‘Uit De Westvoornse Politiek’

Gemeentesecretaris

Westvoorne krijgt een nieuwe gemeentesecretaris. De heer Postema gaat op 1 december van dit jaar met pensioen. Deze mededeling deed burgemeester De Jong tijdens gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag.

 

Vangnet

De PvdA wil een vangnet voor zwerfvuil nabij de voetbalvelden in Rockanje. Er wordt daar momenteel veel rotzooi langs de weg gegooid. ‘Dit moet vereniging in principe zelf oppakken’, reageerde wethouder Groenewegen. Hij gaat wel naar het probleem kijken.

 

Verlichting

De verlichting aan de Westvoorneweg en Zwartedijk laat nog steeds te wensen over. Partij Westvoorne en de PvdA deden tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering hierover hun beklag. Het college van B en W heeft een brief naar het provinciaal bestuur gestuurd. ‘De bal ligt bij de Provincie. Het is hun weg en zij zullen de verlichting moeten repareren of aansluiten. Ik noch mijn ambtenaren krijgen er beweging in’, aldus wethouder Van Lith.  

 

Plantsoen

Begin februari kregen de bewoners van de Vlasakker, Klaverweide, Vogelgaarde en Reigerhof in Rockanje een brief van de gemeente. Daar stond in dat het omliggende bos- en struikplantsoen binnenkort zou gaan verdwijnen. Zij accepteerden dit niet en stapten richting het gemeentehuis. Wethouder Van Lith is vervolgens persoonlijk bij het plantsoen gaan kijken. ‘Met vier bewoners zijn we nu in contact getreden. Zij komen met ideeën. Wij gaan daarna weer met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke oplossing proberen te komen’.

 

Hondenpoep

Partij Westvoorne suggereert om in Westvoorne een poepzuiger voor hondenpoep in te zetten. Bewoners hebben onlangs de toenemende overlast aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt.

‘De tijdelijkheid van de toezichthoudende extra boa loopt af. Er is wel een algemene afname van de overlast van hondenpoep, maar nu is het zaak om die aan te houden. Deze brieven vragen wel om onze aandacht’, gaf burgemeester De Jong aan. ‘Dit voorstel komt te vroeg. We gaan eerst de situatie bekijken. Er kan als oplossing aan een zuiger worden gedacht’.

 

JOP

Jongeren die gebruikmaken van de JOP in Rockanje worden weggejaagd door de kou. ‘Het schijnt een tochtig geheel te zijn’, wist raadslid Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne) te melden. ‘Met beter weer in aantocht zijn al deze problemen opgelost’, vond wethouder Groenewegen. Hij bekijkt of er iets aan het probleem doen valt. Het geldende bestemmingsplan maakt het dichtmaken van het gebouw echter onmogelijk. De JOP is – na vele jaren van besluitvorming – vorig jaar op het parkeerterrein aan de Ommeloop geplaatst.

 

ASA

Ria van der Linde – Pollemans uit Rockanje is vorige week dinsdag  door de gemeenteraad tot voorzitter van de Adviesraad Sport- en Accommodaties (ASA) benoemd. Deze raad adviseert het college van B en W, gevraagd en ongevraagd, over het gemeentelijk sportbeleid en het beleid met betrekking tot accommodaties voor sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten.

‘Ik wil vooral meer bekendheid aan het werk van de ASA geven. Wij zijn er voor alle verenigingen in Westvoorne. Wat kunnen en mogen zij van ons verwachten?’, vertelt Van der Linde over haar missie. Zij heeft de nodige ervaring in het verenigingsleven van Westvoorne opgedaan. De Rockanjese is momenteel onder andere secretaris van de Vrouwen van Nu in haar woonplaats. Morgen – donderdag 24 maart – zwaait zij af als bestuurslid van de Vereniging onderdak Westvoorne.

 

Golfbaan

De aanleg van de achttien holes golfbaan Lagerwoude nabij Tinte is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het risico is voor de ontwikkelaar in de huidige markt te groot. Zodra die weer aantrekt zal worden bekeken of het plan alsnog kan worden uitgevoerd.

