‘Uit De Westvoornse Politiek’

Geluidsarm asfalt

Fractievoorzitter Hartog (D66) vraagt zich af of er geluidsarm asfalt aan de Ruy komt. Wethouder Van Lith heeft in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag gemeld dat hij dit nog niet weet, maar hij beloofde ‘er werk van te gaan maken’.

 

Rioolheffing

Het motto ‘de vervuiler betaalt’ gaat gelden voor de rioolheffing in de gemeente Westvoorne. Er wordt vanaf 2010 gekeken naar het waterverbruik. Voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens zullen verschillende tarieven gaan gelden (70 versus 80 euro). Ook krijgen grootgebruikers een aparte aanslag. Het campingtarief kom te vervallen.

 

‘De Man’: ‘een mooi gebouw én dat willen we zo houden’

Er is vorige week een ontmoeting geweest tussen de beheerder van ‘de Man’, stichting Push en de gemeente. Er zijn daarin volgens wethouder Van Lith goede werkafspraken gemaakt. Jongeren zorgen voor overlast rondom het gebouw.

De verantwoordelijk wethouder vond dat de beheerder beslist geen jongerenwerker moet worden. Eerder heeft er al een pittig gesprek met Push plaatsgevonden en ‘is er een gele kaart uitgereikt’. Dhr. Van Lith heeft beloofd het werk van de stichting kritisch in de gaten te houden. ‘Het is een mooi gebouw en dat willen we zo houden’, benadrukte hij afgelopen donderdag in de commissievergadering WOW.

 

Trouwlocaties: ‘eenmalig ‘Huis der Gemeente’’

Het college van B en W wil na verzoeken van bruidsparen en landelijke ontwikkelingen trouwen op alternatieve plekken mogelijk maken. Met het aanwijzen van landgoed Olaertsduyn heeft Westvoorne nu de beschikking over drie vaste trouwlocaties.

In de toekomst kan mogelijk ook voor een eenmalig ‘Huis der Gemeente’ worden gekozen. Daar worden wel bepaalde voorwaarden aan gesteld en het heeft organisatorische gevolgen. Bruidsparen zullen daarvoor de extra gemaakte onkosten moeten vergoeden.

Het normale tarief voor een huwelijksvoltrekking bedraagt op maandag t/m vrijdag 314,85 euro en op zaterdag en zondag 950,20 euro.

 

Jeugdraad: ‘te weinig aanmeldingen’

Er zijn nog te weinig aanmeldingen voor de jeugdraad. Inmiddels hebben zich zes kandidaten aangemeld. Dit moeten er minimaal zeven zijn om deze vertegenwoordiging te kunnen starten. De jeugdraad mag de gemeenteraad in de toekomst gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerlei zaken die jongeren aangaan.

De leden worden voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot twee jaar verlenging, door de gemeenteraad benoemd. Jongeren tussen de 13 en 21 jaar, die ingeschreven en woonachtig zijn in Westvoorne, kunnen zich aanmelden. Lidmaatschap van een politieke partij is niet van belang.

Er is voor de jeugdraad een maximum gesteld van vijf vergaderingen per jaar. Per bijeenkomst ontvangt men een vergoeding van twintig euro. Jaarlijks wordt er een rapport over de werkzaamheden opgesteld.

Voor aanmelding en informatie over de jeugdraad kan contact worden opgenomen met de griffier van de gemeenteraad, dhr. De Vries (0181-408105 of rdvries@westvoorne.nl).

 

Referendum : ‘waarom is er dan een raad?’

De oppositiepartijen CDA en VVD hebben kritiek geuit op het voorstel om referenda in de gemeente Westvoorne te gaan houden. Er kleven daar volgens hen meer na- dan voordelen aan. ‘Als je twijfelt over een goed besluit nemen: ‘waarom is er dan een raad?’’, stelde raadslid Van Montfoort (VVD) vorige week maandag in de commissievergadering ABZ/M.

