‘Uit De Westvoornse Politiek’

Fietspad Westvoorneweg

Wethouder Van Lith deelde tijdens de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag mede dat er wederom overleg met de Provincie Zuid-Holland heeft plaatsgevonden omtrent het verlengen van het fietspad langs de Westvoorneweg. De Provincie heeft aangegeven dat een gedeelte van de daarvoor benodigde gronden alleen door onteigening verkregen kunnen worden.

 

Nieuwe politieke partij: ‘een cultuurverandering tot stand brengen’

De ‘Partij voor Westvoorne’ wil mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Dat heeft het voorlopig bestuur, bestaande uit Emma van Blom, Joop Braat en Rien Huisman, tijdens een bijeenkomst voor geïnteresseerden afgelopen weekend bekendgemaakt. ‘Voor een nieuwe partij, die geen last heeft van die oude ballast, is het eenvoudiger om een cultuurverandering tot stand te brengen dan voor een bestaande partij’, motiveerde mevr. Van Blom het belang van hun deelname.

‘Wij zijn een partij die op proactieve wijze gemeentelijke zaken en problemen aan wil pakken en wij willen daarbij optimaal gebruik maken van alle in onze gemeente aanwezige expertise. In die zin zijn we niet alleen een partij voor, maar ook door Westvoorne’, legde mevr. Van Blom namens het bestuur de werkwijze van de partij uit. De komst is volgens haar gewenst omdat het momenteel bestuurlijk niet best gesteld is met de gemeente. ‘Bijna iedere burger, die op de een of andere manier met het gemeentelijke apparaat te maken krijgt, is uitermate ontevreden over de wijze waarop hij of zij door de gemeente behandeld wordt’. Zij vervolgde: ‘mijn ervaring, als oud-raadslid is dat er een soort ‘wij bestuurders’ tegenover ‘zij, de burgers’ cultuur is onze gemeente is ontstaan waaraan alle fracties zich schuldig hebben gemaakt en maken’.

Om een cultuurverandering tot stand te kunnen brengen moet creatief worden gedacht, kritisch geanalyseerd en gezamenlijk met burgers, burgerorganisaties en verengingen aan het welzijn en kwaliteit van Westvoorne gewerkt. ‘Het moet duidelijk zijn waar je als partij voor staat, waar je je voor in gaat zetten en welke veranderingen je door wilt voeren’. Daarom wordt er de komende periode een partijprogramma opgesteld. ‘Wij willen af van een fractie die los van de achterban, als een selectief groepje uitverkorenen, beslissingen neemt’. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering zullen de definitieve bestuursleden worden gekozen.  Ook zal later door de leden worden bepaald of de huidige partijnaam behouden blijft.

 

Woonvisie Westvoorne: ‘kleine projecten in economisch onzekere tijden’

In de komende jaren moet er doorstroming gaan plaatsvinden op de Westvoorne woningmarkt. Dit is althans één van de uitgangspunten in de, vorige week maandag door de commissie VROM besproken, Woonvisie Westvoorne. De visie heeft betrekking op het bouwprogramma in de gemeente in de periode 2009-2019. ‘Het is een document dat qua inhoud en uitstraling in de buurt komt van het document dat in 1990 door het seniorenplatform van de VU Westvoorne werd geproduceerd op een in het gemeentehuis geleende schrijfmachine’, concludeerde inspreker dhr. Haagsma van Vereniging Onderdak Westvoorne.

De gemeente Westvoorne schept met de Woonvisie een kader voor het woonbeleid tot 2020. In oktober is het concept hiervan het inspraaktraject ingegaan. Belangengroepen en bewoners konden toen hun mening geven. Voor de periode 2009-2014 wordt ingezet op een bouwprogramma van 1034 woningen en tussen 2015 en 2019 wordt uitgegaan een beperkter aantal van zo’n 285. De programma’s zijn nog welke indicatief, omdat in 2009 in tegenstelling tot voorgaande jaren een groot aantal van zo’n 350 huizen wordt opgeleverd, er voldoende flexibel dient te zijn om te kunnen inspringen op veranderingen in de marktvraag en de ontwikkeling van complexe locaties veel tijd vergen en gevoelig zijn voor vertraging en uitval. Tijdige bijsturing van de visie kan dan ook het geval zijn.

Belangrijke doelgroepen in de Woonvisie zijn starters, jonge gezinnen en de ouderen. Er zal de komende jaren worden ingezet op het behouden en aantrekken de eerste twee groepen om tegenwicht te bieden aan de toenemende vergrijzing. Doorstroming dient binnen de bestaande voorraad op gang te worden getrokken. Om eveneens aansluiting te vinden bij de woonontwikkelingen in de woonvraag zal, ten opzichte van de productie van afgelopen jaren, de accenten worden verlegd naar: meer koopwoningen voor de doelgroep jonge gezinnen, minder koopwoningen in het dure segmenten en meer appartementen in de huursector. De oudere inwoners hebben aangegeven graag naar een geschikt appartement of specifieke seniorenwoning te willen verhuizen. Het bouwprogramma 2009-2014 bestaat daarom voor meer dan 45 procent uit woningen die geschikt zijn voor ouderen.

De PvdA vond het een ‘waardevol, maar ambitieus programma’. ‘Kan Westvoorne dit op eigen kracht realiseren’, vroeg fractievoorzitter Van den Akker zich dit hardop af. ‘Is er voldoende zicht op regiomarkt?’ De coalitiepartij pleitte daarom voor het zoeken van partners in de regio, zoals buurgemeenten en de Stadsregio, om afstemming met hun programma’s te krijgen. Raadslid Kraaijenbrink (GBW) vermeldde dat in de Woonvisie ‘goed staat wat wij willen’, refererend aan de hoeveelheid te bouwen starters- en seniorenwoningen. Wel vroeg hij zich af hoe de plannen daadwerkelijk worden aangepakt en in welke fasen om de gang erin te houden. In eerdere gevallen is er veel vertraging opgelopen.

De liberalen pleitten voor het loskoppelen van het Woningbedrijf van de gemeente, dat nu te ‘politiek’ en ‘te veel ambtenarij’ is. Bovendien moet er volgens hen flexibelere ingespeeld worden op de woningmarkt. ‘Het bouwen op kleine locaties helpt in tijden dat het financieel slechter gaat’, aldus dhr. Dukker. Ook andere politieke partijen deelden zijn mening. Raadslid Hartog van D66: ‘risico’s kunnen we beheersen door kleinere projecten’. Wethouder Geers gaf echter aan zich niet daarop te willen focussen om de ambities te kunnen verwezenlijken. ‘We hebben veel locaties en kunnen ons hele programma daarop kaarten’.

De wethouder VROM had geen enkel argument gehoord om de vastlegging van de visie tijdens de raadsvergadering uit te stellen. ‘Neem de tijd voor amendering. Belangrijker nog: ‘voer alles uit. Laat het niet weer tot een ‘begrafenis’ komen, zoals gebeurde met het document uit 1990’, meende de voorzitter van Vereniging Onderdak Westvoorne daarentegen.