‘Uit De Westvoornse Politiek’

Zwembad Oostvoorne: ‘juiste temperatuur’

Wethouder Van Lith kon na gesprekken met de toekomstige beheerder aan de commissie WOW mededelen dat het nieuwe zwembad in Oostvoorne een tempratuur van ongeveer 31 graden Celsius zal krijgen. Deze warmte hebben groepen mensen met een bepaalde handicap, waaronder reuma, ongeveer nodig.

 

Nieuwe bustijden: ‘niet nadeliger’

Raadslid Littooij (CDA) heeft zijn zorgen geuit over de nieuwe bustijden van en naar Westvoorne. Volgens wethouder Van Lith vallen deze echter voor de reiziger niet nadeliger uit. Bij een vorige verandering hebben gemeenten na vele klachten vanuit de bevolking naderhand invloed op vervoerbedrijf Connexxion moeten uitoefenen om de dienstregeling te verbeteren.

 

ASA: ‘nieuw lid’

De commissie WOW heeft positief ingestemd om dhr. Meijs te benoemen tot lid van de Adviesraad Sport- en Accommodaties (ASA). Door het ontslag van dhr. Buijs was een vacature ontstaan. Dhr. Meijs zal zich vooral gaan inzetten als contactpersoon voor de buitensportverenigingen en op het gebied van voetbal, tennis, hockey en paardensport.

 

Partij Westvoorne: ‘tijdelijk voorzitter’

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering is de uit Oostvoorne afkomstige Lex Mooiweer gekozen tot tijdelijk voorzitter van Partij Westvoorne. Ingrid van der Laan bekleedde aanvankelijk deze functie bij de nieuwe lokale partij, maar zij moet vanwege privéomstandigheden voor onbepaalde tijd haar werkzaamheden neerleggen.

Ook is door de leden het partijprogramma vastgesteld. De basis hiervoor is gelegd door een groot aantal werkgroepen en interviews, die in het voorjaar van 2009 hebben plaatsgevonden. 

 

Matrixbord Rockanje: ‘andere locatie’

Raadslid Van Vliet (PvdA) mist het matrixbord met de daarop aangegeven gereden snelheden van weggebruikers aan de Alardusdreef in Rockanje. Wethouder Van Lith beaamde dat dit inderdaad het geval is. Op advies van de politie wisselt de locatie namelijk steeds. Wat betreft mevr. Van Vliet mag het bord per direct terug naar de Alardusdreef. ‘Er wordt daar gescheurd. De politie zegt van niet, maar die wonen daar niet’. Het plaatsen van de matrixborden in de drie kernen van Westvoorne vindt plaats in het kader van de wijkveiligheidsplannen.

 

JOP Rockanje: ‘juridisch in kaart brengen’

Wethouder Van Lith laat momenteel de mogelijkheden voor het plaatsen van een jongerenontmoetingsplaats (JOP) achter ‘Zeeman’ of aan de Raadhuislaan in Rockanje juridisch in kaart brengen. Daarna zullen er gesprekken met zowel de jeugd als de omwonenden van beide locaties gaan plaatsvinden. Op basis van die uitkomsten komt er een collegevoorstel. Eerder viel het grasveld aan de Hoogvlietlaan als plaats voor een JOP af nadat de bevolking hun bezwaren kenbaar hadden gemaakt.

 

SISA: ‘signaleren binnen en over gemeentegrenzen’

Alle gemeenten in de stadsregio Rotterdam gaan één systeem hanteren om problemen van jongeren te signaleren. Er komt een stadsregionaal risicosignaleringssysteem (verwijsindex SISA) voor zestien gemeenten en ongeveer twintig regionale instellingen. Deze instellingen signaleren binnen en over de gemeentegrenzen heen voor samenwerking en hulpverlening. De verwijsindex brengt de risicomeldingen bij elkaar en informeert de hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Het convenant is afgelopen donderdag door de deelnemers ondertekend. SISA is al sinds 1999 in Rotterdam actief.

 

LED verlichting: ‘het valt tegen’

Alle politieke partijen hebben aangegeven op dit moment geen grote investeringen te willen gaan doen in LED-verlichting. Die conclusie hebben zij na uitleg van een expert op het gebied van openbare verlichting en een ‘studiereis’ tijdens de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag naar de, naast het gemeentehuis gelegen, Berberislaan in Rockanje getrokken. Aldaar hebben zij de effecten van ‘sfeerlampen’, ‘kegellampen’ en LED-verlichting, in levende lijven kunnen aanschouwen.

