‘Uit De Westvoornse Politiek’

Voorstel voor Rekenkamercommissie

Afgelopen maandag heeft de commissie ABZ/M zich gebogen over het opstellen van het inmiddels als veelbesproken onderzoek voor de Rekenkamercommissie naar de keuze van de locatie voor de ‘nieuwe Swinshoek’ in Rockanje. Momenteel bestaat de centrale onderzoeksvraag daarvan uit de volgende drie delen: het verloop van de besluitvormingsprocedure rond de locatiekeuze, het juist en volledig informeren van de gemeenteraad en de aanbevelingen rond de totstandkoming van soortgelijke grootschalige projecten op grond van de uitkomsten.

Met name moet er antwoord worden gegeven op de vragen waarom ‘de Drenkeling’ als locatie ongeschikt is bevonden en wie er verantwoordelijk is voor het vaststellen van de datum 1 januari 2007 voor het verkrijgen van de subsidie van acht miljoen euro. De Rekenkamercommissie wordt geadviseerd om informatie in te winnen over de grondposities in het gebied ‘de Drenkeling’. Het onderzoek zal zich gaan uitstrekken over de periode van 1998 tot 2007.

Om antwoord te geven op de vragen dienen volgens het voorliggende onderzoeksvoorstel als bronnen gebruikt te worden: verslagen van het ambtelijk apparaat, wethouders en raadsleden uit de desbetreffende periode, vertegenwoordigers van het Zorgkantoor te Breda, functionarissen van het ministerie VWS, huidige en vroegere directieleden van de Catharina Stichting, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en dhr. Platteschorre als onafhankelijk adviseur.

Met name raadslid Rehorst (GBW) uitte vooraf enige kritiek op het voorstel tot onderzoek. Naast zijn opmerking over het opsturen van de ingezonden brieven van dhr. De Gast als extra informatiebron had hij een aanvullende onderzoeksvraag: ‘in hoeverre heeft het gemeentebestuur de mening van (alle) burgers van Westvoorne (willen) laten meewegen. Waren zij in staat dit op een onafhankelijke, geïnformeerde wijze te kunnen doen? Bovendien moet de gemeenteraad naar zijn mening kritisch naar zichzelf kijken door te laten onderzoeken of zij destijds de aangeboden informatie op de juiste manier en waarde geïnterpreteerd hebben.

Mevr. Langendoen steunde fractiegenoot Rehorst in het opnemen van de brieven van dhr. De Gast als aanvullende bron. ‘Wat is het bezwaar? Veel burgers hebben dezelfde gedachtegang’, meende zij. Dit idee werd niet geheel gesteund door de ander politieke partijen. Het staat een ieder eveneens vrij om stukken, zoals krantenartikelen, naar de Rekenkamercommissie op te sturen. De VVD noemde daarnaast burgers en D66 voormalige ambtenaren als optie voor interviews. Bovendien gaf dhr. Littooij aan graag te willen weten waarom er niet op de oude locatie gebouwd kon worden.

 

Varkensbedrijf

De commissie ABZ/M heeft afgelopen maandag niet ingestemd met het voorstel tot aankoop van een varkensbedrijf voor 815.000 euro aan de Quacksedijk. Het college van B en W meent dat deze locatie een goed alternatief zou zijn voor verplaatsing van het varkensbedrijf aan de Langeweg.

Bijna alle politieke partijen benadrukten dat er een zeer groot risico aan de aankoop kleeft. Raadslid Littooij bekritiseerde vooral het ontbreken van goed overleg met eigenaar Van der Hout van het te verplaatsen bedrijf voorafgaande aan het voorstel. ‘De eigenaar weet nu waar hij aan toe is. Als gemeente staan we met de rug tegen de muur’. Oppositiepartij VVD vroeg zich met name af in hoeverre de ruimte-voor-ruimteregeling daadwerkelijk een alternatieve mogelijkheid is.  Ook de twee grootste coalitiepartijen maakten grote kanttekeningen. ‘Als hij geen belangstelling toont dan moeten we het er bij laten’, aldus raadslid Jonkers. ‘Het risico is veel te groot om zo’n duur project aan te kopen’, sloot mevr. Langendoen namens Gemeentebelangen hierbij aan. Enkel coalitiepartij D66 steunde wethouder Klok. ‘Al tien jaar lang wordt met de eigenaar onderhandelt. Nu ligt er eindelijk een alternatief’.

Wethouder Klok reageerde tijdens de commissievergadering zichtbaar teleurstellend: ‘jammer. Dit was een kans om deel één van het probleem af te schieten’. De wethouder neemt het voorstel terug naar het College, maar stelde dat ‘een gesprek niet makkelijk is als dit alternatief op de tocht staat’. Het onderwerp zal in de raadsvergadering van januari worden behandeld.

 

Beëdiging raadslid

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2007 is Wilma van Vliet-Elderhorst tot raadslid beëdigd. De een maand eerder geïnstalleerde Els Jonkers en zij waren de eerste bereidwillige personen van de kieslijst van de PvdA om de plaatsen van de in oktober vertrokken Emma van Blom en Ger Diepstraten in te nemen. Het nieuwe raadslid neemt tevens plaats in de commissie WOW.