‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe fractieassistent

Cor van Dosser is tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 december benoemd tot fractieassistent van Gemeentebelangen Westvoorne. Hij neemt zitting in de commissie ABZ/M. Door de benoeming van dhr. Plantinga tot gemeenteraadslid is er voor de lokale partij plaats ontstaan voor een nieuwe fractieassistent. Hij heeft verzocht niet langer lid te zijn van de commissie ABZ/M. In plaats daarvan neemt het nieuwe gemeenteraadslid plaats in de commissie WOW.

 

Veiligheid Pinnepot

De gemeenteraad heeft aangegeven te willen gaan discussiëren over de veiligheid op industrieterrein de Pinnepot in Oostvoorne. Dit gebeurt naar aanleiding van de recente vondst van twee doden in een pand. Burgemeester De Jong heeft aangegeven op het onderwerp in te willen gaan, maar stelde dat een discussie in verband met veiligheidsoverwegingen wellicht in besloten kring zou moeten plaatsvinden. Hij gaat daarom de gemeenteraadsleden nu eerst nader over de gebeurtenis informeren.

 

Toekomstvisie: ‘dat moet je aan het begin van het proces zeggen’

Alle politieke partijen – op de PvdA na – hebben ingestemd met de Toekomstvisie Westvoorne. De nieuwe oppositiepartij in de gemeenteraad vindt dat het aan de nodige analyse en vereiste kennis van omgevingsfactoren ontbreekt. ‘Er zou met meer afstand naar moeten worden gekeken’, meende fractievoorzitter Van den Akker.

De Toekomstvisie is een richting waarin de ontwikkeling van Westvoorne ingezet wordt. Belangrijkste uitgangspunt is dat het voorzieningenniveau verbeterd wordt en dat hier een zekere groei van het inwoneraantal voor nodig is. De randvoorwaarden zijn: het dorpse karakter van de kernen blijft gehandhaafd; het groene karakter van de gemeente blijft bestaan en wordt versterkt; als zelfstandige gemeente wordt samengewerkt met andere gemeenten op Voorne-Putten en de Stadsregio; en de groei zal moeten bijdragen dat vergrijzing van de bevolking wordt tegengegaan. Dit laatste kan worden verwezenlijkt door jongeren te behouden en nieuwe inwoners door de nabijgelegen Mainport te trekken. 

Burgemeester De Jong bekritiseerde tijdens de afgelopen raadsvergadering openlijk het door de PvdA ingenomen standpunt. Hij vindt het als portefeuillehouder jammer dat de partij op dit moment met dergelijke argumenten komt. ‘Dat moet je aan het begin van het proces zeggen’. Het document is volgens hem juist met de inbreng van politiek, buurgemeenten, burgers,ondernemers en externe partners tot stand gekomen.

De gemeenteraad en het college van B en W moeten de ideeën de komende jaren tot uitvoering gaan brengen.

 

Zienswijze intensiveringsgebied: ‘het maakt de verwarring compleet’

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne heeft een zienswijze ingediend inzake het ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte. Dit onderwerp, het planMER, het grondexploitatieplan en de tot dusverre gevolgde procedure maken op de vereniging een rommelige en weinig doordachte indruk. ‘Tijdens de ter visielegging kondigden burgemeester en wethouders al een fundamentele wijziging in het ontwerpbestemmingsplan aan die in de raadsvergadering van februari ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Deze werkwijze betekent rechtsonzekerheid voor de betrokken burgers, omdat het in feite onduidelijk is waartegen zij hun zienswijze richten omdat het college van B en W reeds een wijziging hebben aangekondigd’. De tijdens de raadsvergadering van december 2009 behandelde exploitatieplannen maken de verwarring volgens de Verontruste Burgers compleet. Bovendien zal de recente uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westvoorne’ met betrekking tot het glasintensiveringsgebied gevolgen hebben voor het ter visie liggende bestemmingsplan.

De volledige zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte van De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne is op te vragen via: verontrusteburgers@hetnet.nl

 

Glasdossier: ‘we zijn er nog lang niet’

Vorige week dinsdag is er een besluit genomen over het langslepende glasdossier. Het gedwongen opstappen van wethouder Geers van VROM – tijdens de geschorste raadsvergadering van 15 december – vanwege haar reactie op de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westvoorne’ met betrekking tot het voorstel voor het glasbeleid heeft dit de gemeenteraad uiteindelijk niet doen tegenhouden. Van de politieke partijen verleende alleen de PvdA geen goedkeuring. De partij van de opgestapte wethouder vindt dat het aanvankelijk evenwicht tussen de belangen van bewoners en tuinders nu de kant van de laatst genoemde groep op is gegaan.

Belangrijkste uitgangspunt is dat de sanering van het glas wordt bekostigd door middel van woningbouw. Door de druk van de gemeenteraad op het college van B en W wordt de uitvoeringsorganisatie een gemeentelijke projectorganisatie en is de garantstelling van de gemeente beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro in plaats van de eerder voorgestelde 25 miljoen. Wel is er tijdens de afgelopen raadsvergadering nog een amendement aangenomen waardoor de groene omzoming van het intensiveringsgebied in Tinte in gelijke tred zal worden aangelegd met de nieuw te plaatsen glaseenheden.

Tijdens de gecontinueerde raadsvergadering werd er gesproken van een ‘historisch moment’, maar de voor het voorstel stemmende politieke partijen stelden desondanks dat het glasdossier voor de komende jaren zeker geen uitgemaakte zaak zal zijn. ‘We zijn er nog lang niet’, zei raadslid Van Montfoort (VVD). Er komen bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen aan en er dient rekening met planschades te worden gehouden. Wethouder Klok gaf hierop aan dat de uitvoering van het glasbeleid nooit zal zijn zoals precies in de businesscase is aangegeven. Hij schat het totaalbedrag aan planschades op ongeveer één miljoen euro.