Hoewel de sfeerlampen significant meer energie verbruiken, bleken de andere twee niet aanzienlijk veel van elkaar te verschillen wat betreft hun verbruik. Bijkomend nadeel is dat LED-verlichting een minder groot gebied met licht bestrijkt en veel duurder in de aanschaf is. Daarom zal er alleen bij vervang van de verlichting eventueel gebruikt worden gemaakt van deze lampen. De investering is financieel gezien te groot en de energiebesparing valt tegen. 

 

Stickerproject minicontainers: ‘actie geslaagd’

De ‘containerfraude’ in Westvoorne is aan banden gelegd. In totaal zijn er tijdens de stickeractie rond de 13.000 containers voorzien van een unieke barcode. Voorheen bestond er grote onduidelijkheid over het exacte aantal in de gemeente daarvan. Soms verdwenen er exemplaren en andere huishoudens hadden er weer meerdere in bezit. Er zijn door de actie ongeveer 300 illegale containers ontdekt en ingenomen. Deze stonden ten onrechte bij een adres, waren niet geregistreerd en er werd niet voor betaald. ‘Actie geslaagd’, zo stelde de verantwoordelijk ambtenaar dhr. Langendoen in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag dan ook. In Hellevoetsluis was deze methode al eerder een succes.

Uit de door de gemeente geregistreerde telefoontjes en e-mails is daarnaast gebleken dat veel gebruikers de extra afvalbak toch zouden willen houden. In het verleden is bepaald dat er geen extra containers verstrekt mogen worden aan gezinnen die niet aan de gestelde eisen voor een vrijstelling daarvoor voldoen. Het college van B en W wil om de verzoekers tegemoet te komen vanaf heden op verzoek één grijze en/of groen exemplaar tegen een betaling van 150 euro gaan verstrekken.

Het hardnekkige gerucht dat afval van de grijze en groene minicontainers niet altijd gescheiden wordt kon volgens dhr. Langendoen bovendien naar het rijk der fabelen worden verwezen. Beide worden apart opgehaald en daarna naar verschillende afvalverwerkingsbedrijven gebracht. Tot op heden is er geen enkele GFT vracht, die gecomposteerd wordt, afgekeurd.

 

De Rots: ‘geen wettelijke mogelijkheden voor afwijzing’

De welstandscommissie heeft positief op het bouwplan voor ‘de Rots’ in Rockanje gereageerd. Hiermee zal een bouwhoogte van twaalf meter op deze locatie worden gerealiseerd. Het college van B en W staat, ondanks de week daarvoor tijdens de raadsvergadering ingediende petitie van de vereniging ‘Houd Rockanje Laag’ om het dorpse karakter te behouden, in deze zaak naar eigen zeggen met de rug tegen de muur. ‘We hebben geen wettelijke mogelijkheden om het af te wijzen’, aldus wethouder Geers.

‘Hoe serieus neemt u de burgers van Rockanje eigenlijk?’, kreeg het College van raadslid Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne) te horen. Wethouder Geers gaf aan dat zij een bouwhoogte van tien meter onderschrijven. Ook de projectontwikkelaar kon zich daar eerst in vinden, maar wilde dan wel meer differentiatie over het gehele plan om winst te maken. ‘Houd Rockanje Laag’ had naar haar mening echter te gedetailleerde eisen om tot een compromis te komen.

De ‘buitengewoon starre houding’ van de vereniging heeft er volgens de wethouder toe geleid dat de projectontwikkelaar uiteindelijk heeft besloten om de maximale mogelijkheden in het bestemmingsplan te gaan benutten. Zij kreeg bij haar uitleg bijval van haar eigen partij, die het voorliggende plan na anderhalf jaar onderhandelen tussen de verschillende belanghebbenden als ‘treurig’ typeerde. Op hun beurt werden zij weer door raadslid Laaij (VVD) bekritiseerd: ‘het behoud van het dorpse karakter is destijds toch in het verkiezingsprogramma van de PvdA aangegeven’.

Deel van het probleem ‘de Rots’ is het sterk verouderde bestemmingsplan voor Rockanje, dat nog van 1974 dateert. Daarin zijn de maximaal toegestane bouwhoogten niet goed geregeld. Binnenkort gaat de gemeenteraad zich daarom over een nieuw bestemmingsplan voor het dorp buigen. De omstreden locatie blijft desalniettemin binnen het oude vallen.

