‘Uit De Westvoornse Politiek’

Crisis PvdA:

‘Het is zo langzamerhand te idioot voor woorden’

De in november 2007 opgestapte raadsleden Emma van Blom, Ger Diepstraten en bestuurslid Joop Braat hebben hun PvdA-lidmaatschap opgezegd. Tijdens de partijvergadering van 31 januari jl. bleek dat twee derde van de 37 aanwezige leden, ongeveer de helft van het totale aantal in de gemeente Westvoorne, de zittende fractie steunt. 

‘Ik denk dat we iets nieuws gaan proberen. Daar gaan we in ieder geval de komende tijd over nadenken’, aldus een opgeluchte mevr. Van Blom. Zij spreekt over een ernstige vorm van kiezersbedrog door de sociaaldemocratische partij. Met name de gang van zaken rondom de glastuinbouw strookt geheel niet met de in maart 2006 gedane beloften. Er moet volgens de Tintese in de komende jaren dan ook nodig iets aan de Westvoornse politiek veranderen. Momenteel ontbreekt het ten zeerste aan goede communicatie tussen bestuur en burgers. ‘Het is langzamerhand te idioot voor woorden’, stelt zij hierover. Het opgestapte raadslid hoopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen vier zetels voor haar nieuwe partij te halen. ‘Dan kunnen we pas een verschil maken’.

 

Aankoop Varkensboerderij:

‘Dit doen we met glastuinbouwbedrijven ook niet’  

De politieke partijen in de gemeenteraad hebben vorige week dinsdag intern verdeeld gestemd over het voorstel tot aankoop van een varkensbedrijf aan de Quacksedijk. Een meerderheid vindt dat deze locatie een goed alternatief is voor verplaatsing van dat van Van der Hout aan de Langeweg in Rockanje. Deze onderneming is al jaren een twistpunt en kan volgens het college van B en W vanwege strenge milieueisen toekomstige bebouwing op het nabijgelegen gebied ‘de Drenkeling’ gaan belemmeren.  

Onduidelijk is echter of de te verplaatsen agrariër daadwerkelijk wil. Volgens wethouder Klok is er contact tussen hem en de gemeente geweest en zijn de financiële risico’s in geval van afwijzing van het voorstel laag. Van de provincie is inmiddels toestemming verkregen voor het eventueel toepassen van de Ruimte-voor-Ruimteregeling op de locatie. Bovendien bestaat met de aankoop de unieke mogelijkheid om een tweede varkensbedrijf definitief weg te bestemmen.

Dhr. Littooij (CDA) meende dat het voorstel tot verwijdering van intensieve veehouderij een heel andere discussie was geweest dan het enkel verplaatsen van een varkensbedrijf. ‘Elke keer komt er nieuwe informatie. Het is onwaardig op basis hiervan een besluit te nemen’, aldus het tegenstemmend raadslid. Ook dhr. Rehorst (GBW) bekritiseerde het door wethouder Klok ingenomen standpunt nadat hij uit twee persoonlijke gesprekken heeft geconcludeerd dat de agrariër niet wil en zal verplaatsen. Zijn partijgenoot dhr. Kraaijenbrink voegde hier bovendien aan toe dat het argument van het opkopen om een tweede varkensbedrijf weg te bestemmen ongelijk is aan dat van glastuinbouwbedrijven in de gemeente. ‘We creëren nu iets dat we bij de tuinders niet doen’. 

 

Glasintensiveringsgebied Tinte:

‘Heeft dit College niets geleerd van het plan ‘Stuifakker’? 

‘Kiezersbedrog’ was het harde woord dat raadslid Littooij vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering expliciet in de mond nam. De christendemocraat verweet de coalitiepartijen GBW, PvdA en D66 dat zij zich niet aan hun beloften van 2006 inzake de glastuinbouw hebben gehouden. Hij zal ze daar met genoegen over twee jaar aan herinneren.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het concept plan van aanpak voor het opstellen van een visie voor het glasintensiveringsgebied van 262.500 euro waarin verschillende belangen op elkaar worden afgestemd. Nadat ontwikkeling van ‘Stuifakker’ niet uitvoerbaar bleek te zijn is door de gemeente Westvoorne, stadsregio en provincie afgesproken om dit te gaan doen. De toevoeging van glas in Tinte dient bij te dragen aan de sanering van verspreid liggend glas en glasbestemmingen in het buitengebied. Vestiging van nieuwe bedrijven is eveneens niet langer mogelijk.

