‘Uit De Westvoornse Politiek’

Afscheid

Arjen Littooij vertrekt per 1 augustus aanstaande als raadslid. De fractievoorzitter van het CDA is vanaf die datum Algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zijn nieuwe functie is onverenigbaar met zijn politieke werkzaamheden. Littooij zat negen jaar in de gemeenteraad van Westvoorne.

‘Voor een aantal mensen zal het overigens misschien wel als een opluchting klinken nu ik mijn afscheid heb aangekondigd.

 Ik heb echter nooit de illusie gehad dat iedereen het met me eens zou zijn. Dat is het mooie van politiek. Ik hoop dat die mensen achteraf nog eens denken dat mijn ideeën zo gek nog niet waren, maar ook dat is misschien wishful thinking,’ schrijft hij op zijn weblog. ‘Ik kan terugzien op intensieve, enerverende en soms roerige perioden in de raad. Wat overheerst is het gevoel dat ik in die jaren een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van Westvoorne.’

Het bestuur en de fractie van het CDA zoeken momenteel naar een opvolger. Mogelijk vertrekt Littooij zelfs eerder indien er een geschikte kandidaat is gevonden.

 

Welkomkerk

De informatieavond over de komst van de strandhuisjes in Rockanje vindt morgen – donderdag 9 juni – plaats in de Welkomkerk. Eerder had de gemeente nog voor de locatie De Man in Oostvoorne gekozen om drie ondernemers hun plannen te laten presenteren. Nu kunnen inwoners van Rockanje dus in eigen dorp gaan kijken. ‘We hadden bij deze locatie nog niet stilgestaan’, aldus wethouder Ies Klok (D66). Hij bendrukte dat het desondanks een Westvoornse kwestie is.

 

Roddel

Het gebouw waar de Rabobank Rockanje in heeft gezeten staat te koop. Er zijn volgens wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) meerdere geïnteresseerden. ‘Ik ken de geruchten die in het dorp gaan. Die koper is het in ieder geval niet.’

 

Japanse Duizendknoop

De gemeente Westvoorne trekt ten strijde tegen de Japanse Duizendknoop. Zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen is de plant zeer zich waarschijnlijk aan het verspreiden. Reden genoeg voor de gemeenteraad om een motie aan te nemen die verdere verspreiding moet voorkomen.

Bestrijding is overigens alleen effectief als gemeenten, Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders gezamenlijk aan het werk gaan. Westvoorne gaat met het aannemen van de motie een voortrekkersrol op zich nemen. De Japanse duizendknoop is één van de honderd ergste invasieve plantensoorten ter wereld en kan bijvoorbeeld door scheuren in de fundering huizen binnengroeien en door asfalt heen groeien. De landelijke overheid kan pas regels stellen indien de volksgezondheid in gevaar komt en er sprake is van financiële schade.

 

3 Meter

Overkappingen en erafscheidingen in de nieuwbouwwijk “De 5 Bladeren” in Oostvoorne mogen niet hoger worden dan drie meter. Dit heeft de gemeenteraad vorige week dinsdag bepaald. Zij zijn anders bang voor onnodige conflicten tussen buren.

In het voorgelegde bestemmingsplan stonden geen grenzen voor de hoogte van erfafscheidingen. Dit kan leiden tot ongewenste schaduwwerking in de tuin van de buren. Hierdoor zouden weer de nodige ruzies door kunnen ontstaan.

In het gebied tussen de Voorweg, Molendijk, Hoefweg en de begraafplaats komen in totaal 108 nieuwe woningen. Het woningaanbod varieert van vrijstaande woningen tot rijtjeswoningen. De bouwstijl is de dertiger jaren Tuinwijk.

 

Swinshoek en Stuifakkers

Het is nog onduidelijk wat er met de locatie van de voormalige Swinshoek in Rockanje gaat gebeuren. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) is in overleg met eigenaar de Catharina Stichting en de eigenaar van de woningen aan het nabijgelegen Vestahof over een (eventueel) andere bestemming. Hij neemt daarbij de motie van de gemeenteraad mee, die heeft aandrongen om ook in de toekomst op deze locatie een zorgtintje te houden. Van Lith dringt bovendien aan op een spoedige sloop van het leegstaande gebouw, want de kwaliteit vliegt achteruit.

