries, aanmelden.

 

Voorzitters

Raadslid Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne) is door de gemeenteraad benoemd tot commissievoorzitter. In de nieuwe vergaderstructuur – die in 2011 in werking zal treden – vervullen drie raadsleden deze functie. Hun taken worden verdeeld over de terreinen van de drie ‘oude’ commissies.

Begin december is de laatste traditionele commissieweek geweest. Vorige week dinsdag de laatste gemeenteraadsvergadering. Alleen op de dinsdagavond gaat er in het vervolg door de politiek vergaderd worden. Er komt een driewekelijkse cyclus van een informerende vergadering, fractieoverleggen en een opiniërende/besluitvormende vergadering.

De andere commissievoorzitters zijn de raadsleden mevrouw Langendoen (voorheen WOW) en J. Heijndijk (voorheen ABZ/M). Raadslid Kraaijeveld (Partij Westvoorne) was sinds de verkiezingen van maart jl. tot op heden voorzitter van de commissie VROM. Hij heeft aangegeven dit niet langer in de nieuwe vergaderstructuur te willen zijn.

 

Welstandscommissie

Er zal geen burgerlid meer in de Westvoornse Welstandscommissie zitting gaan nemen. Dit heeft de gemeenteraad vorige week dinsdag besloten. Met het invoeren van het inspreekrecht voor burgers vinden de vier coalitiepartijen dit niet langer van toegevoegde waarde.

Dhr. Rip gaf aan het jammer te vinden om na zes jaar geen burgerlid meer te benoemen. ‘Het is mij opgevallen dat er de laatste jaren, mede door de inbreng van dit burgerlid, in mijn omgeving geen storende, opvallende bouwwerken meer bij zijn gekomen’. De inspreker vervolgde: ‘één burger uit Westvoorne tussen drie professionele architecten van buiten onze gemeente vult de commissie aan met plaatselijke kennis. Een burger die objectief, onafhankelijk en lokaal bekend is. Hij of zij kan onbevangen het gevoel en de cultuur, die in ons dorp aanwezig is, inbrengen’. Dhr. Rip werd door de oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA gesteund. Zij vinden onder andere dat een burgerlid ‘de kloof’ tussen bestuur en burger kan dichten.

‘Het gaat niet om het functioneren van het burgerlid, maar om de vraag of dit wel langer nodig is’, benadrukte portefeuillehouder wethouder Van Lith. Omwonenden van locatie ‘de Rots’ aan de Dorpsweg in Rockanje hadden bijvoorbeeld willen inspreken bij de Welstandscommissie. ‘Nu zouden zij wel gehoord kunnen worden’.

 

Olaertsduyn

Omwonenden van Olaertsduyn in Rockanje hebben aangegeven positief ten opzichte van de veranderingen in de plannen voor het landgoed te staan. ‘De gemeente heeft de handschoen goed opgepakt’, concludeerde dhr. Lodder. Tijdens een informatiebijeenkomst in juni jl. was er nog sprake van hevige kritiek. Desalniettemin blijven er punten ter verbetering.

Zorgaanbieder Laurens is van plan om maximaal 60 appartementen voor zelfstandige ouderen en maximaal 40 plaatsen met specialistische zorg voor mensen met een blijvende psychische of lichamelijke beperking te realiseren. Deze voorzieningen moeten op de locatie van het huidige conferentiehotel komen. Mogelijk wordt het oude landhuis voor woondoeleinden gebruikt.

De gemeenteraad reageerde eveneens positief. Het sluit aan bij de Toekomstvisie van Westvoorne en speelt in op de vergrijzende samenleving. De raadsleden willen wel dat de zorgfuncties die momenteel worden geboden ook in de toekomst beschikbaar blijven. Eveneens moet het landgoed publiekelijk toegankelijk zijn.

Servituuthouders zo essentieel 

Dhr. Lodder benadrukte het belang van instemming van alle servituuthouders. ‘Dit is zo essentieel dat het een voorwaarde voor de uitvoering is’.

 

Strandhuisjes

Het college van B en W van Westvoorne wil strandhuisjes in Rockanje plaatsen. Bij een definitieve verdwijning van het dit jaar afgebrande strandpaviljoen Cinq moeten er maximaal honderd op het badstrand tussen de Eerste en Tweede Slag komen. De oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA betwijfelen de instemming van de bevolking. Middels een enquête proberen zij hun mening te peilen. Vorige week dinsdag waren er 199 reacties binnengekomen. Tweeënnegentig procent daarvan heeft zich tegen de komst van de strandhuisjes verklaard. Een motie voor het overwegen van een referendum werd echter niet gesteund.

