‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe fractievoorzitter VVD

‘Het is nu het moment dat mevr. Krajenbrink er klaar voor is’, zo kondigde raadslid Laaij (VVD) de overdracht van het fractievoorzitterschap tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag aan. ‘Zij is in de afgelopen periode een talenvol raadslid gebleken’. In de afgelopen drie jaar heeft Janneke Krajenbrink al veelvoudig in het openbaar het woord voor de VVD gevoerd.

De liberale partij wil met deze zet de partij gaan verjongen. ‘Zij geeft nu leiding aan drie oudere heren (Laaij, Van Leeuwen en Van Montfoort, red.)’, grapte de inmiddels oud-fractievoorzitter. Om er later nog eens laconiek aan toe te voegen: ‘die zich niet gediscrimineerd voelen!’

 

Waar staat je gemeente?: ‘de kracht van de gemeentepolitiek’

Eind 2008 is een begin gemaakt met het herschrijven van de raadsprogramma’s. Om de doelstellingen hiervan te formuleren dient eerst duidelijk te worden waar de gemeente op dit moment precies staat. Daarom heeft deelname aan het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’ plaatsgevonden. Op drie manieren zijn gegevens verzameld, waaronder een onder 1200 inwoners gehouden enquête.

Uit het onderzoek is gebleken dat burgers over een groot aantal aspecten tevreden zijn, maar dat Westvoorne op veel punten onder het gemiddelde voor gemeenten tot 25.000 inwoners scoort. Dit geldt voornamelijk voor de onderwerpen: welzijnsvoorzieningen, voorzieningen voor jongeren, gemeentebestuur, honden- en paardenpoep, woningen voor starters en ouderen en parkeerproblematiek. Op het gebied van wegen, openbaar groen, afvalinzameling, financieel beleid en bestemmingsplannen zijn de inwoners positiever dan gemiddeld in Nederland. De uitkomsten van ‘Waar staat je gemeente?’ kunnen worden gebruikt voor de op te stellen visie voor Westvoorne.

‘Als het doel is een goed servicecentrum te hebben, is er veel verbetering nodig. Op meer dan de helft scoort de gemeente minder dan gemiddeld’, benadrukte fractievoorzitter Krajenbrink (VVD) tijdens de commissie ABZ/M van afgelopen maandag. Raadslid Rehorst (GBW) zag een oplossing van de problematiek in een directer contact van het gemeentebestuur met de burger, zoals het houden van een ‘burgervragenuurtje’ voorafgaand aan de raadsvergadering en spreekuren met leden van het college van B en W. Burgemeester de Jong kon zich echter niet in zijn voorstellen vinden. Het vragenuurtje zou volgens hem te laat in de besluitvormingsprocedure zijn en de spreekuren, die hij nog uit de tijd van zijn wethouderschap kent, mist hij in Westvoorne niet. ‘De laagdrempeligheid van een gemeente is een groot goed. Afspraken maken met het College kan altijd. Als ik boodschappen doe in de Plus houd ik bovendien ook al vaak een spreekuur. Dat is de kracht van de gemeentepolitiek’. De burgemeester vond het vroegtijdig betrekken van burgers bij plannen en de uitvoering daarvan een betere optie om de problemen te verhelpen.   

 

Gesprek burgers en College: ‘er worden signalen afgegeven’

De dames Boelhouwer en Van Blom en de heren Mooiweer, Braat, Huisman, Hulshoff en Rip zijn zeer ontevreden over hun gesprek op 13 oktober jl. met het college van B en W naar aanleiding van hun brieven aan de Commissaris van de Koningin over de Bestuurskrachtmeting van de gemeente Westvoorne. ‘Het neemt het gebrek aan vertrouwen bij de burgers niet weg. Er lag een kans, maar die is niet benut’, stelde raadslid Laaij (VVD) tijdens de commissie ABZ/M van afgelopen maandag.

De groep burgers had vlak voor aanvang van het niet-openbare werkbezoek van de Commissaris op 19 juni aan hem schriftelijk opbouwende kritiek gegeven op het gemeentelijk bestuur, dat naar hun mening nodig moet worden verbeterd. Op zijn verzoek heeft toen tijdens zijn bezoek aan Westvoorne een discussie in het gemeentehuis tussen mevr. Van Blom, de heer Mooiweer , het college van B en W en vertegenwoordigers van andere organisaties plaatsgevonden. Het gesprek in oktober was een vervolg daarvan.