 

Minderheidscoalitie: ‘het functioneren van de wethouder was van belang’

Van belang was het functioneren van de wethouder, dat in de afgelopen jaren meerdere malen aan de orde is geweest

Het vertrek van wethouder Geers van VROM heeft gevolgen voor de machtsverhoudingen in de gemeenteraad. Voor het eerst heeft Westvoorne een minderheidscoalitie nadat de PvdA de dag na de beslissende raadsvergadering van 15 december heeft besloten om niet langer deel uit te maken van de huidige coalitie. ‘Het onderwerp was een welkome gelegenheid, de lang naar uitgekeken stok, waarmee Gemeentebelangen Westvoorne met actieve hulp van het CDA en de VVD zich kon ontdoen van Barbara Geers door deze partijen het destructieve werk te laten opknappen’, zo sprak fractievoorzitter Van den Akker over de ingediende motie van wantrouwen vanwege de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westvoorne’. Het ging volgens hem in dit geval uitsluitend om het elimineren van een wethouder en een partij en niet om beleidsinhoudelijke redenen.

De PvdA uitte tijdens de ingelaste raadsvergadering van vorige week dinsdag hevige kritiek op de gehele gemeenteraad. Een meerderheid daarvan heeft destijds ingestemd met het ter visie leggen van het desbetreffende bestemmingsplan. Hun opgestapte wethouder was hier dus niet alleen verantwoordelijk voor. De oplossing voor de uitvoering van de glassanering werd vervolgens met alle politieke partijen overlegd en aangepast en ondersteund door het college van B en W. Van den Akker benadrukte dat de motie daarentegen alles te maken had met het voorliggende voorstel voor het glasdossier: ‘dit compromis moest en zou worden ontkoppeld van de PvdA. Voorkomen moest worden dat de PvdA op wat voor manier dan ook, mede ‘vader van het succes’ zou worden’.

Fractievoorzitter Littooij (CDA) luisterde naar eigen zeggen met verbazing naar het betoog. ‘Het steunen van de motie had niets met de verkiezingen te maken of voor het karretje laten spannen van Gemeentebelangen en ging ook niet over het glasbeleid’. Van belang was het functioneren van de wethouder, dat in de afgelopen jaren meerdere malen aan de orde is geweest. Als wethouder VROM heeft het mevr. Geers naar zijn mening aan kennis en affiniteit met de materie ontbroken en over het te voeren beleid is nooit met hem gesproken. ‘De PvdA is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van wethouder Geers in plaats van te wijzen naar een ander’, gaf Littooij Van den Akker dan ook als antwoord op de aan zijn adres gemaakte verwijten. Dat daar een gebrek aan is was voor de CDA’er enkele jaren geleden al duidelijk met het vertrek van de PvdA-raadsleden Van Blom en Diepstraten. ‘De PvdA heeft als winnaar van de verkiezing in 2006 gefaald om de boel bij elkaar te houden’, concludeerde hij.

Ook de coalitiepartijen Gemeentebelangen Westvoorne en D66 legden de kritiek van de PvdA niet naast zich neer. ‘Het besluit van de PvdA om uit de coalitie te stappen zegt meer iets over het vertrouwen in samenwerking en heeft volgens D66 geen relatie met de uitspraak van de Raad van State. Het lijkt erop dat de PvdA bang is om vlak voor de verkiezingen schade op te lopen. Waarvan akte’, aldus fractievoorzitter Hartog (D66). Hij had de motie van wantrouwen ondersteund als de wethouder niet uit zichzelf was opgestapt. Raadslid Kraaijenbrink benadrukte nog eens dat de manier waarop mevr. Geers reageerde op de uitspraak bepalend voor Gemeentebelangen Westvoorne is geweest. ‘Er is geen enkel antwoord gekomen op alle vragen die ik over het bestemmingsplan heb gesteld. Hoe kon ik dan nog vertrouwen hebben? We konden niet anders zeggen dan: ‘nu is het genoeg geweest!’’

Fractievoorzitter Van den Akker spaarde daarnaast in zijn betoog de andere leden van het college van B en W niet. ‘In de dominante glasdiscussie werd de felste en langdurigste discussie gevoerd over de financiële haalbaarheid. Het ging in deze discussie op geen enkel moment over het ontwerpbestemmingsplan dat additioneel steun verleende aan de glassanering. De financiële haalbaarheid was dominant, maar wethouder Klok kijkt daar nu voor weg’. Burgemeester De Jong had bovendien als bestuurder boven de partijpolitiek moeten ingrijpen wanneer nodig.

‘Een persoonlijk drama’, noemde wethouder Klok het opstappen van de wethouder. Hij maakt een onderscheid tussen haar persoonlijk functioneren en het glasdossier. Ondanks de bestaande collegiale verantwoordelijkheid is de portefeuillehouder naar zijn mening primair verantwoordelijk. Burgemeester De Jong stelde dat er op dit onderwerp verdeeldheid onder zowel de politiek als in de samenleving bestaat en zijn rol het bevorderen van consensus is. ‘Tot december is dat gelukt’, meende hij. Hij heeft er alles aan gedaan om het college van B en W de rit uit te laten zitten. ‘Ik betreur het dat dit niet gelukt is’.

Gemeentebelangen Westvoorne, D66, VVD en CDA hebben aangegeven de werkzaamheden op de belangrijkste onderwerpen voort te zetten en tot aan de verkiezingen op 3 maart de gemeente op constructieve wijze te willen gaan besturen. De PvdA gaat oppositie voeren.