‘De remmers in vaste dienst’, concludeerde fractievoorzitter Littooij (CDA) over Partij Westvoorne. Hij begreep het standpunt van de PvdA. Het was immers raadslid mevr. Langendoen die het onderwerp heeft aangekaart. Partij Westvoorne wil volgens hem louter een ontwikkeling tegenhouden. ‘Onder de noemer van burgerparticipatie wordt aan de rem getrokken’.

Mevr. Van Blom verzette zich tegen de uitspraken. ‘Wij doen voorstellen waarvan wij hopen dat heel Westvoorne er van vooruit zal gaan’. Het gaat naar haar mening in dit geval om een niet-noodzakelijke ontwikkeling. De fractievoorzitter van Partij Westvoorne stelde dat er bovendien nooit over de wenselijkheid van de huisjes is gesproken. In de nota zijn ze als verblijfsvoorbeeld genoemd. Nu komen de criteria al aan de orde.

‘Ik vind de enquête een belediging. Waardeloos en tendentieus’, aldus fractievoorzitter mevr. Krajenbrink (VVD). Zij werd bijgestaan door partijgenoot raadslid Dukker. Hij benadrukte dat het belang is dat er meer mensen naar Westvoorne komen om het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. ‘Of dit nu door extra woningen of toeristen gebeurt’. Ook wethouder Klok noemde het een ‘gekleurde enquête’. Hij vindt dat de juiste stappen worden doornomen. Het ligt in het verlengde van de Toekomstvisie en de Nota ‘Westvoorne Natuurlijk-actief’.

 

Voorzitterschap

Het voorzitterschap van raadslid Kraaijeveld (Partij Westvoorne) van de commissie VROM is ter discussie gesteld. Hij refereerde in de raadsvergadering aan een e-mail van raadslid mevr. Krajenbrink (VVD). ‘Ik zou misbruik maken van mijn voorzitterschap, onpartijdig zijn en de lokale politiek schaden’.

De fractievoorzitter van de liberalen vond de uitspraak een eenzijdige mededeling. ‘Het geeft een vertekend, scheef beeld van de situatie’. De directe aanleiding om het bericht aan de raadsleden te sturen was voor mevr. Krajenbrink de rol van dhr. Kraaijeveld tijdens de commissievergadering VROM van december jl. Daarin liet hij – tegen de wil van een meerderheid van de commissie – een agendapunt doorgaan.

Dat is anders dan de regels voorschrijven.‘Een technisch voorzitter bemoeit zich niet met het gezegde’, stelde raadslid mevr. Krajenbrink. De fractievoorzitter van de VVD heeft zich bereid getoond om in aanwezigheid van de burgemeester met dhr. Kraaijeveld over de kwestie te spreken.

 

Grondexploitatiebeleid
De gemeenteraad gaat voor een bedrag van meer dan tweeënhalf miljoen euro gebruik maken van de reserves ‘grondexploitatie’ en ‘dorpsvernieuwing’. Hiermee moeten de kosten voor het grondexploitatiebeleid van de gemeente worden gedekt. Er is namelijk sprake van grote financiële tekorten voor de projecten de Ruy (1.233.051 euro) en Valweg/Hoefweg (2.090.435 euro). Dit is hoofdzakelijk een gevolg van dalende grondopbrengsten. De economische crisis is dan ook van grote invloed geweest.
Voor 1 januari 2011 moet een bijgesteld exploitatieplan worden vastgesteld. Anders loopt de goedkeuring van de jaarrekening 2010 gevaar. Dit kan weer gevolgen hebben voor de manier van toezicht door de Provincie.
Momenteel zijn er gesprekken tussen de gemeente en projectontwikkelaar WAVO voor de realisatie van deel twee van de Ruy gaande. Zij zijn aan het bekijken in hoeverre het bouwplan – bijvoorbeeld door middel van het realiseren van meer grondgebonden woningen – zal moeten worden aangepast om zo veel mogelijk de opgelopen schade te kunnen beperken. Voor het project Valweg/Hoefweg heeft al een contractwijziging plaatsgevonden. Andere opties behoren daardoor niet meer tot de mogelijkheden.

 

Westvoorne krijgt een nieuwe welstandsnota. De eerste is in mei 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is volgens medewerkers van de gemeente niet meer van deze tijd. De huidige welstandscriteria zijn te gedetailleerd en te omvangrijk. Er komt nota die op een eenvoudige manier duidelijk maakt welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van bouwwerken. De regeldruk moet worden aangepakt en de dienstverlening verbeterd. Het coalitieprogramma 2010-2014 wordt als uitgangspunt bij het opstellen genomen.

 

Het College is gevraagd met Laurens te onderhandelen over sociale woningbouw. In Westvoorne dient een verplicht aantal te bouwen woningen in deze sector te zijn. Op een aantal plaatsen in de gemeente heeft de zorgaanbieder hier al aan bijgedragen, zoals de zorgboerderij in Oostvoorne. Voor een deel kan het verplichte percentage door Laurens worden afgekocht.