‘Uit De Westvoornse Politiek’

Internet

De commissie- en raadsvergaderingen in Westvoorne zullen in de toekomst via het internet te volgen zijn. De daarvoor benodigde webcams zijn al in de raadzaal opgehangen. Op dit moment wordt er een proef gehouden.

 

Matrixbord

Het matrixbord dat weggebruikers op hun (te hoge) snelheid moet wijzen is verplaatst. Vorige week woensdag heeft gemeentelijk toezichthouder Daan Oostrum deze verkeersmaatregel aan de Boomweg in Rockanje opgehangen. De maximaal toegestane snelheid is daar 60km per uur.

 

Installatie raadslid

Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag is dhr. Hartog alsnog als raadslid voor D66 geïnstalleerd. Ook in de vorige periode vervulde hij deze functie. Dhr. Hartog neemt de plaats in van dhr. Klok, die wederom wethouder is.

 

Gemeentelijke onderscheidingen

De raadsleden Langendoen – Briggeman (PvdA) en Noordermeer (Partij Westvoorne) zijn lid geworden van de selectiecommissie gemeentelijke onderscheidingen. Personen die een voorbeeldfunctie vervullen op bijvoorbeeld sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied kunnen ereburger worden of een erepenning krijgen. De selectiecommissie zal verder komen te bestaan uit de burgemeester, de gemeentesecretaris, de griffier en kabinetszaken. Het streven is om tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2011 de eerste uitreiking van de penning te kunnen laten plaatsvinden.

 

Gemeentelijk ombudsman

Westvoorne heeft een nieuwe gemeentelijk ombudsman. Mevr. mr. Zwaneveld zal deze functie in ieder geval tot 1 januari 2016 gaan vervullen. Zij is ook ombudsman voor de gemeente Rotterdam. Dhr. Van Kinderen had per 1 januari 2010 eervol ontslag gekregen. Vorige week dinsdag heeft de gemeentelijk ombudsman een eerste bezoek aan de gemeenteraad van Westvoorne gebracht.

 

Bezoek Swinshoek

Wethouder Groenewegen (CDA) heeft onlangs een bezoek aan de nieuwe Swinshoek gebracht. ‘Het belooft iets bijzonders te worden’, stelt hij over het in aanbouw zijnde woon-zorgcomplex in Rockanje. Tijdens zijn rondleiding heeft de wethouder Maatschappelijke Zaken o.a. kennisgemaakt met de zorgafdeling en verschillende type appartementen. Hij was met name onder de indruk van de kwaliteit van de gebruikte materialen en leefruimtes.

 

Losloopgebieden honden

Burgemeester De Jong is aan het bekijken welke locaties in of direct nabij de woonkernen in de gemeente Westvoorne in aanmerking komen als losloopgebieden voor honden. Hij doet dit op verzoek van de voltallige gemeenteraad. Onlangs heeft de burgemeester al een gesprek gehad met enkele hondenbezitters, die hem een petitie hiervoor hebben aangeboden. Binnen enkele weken wordt er nog een bijeenkomst met hen gehouden. Dan zullen de andere partners, die over de desbetreffende gebieden gaan, eveneens aan tafel aanschuiven.

Aanvankelijk werd een motie voor aanwijzingen van gebieden binnen een termijn van twee maanden door de oppositiepartijen Partij Westvoorne en de PvdA voorgesteld. ‘Met de andere instellingen erbij moet een slag om de arm worden gehouden. Binnen twee maanden kunnen we niet garanderen’, benadrukte De Jong tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag. Het is van belang om bij iedereen draagvlak te creëren. Hij zal daarom ‘op zo kort mogelijke termijn’ met een voorstel komen.

De politieke partijen willen hondenbezitters tegemoet komen, omdat de belasting voor hun dieren dit jaar aanzienlijk is verhoogd en er strengere eisen aan hen worden gesteld.

