‘Uit De Westvoornse Politiek’

Tweede fase ‘de Ruy’

De huidige stagnatie op de woningmarkt heeft ook negatieve gevolgen voor het project Centrumontwikkeling Oostvoorne. In februari jl. waren er 85 van de 36 woningen verkocht, waarvan 24 aan het gemeentelijk woningbedrijf.

Oorspronkelijk stond de bouw van Fase 2 van ‘de Ruy’ gepland voor augustus 2009. Dit gaat vanwege de geringe verkoop van woningen van de eerste fase vooralsnog niet door. In de loop van het jaar zal duidelijk worden wanneer en hoe het terrein verder ontwikkeld wordt. De gemeentewerf en de brandweergarage zullen al wel gesloopt worden. Deze locatie wordt ingezaaid met gras.

 

Schadevergoedingen Hortweg

Een ‘bijzonder geval’, zo typeerde wethouder Klok de twee binnengekomen schadevergoedingen voor de ‘Hortweg’. Het nieuwe bestemmingsplan staat glastuinbouw op die locaties niet meer toe. Als gevolg hiervan hebben twee perceeleigenaren een schadevergoeding bij de gemeente ingediend. De waardeverminderingen zijn getaxeerd op respectievelijk 710.000 en 455.000 euro. Afgelopen maandag heeft de commissie ABZ/M, ondanks de door alle leden opgemerkte hoogte van het bedrag, ingestemd met het toekennen van de planschade dat door bijna iedereen als een ‘logisch gevolg’ van de destijds gemaakte keuzen werd gezien.

 

Strategisch aankopen

De commissie ABZ/M wil een bedrag van 2.000.000 euro vastleggen voor de aankoop van strategische gronden in de gemeente. Indien in de jaarlijkse begroting een budget wordt gereserveerd zijn vooraf de financiële gevolgen ingepast. De gemeenteraad hoeft dan achteraf geen middelen meer beschikbaar te stellen. Wel moeten de raadsleden nog hun standpunt kenbaar maken voor de aankoop plaatsvindt. Het feit dat het college van B en W niet verplicht is dat over te nemen leidde aanvankelijk tot enig protest onder de commissieleden. Wethouder Klok achtte dit echter niet bezwaarlijk vanwege de dreiging van de politieke consequenties daarvan: ‘het aankopen is een formele bevoegdheid van het College. Het zou dom zijn als tien van de vijftien raadsleden tegen zijn en we het doorzetten’. 

 

Dwangsom

Indien de gemeente in de toekomst verzuimt tijdig te beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift kan de desbetreffende burger in de toekomst een schadevergoeding krijgen voor iedere dag dat de gemeente niet antwoord. Het totale bedrag kan oplopen tot 1.260 euro, hetgeen gelijk staat aan 42 dagen.  De schadevergoeding gaat twee weken nadat de burger de gemeente schriftelijk op de hoogte heeft gesteld in. Afgelopen maandag benadrukte de commissie ABZ/M deze maatregel een prima idee te vinden. Zij hopen wel dat er in de praktijk weinig gebruik van hoeft te worden gemaakt.

 

Evenementenbeleid

Dit jaar dienen er nieuwe eisen voor het houden van evenementen te worden vastgelegd. De huidige nota ‘Evenementenbeleid Westvoorne’ dateert nog van 2004. Er is de afgelopen jaren gekeken naar de geluidsproductie en het gebruik van alcohol.

Een aantal raadsleden heeft aangedrongen op het zorgen voor een beperkte geluidproductie ter voorkoming van gehoorschade. ‘Gehoorschade is anders dan overlast’, meende raadslid Hartog (D66). Hij deed deze uitspraak in navolging van een omwonende van de Hofwei in Oostvoorne. Raadslid Van Iersel (PvdA), eveneens woonachtig aan de locatie, herkende het probleem. Een probleem dat naar zijn mening twee dagen lang vol te houden is, maar nog erger zal gaan worden indien er in de winter een ijsbaan komt. ‘Dat wordt veertien dagen kaarten aan de andere kant van het dorp. Je kan elkaar binnen niet meer verstaan’. ‘Overlast is inherent aan organiseren’, stelde raadslid Littooij (CDA) daarentegen. ‘Je weet dat als je een huis in het centrum koopt. Evenementen horen in een dorp. Je kan het niet iedereen naar de zin maken’.

Volgens burgemeester De Jong lijkt het inderdaad vaak ‘hoe harder, hoe gezelliger’. De eisen die aan evenementen worden gesteld zijn in de nieuwe nota al strenger dan momenteel in veel andere gemeenten het geval is. Op verzoek van enkele leden van de commissie ABZ/M heeft hij wel beloofd de GGD te consulteren over mogelijke gehoorschade. Als dit leidt tot aanpassing van het beleid moet de gemeente naar zijn zeggen daarvoor openstaan.

Oostvoorne krijgt bovendien geen nieuw evenemententerrein. De Hofwei blijft in principe de vaste locatie daarvoor. Indien een evenement te veel overlast veroorzaakt kan nog wel eenmalig naar een alternatief worden gezocht. 

 

Hartelstrook

In het Hartelkanaal is een terrein ter grootte van ongeveer 35 ha bijgekomen om plaats te bieden aan industrie. De bedrijven Steinweg, Van Uden en EMO zullen zich daar vanaf heden t/m 2013 achtereenvolgens gaan vestigen. Vanuit de commissie VROM werden er vorige week woensdag kritische noten geuit richting het plan. De politieke partijen maken zich zorgen over de negatieve gevolgen voor de gemeente Westvoorne, die momenteel al overlast van het industriegebied ondervindt.

 

Glastuinbouwbeleid

‘Een risicovol plan’ en ‘door het college voor het blok gezet’, zo luidde de algemene reactie van de commissie VROM op de presentatie van bureau Twynstra en Gudde  over het plan van aanpak van het glastuinbouwbeleid. De gemeente wil in 2009 een raadsbesluit nemen waarin de randvoorwaarden voor het uitvoeren van het glasproject worden vastgelegd. Het bestemmingsplan Tinte wordt in de raadsvergadering van april 2010 vastgesteld.

Er zijn volgens de leden van de commissie echter te weinig concrete gegevens om momenteel in te kunnen stemmen met dit miljoenenproject. Ook  het feit dat het bestemmingsplan vlak na de gemeenteraadsverkiezingen door de raad moet worden goedgekeurd riep vraagtekens op. Wethouders Geers benadrukte dat het ‘een ambitieus, maar geen onhaalbaar plan is’.

Donderdag 14 mei zal het onderwerp inhoudelijk worden behandeld.