‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe vergaderstructuur: ‘werkbezoeken’

De gemeenteraad wil in het vervolg meer bezoeken buiten de raadzaal gaan afleggen om te zien wat er onder de bevolking leeft. In de vorige periode is dit slechts enkele malen gebeurd. De werkbezoeken zullen onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe vergaderstructuur.  

 

Hekwerk OVV: ‘te duur’

Er wordt geen hekwerk rondom het terrein van OVV geplaatst om vandalisme tegen te kunnen gaan. De kosten zijn te hoog. Deze mededeling deed wethouder Groenewegen tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag. De plaatsing zou in totaal ongeveer anderhalve ton gaan bedragen.

 

Verplaatsing tuinhuis: ‘eerst verhuizen’

Het is vooralsnog onduidelijk of het tuinhuis van de Swinshoek naar Stuifakkers meeverhuist. Eerst zal het nieuwe woon-zorgcomplex in Rockanje bewoond gaan worden. ‘Misschien blijkt dan dat daar helemaal geen behoefte meer aan is’, sprak wethouder Groenewegen tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag.

 

Wachtgeldregelingen: ‘niet op agenda’  

De wachtgeldregelingen van de wethouders Klok en Van Lith zijn niet op de agenda van de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces gekomen. Vorige week dinsdag hebben de coalitiepartijen tegen het voorstel van Partij Westvoorne gestemd om nogmaals over dit onderwerp te discussiëren. Voor de vakantie is het heikele punt al diverse malen behandeld. Het CDA en Gemeentebelangen Westvoorne benadrukten dat het nu aan de Tweede Kamer is om hierover te oordelen.

 

Losloopgebieden honden: ‘eigen verantwoordelijkheid’

Partij Westvoorne maakt zich zorgen om de veiligheid van honden in de losloopgebieden en de overlast die zij op anderen zouden kunnen veroorzaken. De lokale partij vroeg zich tijdens de afgelopen raadsvergadering af of er daaromtrent wel voldoende eisen aan de onlangs bestemde locaties zijn gesteld. Wethouder Klok meent dat er wat betreft de rol van de overheid grenzen zijn. De eigenaar van een hond moet er volgens hem zelf voor zorgen dat hij of zij het dier onder appel heeft.

 

Rekenkamercommissie: ‘nieuw lid klankbordgroep’

Raadslid Noordermeer (Partij Westvoorne) is benoemd tot lid van de klankbordgroep van de Rekenkamercommissie. Hij gaat deel uitmaken van een groep bestaande uit drie andere raadsleden uit de gemeenten Brielle, Bernisse en Hellevoetsluis. Zij wisselen met elkaar van gedachten over relevante onderwerpen. Voorheen had dhr. Van Montfoort (VVD) namens de gemeente Westvoorne zitting in deze klankbordgroep. Hij was vanwege zijn wethouderschap niet langer meer beschikbaar voor de functie.

 

Geen extra glas: ‘succesvolle lobby’

Wethouder Klok heeft de Westvoornse lobby tegen de komst van extra glas naast het glasintensiveringsgebied in Tinte geprezen. Dit deed hij in de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces.

De Provincie had de intentie om nog eens 30 hectare glas te creëren. Op woensdag 25 augustus heeft de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie tijdens een vergadering in het Provinciehuis in Den Haag besloten hier niet mee in te stemmen. De wethouder benadrukte dat het gezamenlijk optreden van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, Weids of Kas, burgers en politiek tot een ‘mooi resultaat heeft geleid’.

 

Coalitieprogramma 2010-2014: ‘een vaag stuk’

Er is afgelopen maandag vanuit de oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA kritiek op het coalitieprogramma ‘Samen Werken Aan Verbetering’ geuit. Dit document moet in grote lijnen het politieke beleid voor de komende jaren vastleggen. Het werd tijdens de gecontinueerde raadsvergadering door de oppositie o.a. als een ‘vaag’, ‘nietszeggend’ en ‘inhoudloos’ stuk getypeerd. 

Fractievoorzitter Littooij (CDA) gaf namens de coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 aan dat burgerparticipatie, het terugdringen van de regeldruk en financiën de belangrijkste speerpunten zijn. De uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het programma zijn zowel de economische crisis als de kloof tussen overheid en burger geweest. Leidraad voor het opstellen is o.a. de ‘Toekomstvisie Westvoorne’, die in december jl. door de vorige gemeenteraad werd vastgesteld. Het college van B en W legt op basis van het coalitieprogramma concrete doelen vast in een uitwerkingsprogramma.

Volgens de coalitie zijn een aantal van de door de oppositiepartij PvdA gedane suggesties in het coalitieprogramma meegenomen. ‘Wij willen niet geassocieerd worden met dit plan’, stelde fractievoorzitter Bussink daarentegen. De inbreng van zijn partij is naar zijn mening vrijwel nihil. Ook Partij Westvoorne vindt het voorliggende programma vrijwel niet verschillen van het concept dat enkele maanden geleden reeds is gepresenteerd. De lokale partij maakt zich ernstig zorgen om de bijdrage hiervan aan een beter bestuur.

De coalitie weersprak de gemaakte opmerkingen. Het uitwerkingsprogramma van het College bevat een gedetailleerde versie van wat Westvoorne de komende vier jaar te wachten staat. Dit document is afgelopen maandag in de commissie ABZ/M behandeld en staat vanavond – woensdag 8 september – en morgenavond – donderdag 9 september – op de agenda van respectievelijk de commissies VROM en WOW.

 

Ontwikkeling Kerkplein: ‘geen sociale huurwoningen’

De gemeenteraad heeft een bedrag van 3.265.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Kerkplein in Oostvoorne. Op de locatie ‘De Toren’ moeten in totaal negen appartementen, een grondgebonden woning en twee commerciële ruimten worden gebouwd. De gemiddelde huurprijs zal ongeveer 1000 euro per maand gaan bedragen. Hierdoor moet worden ingespeeld op de vraag naar duurdere huurwoningen.

Kritiek kwam er van de oppositiepartijen. De PvdA vond bij monde van raadslid mevr. Langendoen dat er juist op deze locatie in de sociale sector gebouwd had moeten worden. Iedere projectontwikkelaar is namelijk verplicht een bepaald percentage daarin te bouwen. ‘Dat we dit nu zelf niet doen vinden wij niet correct’, benadrukte zij. Wethouder Klok gaf aan dat de kwaliteitseisen die aan de ontwikkeling op het Kerkplein worden gesteld een hogere huurprijs met zich meebrengt. Het Woonbedrijf concludeerde eerder al dat het voorgestelde aanbod van woningen conform de marktvraag is en heeft het risico voor de gemeente dan ook als ‘zeer klein ingeschat’. Ook de Vereniging Onderdak Westvoorne heeft positief hierop gereageerd. 

Daarnaast weersprak de wethouder de bewering van Partij Westvoorne dat de deskundigheid van de Businessclub onvoldoende zou zijn gebruikt. De lokale partij kwam op het eerdere positieve advies terug. Zij zijn volgens Klok echter diverse malen geraadpleegd en enkele van hun ingebrachte ideeën zijn in het huidige plan overgenomen. ‘In burgerparticipatie kunnen niet alle wensen voor 100 procent worden overgenomen’, stelde hij. Bovendien heeft de Businessclub de mogelijkheid gehad om in de commissie VROM – waar het onderwerp eerder aan de orde is geweest – in te spreken.

De ontwikkeling van het Kerkplein is een ‘rijdende trein’. Hierna zal met de omwonenden worden gesproken en de noodzakelijke bestemmingsplanprocedures in gang worden gezet.