Aangenomen amendement en moties Algemene Beschouwingen 2012

Naast de motie van de bedenkelijkheid van het CDA zijn er tijdens de begrotingsbehandeling 2012 door de Westvoornse politieke partijen in totaal tien andere moties en één amendement ingediend. Hieronder volgt een korte omschrijving van de verzoeken die voldoende steun van een meerderheid van de raadsleden kregen.

 

I-pads

Pas in 2013 krijgen de Westvoornse gemeenteraadsleden I-pads ter vervanging van papierenvergaderstukken. In de begroting van 2012 was een bedrag van 40.000 euro voor de aanschaf opgenomen. Gemeentebelangen Westvoorne diende bij de begrotingsbehandeling een motie in om dit een jaar uit te stellen. De aanschaf leidt niet tot een aanzienlijke kostenbesparing. Naast de aanschafkosten kosten de I-pads bijna 10.000 euro per jaar.  De coalitiepartij vindt deze uitgave in deze tijd van bezuinigingen en decentralisatiemaatregelen van het Rijk niet verantwoord.  Alleen Partij Westvoorne en de raadsleden Jaap Heijndijk en Janneke Krajenbrink (beide VVD) steunden het amendement niet.

 

Woningmarktonderzoek

De gemeenteraad wil een regionaal woningmarktonderzoek. Het is een economisch onzekere tijd. Dit beïnvloedt demografische ontwikkelingen en de lokale woningmarkt voor zowel huur- als koopwoningen. Ook projecten in andere gemeenten hebben invloed op Westvoorne.  Daarnaast moeten de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de Voorne-Putten in beeld worden gebracht. Alleen oppositiepartij Partij Westvoorne steunde de door D66 ingediende motie niet.

 

Ambtenarenpool

Alle Westvoornse politieke partijen zijn voor de komst van een ‘ambtenarenpool’ op Voor-Putten. De vijf gemeenten kunnen bij complexe vraagstukken gebruik maken van de specifieke kennis en kunde van hun ambtenaren. Voorkomen moet worden dat gemeenten ‘het wiel moeten uitvinden’. Een dergelijke pool kan een kwaliteitsimpuls voor het gemeentelijk beleid betekenen. De motie van het CDA is door de andere vier politieke partijen gesteund.

 

Gymles

Basisschoolkinderen van de groepen 3 tot en met 8 moeten minstens twee maal per week gymles kunnen krijgen van een gekwalificeerde vakkracht/combifunctionaris. ‘En daar waar het college mooie woorden wijdt aan het bevorderen van breedtesport voor de jeugd worden door plotselinge extra bezuinigingen zestien gymlessen op de basisscholen wegbezuinigd,’ sprak PvdA-fractievoorzitter Gerrit Bussink. ‘Juist de school is de geëigende plek om de jeugd kennis te laten maken met de volle breedte van de sporten.’ Alle politieke partijen steunden de motie van de oppositiepartij.

 

Samenwerking

De gemeenteraden moeten nadrukkelijker bij de samenwerking tussen de vijf gemeenten op Voorne-Putten worden betrokken. Samenwerking is goed voor het behalen van ‘optimale resultaten’ op het gebied van onder andere economie, infrastructuur en wonen. Veel gemeenteraadsleden vinden dat ze nog te weinig hierbij betrokken zijn. Een te beperkt draagvlak is een risico voor de voortgang van de samenwerking. Alle politieke partijen steunden de motie van de PvdA om te komen tot een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de vijf gemeenteraden.