‘Uit De Westvoornse Politiek’

Verkeersproblematiek

 

Formido

Het bedrijf Formido in Oostvoorne zal hoogstwaarschijnlijk verplaats worden naar de kruising Westvoorneweg/Langeweg aan de Pinnepot. Op de huidige locatie aan de Voorweg zullen daarna huizen worden gebouwd.

Alle commissieleden VROM reageerden positief op het voorstel. Het enige punt van zorg blijft de uistraling van het gebouw. ‘Er mag geen lichtbundel naar de polder schijnen’, aldus dhr. Heijndijk (GBW).

 

Buitenlust

Het plan ‘Buitenlust’ is door commissie VROM zeer positief ontvangen. ‘Het is een fantastisch plan. Kunnen we volgende week beginnen? Dan zijn we van die rommel af!’, reageerde raadslid Braber (CDA) verheugd op de komst van een appartementencomplex aan de Hoflaan in Oostvoorne. Ook de omwonenden hebben vooralsnog geen bezwaren geuit.

Een klein punt van zorg was echter nog de archeologische waarde van het gebied. Hoewel  dit voor omliggende gronden geldt is deze locatie vrij geroerd. Er zal echter tijdens de bouw wel toezicht daarop worden gehouden. Bovendien benadrukten de commissieleden dat de evenementen ten alle tijden doorgaan moeten gaan vinden.

 

Levensloopbestendige woningen

De Westvoornse politieke partijen willen de mogelijkheden tot de bouw van levensloopbestendige woningen op particuliere gronden in de gemeente gaan bespreken. Aanzet daartoe is de aanvraag daarvoor van twee inwoners van Oostvoorne.

Dhr. Poldervaart, woonachtig aan de Van Itersonlaan, gaf vorige week woensdag in de commissievergadering VROM aan dat het onderhouden van zijn tuin fysiek steeds zwaarder wordt naarmate hij ouder wordt.  Hij en zijn buurman dhr. Poldervaart willen deze daarom verkleinen. Hun idee is om met de verkoop van hun huis de bouw van een levensloopbestendige woning op het te grote perceel te kunnen financieren. Daardoor zouden zij niet alleen op de locatie kunnen blijven wonen, maar leveren zij tevens een bijdrage aan het dringend tekort aan levensloopbestendige woningen in de gemeente. Het sluit naar hun mening goed aan bij de achtergelegen Leemgaarde. De bouw van de woningen is volgens het bestemmingsplan echter niet toegestaan. Het past daarnaast niet in de groene omgeving die voor het dorp kenmerkend is. Een dergelijke woning is ook te realiseren door een verbouwing van het bestaande woonhuis. Bovendien bestaat volgens het college van B en W de kans dat buren van de aanvragers ook zo’n aanvraag gaan doen. ‘Wat is er mis mee als soortgelijke gevallen een dergelijke aanvraag doen? Het zou een deel van het woningprobleem oplossen’, reageerde dhr. Poldervaart hierop.

Vanaf 2001 is dhr. Padmos bezig met de aanvraag voor de bouw van een levensloopbestendige woning in zijn achtertuin. In mei 2006 heeft hij de commissieleden VROM al toegesproken. Destijds werd besloten geen goedkeuring aan zijn voorstel te geven. In november 2007 heeft hij, ditmaal samen met zijn buurman, wederom het college van B en W verzocht om het opstarten van een vrijstellingsprocedure. Ditmaal werd er eveneens uitgebreid ingegaan op het verzoek.

Wethouder Geers meende dat woningnood als argument niet geldt. Er worden in korte tijd levensloopbestendige woningen gebouwd in alle prijsklassen.‘Niemand heeft voorheen het probleem van te grote tuinen aangegeven. Het komt nu door dit geval naar voren’, stelde zij. Er is naar haar mening een verschil tussen particulier initiatief en clientelisme. ‘We moeten ervoor waken dat we voor mensen die een voorstel bij ons indienen alles regelen. Er is sprake van rechtsgelijkheid. Het moet voor iedereen gelden’, benadrukte  de wethouder VROM. Zij gaf de mogelijkheid aan om de potentiële gronden in de structuurvisie van 2010 en het bestemmingsplan van 2012 op te nemen.