Voor het opstellen van de gebiedsvisie zijn integrale en interactieve besluitvorming belangrijke elementen. Het ruimtelijk en maatschappelijk vraagstuk en de negatieve effecten op het landschap kunnen volgens het college van B en W enkel door een integraal plan structureel worden opgelost. Alle belanghebbenden dienen betrokken te worden bij het opstellen daarvan. Het gaat in totaal om maximaal 55 hectare extra glas, die afkomstig is van de uitbreidingsrechten van huidige ondernemers in Tinte, het binnenduinrandconvenant en het saneren van verspreid liggend glas. Er vindt daarna geen uitbreiding van glas buiten de grenzen van het intensiveringsgebied plaats. De gebiedsvisie dient uiterlijk in september 2008 te zijn vastgesteld.

Onduidelijkheid was het belangrijkste punt van kritiek van de insprekers. Oud-raadslid mevr. Van Blom benadrukte dat het voorstel niet voldoet aan de vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen criteria Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) voor nieuwe beleidsontwikkelingen. Het is in haar ogen enkel ‘smartelijk’. ‘Als en slechts dan als de burgerbewoners van het intensiveringsgebied medewerking aan dit plan van aanpak verlenen, zal er willicht een gebiedvisie, een inrichtingsplan en een uitvoeringsplan ontwikkeld worden. Echter nog steeds zonder enige haalbaarheidsgarantie’, stelde zij. Volgens mevr. Van Blom is het enige dat het college van B en W van ‘Stuifakker’ heeft geleerd dat het beter geen haalbaarheidsstudie kan doen. Een andere inspreekster bekritiseerde dit punt eveneens. ‘In september 2008 ligt net zo’n warrig verhaal op tafel als nu in het concept plan van aanpak gebiedsvisie en is de gemeente 300.000 euro armer’, schetste mevr. Edzes-van Loon uit Tinte. Naar haar mening zijn de inwoners van het glasintensiveringsgebied en actiegroepen in tegenstelling tot de grote tuinders niet volledig geïnformeerd door het voor hen nog geheime Agrimaco-rapport. Zij pleitte daarom voor uitstel. ‘Het is immers duidelijk, dat er behalve de drang van dit college om dit plan zo snel mogelijk in de knip te hebben en de provincie en de glastuinders te behagen, geen enkele sprake is van tijdgebondenheid’. Actiegroep ‘Weids of Kas’ heeft er daarentegen voor gekozen om partij te zijn in het opstellen van een visie voor het glasintensiveringsgebied. ‘We kiezen of de zijlijn of we doen mee. Het is volgens ons beter er in te gaan mits de kaders beter gesteld worden en er met respect voor elkaar wordt omgegaan’. Mevr. Hofman benadrukte wel dat Tinte niet als het gebied van de ‘onbegrensde mogelijkheden’ in Westvoorne moet worden getypeerd en de missie van destijds, om 100 hectare glas tegen te gaan, in het huidige beleid is vervaagd. ‘Wat is er gebeurd? In de politiek is niets zeker’.

De coalitiepartijen weerlegden het door dhr. Littooij gemaakte verwijt ten stelligste. Dhr. Hartog (D66) gaf toe dat niet alles naar verwachting is verlopen, maar er geen sprake is van manipulatie en met dit plan het landschap een positieve impuls kan worden gegeven. Ook raadslid Kraaijenbrink (GBW) gaf aan dat de uitgestippelde koers in lijn is met het verkiezingsprogramma van zijn partij, die juist altijd heeft geroepen dat het de huidige rechten van de tuinders respecteert. ‘Het is een behoorlijk bedrag en ik wil resultaten zien. Dan kunnen we een probleem oplossen dat Westvoorne zo lang in wurggreep heeft gehouden’. Wethouder Geers voegde ten slotte over het verschil met 2005 hier aan toe: ‘niets doen is pas een bedreiging. Dit biedt kansen. Nu is er sprake van interactieve beleidsvorming en toen niet’. Haar partij, die de afgelopen maanden intern verdeeld was over dit onderwerp, ziet het plan van aanpak als een duidelijke kans, maar geeft geen blanco check vooraf. ‘Wij zullen niet aarzelen wanneer het de verkeerde kant opgaat. Dan zullen wij in de coalitie en raad het debat openen. Desnoods met gebruik van het initiatiefrecht. Tussentijds uitstappen blijft een reële optie’, aldus fractievoorzitter Van den Akker van de PvdA.