‘Uit De Westvoornse Politiek’

Vergunning gedenkteken

Het tarief voor het plaatsen van gedenkteken op een graf wordt op verzoek van Gemeentebelangen Westvoorne aangepast. Het huidige tarief daarvoor bedraagt 132 euro. De lokale partij vindt dat het louter afgeven van de vergunning in geen verhouding staat met de door de gemeente gemaakte kosten.

 

Uitbreiding aula’s

De gemeenteraad wil de aula’s op de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje vergroten. Initiatiefnemer VVD stelt dat door betrokkenen en bezoekers wordt ervaren dat de binnenruimten te beperkt zijn. Momenteel is er plaats voor zo’n 80 personen. Daardoor moeten er ongeveer twaalf keer per jaar aanwezigen bij een plechtigheid buiten staan. Na de uitbreiding van de gebouwen moet de capaciteit tot 150 personen zijn. De motie is door de raadsleden aangenomen onder voorbehoud van dat het in de begroting past.

 

Bezuinigen

‘Ik heb niet eerder zo’n tekort meegemaakt’, concludeerde dhr. Van Montfoort, die al jaren voor de VVD in de gemeenteraad zit, tijdens de raadsvergadering van vorige week. De politiek wil in de komende periode gaan bezuinigen, maar men was verdeeld over waar in de begroting dat precies moet gaan gebeuren.

Voor de PvdA zijn bezuinigingen op o.a. de zorg, jongerenwerk (jop en pannaveld) en de verhoging van woonlasten voor lage inkomens uitgesloten. Het CDA ziet voornamelijk mogelijkheden op het gebied van ambtelijke ondersteuning, het terugdringen van de inhuur van externen en de verkoop van de door de gemeente aangekochte woningen aan de Doornweg en Qacksedijk in Rockanje.

Er zal nu door de raad zo breed mogelijk worden gekeken op welke posten bezuinigd kan gaan worden. Het gebruik maken van reserves is eveneens een optie.

 

Verbinding Nieuwe Waterweg

Gisteren, dinsdag 7 juli, hebben achttien partijen in het nieuwe Cultureel Centrum ‘de Man’ in Oostvoorne het ‘Bestuurlijk Appèl Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel’ ondertekend. Daarin hebben zij afgesproken gezamenlijk op te trekken en het Rijk op te roepen mee te werken aan een snelle realisatie van een verbinding over of onder de Nieuwe Waterweg.  daarom te versnellen.

Rotterdam, Rozenburg, Westland, alle gemeenten op Voorne-Putten, deelgemeente Hoek van Holland, stadsregio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Kamers van Koophandel van Den Haag en Rotterdam, VNO-NCW West, LTO Noord Glaskracht, TLN en EVO willen dat de weg er in 2020 ligt. Dit is volgens hen in het belang van de veiligheid, de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio.

De bijeenkomst was een initiatief van de gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf.  

 

Bezwaarschriftencommissie

Meer dan 90 procent van de binnengekomen bezwaarschriften is binnen de wettelijke termijn van veertien weken afgehandeld. Dit stelt de bezwaarschriftencommissie Westvoorne in ‘het Jaarverslag 2008’. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren; in 2007 betrof dit nog 69 procent en in 2006 52 procent.

Van de in het afgelopen jaar in totaal 82 ingediende bezwaarschriften zijn er 7 gegrond verklaard en 38 ongegrond. Vier daarvan zijn verleend inzake de bouwvergunning en vrijstelling van een tijdelijke supermarkt in Rockanje. Deze bezwaren zijn in eerste instantie ongegrond verklaard. De tegenstanders, vertegenwoordigd door Emma van Blom en Joop Braat, zijn vervolgens op 29 april 2008 naar de rechter gestapt, die hen in het gelijk heeft gesteld. Er was o.a. geen sprake van concrete en objectieve gegevens op basis waarvan de tijdelijkheid van de winkel aannemelijk was te achten. De bezwaarschriftencommissie Westvoorne was eerder van oordeel dat dit wel voldoende kon worden onderbouwd, maar heeft na de uitspraak alsnog geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en de bouwvergunning in te trekken. Het college van B en W heeft dit advies gevolgd.

Naast bouw- en handhavingszaken heeft de commissie in 2008 ook zaken omtrent subsidie, inritvergunning, het stijgen en landen met micro-light vliegtuigjes en aanvragen van huisnummers behandeld.  Het jaarverslag is afgelopen maandag in de commissie ABZ/M aan de orde geweest.

 

Rapport ‘Swinshoek’: ‘raad moet kritischer’

‘We kunnen nog honderden mooie woorden of mooie volzinnen bedenken en naar elkaar blijven wijzen maar de besluitvorming en de bouw van de nieuwe Swinshoek draaien we niet meer terug’, ‘een mooie voorziening, maar op de verkeerde plek’, dit waren uitspraken die in de afgelopen raadsvergadering werden gedaan. Toch vinden de meeste gemeenteraadsleden dat het door bureau Berenschot in opdracht van de Rekenkamercommissie verrichte onderzoek naar de bouw van de ‘nieuwe Swinshoek’ op ‘landje Briggeman’ geen weggegooid geld is. Het heeft volgens hen immers nieuwe feiten aan het licht gebracht. Hun opvattingen zijn daarmee grotendeels in strijd met die van omwonende van het gebouw dhr. Hulshoff. Hij heeft  het rapport in een schrijven aan dezelfde politici als ‘onzorgvuldig, onjuist en onvolledig’ getypeerd.

 ‘Met een raadsenquête was het niet beter geweest’, vond fractievoorzitter mevr. Krajenbrink (VVD) over het gebrek aan verhoor onder ede van betrokkenen in het rapport. Gemeentebelangen Westvoorne sprak van een ‘collectief falen’, maar is nog steeds van mening dat zowel het College, de ambtenaren als de raadsleden destijds ter goeder trouw hebben gehandeld. Ondanks dat hij weet dat er fouten in de besluitvorming zijn gemaakt wil raadslid Van Iersel (PvdA) daar geen verdere politieke consequenties aan verbinden.

Uit documenten en gesprekken met betrokkenen is uit het onderzoek gebleken dat het College niet actief op zoek is gegaan naar informatie over subsidieprocedures en deadlines voor de komst van het gebouw, maar zich daarvoor volledig afhankelijk heeft gemaakt van de Catharina Stichting. Wethouder Van Lith deelde tijdens de vergadering mee dat de door de stichting geleverde informatie op zich wel door hen is gecontroleerd. ‘De controles waren geen vast onderdeel. Achteraf gezien is dat te weinig gedaan’, stelde hij vervolgens vast.

De politieke partijen droegen het college van B en W ten slotte op iets concreets met de door de Rekenkamercommissie in het rapport gedane aanbevelingen te gaan doen. ‘De raad moet kritischer en minder goed gelovig worden’, stelde mevr. Krajenbrink over hun eigen functie. Het CDA zag echter in de uitkomsten van het onderzoek zelfs parallellen met het huidige glasdossier. ‘Door wisselende informatie overzien de raadsleden het niet en het College maakt zich geheel afhankelijk van derden’. Ook de PvdA zag hierin aanleiding om een goed overwogen beslissing over dit dossier te nemen.

Burgemeester De Jong beloofde na het zomerreces de aanbevelingen te concretiseren.