‘Uit De Westvoornse Politiek’

Bezoek Mark Rutte: ‘gedwongen samenwerking werkt niet’

‘Ik ben hier vaak tijdens mijn jeugd geweest, maar het zien van de regio door een politieke bril was nieuw voor mij’, sprak een zichtbaar enthousiaste Mark Rutte afgelopen maandagavond een stampvolle zaal in ’t Wapen van Marion toe.

Samen met de Tweede Kamerleden Janneke Snijder en Ineke Dezentjé had hij die dag een werkbezoek aan Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en, Maassluis en Rozenburg afgelegd. Rutte’s algemene indruk was dat van ‘een krachtige, optimistische regio’. De VVD fractievoorzitter in de Tweede Kamer en de twee parlementariërs sloten hun dag af in het traditionele ‘VVD bolwerk’ Oostvoorne.

Voor Haagse politici is het volgens de prominente politicus niet alleen van belang dat zij tijdens regiobezoeken hun standpunten regionaal verkondigen, maar ook veel reacties terugkrijgen. Zelden heeft hij naar eigen zeggen in zijn politieke loopbaan zulke drukbezochte bijeenkomsten meegemaakt als tijdens dit werkbezoek. De aanwezigen bleken echter veelal bezig te zijn met nationale politieke onderwerpen, zoals hypotheekrenteaftrek, verhoging AOW leeftijd, successierechten en onderwijs. Toch werden er een drietal lokale punten aangeroerd.

Oud-raadslid Rip (VVD Westvoorne) bekritiseerde ten eerste het glastuinbouwbeleid van de gemeente Westvoorne. Hij kreeg daarin bijval van gedeputeerde Erik van Heijningen. Vervolgens noemde raadslid Kraaijenbrink van Gemeentebelangen Westvoorne de kwestie gemeentelijke herindeling. Volgens Rutte moet dit van lokaal niveau komen en is het de taak van lokale politici zelf om tegen de wens van de Commissaris van de Koningin om samen te gaan te ageren. ‘Gedwongen samenwerking werkt niet’, stelde de fractievoorzitter van de VVD. Om er laconiek aan toe te voegen: ‘indien u er wel voor kiest: ‘niet gelijk een nieuw gemeentehuis bouwen’. Er is niets anders dat mensen meer irriteert dan dat!’ Tenslotte werd het lokale onderwerp natuurbeheer aan de kaak gesteld. ‘We hebben een boer die op slinkse wijze 20 hectare grond in zijn bezit heeft gekregen en daar nu een rommeltje van maakt’, aldus dhr. Kars. Hij had Tweede Kamerlid Janneke Snijder hier al eerder op geattendeerd, maar had in tegenstelling tot een andere politieke partij van de VVD nog geen antwoord gehad. De woordvoerster LNV wist wel van de kwestie en meende dat alles volgens de regels was verlopen. Zij kreeg er op haar beurt flink van langs van de discussant: ‘schandalig!’

 

Woningbouw De Toren: ‘historische kern terugkrijgen’

Op het braakliggend terrein tussen de Mildenburgschool en het gebouw ‘De Toren’ in Oostvoorne en de locatie van het laatst genoemde gebouw zelf moet in de toekomst woningbouw plaatsvinden. De gemeenteraad stelt daarvoor momenteel de ruimtelijke randvoorwaarden vast. Op het terrein kunnen, zowel huur als koop, appartementen of rijwoningen voor ouderen en starters komen. De voorkeur van het college van B en W gaat daarvoor uit naar maximale goothoogten van vier en vijf meter. ‘De Toren’ verliest binnenkort zijn functie wanneer het multifunctionele centrum aan de Valweg en het Cultureel centrum ‘de Man’ in gebruik zijn genomen.

Raadslid Braber (CDA) stelde vorige week woensdag tijdens de commissie VROM dat er nu de kans ligt om de historische kern van Oostvoorne weer terug te krijgen. ‘Al raden en raden zijn we hier mee bezig’. Het plan dat er ligt is echter te massaal volgens de wens van de christendemocraten. ‘Dit bedoelden we niet’. ‘Het is een zeer gevoelig plekje dat we moeten koesteren’, meende ook raadslid Laaij (VVD). De twee oppositiepartijen riepen het college van B en W op om op deze locatie niet te hoog te gaan bouwen, maar vooral het historisch karakter van het gebied rondom het Dorpsplein te behouden.

Daarentegen stond de PvdA positief ten opzichte van de realisatie van kleine appartementen om de beoogde doelgroepen van huisvesting te kunnen voorzien. Eventueel zou wat hen betreft zelfs ‘De Toren’ vanwege ‘emotionele waarden’ kunnen worden aangepast. ‘Ik weet niet of ik meet deze randvoorwaarden de bevolking een plezier zou doen’, stelde raadslid Kraaijenbrink (GBW) over de noodzakelijke betrokkenheid van de bevolking. ‘Op dit moment is dat te gevaarlijk om te bepalen’. Wethouder Geers beloofde het plan terug te nemen en verder uit te werken.

De Businessclub Westvoorne heeft een grotere toekomstvisie voor het gehele gebied rondom het historische Dorpsplein in Oostvoorne ontwikkeld. Zij pleitten in de commissie VROM voor het stimuleren van particulier initiatief met betrekking tot bebouwing door het gemeentebestuur om de sfeer en variatie van het dorp te kunnen optimaliseren. Ook zullen de ruimten tussen de gebieden de Stationsweg, het Dorpsplein en de Burcht meer een eenheid moeten gaan vormen. Dit moet worden gedaan om niet dezelfde fout, die van een te grote afstand tussen winkelgebieden, als in Rockanje te begaan. 

