‘Uit De Westvoornse Politiek’

Verkoop De Ruy

Wethouder Geers (VROM) gaf toe dat de verkoop van de eerste fase van ‘De Ruy’ met de huidige recessie niet eenvoudig is. Dit deel zal uiteraard geheel uitgevoerd gaan worden, maar heeft negatieve gevolgen voor het vervolg van het bouwproject. ‘Fase één is nog niet klaar, dus we gaan niet morgen aan fase twee beginnen’, stelde zij in de commissie VROM van vorige week woensdag. Wel gaat de wethouder met de projectontwikkelaar aan tafel om mogelijkheden voor de voortgang van de bouw aan ‘De Ruy’ te bespreken.

 

Ontslag CAOW: ‘zij beheersen de materie net zo goed als de ambtenaren’

De Controle- en Adviescommissie Ouderenproof Westvoorne (CAOW) heeft haar ontslag ingediend. Reden voor deze breuk is dat de handelswijze van de gemeente het functioneren van de commissie heeft bemoeilijkt en het enthousiasme van de leden negatief heeft beïnvloed. Er bleek naar hun mening uiteindelijk onvoldoende draagvlak voor het project binnen het gemeentelijk bestel te zijn. ‘Waar er twee vechten, hebben er twee schuld’, stelde raadslid Rehorst (GBW) tijdens de commissie WOW van afgelopen donderdag.

Eind 2006 is het eindrapport van het project ‘Is Westvoorne Ouderenproof?’ gepresenteerd. In dit document staan welke aanbevelingen senioren tijdens bijeenkomsten hebben gedaan om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. De CAOW ziet toe op de uitvoering hiervan en moet zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het college van B en W geven. In mei 2007 is hiervoor een convenant tussen de commissie en de gemeente Westvoorne getekend. Ongeveer anderhalf jaar later hebben de leden daarvan aangegeven het gevoel te hebben op tal van onderdelen niet serieus te worden genomen. Er bestaat ontevredenheid over de communicatie en inzet, betrokkenheid en gemaakte afspraken met ambtenaren. ‘Gevraagd advies heeft nooit plaatsgevonden’, aldus dhr. Pijnnaken namens de CAOW. Bovendien is er volgens hen vanuit de politiek te weinig actie. De CAOW heeft het gevoel dat ‘Ouderenproof’ niet hoog op de agenda staat. Verantwoordelijk wethouder Van Lith meende: ‘jammer dat het zo gelopen is. Er is van twee kanten hard gewerkt’. Een door hem voorgestelde mediator van buitenaf is door de toezichthoudende commissie afgewezen.

Fractieassistent Groenwegen (CDA) benadrukte dat de taken en verwachtingen van zowel de CAOW als de gemeente vooraf niet goed genoeg duidelijk zijn geweest. Ook de andere politici dachten er zo over. Het zijn echter algemene fouten, die al eerder zijn gemaakt. ‘Leden van adviesgroepen en klankbordgroepen maken zich meester van de materie en eigenen zich een project toe. Zij beheersen de materie net zo goed als de ambtenaren zelf. De wethouder moet zich realiseren dat dit zulke effecten oproept’, concludeerde raadslid Van Leeuwen (VVD). De commissie WOW stelde dan ook voor om in de toekomst wederzijdse taken en verwachtingen beter te concretiseren.

 ‘Is Westvoorne Ouderenproof?’ eindigt in 2009. Tot die tijd zullen de aanbevelingen verder uitgevoerd worden, omdat het project aan de basis staat van het te vormen ouderenbeleid van de gemeente. Dit beleid zal eind 2009 geschreven worden. De commissie WOW drong er daarom op aan om vanaf heden zelf toezicht op het project te gaan houden. Daarnaast heeft de CAOW tijdens de vergadering aangegeven zich nog eens te willen gaan beraden over hun eerdere besluit. ‘Mocht er nog een kans zijn, dan zou ik die graag grijpen’, had wethouder Van Lith al eerder aangegeven.