 

Businesscase glas: ‘een tweede onafhankelijk onderzoek’

Er moet een second opinion komen voor de uitvoering van het glasproject. Daarvoor pleitte het merendeel van de politieke partijen tijdens de commissievergadering VROM van vorige week woensdag. Zij gaven aan van het recente rekenkamer rapport over de ‘nieuwe Swinshoek’ geleerd te hebben om niet langer adviseurs blindelings te volgen. De raadsleden willen vooral de zekerheid hebben er alles aan gedaan te hebben om voldoende geïnformeerd te zijn. Een tweede, onafhankelijk, onderzoek dient daarom uit te gaan wijzen in hoeverre het voorliggende plan daadwerkelijk haalbaar is.

De commissie VROM had in juli jl. aangegeven meer inzicht te willen hebben in de financiële gevolgen van de uitvoering van het voorgestelde beleid. Dit dient met de onlangs gepresenteerde businesscase te worden aangegeven. Op basis hiervan stelt het college van B en W dat het totale glasproject budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. Het project bestaat uit drie elementen: de ontwikkeling van het glasintensiveringsgebied Tinte, de sanering van 25 hectare glas in het buitengebied en de realisatie van woningbouw om de sanering van het glas financieel mogelijk te maken. Belangrijkste onderdeel wat betreft de haalbaarheid is de woningbouw.

In totaal zullen er in Westvoorne zo’n 113 woningen gerealiseerd moeten worden om het plan te kunnen financieren. De gemeente staat bij de bank garant voor 25 miljoen euro. Het college van B en W denkt dat de risico’s die een dergelijke garantstelling met zich meebrengt beperkt zijn door een subsidie van de provincie (3 miljoen euro), opbrengsten van terreinen die al in eigendom van de gemeente zijn (19 miljoen euro) en de agrarische waarden van mogelijk te werven saneringslocaties (ongeveer 3,2 miljoen euro).

In het tweede garantiegeval betreft het gronden van de gemeente op de locatie ‘de Drenkeling’. Dhr. Hoogmoed van adviesbureau Twynstra en Gudde benadrukte dat dit enkel als buffer gebruikt zal gaan worden indien andere projecten voor huizen niet doorgaan: ‘het is een worstcase scenario’. Toch stuitte het noemen van deze locatie in dit verband enkele commissieleden enorm tegen de borst. Juist daar zou in de toekomst sociale woningbouw moeten gaan plaatsvinden. ‘Dit gaat dan een jarenlange vertraging oplopen voor het bouwen in Rockanje’, stelde raadslid Kraaijenbrink (Gemeentebelangen Westvoorne).

Het CDA refereerde aan de enorme verantwoordelijk voor 25 miljoen euro naar de burgers toe en het feit dat momenteel de financiële risico’s van een dergelijk plan aanzienlijk zijn. Raadslid Braber betwijfelde of het project binnen tien jaar uitvoerbaar zal zijn. ‘We leven in een andere tijd’, stelde hij. Er zullen daarnaast tegelijkertijd al veel meer bouwprojecten in de gemeente komen die de financiële haalbaarheid van het plan ten negatieve kunnen beïnvloeden, zoals de eveneens te realiseren woningen op de golfbaan nabij Tinte. Daar dacht de PvdA bij monde van raadslid Van den Akker anders over. Hij noemde het met name ‘een realistisch, degelijk stuk werk’. Langer uitstel zou niet rechtvaardig naar de tuinders toe zijn.

Kritiek op de gehele aanpak van de glasproblematiek kwam er van dhr. Rip. In maart 2005 had hij als raadslid van de VVD nog te horen gekregen dat er voor de 25 hectare te saneren glas in de gemeente Westvoorne in totaal 55 nieuwe woningen nodig waren om de financiering te dekken. Anno 2009 is dat aantal meer dan verdubbeld. ’Het College is trots op de financiële dekking. Veel woningen voor glas’, maakte hij aan de commissie VROM duidelijk. ‘Wat een vondst na vierenhalf jaar. Het College wil wel bouwen als het geld oplevert, maar ‘oh jee’ als je als inwoner zelf een huis wilt bouwen!’

De politieke partijen gaan nu onderling bepalen wie het onafhankelijk onderzoek voor hen zal verrichten. Op verzoek van D66 zal er bovendien bij de uiteindelijke uitvoering van het glasproject een meldingsplicht komen voor het garantiebedrag. Het college van B en W zal de raad voortijdig moeten informeren indien een bepaald percentage daarvan is behaald.