‘Vooral de houding van beide wethouders, die niet bereid waren inhoudelijk over onze brief aan de CvdK te spreken, de slechts parttime aanwezigheid van wethouder Geers en de, met betrekking tot ons geuite kritiek, weinig ter zake doende maar eerder afleidende PowerPoint presentatie, vonden wij niet constructief’, stellen de briefschrijver nu. Daarnaast was het door de gemeente opgemaakte verslag volgens hen onvolledig en bevatte het onjuistheden. ‘Het gegeven dat het verslag een slechte afspiegeling is van het gevoerde gesprek, ervaren wij niet als hoopvol voor een verbetering in de communicatie tussen gemeentebestuur en burgerij’.

‘Het gaat niet zomaar om burgers, maar om kritische burgers. Het is goed dat we er hebben die hun mond opendoen’, vond fractievoorzitter Littooij (CDA). Hij bekritiseerde de wethouders Geers en Klok, die volgens hem vragen hadden moeten beantwoorden als die er zijn. ‘Laat het niet bij een briefwisseling, blijf in gesprek’. Deze raad werd door burgemeester De Jong opgevolgd. ‘Er worden signalen afgegeven. Het is belangrijk om te kijken wat daar achter zit. Het is goed dat er een gesprek is gehouden’, reageerde hij. Wel benadrukte de burgemeester dat het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur niet alleen een zaak is van het College, maar ook van de politiek. ‘Als we samen bereid zijn naar signalen te luisteren, dan zijn we een slag verder’. Hij werkt aan een vervolggesprek. Daar drongen zowel de oppositie- als coalitiepartijen eveneens op aan.

 

Motie van treurnis: ‘een onbetrouwbare partner’

Hevige kritiek op hun politiek handelen hebben de twee teruggekomen raadsleden van Gemeentebelangen Westvoorne, de heren Gorzeman en Rehorst, tijdens de afgelopen raadsvergadering van oppositiepartijen CDA en VVD ontvangen. Zozeer zelfs, dat er door hen voor een, later verworpen, motie van treurnis is gestemd. ‘De betrouwbaarheid en stabiliteit van het gemeentebestuur heeft een flinke deuk opgelopen’, stelde de kersverse fractievoorzitter van de VVD, mevr. Krajenbrink.

De raadsleden Gorzeman en Rehorst besloten enige weken geleden hun partijlidmaatschap op te zeggen nadat zij hadden vernomen dat mevr. Langendoen (74), vanwege haar te hoge leeftijd, door het bestuur werd geadviseerd niet meer op een verkiesbare plaats op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zou moeten komen. Na tussenkomst van een bemiddelaar zijn zij van gedachten veranderd. ‘We hebben naast solidariteit en loyaliteit gekozen van de bestuurbaarheid van de gemeente’, verklaarde Gorzeman over hun genomen besluit. ‘We zijn niet bij het bewuste gesprek geweest en kunnen daar niet over oordelen’.

Raadslid Krajenbrink gaf aan ‘ontstemd’ te zijn. ‘We verwerpen het impulsieve gedrag van de twee. Je moet pas de publiciteit opzoeken als er een weloverwogen beslissing is genomen’. Zij vervolgde: ‘we hebben vaker gezien dat Gemeentebelangen niet bij hun standpunt blijft. Het is een onbetrouwbare partner gebleken’. Ook het CDA was niet ‘trots’ op de gang van zaken. ‘Er is schade aan de politiek toegebracht. Houd het binnenkamers’, vond fractievoorzitter Littooij over de smet die de gang van zaken over de Westvoornse gemeenteraad heeft geworpen. Ook merkte hij op dat het merkwaardig is dat een opgestapt raadslid, dhr. Gorzeman, fractievoorzitter van de lokale partij is geworden. De coalitiepartijen waren daarentegen minder hard in hun oordeel. Hoewel de PvdA het ‘een zorgelijk ontwikkeling’ vindt, is de uitvoering van het coalitieprogramma voor hen van het grootste belang. Raadslid Hartog (D66) was van mening dat een motie van treurnis te ver gaat voor een interne partijaangelegenheid.

Voor de voormalige fractievoorzitter van Gemeentebelangen en het nu onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen was er geen weg meer terug. Het gesprek met het partijbestuur ging volgens haar voor bijna honderd procent over haar te hoge leeftijd. ‘Alleen ik kan weten hoe moeilijk zo’n besluit is. Ik kan niet anders. Het gesprek was dermate kwetsend dat het tot hier en niet verder was. De grens was bereikt’. Over haar waren de oppositiepartijen van mening dat het niet juist is dat zij haar raadszetel heeft meegenomen. Zij had daar, zoals de twee in 2007 opgestapte  PvdA raadsleden, eveneens afstand van moeten doen.