‘Uit De Westvoornse Politiek’

Swinshoek

De Swinshoek in Rockanje wordt na 1 mei afgebroken.  Deze mededeling deed wethouder Van Lith tijdens de afgelopen raadsvergadering. De bewoners zijn inmiddels verhuisd naar het woon-zorgcomplex Stuifakkers, maar het gebouw is nog in gebruik voor andere diensten. Tafeltje-dek-je bereidt er bijvoorbeeld maaltijden voor.

Van Lith heeft onlangs met de directeur van de Catharina Stichting, de eigenaar van de Swinshoek, gesproken. De verdere ontwikkeling van de locatie maakt onderdeel uit van de plannen voor het gebied de Drenkeling. Mogelijk verkoopt de sticht de grond.

 

Rooien

Het bos- en struikplantsoen aan de Hooischelf , Vlasakker, Klaverweide, Vogelgaarde en Reigerhof in Rockanje gaat verdwijnen. Enkele omwonenden zijn woedend. ‘Wij begrijpen niet dat de gemeente door deze kille maatregel ons woongenot teniet gaat doen’.

Het plantsoen moet ruimte maken. Om de wateropvang te vergroten worden de oevers van de singel schuin afgegraven. De bezuinigingen spelen eveneens een rol. Ook op andere plaatsen in Westvoorne verdwijnt plantsoen. Het onderhoud van bomen, struiken en heesters is duurder dan het maaien van het gras.

De verontwaardiging in Rockanje is groot. ‘Dit plantsoen heeft een grote variatie van zeer mooie bomen en struiken. Bovendien is het gehele jaar dit plantsoen een woon- en verblijfplaats van ongeveer 53 soorten vogels’. Tijdens een informatiebijeenkomst werd volgens de protesterende omwonenden duidelijk dat ‘het plan is rond en er geen veranderingen meer mogelijk zijn’. Morgen – donderdag 24 februari – leggen zij hun bezwaren en oplossingen voor aan wethouder Van Lith.

 

Samenwerking

De VVD wil de colleges van B en W laten onderhandelen bij de gemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten. Fractievoorzitter Dukker doelt hiermee op de soms tegenstrijdige belangen die de vijf gemeenten hebben. ‘Als elke raad zich afzonderlijk uitspreekt kunnen we nooit samenwerken. Er is er altijd één die een veto zal uitspreken’.

Sinds 2008 is er sprake van intensievere samenwerking op Voorne-Putten. De bestuurskrachtmetingen gaven aan dat gemeenten hun zaken niet altijd zelf kunnen oplossen. Daarnaast krijgen zij steeds meer taken vanuit de landelijke overheid toebedeeld, die de noodzaak daartoe vergroten. Samenwerking vindt nu met name op het gebied van economie, jeugdzorg, recreatie en toerisme plaats. ‘Het is een kwestie van geduld’, concludeert burgemeester De Jong. In de praktijk is het namelijk voor de gemeenten geven en nemen, maar de urgentie tot intensievere samenwerking wordt volgens hem zeker wel gevoeld.

Fractievoorzitter Littooij (CDA) stelde dat het spook ‘herindeling’ het onderwerp veelal vervuild. Gemeenten moeten zelf op het gebied van, de steeds noodzakelijker geworden, samenwerking initiatief nemen. ‘Anders lopen we het risico dat de Provincie de regie in handen neemt’. De lokale overheid dient vooral goed voor de burger georganiseerd te zijn. ‘Als dat met één gemeente is, dan is dat zo’.

Burgemeester De Jong vindt de dienstverlening naar de burgers toe zelfs het belangrijkst. ‘Samenwerking moet los worden gezien van herindeling. De vraag is: ‘hoe bedienen we de burger het best?’’ Hij vervolgde:‘als een hogere overheid herindeling wilt dan komt het toch. Als dat niet gebeurt moeten we toch ook goed samenwerken’.

Meer transparantie is wel gewenst. ‘De Colleges zijn met elkaar in gesprek. Daar horen we weinig van’, aldus fractievoorzitter Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne). Hij wil dan ook  meer informatie voor zowel de raadsleden als de burgers. De heer Dukker benadrukte dat de Colleges wel het werk moeten blijven doen. ‘Zij verantwoorden zich vervolgens weer in hun eigen raad’.

 

Strandhuisjes

Burgemeester De Jong probeert de gemoederen in de Westvoornse gemeenteraad te sussen. Tijdens de discussie over de mogelijke komst van de strandhuisjes in Rockanje stonden oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar. ‘Ga niet dezelfde valkuilen in’,  waarschuwde hij.

Het college van B en W wil strandhuisjes toestaan. Bij een definitieve verdwijning van het afgebrande strandpaviljoen Cinq moeten er maximaal 100 tussen de Eerste en Tweede Slag komen. Dit plan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Zeegebied’. De oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA betwijfelen de instemming van de bevolking. Hun eerdere motie om een referendum te overwegen vond echter geen steun.

Vorige week dinsdag probeerde de oppositie tevergeefs de wijzigingsbevoegdheid van het College uit het vast te stellen bestemmingsplan te schrappen. De burgers zouden niet voldoende bij de besluitvorming over de strandhuisjes zijn betrokken en de raadsleden buiten spel zijn gezet. Fractievoorzitter Van Blom (Partij Westvoorne) maakte het College dan ook het verwijt niet ‘behoorlijk bestuurd’ te hebben. Zij sprak zelfs van een ‘feodaal bestuur’. ‘Deze bevoegdheid geeft carte blanche aan de wethouder’, vervolgde fractievoorzitter Bussink (PvdA). Hij is vanaf het begin al tegen de komst van de strandhuisjes geweest. ‘Hiermee verkwanselt het College het hele badstrand’.

‘Heb lef en maak er een motie van wantrouwen van’, riep wethouder Klok. ‘Nee het is een halfzachte motie, die eventueel in een motie van wantrouwen kan ontaarden’. Hij noemde de actie van Partij Westvoorne en de PvdA een ‘zwaktebod’.

De coalitiepartijen steunden de wethouder. Volgens hen doorloopt het College de gebruikelijke procedure. Zijn partijgenoot Hartog (D66) gaf aan dat het onderwerp al uitgebreid tijdens een commissievergadering aan de orde is geweest. ‘We hebben alleen groen licht gegeven voor ontwikkeling van het plan. Meer niet’, stelde ook fractievoorzitter Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne). Het bestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage en er kunnen zienswijzen worden ingediend. De wethouder beloofde de raadsleden bij de wijzigingsbevoegdheid te betrekken.

Het was uiteindelijk met name de harde taal die de coalitie en oppositie verscheurde. Fractievoorzitter Dukker (VVD) sprak van ‘stemmingsmakerij’. Dit vond ook de heer Littooij, die de discussie over de strandhuisjes geregeerd vond door de angst van de berichten. ‘Als we deze motie aannemen betekent het dat dit College naar huis kan’, concludeerde de fractievoorzitter van het CDA.