De Swinshoek maakt onderdeel uit van de plannen in het gebied de Drenkeling. Daar komen voornamelijk duurdere vrijstaande woningen waarmee de gemeente het glasbeleid wil financieren. Het perceel waar het voormalige bejaardenhuis op staat is echter niet in eigendom van de gemeente en zal op termijn worden herbestemd. Dit geldt eveneens voor de woningen aan de Vestahof. Wanneer het plan Drenkeling uiteindelijk gerealiseerd is zijn beide locaties anders ingevuld.

Het nieuwe woon-zorgcomplex in Rockanje is al enkele maanden in gebruik. Op donderdag 23 juni vindt pas de officiële opening van Stuifakkers plaats.

 

De Rots

Begin 2009 heeft de gemeente locatie De Rots aan de Dorpsweg in Rockanje gekocht. Omwonenden mogen gaan meedenken over de bouwplannen. Enkele jaren geleden kwamen zij nog in opstand tegen een kolossaal bouwplan.

De verschillende panden op de locatie De Rots waren oorspronkelijk door een projectontwikkelaar aangekocht. Zijn bouwplan riep vanwege de omvang, hoogte en impact op de omgeving grote weerstand op. Mede om die reden is er uiteindelijk voor gekozen om de locatie aan te kopen en onder te brengen bij het Woonbedrijf. De gemeente streeft nu naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Een werkgroep maakt een voorstel voor een nieuw bouwplan. Naast omwonenden nemen vertegenwoordigers van Houd Rockanje Laag, de Huurdersvereniging, Vereniging Onderdak Westvoorne en ondernemers van de Dorpsstraat hieraan deel.

Het plan moet minimaal 25 procent sociale woningbouw omvatten. Voorafgaand aan het traject met de werkgroep stellen het college van B en W en de gemeenteraad ook een beperkt aantal andere ‘harde’ randvoorwaarden vast, zoals de parkeernormen en het bouwvolume. Het aantal woningen is nog niet bekend.

Vanavond – woensdag 8 juni – komt het onderwerp tijdens de informatieronde aan de orde. Voor het eind van het jaar neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit.

 

Zuinig

De gemeenteraad heeft een signaal naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgegeven. In deze tijden is het niet juist om buitensporig hoge bedragen aan congressen te besteden. Het merendeel van de raadsleden vond het echter te ver gaan om in zijn geheel niet deel te nemen aan het Congres en de Algemene Ledenvergadering van de VNG, die gisteren en vandaag – dinsdag 7 en woensdag 8 juni – plaatsvinden.

De gemeente Leek heeft onlangs aan alle gemeenteraden een motie verspreid, die daar al is aangenomen. ‘Gelet op de hoge kosten van deelname van circa 1000 euro per persoon moet hieraan niet worden deelgenomen. In deze tijd van bezuinigen past het niet hiervoor een dergelijk hoog bedrag in rekening te brengen. Het moet mogelijk zijn om voor een geringer bedrag een soberder Congres en Algemene Ledenvergadering te organiseren.’ Burgemeester De Jong gaf aan dat hij altijd kritisch naar de deelname aan congressen kijkt. In navolging van de raadsleden Ruud Dukker en Arjen Littooij vond de burgermeester de kosten van deze twee dagen in vergelijking met andere soortgelijke bijeenkomsten eigenlijk niet eens aan de hoge kant. ‘We kunnen wel in zijn algemeenheid een signaal voor soberheid afgeven.’ Westvoorne zal dan ook vertegenwoordigd zijn.

De Algemene Ledenvergadering staat momenteel landelijk in de schijnwerpers. Dan stemmen de gemeenten namelijk over het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. Dit leidt tot grote weerstand onder gemeenten. Het kabinet wil verschillende taken op sociaal terrein, zoals de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ, overhevelen naar de gemeenten. Zij worden onder andere verantwoordelijk voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Veel gemeenten zijn echter bang dat het hen voor de uitvoering aan voldoende middelen ontbreekt om de nieuwe taken uit te kunnen voeren. Het akkoord is pas definitief als een meerderheid van de gemeenten vandaag ermee instemt.