‘Uit de Westvoornse Politiek’

Rekenkamercommissie: ‘bureaucratisch apparaat’

‘Een behoorlijk bureaucratisch apparaat’, zo typeerde raadslid Hartog (D66) de Rekenkamercommissie in de eerste vergadering van het nieuwe jaar. ‘Inhoudelijk denk ik: ‘wat kunnen we hier mee?’’ Ook raadslid mevr. Langendoen (GBW) deelde zijn mening. Zij veronderstelde echter dat de instelling gezien de korte periode van bestaan nog kan groeien.

Christendemocraat Littooij vond het eerste onderzoek van de  commissie over de begroting goed, maar kreeg daarna dubbele gevoelens over hun handelen. Hij zette eveneens vraagtekens bij hun eigen optreden. ‘Misschien zijn we als raad onhelder van wat we van ze willen’. De opmerkingen zullen uiteindelijk, met die van de andere deelnemende gemeenten, aan de leden van de Rekenkamercommissie worden overgebracht.

 

Referendumverordening: ‘het blijft lastig’

In de commissie ABZ/M van vorige week maandag hebben D66 en Gemeentebelangen het invoeren van een referendumverordening voorgesteld. De bedoeling hiervan is dat voor bepaalde onderwerpen de mening van de Westvoornse bevolking kan worden geraadpleegd. Het idee is voortgekomen uit het besluitvormingsproces rondom het dossier Swinshoek.

Raadlid Hartog (D66) illustreerde dat slechts incidenteel een referendum in de gemeente dient te worden ingezet. Hierbij valt te denken aan belangrijke beleidswijzigingen die afwijken van gedane beloftes. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing daartoe. Een referendum kan gehouden worden onder de kiezers van het gehele grondgebied of tenminste in één van de dorpskernen van de gemeente.

Raadslid Van den Akker (PvdA) was positief, maar concludeerde dat ‘het lastig blijft wanneer wel en niet in te zetten’. In tegenstelling tot coalitiepartijen GBW, PvdA en D66 waren oppositiepartijen VVD en CDA minder enthousiast over het voorstel. ‘Als je voldoende naar mensen luistert is een referendum niet nodig’, meende raadslid Littooij (CDA). Ook zitten er naar de mening van zijn partij o.a. haken en ogen aan wat betreft de complexiteit van een onderwerp, de vraagstelling, het opkomstpercentage en de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad.

De indienende politieke partijen nemen het voorstel voor het houden van een referendum terug ter verbetering en zullen het vervolgens wederom aan de commissie voorleggen. 

 

Onderzoek Rekenkamercommissie: ‘wat doen we met die kennis?’

De rekenkamercommissie is op verzoek van de raadsleden bereid tot een nader onderzoek naar de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de destijds aan de gemeenteraad verstrekte informatie met betrekking tot de subsidiedatum 1 januari 2007 voor de bouw van de ‘nieuwe Swinshoek’. Zij gaat er hierbij vanuit dat een dergelijk onderzoek minimaal 70.000 euro gaat kosten. Vanwege dit bedrag zijn de Westvoornse politieke partijen in conclaaf.

Eerder heeft de commissie een kort vooronderzoek uitgevoerd om te bepalen of het onderwerp zich leent voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. Er werd toen aangegeven dat ten aanzien van het proces van besluitvorming zeer waarschijnlijk geen nieuwe inzichten zijn te verwachten. Nadat zij het verzoek in heroverweging is genomen is de rekenkamer bereid het onderzoek alsnog te verrichten, omdat het onderwerp naderhand is ingeperkt en zich focust op de vertrouwensrelatie tussen de gemeenteraad en het college van B en W.

Voornamelijk de coalitiepartijen meenden dat het een enorm bedrag is. Raadslid Hartog (D66) wilde de commissie vooraf geen blanco cheque afgegeven, omdat de onderbouwing van de kosten van het onderzoek in de bijgevoegde papieren ontbrak. ‘Het is een hoog bedrag en het is onduidelijk wat we er voor krijgen’, meende hij. Fractievoorzitter Van den Akker (PvdA) stelde vervolgens:  ‘wat doen we uiteindelijk met de kennis die we verkrijgen?’

Oppositiepartij CDA benadrukte dat het hen niet om het geld, maar om de kwaliteit van het eindproduct gaat. ‘Een goed onderzoek kost veel geld’, aldus raadslid Littooij. Hij refereerde daarbij eveneens aan de hoge bedragen die voor andere projecten, zoals Stuifakker en het glasintensiveringsgebied, door de gemeente worden uitgegeven. Het onderzoek moet naar zijn mening raadsleden gaan helpen hoe zij in de besluitvormingsprocedure van eenzelfde projecten moeten gaan handelen.  Dhr. Trachsler (VVD) voegde bovendien toe dat ‘het belangrijk is om de onderste steen boven te krijgen’.

Voorzitter van de Rekenkamercommisie dhr. Van der Hoek legde de raadsleden uit dat de onkosten zeker ‘niet uit de lucht komen vallen’ en aan eerdere soortgelijke onderzoeken reeds zulke bedragen zijn besteed. De gemeenteraad beslist verder nadat de leden van de commissie onderbouwing hebben gegeven.