 

Ontwikkeling Noordrand en Drenkeling: ‘bevolking is inspraakmoe’

‘Nu zitten we in 2009 en zijn nog geen stap verder’, concludeerde raadslid Kraaijenbrink (GBW) tijdens de afgelopen commissie VROM met een gemeentefolder uit 2002 in zijn hand.  Daarin werd melding gemaakt van het feit dat ‘landje Briggeman’ als locatie voor de ‘nieuwe Swinshoek’ te klein was en de meest voor de handliggende keuze ontwikkeling van ‘de Drenkeling’. Bovendien moest de bevolking nauw bij de projecten betrokken worden. Twee drukbezochte avonden in ‘het Badhotel’ waren daarvan het resultaat. ‘Rockanje verdient woningen’, voegde partijgenoot Heijndijk aan Kraaijenbrink’s opmerking over de huidige situatie toe. ‘Er moet nu gebouwd worden!’

Volgens wethouder Geers heeft de ontwikkeling van Rockanje lang geduurd, omdat andere projecten, zoals het glastuinbouwbeleid, ‘de Ruy’ en ‘de Hoef/Valweg’, voor het college van B en W prioriteit hadden. In de afgelopen twee jaar is gewerkt aan de uitbreiding- en herstructureringslocaties ‘de Noordrand’ en ‘de Drenkeling’ in Rockanje. In januari en juni 2007 zijn de notities hiervan door hen vastgesteld. Daarmee is een begin gemaakt met de ontwikkeling van deze gebieden. Sinds kort zijn de twee projecten geclusterd om tot een betere afstemming en herijking van het totaal te komen. Op de locaties zullen woningen worden gebouwd. Het bouwprogramma moet aansluiten bij de doelstellingen uit de Woonvisie. Er wordt o.a. rekening gehouden met de infrastructuur en ecologische en natuurlijke waarden rondom de dorpskern en het klimaat. Naar verwachting zullen de plannen in 2017 zijn uitgevoerd. De bevolking moet in een vroeg stadium bij het ontwikkelingstraject betrokken worden om zodoende voldoende draagvlak te creëren bij de bevolking van Westvoorne.

Naast het tijdsbestek leverde de commissie VROM vorige week woensdag vooral commentaar op het communicatietraject. Voornamelijk schoot het hen in het verkeerde keelgat dat hiervoor bijna 20.000 euro moet worden uitgetrokken, terwijl er onlangs nog een tweede vaste communicatiemedewerker door  de gemeente is aangenomen. ‘Bij deze plannen willen we de bevolking betrekken. Het kost geld om dat professioneel te gaan begeleiden’, aldus wethouder Geers. Zo wil de gemeente via een basisschoolproject niet alleen de mogelijk toekomstige huiseigenaren hun visie laten geven, maar ook via de kinderen hun ouders weten te bereiken. ‘We moeten de inwoners niet als kleine kinderen behandelen door op de scholen te gaan beginnen’, vond raadslid Braber (CDA). 

Ook vanuit de bevolking kwam er kritiek op het onderdeel communicatie. ‘Door schade en schande wijs geworden zullen we van onze begane fouten kunnen en moeten leren’, refereerde inspreker dhr. Hulshoff aan eerder gemaakte fouten in het besluitvormingsproces rondom de ‘nieuwe Swinshoek. ‘Als nu blijk dat de locatie ‘Drenkeling’ pas vanaf 2015 kan worden ontsloten krijg ik steeds meer ernstige twijfels over de kwaliteit van de, nu weer, opgestelde nieuwe woonvisies. Elke keer weer wordt de bevolking de mogelijkheid geboden om mee te denken over deze visies. Hier komt een duidelijk gebrek aan respect van het hele bestuursapparaat voor de belasting betalende bevolking naar voren, die ‘inspraakmoe’ niet weet hoe dit terug te draaien’.

 

Toekomstvisie Westvoorne: ‘geen nieuwe visie na gemeenteraadsverkiezingen’

‘Een toekomstvisie die boven de partijen staat’, zo moet de leidraad van het gemeentebestuur worden vastgesteld. Niet alleen economische belangen worden daarom hierin omschreven. ‘Het is een gemeentelijk proces’, benadrukte burgemeester De Jong het belang van eenieder dat hierin verwerkt kan gaan worden.

Alle inwoners, van jong tot oud, moeten door middel van rondetafelgesprekken en een positioneringsdebat in de komende maanden de mogelijkheid krijgen om hun mening over de toekomst van Westvoorne te geven. Dit geldt ook voor de zogenaamde groep ‘buitenstaanders’, zoals buurgemeenten en het Havenbedrijf. Het zijn partijen die bij het interactieve proces betrokken worden om het gekozen profiel uit te gaan voeren. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad de definitieve visie. Er is voor het vaststellen van een toekomstvisie besloten, omdat het gemeentelijk beleid momenteel te veel op basis van gevoel en te weinig op feitelijk gegevens wordt bepaald.

De commissie ABZ/M gaf vorige week maandag aan dat het voor burgers duidelijk moet zijn welke rol zij precies in het besluitvormingsproces toebedeeld hebben gekregen. Een ander punt van aandacht was de precieze rol en invloed van de door de Erasmus Universiteit uitgevoerde scenariostudie ‘Een gezonde economische toekomst voor Westvoorne’, die in opdracht van het Economisch Platform Westvoorne in december 2008 is gepresenteerd. De  daarin drie omschreven scenario’s dienen uiteindelijk meer duidelijkheid geven over de richting die de lokale economie moet opgaan.

‘Het is een visie waarmee de hoofdlijnen voor een aantal jaren worden uitgezet. Het is niet zo dat er na de gemeenteraadsverkiezingen ineens een andere visie komt’, gaf burgemeester De Jong aan. Wel kan er naar zijn zeggen over kleine onderdelen nog discussie worden gevoerd.