‘Uit De Westvoornse Politiek’

Push

Ook de jongeren in Westvoorne gaan de gevolgen van de noodzakelijke bezuinigingen merken. Vanwege de hoge huurprijs van de Chill in het nieuwe cultureel centrum De Man zal deze voorziening niet langer op woensdagavond meer geopend zijn.

Het vindplaatsgericht werk van Stichting Push blijft wel op het huidige niveau gehanteerd. Jongerenwerkers leggen ‘op straat’ contact met jongeren om op deze wijze achter hun wensen te komen.

Begin dit jaar heeft Push een subsidiebedrag van 111.490 euro voor de uitvoering van het jongerenwerk in 2011 aangevraagd. De gemeente moet gaan bezuinigen. Tijdens de begrotingsbehandelingen van oktober jl. is daarom door de gemeenteraad besloten om net als in 2010 een bedrag van 101.900 euro aan de stichting toe te kennen.

 

Subsidie

De werkgroep ‘Maria Rust’ is met een aanvullend bericht over de financiële bijdrage van de gemeente Westvoorne aan de restauratie van oude begraafplaats in Rockanje gekomen. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering hebben de leden een subsidie van 45.000 euro toegezegd gekregen. Het onderwerp is toen als hamerstuk behandeld, dus zonder dat er een politieke discussie over werd gevoerd.

Met het bedrag gaat de werkgroep de grafmonumenten restaureren. Zij geven hier opdracht voor aan een professionele steenhouwer. De subsidie is een investeringskrediet. Hier kan de rekening van de steenhouwer direct mee worden betaald. Uiteindelijk draagt de gemeente een bedrag van 13.000 euro bij. De rest is afkomstig van een Europese subsidieregeling, diverse stichtingen en fondsen en particulieren.

 

Welstandsnota

Westvoorne krijgt een nieuwe welstandsnota. De eerste is in mei 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is volgens medewerkers van de gemeente niet meer van deze tijd. De huidige welstandscriteria zijn te gedetailleerd en te omvangrijk.

Er komt nota die op een eenvoudige manier duidelijk maakt welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van bouwwerken. De regeldruk moet worden aangepakt en de dienstverlening verbeterd. Het coalitieprogramma 2010-2014 wordt als uitgangspunt bij het opstellen van de welstandsnota genomen.

 

Hoofdweg

Oostvoorne krijgt er naar verwachting weer een wijk bij. Er zullen maximaal 58 woningen tussen de woonwijk Voorhof en het bedrijventerrein De Pinnepot komen.  Om deze te kunnen realiseren is er een stedenbouwkundigplan opgesteld. Afgelopen maandag is er in het cultureel centrum De Man een informatieavond over het woningbouwplan ‘Hoofdweg’ geweest.

Het is de bedoeling is om op deze locatie aan de huidige dorpsrand van Oostvoorne een gevarieerd aantal woningtypen te bouwen, zoals eengezinswoningen, tweekappers, patiowoningen en een appartementencomplex. De bouwstijl moet aansluiten bij de bestaande bebouwing. Groene oevers zullen het aanzicht van de nieuwe wijk bepalen. Het plan wordt in samenwerking met ontwikkelaar Blokland BV tot uitvoering gebracht.

 

Olaertsduyn

De door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden voor de herontwikkeling voor landgoed Olaertsduyn in Rockanje moeten van toepassing blijven bij een eventuele verkoop door de eigenaar, zorgaanbieder Laurens. Dit heeft een meerderheid van de commissie VROM vorige week woensdag besloten. De politiek wil dat de zorgfuncties beschikbaar blijven. Ook in de toekomst moet het landgoed publiekelijk toegankelijk zijn.

oude landhuis voor woondoeleinden

Het plan bestaat om maximaal 60 appartementen voor zelfstandige ouderen en maximaal 40 plaatsen met specialistische zorg voor mensen met een blijvende psychische of lichamelijke beperking te realiseren. Deze voorzieningen moeten op locatie van het huidige conferentiehotel komen. Mogelijk wordt het oude landhuis voor woondoeleinden gebruikt.

Er zijn geen opmerkingen van omwonenden, servituuthouders en andere belanghebbenden ontvangen. Eerder werd tijdens een informatiebijeenkomst zware kritiek op de herontwikkeling geuit. Vervolgens zijn de oorspronkelijke randvoorwaarden gewijzigd.

Het College is gevraagd nu met Laurens te gaan onderhandelen over de invulling van de sociale woningbouw. In Westvoorne dient een verplicht aantal te bouwen woningen in deze sector te zijn. Op een aantal plaatsen in de gemeente heeft de zorgaanbieder hier al aan bijgedragen, zoals de zorgboerderij in Oostvoorne. Voor een deel kan het verplichte percentage bovendien door Laurens worden afgekocht.

Op dinsdag 14 december zullen de randvoorwaarden voor landgoed Olaertsduyn door de gemeenteraad worden behandeld. De PvdA heeft een voorbehoud gemaakt.