‘Uit De Westvoornse Politiek’

Geluidsarm asfalt

De commissie WOW gaat zich binnenkort buigen over de noodzaak van geluidsarmasfalt voor de Ruy in Oostvoorne. Raadslid Hartog (D66) benadrukte dat omwonenden momenteel klagen. Volgens wethouder Van Lith wordt er echter al sinds 2005 in de gemeente met geluidswerend asfalt gewerkt.

Nieuw raadslid

Tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag heeft Gerrit Plantinga uit Oostvoorne namens Gemeentebelangen Westvoorne zitting genomen als raadslid. Hij neemt hiermee de plaats in van de onlangs overleden Johan Rehorst. Sinds september jl. was dhr. Plantinga al fractieassistent voor de lokale partij.

 

Ontslag Gemeentelijk ombudsman

De Gemeentelijk Ombudsman, mr. Van Kinderen, wordt per 1 januari 2010 eervol ontslag verleend. Hiertoe heeft de gemeenteraad vorige week dinsdag besloten. Hij heeft na een langdurige arbeidsongeschiktheid besloten om met zijn werkzaamheden te stoppen. De ‘instantie’ Gemeentelijke ombudsman gaat op zoek naar een opvolger. Dhr. Van Kinderen heeft de functie 17,5 jaar vervuld.

 

Jongerenwebsite online

Afgelopen donderdag is de jongerenwebsite van de gemeente Westvoorne (westvoorne.nl/jongeren) online gegaan. Op deze site staat nieuws voor en door jongeren. Er is met name aandacht voor de activiteiten van Stichting Push. Zo zijn er bijvoorbeeld de openingstijden van de jongerencentra ‘de Pit’ in Rockanje en ‘Chill’ in Oostvoorne te vinden.

 

Locatie JOP

Locatie ‘de Hoeksteen’ gaat voor het plaatsen van een jongerenontmoetingsplaats (JOP) in Rockanje niet door. Het was heel even als optie in beeld. De basisschool wil de komst van een JOP echter toch niet toestaan vanwege bepaalde condities die daaraan kleven.

Vlakbij, aan de Hoogvlietlaan / Dirk van Voornelaan, staat er volgens raadslid mevr. Van Vliet (PvdA) momenteel een grote groep jongeren, die daar veel herrie maakt en troep achterlaat. Zij vroeg daarom in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag om handhaving. Stichting Push is van de problematiek op de hoogte.

 

Jongerenwerk Stichting Push

Jongerencentrum ‘de Pit’ is volgens Stichting Push op dit moment populairder dan ‘Chill’, maar de laatstgenoemde locatie begint nu ook goed te lopen. In Rockanje waren de jongeren aanvankelijk eveneens moeilijk te bereiken. Wel wordt er in het dorp nog steeds meer overlast door inwoners ervaren. Dit komt volgens medewerkers van de stichting doordat er in Oostvoorne en Tinte respectievelijk recreatiemogelijkheden buiten zijn en grotere sociale controle is.

In 2009 zullen de jongerencentra gedurende 50 weken in totaal 30 uur per week geopend zijn geweest. Vanwege bezuinigingen is voorgesteld om voor komend jaar enkele uren op donderdagavond in ‘de Man’ te schrappen. In plaats daarvan zou contact kunnen worden gezocht met jongeren in de gemeente die nog geen gebruik maken van de jongerencentra; het zogenaamde vindplaatsgerichtwerk.

Rondom het gebouw ‘de Man’ zorgen de jongeren wel voor rommel. Wethouder Van Lith heeft daarom beloofd om met stichting Push te kijken of er met de openingstijden alsnog geschoven kan worden.

 

Glasdossier: ‘een voorstel dat bespreekbaar is’

‘Met 5 miljoen zullen we het moeten gaan doen’, zo concludeerde wethouder Klok over de mindere financiële mogelijkheden voor de uitvoering van het glasbeleid tijdens de commissievergadering VROM van afgelopen maandag in ‘de Man’ te Oostvoorne. Ondanks enkele punten van kritiek kreeg het voorliggende plan nu wel de steun van de politieke partijen.

De raadsvergadering van november bleek begin vorige maand tot grote verbijstering van de meeste politici voor het besluit omtrent het glasdossier uiteindelijk toch niet heilig te zijn. Het college van B en W is vervolgens met een nieuw raadsvoorstel gekomen dat eergisteren door de commissie is besproken. Belangrijkste uitgangspunt is nog steeds dat de sanering van het glas wordt bekostigd door middel van woningbouw. Als uitvoeringsorganisatie wordt daarentegen een, door de raad zelf gewenste, gemeentelijke projectorganisatie voorgesteld. In mei 2010 zal de nadere invulling hiervan worden voorgelegd. De garantstelling van de gemeente wordt tevens beperkt tot een bedrag van 5 miljoen euro in plaats van de eerder voorgestelde 25 miljoen, die tot zware kritiek leidde. Hiermee kan volgens het college van B en W een gefaseerde aanvang van de sanering van het buitengebied worden gegeven, maar het betekent ook dat een aantal tuinders pas op termijn kunnen worden gesaneerd. Het project heeft een totale looptijd van tien jaar. De ontwikkeling van woningbouw op de Drenkeling, het bestemmingsplan gebied Tinte en de onderhandelingen met de tuinders zullen worden opgestart.

‘Er lijkt naar de wensen van de raad te zijn geluisterd’, ‘een voorbeeld van dualisme’, ‘het is een stuk helderder’ en ‘er ligt nu een voorstel dat bespreekbaar is’, zo reageerden achtereenvolgens de raadsleden mevr. Krajenbrink (VVD), Van den Akker (PvdA), Hartog (D66) en fractieassistent Beukelman (CDA) tevreden op het nieuwe raadsvoorstel. Gemeentebelangen Westvoorne meende zelfs bij monde van raadslid Kraaijenbrink dat dit idee grotendeels was wat de lokale partij al jaren als oplossing heeft verkondigd. Toch maakten de politieke partijen enkele kanttekeningen. Zo werd o.a. het gebrek aan een duidelijk stappenplan bekritiseerd en werd de opmerking gemaakt dat de financiële onderbouwing van het project van een vrij optimistisch standpunt in economisch onzekere tijden uitgaat. De regelingen voor de Zuid Oosthoek van Tinte blijven daarnaast een heikel punt. Het college van B en W gaat hier onderzoek naar doen.  In februari zal de gemeenteraad zich over dit gebied moeten gaan buigen.

Tijdens de afgelopen commissievergadering VROM bleek dat er wat betreft de politieke partijen vooralsnog voldoende water bij de wijn is gedaan. Het is een voorstel waarmee verder kan worden gegaan. A.s. dinsdag wordt het dan ook in de raadsvergadering behandeld.