‘Er is geen andere exploitant voor de golfbaan. ASR wil ook hiermee verder gaan’, aldus wethouder Klok tijdens de gemeenteraadsvergadering. Over de financiële gevolgen voor de gemeente zal de wethouder de raadsleden ter zijner tijd informeren. De komst van de negentien landgoedwoningen is voorlopig eveneens van de baan. ‘Het een is aan het ander gekoppeld. Dus dat is voor de ontwikkelaar ook niet aan de orde’.

 

Woningbouw Rockanje

Er moet zo snel mogelijk in Rockanje worden gebouwd. Daar is de gemeenteraad het unaniem over eens.

Vorige week dinsdag is de komst van woningen op de locatie Nieuwe Achterweg een stapje dichterbij gekomen. De raad heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld om de plannen verder vorm te kunnen geven. Op deze locatie komt in ieder geval sociale woningbouw. Daarnaast kunnen er sportvelden, basisscholen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. ‘Ik ben blij dat de eerste stappen nu zichtbaar zijn’, zei fractievoorzitter Dukker (VVD). ‘Op deze locatie zal worden gebouwd voor de gewone Rockanjenaar’. Ook oppositiepartij Partij Westvoorne wil sociale woningbouw in Rockanje. Het liefst dan wel voor 2016. Eventueel moet dit dan op andere locaties worden gerealiseerd.

‘In 2016 gaan bouwen is eigenlijk een gegeven als je uitgaat van onteigening van de gronden. Als je er op een goede manier uitkomt kan dit wellicht eerder’, antwoordde wethouder Van Lith. ‘2014 Is als eis onmogelijk. 2016 Is reëel’.

Er zijn bouwplannen voor andere locaties in het dorp. ‘De Rots’ is volgens de wethouder in aantocht. Dit geldt eveneens voor de Drenkeling. Daar zal woningbouw – in de duurdere prijsklassen – echter grotendeels aan het glasbeleid zijn gekoppeld. De opbrengst moet de sanering van het glas in de gemeente gaan bekostigen.

 

Sociale woningbouw

Er is een discussie tussen de gemeente Westvoorne en de Stadsregio over het aantal sociale (huur)woningen in de gemeente gaande. Het is volgens laatstgenoemde wenselijk om dit op peil te houden.

Gemeenten op Voorne-Putten gaan hun bouwprogramma’s meer op elkaar afstemmen. Op dit moment maakt de stadsregio de Woningafspraken 2010-2020. In de komende jaren ligt de nadruk minder op de aantallen te bouwen woningen, maar veel meer op de kwaliteit en afstemming van plannen in dit gebied. De ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en de aanleg van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding vindt Westvoorne van belang. Daardoor is dit een interessante woongemeente voor mensen die een woning zoeken in de duurdere prijsklassen. Het college van B en W ziet daarom ook geen aanleiding om uit te gaan van uitstel of stop van projecten. Er komen alleen al in de periode 2010-2015 meer dan 500 woningen bij. De vijf jaren daarna nog eens 500. De Stadsregio wil juist de bouwproductie op Voorne-Putten omlaag brengen.

De woningmarkt in Rockanje wijkt bovendien af van die in de rest van de Stadsregio. Westvoorne heeft binnen de regio het laagste aandeel sociale woningen. In de gemeente behoren koopwoningen tot 181.000 euro tot de sociale prijsklasse. De Stadsregio hanteert hiervoor echter een prijsgrens tot ongeveer 141.000 euro. Hierdoor worden veel starterswoningen niet tot de sociale woningbouw gerekend.

Afgesproken is dat de vijf gemeenten hun bouwprogramma’s verder zullen afstemmen. Om aanspraak te kunnen maken op stadsregionale subsidies zijn woningmarktafspraken noodzakelijk. De gemeente Spijkenisse zal, namens alle gemeenten, door middel van een brief de Stadsregio informeren. Het is de bedoeling dat in mei de vijftien regiogemeenten en de stadregio de gemaakte afspraken ondertekenen. Een blijvend meningsverschil over het aandeel sociale (huur)woningen kan er uiteindelijk toe leiden dat de gemeente Westvoorne geen aanspraak kan maken op de subsidies.