‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe stoelen ‘de Merel’

‘De Merel’ in Rockanje krijgt binnenkort nieuwe stoelen. De bestelling zou tegelijkertijd met die van het meubilair voor ‘de Man’ in Oostvoorne moeten binnenkomen. ‘Er is geen garantie, maar ze zijn in aantocht’, zo deelde wethouder Van Lith in de commissie WOW van vorige week maandag mee. De huidige stoelen zijn in bijzonder slechte conditie. In vrijwel alle exemplaren puilt schuimrubber uit.

 

Wijkschouw Tinte

Afgelopen donderdag heeft in Tinte in het kader van het in 2007 vastgestelde ‘Actieplan integrale veiligheid’ een wijkschouw met het college van B en W, raadsleden, ambtenaren en politie plaatsgevonden. Tijdens een fietstocht is gekeken naar de kwaliteit van de openbare ruimte, leefsituatie en knelpunten in het gebied. Bewoners konden het gezelschap aanspreken. Op basis van bestaande gegevens dient met de schouw een gedetailleerder beeld te worden verkregen van de veiligheidssituatie. Dezelfde avond was er een meedenkbijeenkomst over het onderwerp in het verenigingsgebouw aan de Strypsedijk.

 

Pannaveld en jop: ‘geen behoefte aan nog een gebrouilleerde groep’

‘Wij hebben geen geloof dat er geen overlast komt’, maakte een bezwaarmaker tegen de komst van een pannaveld en jop op het grasveld aan de Hoogvlietlaan in de commissie WOW van vorige week maandag duidelijk. Momenteel zijn er zo’n drieëndertig bezwaren hierover richting het college van B en W geuit. De kwestie rondom de voorzieningen voor de jeugd op deze locatie zal door deze weerstand nogmaals aan de orde komen.

Op 7 april jl. heeft al een eerste bijeenkomst plaatsgevonden over de komst van een sport/ontmoetingsplaats voor de Rockanjese jeugd. Door het merendeel van de aanwezigen is destijds voorgesteld om dit tijdelijk op het grasveld aan de Hoogvlietlaan te plaatsen. Er hoeft voor deze plaatst geen bestemmingsplanprocedure in gang te worden gezet, zodat de voorzieningen er zo snel mogelijk kunnen komen. Later kan een definitieve jop en pannaveld achter ‘de Zeeman’, de meest geprefereerde locatie, worden gesitueerd.

Enkele omwonenden van het grasveld hebben echter kritiek op het voorstel geuit. Zij dachten dat de eerste discussieavond enkel over veiligheid zou gaan en waren daardoor niet aanwezig. In een gesprek met wethouder Van Lith is later gebleken dat een tijdelijk pannaveld en jop geen optie voor hen is.

De politiek stond verdeeld tegenover het aanwijzen van het veld aan de Hoogvlietlaan. ‘We hebben geen behoefte aan nog een groep die gebrouilleerd is met het gemeentebestuur’, sprak raadslid Van Leeuwen (VVD) over moeilijkheden die kunnen ontstaan met omwonenden. Het CDA meende dat er niet goed genoeg met hen was gesproken en drong aan om voortvarender met de locatie achter ‘de Zeeman’ te werk te gaan in plaats van de tijdelijke plek aan te wijzen. ‘Ik vind het niet fair dat u deze verkiezingsuitspraak gebruikt’, reageerde raadslid mevr. Jonkers (PvdA) op dhr. Littooij vanwege het feit dat de gemeenteraad er destijds voor gekozen heeft om zo snel mogelijk tot een jop te komen.  De PvdA vindt dat er nu na twaalf jaar er, in samenspraak met bewoners, eindelijk een plek voor de jeugd is gevonden. Ook coalitiepartij Gemeentebelangen en het onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen stonden positief tegenover het voorstel, maar droegen de wethouder op om ‘het tijdelijke’ te concretiseren.

Vanavond, woensdag 24 juni, vindt in het gemeentehuis de tweede bijeenkomst plaats over de komst van een pannaveld en jop.

 

Rapport ‘Swinshoek’: ‘niet actief op zoek gegaan naar informatie’

Er zijn geen aanwijzingen dat grondtransacties in het gebied ‘de Drenkeling’ een rol hebben gespeeld in de locatiekeuze voor de nieuwe ‘Swinshoek’. Het college van B en W van Westvoorne heeft de gemeenteraadsleden destijds alle informatie verstrekt, die het op dat moment zelf beschikbaar had. Dit concludeert de Rekenkamercommissie althans na onderzoek, in opdracht van de raad,  naar het dossier.

Uit documenten en gesprekken met betrokkenen is gebleken dat het College niet actief op zoek is gegaan naar informatie over subsidieprocedures en deadlines voor de komst van het gebouw, maar zich daarvoor volledig afhankelijk heeft gemaakt van de Catharina Stichting. Vanaf 2006 heeft B en W de gemeenteraad foutieve informatie geleverd. Dit wordt door de onderzoekers beschouwd als het gevolg van de onbekendheid met subsidievoorwaarden en het feit dat de Catharina Stichting het beeld in stand hield dat de subsidiedatum van 1 januari 2007 nog steeds gold. Daarnaast zouden de voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan ‘de Drenkeling’ de gemeente te veel tijd kosten, omdat de stichting overwoog om met het gebouw naar een andere gemeente uit te wijken. Ook de raadsleden valt iets te verwijten. Zij hadden het College de opdracht kunnen geven tot nader onderzoek.

Het, vooraf al niet onomstreden gebleven onderzoek, is namens de commissie voor een bedrag van 63.500 euro door bureau Berenschot uitgevoerd. Afgelopen maandag zijn de resultaten daarvan in een extra commissievergadering ABZ/M behandeld. Het gehele rapport over ‘de Swinshoek’ is vanaf de website van de gemeente te downloaden.