Directe aanleiding voor de initiatiefnemers, D66 en Gemeentebelangen Westvoorne, is het dossier Swinshoek. In dit geval was er sprake van een belangrijke beleidswijziging ten opzichte van eerder gedane beloftes. De gemeenteraad kan in dergelijke toekomstige gevallen tot een raadplegend referendum overgaan om grote maatschappelijke vraagstukken rechtsreeks aan de bevolking voor te leggen. Er is gekozen voor een meerkeuze referendum. Een volksraadpleging kan tot één van de dorpskernen beperkt blijven, indien het op de andere gebieden geen effect heeft. De uitslag is geldig als meer dan 30 procent van het aantal kiesgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht.

‘Het landelijke beeld bij referenda is dat van een lage opkomst’, maakte raadslid Van Montfoort daarentegen duidelijk. Daarnaast kunnen de nodige vraagtekens worden gesteld bij de exacte vraagstelling, informatievoorziening en uitkomst. Bovenal moeten raadsleden altijd goed van onder de bevolking heersende opinies op de hoogte te zijn. Het CDA deelde de mening van de VVD. Sterker, volgens raadslid Littooij hebben burgers de laatste tijd veelvuldig in het openbaar hun visie kenbaar kunnen maken in Westvoorne, zoals tijdens de wijkveiligheidsplannen, het glasbeleid en de toekomstvisie. Mede daardoor heeft de raad zich een mening gevormd. De beperkte vraagstelling maakt een referendum zelfs lastig, want juist het maken van een weloverwogen afweging is van belang heeft ‘de Swinshoek’ geleerd.

 

Verkeersproblematiek Tinte: ‘een lapmiddel’

Burgemeester De Jong ziet niets in het voorstel van de VVD om het gebied rondom de basisschool in Tinte in bebouwde kom te veranderen. Er zijn naar zijn mening vooralsnog voldoende maatregelen voorhanden om de verkeersveiligheid aldaar te vergroten. Dit benadrukte hij vorige week maandag in de commissie ABZ/M.

Uit veiligheidsanalyses van het wijkveiligheidsplan is gebleken dat verkeersoverlast zowel door inwoners als gemeente als grootste probleem in Tinte wordt ervaren. Men voelt zich met name op de wegen buiten de bebouwde kom onveilig. Er worden diverse maatregelen genomen om dit te doen voorkomen. Speciale aandacht gaat hierin uit naar de omgeving rondom de basisschool aan de Strypsedijk. Voor kinderen ontstaan daar gevaarlijke situaties door verkeersdrukte, te hoge snelheden en onveilige en onoverzichtelijke kruispunten. Het waterschap, de verantwoordelijke instantie, heeft aangegeven een schoolzone, met o.a. verkeersremmende maatregelen en duidelijke bebording, voor deze weg in te kunnen stellen.

‘Een lapmiddel’, zo werd het idee van een zone door omwonende mevr. Edzes getypeerd. De gymlessen in ‘de Odiaan’ maken het o.a. van belang dat er voor de jeugd een groter gebied wordt aangepakt. Bovendien is er volgens haar nog een probleem. Het niet ver van de basisschool, net op het grondgebied van de gemeente Hellevoetsluis, gelegen mestbassin zorgt voor extra weggebruikers. Zo’n 700 zware transporten gaan er per jaar door Westvoorne naar de desbetreffende locatie.

Fractieassistent Dukker (VVD) vond eveneens dat er strengere maatregelen met betrekking tot de verkeersproblematiek rondom de school moeten worden getroffen, zoals het instellen van een 30 km zone. Hun mening werd niet door raadslid Littooij (CDA) gedeeld. ‘De schoolzone is een vondst’, meende hij zelfs. Het belang van handhaven met betrekking tot snelheidsovertredingen in geheel Tinte werd weer door de partijen D66 en Gemeentebelangen benadrukt. ‘De landelijke ligging nodigt uit tot hard rijden’, aldus fractieassistent van der Noll (D66).