‘Uit De Westvoornse Politiek’

Stichting Push: ‘aantal contacturen uitbreiden’

Stichting Push wil het aantal ‘contacturen’ met de jeugd in Rockanje en Oostvoorne uitbreiden. Jongerenwerkers leggen momenteel zo’n drie uur per week met hen contact op straat of andere plekken waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Zodoende wordt getracht een vertrouwensband op te bouwen en erachter te komen wat de jongeren willen.

Daardoor kan meer aandacht worden besteed aan drugs- en alcoholpreventie, het signaleren van problemen bij risicogroepen en het zoeken naar ontmoetingsplekken. Deze informatie brengen de jongerenwerkers maandelijks aan gemeente en politie over. Het doel van dit overleg is om in te spelen op problemen.

De jongeren zelf willen ‘de Pit’ in Rockanje meer open. Vorig jaar is het aantal uren daarvan al uitgebreid. Deze voorziening en jongerencentrum ‘Chill’ in Oostvoorne zijn in totaal reeds 30 uur per week, voor de leeftijdscategorieën 10 t/m 20 jaar, geopend. Naast inloopavonden, die gemiddeld door zo’n twintig jongeren zijn bezocht, worden er door Stichting Push ook tien maal per jaar speciale activiteiten aangeboden.

 

Woningbouw ‘de Toren’: ‘heel droevig plan’

Tussen de Mildenburgschool en ‘de Toren’ in Oostvoorne moet woningbouw plaatsvinden. De commissie VROM heeft daar in de afgelopen vergadering de randvoorwaarden voor vastgesteld.

‘De Toren’ heeft zijn functie verloren wanneer het multifunctioneel centrum aan de Valweg en het cultureel centrum ‘de Man’ in gebruik zijn genomen. Het gebouw wordt daarom gesloopt. Er zullen conform de Woonvisie rijtjeswoningen of appartementen worden gesitueerd op het nu braakliggend terrein aan het Kerkplein. De toekomstige bebouwing dient aansluitend bij de omgeving te zijn. Om aan de parkeernorm te kunnen voldoen is de nog vrij te komen locatie van ‘de Toren’ aangewezen.

‘Een heel droevig plan’, zo noemde raadslid Braber (CDA) het voorstel van het college van B en W. Het stoorde hem vooral dat de Business Club, die eerder een toekomstvisie voor het gehele Dorpsplein van Oostvoorne heeft gepresenteerd, er niet meer bij betrokken is geweest. De andere commissieleden bleken positiever te zijn. Zij droegen de wethouder, die aangaf dat de Business Club na geïnformeerd te zijn wel degelijk redelijk enthousiast was, op het plan uit te werken.

 

Woningbouw ‘de Rots: ‘binnen bestemmingsplan’

Er ligt een nieuw bouwplan voor locatie ‘de Rots’ aan de Dorpsweg in Rockanje. Wethouder Klok kon over het verzoek van de projectontwikkelaar melden dat het binnen het huidige bestemmingsplan past. In de komende weken zal het pas vorige week vrijdag ontvangen schetsplan worden uitgewerkt.

Alvorens de mededeling van de wethouder, die sinds kort in de plaats van mevr. Geers leiding over het project heeft, drongen zowel de lijstaanvoerder van Partij Westvoorne, mevr. Van Blom, als de woordvoerster van vereniging Houd Rockanje Laag er bij de commissie VROM op aan om binnen het bestemmingsplan te bouwen. ‘Het is wel erg vreemd om alleen voor zo’n klein gebied de regels te gaan veranderen. Dit gebeurt enkel als de ontwikkeling o.a. echt van strategisch belang is en echt niet kan wachten of dat er onvoldoende bouwlocaties voor handen zijn’, aldus mevr. Boelhouwer. ‘De financiële haalbaarheid van een bouwplan voor de projectontwikkelaar mag niet prevaleren boven het behoud van het dorpse karakter van Rockanje en draagvlak onder haar burgers’.

Vanuit de commissie kwam vorige week woensdag na de plotselinge mededeling van de wethouder nog wel het verzoek om het ingediende plan voor ‘de Rots’ door de welstandscommissie nauwlettend te laten beoordelen.