 

Camping Rondeweiweg: ‘zij werden in hun menig gesterkt’

Er moet volgens de commissie VROM op zeer korte termijn een voor alle partijen aanvaardbare oplossing komen voor de camping van de familie Hazelbag aan de Rondeweiweg in Rockanje. Zij verzoeken de gemeente om meer dan de momenteel 60 toegestane kampeermiddelen te mogen plaatsen. ‘Laat deze Raad de familie Hazelbag de kans geven om weer te investeren, zodat ze nog lang bestaansrecht houden’, aldus fractievoorzitter Laaij (VVD).

De camping nabij het duingebied en de Schapengorspolder heeft momenteel de toegestane 60 staanplaatsen. Eerder was er op het terrein sprake van 75 middelen, maar omdat het extra aantal in strijd is met het geldende bestemmingsplan moesten die worden verwijderd. Een verzoek om uitbreiding is door de gemeente geweigerd. Dit zou volgens het college van B en W namelijk het open karakter van de polder doen afnemen. Bovendien hebben de verzoekers destijds geen zienswijze ingediend voor het nog recente bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westvoorne’.

Een vertegenwoordiger van de LTO verklaarde vorige week woensdag in de commissie VROM namens de familie Hazelbag dat zij na hun glasopstanden  nagenoeg volledig te hebben gesloopt wat betreft hun inkomen volledig afhankelijk zijn van het recreatiebedrijf. Reeds vele jaren waren er, door de gemeente gedoogde, 75 kampeermiddelen aanwezig. Een uitbreiding zal naar zijn mening dan ook geen consequenties hebben op eventuele natuurwaarden, openheid en verstening. Daarnaast is in hetzelfde plangebied aan de Berkenrijsweg in Oostvoorne een camping met een vergelijkbare oppervlakte waar zelfs 95 kampeermiddelen mogen worden geplaatst. Het desbetreffende terrein is gesitueerd naast de bestemming natuur. 

‘Alle luxe ontbreekt op dit terreintje en dat is precies wat de kampeerders zoeken: rust, schone lucht, duinen en eenvoud’, vond fractievoorzitter Laaij (VVD). Gemeentebelangen was met een deel van de fractie de situatie ter plekke gaan bestuderen en had geconstateerd dat er ‘niets nieuws aan de hand was’ en de natuur niet wordt belast. ‘Ik ben verrast dat de gemeente zich zo heeft opgesteld’, meende dhr. Heijndijk. Het maakt volgens hem de zo vaak geuite naam als recreatiegemeente beslist niet waar.

Ondanks dat enkele commissieleden aangaven dat het niet verstandig was geweest dat de familie Hazelbag geen vrijstelling voor meer staanplaatsen heeft aangevraagd toen dat mogelijk was bij de tervisielegging van het bestemmingsplan van eind december 2006 t/m eind januari 2007, legden zij ook een deel van de schuld hiervoor bij de gemeente neer. De ruil glas voor campingplaatsen was volgens de familie bij het gemeentebestuur bekend en gedoogd.  ‘De gemeente heeft de bewoners geen brief gestuurd dat een wijziging zou gaan plaatsvinden’, bekritiseerde fractieassistent Heijndijk (GBW). Dhr. Laaij verplaatste zich in de gedachten van de familie: ‘ze werden in deze mening gesterkt door het bezoek van een ambtenaar op een banaanfiets, die wel de kampeermiddelen wilde zien en tellen, maar daarover nooit heeft gerapporteerd en geadviseerd toen de termijn voor een vrijstellingsverzoek nog open was’. Hij vervolgde: ‘pas op 29 maart 2007 kwam er een brief van de gemeente waarin onder last van een dwangsom werd verzocht de vijftien kampeerplaatsen direct op te heffen’. De gemeente had naar zijn mening het inspectierapport en de dwangsomaanzegging voor de termijn van de tervisielegging moeten versturen en niet erna.

Wethouder Geers (VROM) benadrukte dat voorheen de illegale plaatsen waren gehandhaafd en dit een aanvraag is voor 15 extra plaatsen. Zij stelde uiteindelijk voor dat de familie Hazelbag zou kunnen uitbreiden onder de status natuurcamping. De commissie VROM droeg haar op het Collegevoorstel terug te nemen en op zeer korte termijn met een oplossing te komen.