‘Uit De Westvoornse Politiek’

Uitbreidingen aula’s: ‘uitstel’

De uitbreidingen van de aula’s bij de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje worden op verzoek van de gemeenteraad een jaar uitgesteld. Deze staan gepland voor 2011 en 2013, maar vanwege de onzekere financiële situatie van de gemeente voor de komende jaren is uitstel volgens de politieke partijen gewenst. Alleen de VVD steunde het amendement niet.

 

Nieuwe Swinshoek: ‘parkje voor bewoners’

De Cliëntenraad van ‘de Swinshoek’ heeft de wens geuit om het openbaar groen tussen het Bijlaardhof en de Dirk van Voornelaan in te richten als ‘parkje’ voor de bewoners van het in aanbouwzijnde woon-zorgcomplex in Rockanje. Het college van B en W is door de gemeenteraad verzocht het verzoek te onderzoeken en hiervoor een raadsvoorstel te maken.

 

Kandidatenlijst CDA: ‘vertrouwde gezichten na 2010’

Vorige week hebben de leden van het CDA van de afdeling Westvoorne ingestemd met de kandidatenlijst en het verkiezings­pro­gramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Arjen Littooij uit Oostvoorne zal net als de voorgaande keer lijsttrekker zijn. De huidige fractieassistenten van de christendemocratische partij, Nico Groenewegen uit Tinte en Piet Beukelman uit Rockanje, zijn eveneens kandidaat voor een nieuwe raadsperiode.

 

Parkeervoorziening Kantelenweg: ‘vrijgekomen financiële middelen’

De gemeenteraad wil een parkeervoorziening aan de Kantelenweg in Oostvoorne. Uit het wijkveiligheidsplan is namelijk gebleken dat parkeren door inwoners daar als een probleem wordt ervaren. Aanvankelijk zouden er pas in 2011 financiële middelen voor de realisatie daarvan beschikbaar zijn, maar de gemeenteraad heeft door middel van een amendement aangegeven dat het inmiddels vrijgekomen budget van het niet doorgaan van de kunstijsbaan hiervoor moet worden ingezet. De voorziening moet volgend jaar al worden gerealiseerd.

 

De Man: ‘meer culturele activiteiten’

Het college van B en W moet van de gemeenteraad onderzoeken of er in het cultureel centrum ‘de Man’ in Oostvoorne vanaf het seizoen 2010-2011 meer culturele activiteiten kunnen worden ontplooid. In het dit jaar geopende gebouw zou naast lokale uitvoeringen ruimte moeten worden gecreëerd voor bijvoorbeeld toneel, cabaret, muziek en jeugdtheater.

Daarnaast is door alle politieke partijen verzocht om te bekijken of samenwerking met het Brestheater in Brielle en het theater de Twee Hondjes in Hellevoetsluis een optie is om zodoende gezamenlijk tot een programmering te komen.

 

Externe inhuur: ‘terugdringen’

De inhuur van externen moet in de toekomst alleen in bijzondere gevallen gaan plaatsvinden. Er dient volgens de gemeenteraad veel scherper te worden gekeken naar de kosten, het nut en de noodzaak hiervan. In de afgelopen jaren zijn voor het opstellen, uitvoeren en verdedigen van het beleid veel externe adviseurs  van dure adviesbureaus ingehuurd.

In de begroting van 2010 wordt voor een bedrag van 75.000 euro op het punt van de externe inhuur bezuinigd. Bij de uitvoering van werkzaamheden dient ook meer gekeken te worden naar samenwerking met andere gemeenten. Alleen de PvdA steunde de motie niet.

 

Verkeer tijdens ochtendspits: ‘doorstroming verbeteren’

De doorstroming van het verkeer tijdens de ochtendspits moet verbeteren. Er is in toenemende mate sprake van ernstige vertraging op het traject richting de N15. Daardoor ontstaan op de wegen in de bebouwde kom van Oostvoorne filevormingen en wordt de doorgang van hulpvoertuigen belemmerd. Deze situatie zal naar verwachting enkel verslechteren door de geplande woningbouwprojecten in zowel de gemeente Brielle als Westvoorne.

De gemeenteraad verzoekt het college van B en W dan ook middels een motie om de ontstane problemen op te lossen. Zo hoeft in de ochtenduren de verkeersstroom uit Brielle door een extra rijstrook langs de rotonde bij de Brielseweg te realiseren het verkeer vanuit Oostvoorne niet langer op te houden. Er is eveneens voldoende ruimte beschikbaar voor een tweede rijstrook vanaf dezelfde rotonde tot aan de N15.

 

Verontruste Burgers en toekomstvisie: ‘eenzijdig document’

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) heeft middels een schrijven aan het college van B en W en de politieke partijen kritiek geuit op de momenteel voorliggende ‘Toekomstvisie’ voor Westvoorne. Het is een eenzijdig document waarin geen adequate risicoanalyse wordt gegeven. ‘Versterking van het welbevinden van de bevolking komt in de toekomstvisie op de tweede plaats. De woorden natuur en milieu komen letterlijk in de strategische keuzes van de scenario’s niet voor’, aldus de vereniging.

Ook op de argumentatie hebben de verontruste burgers kritiek. De in de visie genoemde scenario’s’ zijn extreem vaag en niet onderbouwd. Wel wordt van de twee opties scenario 1 in het algemeen als meer realistisch dan scenario A beschouwd. Het houdt bijvoorbeeld meer rekening met de bevolkingsprognoses, het kiest voor een beperkte groei van de woningvoorraad en het beoogt een kwaliteitsverbetering van de toeristische sector. Kortom, deze toekomstvisie sluit beter aan bij de huidige situatie in de gemeente Westvoorne en de algehele regio.

Het andere voorstel, scenario A, is volgens de VVBV te expansief en vooral gericht op de lokale economie. In het belang van het merendeel van de bevolking en vanwege de natuur en het milieu stellen zij dan ook dat het dient te worden afgewezen. De economische recessie kan bovendien negatieve gevolgen hebben voor dit op veel groei gebaseerde scenario, dat naar mening van de verontruste burgers ‘de buitenwereld’ veelal negeert. ‘Beter is te plannen voor matige groei gedurende de komende tien jaar en opties open houden voor als de economische groei mee- of tegenvalt’, concluderen zij dan ook in hun schrijven.