 

Uitvoeringsstrategie visie Tinte: ‘dit is nieuw’

‘Laat eerst het College met cijfers komen’, deze oproep tot het stopzetten van de uitvoeringsstrategie van de glasvisie Tinte deed raadslid Laaij (VVD) aan zijn medecommissieleden VROM. Daarvan dwong een meerderheid dat vorige week woensdag daadwerkelijk af. Een tweede dossier ‘Swinshoek’, waarin grote onduidelijkheid over de feiten bestaat, mag, mede op basis van de uitkomsten en adviezen in het onlangs gepubliceerde rapport van de Rekenkamercommissie, niet nog een keer voorkomen. 

Wethouder Klok typeerde de beschuldigingen van de commissie als ‘onheus’. Het businessplan, dat in september wordt gepresenteerd, moet juist financieel inzicht in de glasvisie gaan verschaffen. Met die volgorde heeft volgens hem ook de raad zelf ingestemd. ‘Alles valt en staat met het businessplan’, concludeerde raadslid Kraaijenbrink (Gemeentebelangen). ‘Er zijn nu feiten aan het licht gekomen die we in december niet wisten. Dat verandert de situatie’. Inspreekster mevr. Van Blom, lijstaanvoerder van Partij Westvoorne, refereerde eveneens aan het gebrek aan onderbouwing van het beleid. ‘Er wordt de raad voor de zoveelste keer gevraagd een besluit te nemen inzake de glasvisie zonder dat er toezicht is op de financiële en juridische haalbaarheid van de voorgestelde uitvoeringsstrategie’.

Het college van B en W zal op verzoek van CDA, Gemeentebelangen, PvdA, VVD en het onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen na het zomerreces met cijfers voor de uitvoeringsstrategie visie Tinte komen. Daarna neemt de raad een besluit. De uitvoering van het glasbeleid is hiermee voor een paar maanden nagenoeg stil komen te liggen.

 

JOP Rockanje: ‘geen overeenstemming bereikt’

Er is tijdens de bijeenkomst over de jongerenontmoetingsplaats (JOP) en pannaveldje van 24 juni jl. geen overeenstemming bereikt over de komst van een tijdelijke voorziening voor de jeugd op het grasveld aan de Hoogvlietlaan in Rockanje. Een pilotproject van één jaar met een evaluatiemoment na negen maanden was het aan de bevolking gedane voorstel van het college van B en W. De JOP zou in geval van overlast voortijdig kunnen worden afgebroken. Kritiekhebbende omwonenden willen echter niet meepraten over de tijdelijkheid daarvan. Het instellen van een beheer- of klankbordgroep ziet men eveneens niet zitten.

Rockanjenaars hebben in het Wijkveiligheidsplan zelf aangegeven dat er meer voorzieningen voor jongeren in het dorp moeten komen. Deze wens is ook door de gemeenteraad geuit. Een eerste discussieavond op 7 april jl. heeft ertoe geleid dat de Hoogvlietlaan voorlopig de meest geschikte locatie daarvoor is. Later zou naar één van de andere geopperde plekken, bijvoorkeur achter ‘Zeeman’, kunnen worden overgaan, hetgeen vanwege aanpassing van het bestemmingsplan meer tijd kost.

Enkele omwonenden van het grasveld hebben naderhand kritiek op het voorstel geuit. Zij dachten dat de eerste bijeenkomst enkel over veiligheid zou gaan en waren daardoor op dat moment niet aanwezig. De critici gaven in de commissievergadering WOW van juni vervolgens aan er ‘geen in te geloof te hebben dat er geen overlast komt’. Daarnaast willen ze o.a. niet dat hun kleine kinderen in aanraking komen met oudere jongeren die grof taalgebruik hanteren en roken. Burgemeester De Jong en verantwoordelijk wethouder Van Lith zijn tijdens de tweede discussieavond over de JOP niet op het verzoek van de omwonenden ingegaan om van het gehele idee af te zien. Er wordt nu een collegevoorstel, met daarin opgenomen kritiek, naar de commissie WOW verzonden. De commissie zal het voorstel na het reces bespreken.