‘2012 Is te laat. Dat heeft geen baat voor deze mensen’, vond raadslid Kraaijenbrink (GBW). Dhr. Laaij (VVD) was met name teleurgesteld dat ieder particulier initiatief door het college van B en W op de lange baan wordt geschoven. ‘Laten we op korte termijn met elkaar praten en kijken of we neus op één kant krijgen voor alle inwoners van Westvoorne’, stelde raadslid Braber (CDA) voor. Ook initiatiefnemer dhr. Poldervaart benadrukte dat haast geboden is. ‘Dhr. Padmos is al vanaf 2001 bezig. Het duurt straks elf jaar voordat deze man misschien zou kunnen beginnen!’

 

Bestuurskrachtmeting

Westvoorne heeft matig tot voldoende gescoord in de door B en A Consulting uitgevoerde Bestuurskrachtmeting. De gemeente heeft de gestelde normen voor de rollen ‘dienstverlener’ en ‘organisatie’ bereikt, maar de kwaliteit van ‘bestuurder van de gemeenschap’ en ‘speler in het publieke domein’ blijkt nog te wensen over te laten. Door middel van deskresearch, rondetafelgesprekken met externe partners (o.a. LTO, Havenbedrijf Rotterdam en politie), interviews met ambtenaren en discussies met gemeenteraadsleden, college en managementteam is deze conclusie getrokken.

Volgens B en A meet de gemeente de tevredenheid van burgers te beperkt en is er kritiek op de wijze waarop burgers bij belangrijke beleidsbesluiten worden betrokken. Burgerparticipatie is daarom door hen aanbevolen. Ook kwam in de Bestuurkrachtmeting naar voren dat er veel nota’s gemaakt, maar er uiteindelijk beperkte integratie van het beleid is. Een met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gedeelde visie moet dan ook gaan resulteren in onderling vertrouwen. Uit het onderzoek is daarnaast gebleken dat Westvoorne er als ‘speler in het publieke domein’ niet in is geslaagd om samenwerking te realiseren met omliggende gemeenten rondom belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Het college van B en W denkt door o.a. enquêtes, meedenkavonden, plan van aanpak voor het glasintensiveringsgebied en het ontwikkelen van een toekomstvisie echter in haar rol als ‘bestuurder van de gemeenschap’ meer te kunnen gaan voldoen.

Dhr. Van den Akker (PvdA) gaf vorige week maandag tijdens de commissie ABZ/M aan zich in de resultaten van de Bestuurskrachtmeting te kunnen herkennen, maar pleitte voor verbetering. ‘We moeten er hard aan werken om samen tot een betere performance te komen’. Kritiek op het onderzoek werd vooral geuit door dhr. Littooij. Er is naar zijn mening te veel uitgegaan van bestaande procesmakende stukken en minder van het feit of zij daadwerkelijk werken. Daarnaast zijn er slechts 21 mensen voor het onderzoek geïnterviewd. ‘Doen wij het goed voor de bevolking? Wat vinden zij?’, benadrukte de christendemocraat het belang van de inzichten van burgers. Raadslid Langendoen (GBW) bekritiseerde zelf s nog een punt waarop de gemeente voldoende scoorde. Zij refereerde aan een bij haar binnengekomen lange brief met klachten: dan denk ik: ‘we hebben nog wat te doen aan dienstverlening’. Burgemeester De Jong gaf echter aan dat juist in de laatste periode veel processen zijn opgestart waarvan de effecten, zoals succes wijkveiligheid moet nog komen, nog niet bekend zijn.

Langendoen. Littooij. Door samenwerking met andere gemeenten juist herindeling voorkomen.