 

Coalitieakkoord: ‘geen dichtgetimmerd stuk’

‘Het is geen dichtgetimmerd stuk, maar het biedt ruimte voor eventuele bijsturing en aanvullingen’, verklaarde fractievoorzitter mevr. Krajenbrink (VVD) vorige week dinsdag over het coalitieakkoord tussen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66. Op basis van de financiële huishouding van de gemeente zullen uiteindelijk voor de volgende vier jaar keuzes worden gemaakt. Er moet voor ongeveer 2,3 miljoen euro bezuinigd gaan worden.

In de inleiding van het coalitieakkoord staat: ‘de komende jaren staat de gemeente voor grote uitdagingen, zowel op financieel- economisch gebied als in democratisch opzicht. Er moet meer gedaan worden met minder middelen. Daarnaast zal de kloof tussen overheid en burger kleiner gemaakt moeten worden. Gezamenlijk zullen we moeten zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken’. Leidraad voor het document is o.a. de ‘Toekomstvisie Westvoorne’. Deze visie is op 15 december jl. door de gemeenteraad vastgelegd en bevat de volgende punten: het behoud van het authentieke dorpse karakter van de verschillende kernen, het toegankelijke groene karakter van onze gemeente, een evenwichtige bevolkingsopbouw en de zelfstandigheid van de gemeente.

Een ander streven van de nieuwe coalitie is dat het aantal gemeentelijke regels aan het eind van de raadsperiode met vijftien procent zal zijn afgenomen. ‘Hiervoor is het nodig dat er een inventarisatie van alle regels plaatsvindt en vanuit die nulmeting gewerkt wordt. Je kunt in dit kader denken aan het opschonen van de verordeningen’, aldus mevr. Krajenbrink.

Oppositiepartij Partij Westvoorne sprak bij monde van raadslid Noordermeer van een ‘mager stuk’. De burger heeft tijdens de verkiezingen volgens hem duidelijk genoeg gesproken, maar daar is weinig meer van terug te zien. Ook de PvdA uitte de nodige kritiek op het coalitieakkoord. Het staat vol met algemeenheden en er worden geen duidelijke keuzes gemaakt. ‘Het is vlees noch vis’, concludeerde fractievoorzitter Bussink.

Mevr. Krajenbrink meende juist dat er in het akkoord tussen de vier politieke partijen voldoende ruimte voor de inbreng van beide oppositiepartijen was opengelaten. Voor Partij Westvoorne ontbreekt echter het vertrouwen om tot een raadsprogramma te komen. De fractievoorzitter van de VVD heeft aangegeven wel graag tot een coalitieprogramma met aanvullingen van de PvdA te willen komen.

In de raadsvergadering van juni zullen de bezuinigingen voor de komende vier jaar worden vastgesteld. Pas dan kan de uitvoeringsstrategie van het coalitieakkoord worden uitgewerkt.

IN KADER 

Voorzitters commissies en raad 

ABZ/M: Jaap Heijndijk (VVD) 

VROM: Hans Kraaijeveld (Partij Westvoorne) 

WOW: Corry Langendoen – Briggeman (PvdA) 

Plaatsvervangend raadsvoorzitter: Jaap Heijndijk (VVD) 

Er zijn geen raadsleden en fractieassistenten vast lid van een commissie. Per partij mogen er maximaal twee afgevaardigden worden gestuurd. Binnenkort wordt er gesproken over een andere vergaderstructuur waardoor het systeem met drie commissies kan gaan veranderen. 

IN KADER 

Fractieassistenten 

PvdA: Regina Roggeveen en Wilma van Vliet – Elderhorst 

VVD: Mirlande van der Linde 

Partij Westvoorne: Rien Huisman 

Gemeentebelangen Westvoorne: Wim van Rietschoten en Piet Kraaijenbrink 

D66: Peter van der Noll 

Per partij zijn er maximaal twee fractieassistenten. Het CDA heeft momenteel geen kandidaten.