Algemene Beschouwingen 2008

Vorig jaar nam het onderwerp veiligheid een belangrijke plaats in tijdens de algemene beschouwingen. Dit maal is er naast de elk jaar terugkomende onderwerpen, zoals glastuinbouw en woningbouw, veel aandacht besteed aan de participatie van burgers. De besluitvormingprocedure omtrent de bouw van de nieuwe ‘Swinshoek’ lijkt daarin een grote rol te hebben gespeeld.

 

Swinshoek

Het veelbesproken dossier ‘Swinshoek’ werd in de algemene beschouwingen niet onbesproken gelaten. Hoewel het belang van de komst van het gebouw benadrukt werd is verzocht de besluitvormingsprocedure te onderzoeken. Gemeentebelangen Westvoorne gaf vorige week dinsdag aan het project met vertrouwen tegemoet te zien en hoopt dat de bouw zo snel mogelijk kan gaan beginnen. Wel dringt de lokale partij aan op de komst van een parkeerplan en rekent erop dat overlast en schade voor de omwonenden beperkt blijven. ‘Wij denken eraan het college een inspanningsverplichting op te leggen om de oude Swinshoek te behouden voor de zorg. Begeleid wonen, oftewel niet alleen zorg voor ouderen, maar ook voor jongeren’, aldus mevr. Langendoen tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag. Een ietwat kritische houding werd aangenomen door CDA en D66. ‘Wethouder Van Lith vond in de Swinshoek haast zijn Waterloo en alleen omdat het belang van het in stand houden van de coalitie zwaarder woog kon hij op zijn post blijven’, benadrukte fractievoorzitter Littooij. ‘In het dossier zijn er alleen maar verliezers. Een raadsenquête is echter een instrument dat te zwaar is, oneven­redig veel ambtelijke capaciteit vergt, mensen onnodig beschadigt en veel geld kost. Achteruit kijken lost niets op’. Daarentegen willen de partij van de gemaakte fouten leren en de rekenkamercommissie vragen het dossier ‘Swinshoek’ te onderzoeken. Fractievoorzitter Hartog van coalitiepartij D66 meende dat ondanks dat er gesuggereerd wordt dat niemand met de locatie instemt er wel degelijk veel burgers ‘landje Briggeman’ als de één na beste bouwlocatie beschouwen, maar vervolgde: ‘toch zijn er gedurende de rit veel piketpaaltjes verplaatst en was het zeker niet voor een ieder te volgen waarom de raad voor deze optie heeft gekozen. Voor een dergelijk complex project zou een volksraadpleging voor het definitieve besluit zeker een gewenste aanvulling zou zijn geweest’.

Een door het CDA ingediende motie voor een onderzoek naar de ‘Swinshoek’ door de rekenkamer is door de Westvoornse gemeenteraad aangenomen.

 

Woningbouw

De vraag naar woningbouw bleek een door alle politieke partijen geopperde wens voor 2008. ‘Van sociale woningbouw is niet of nauwelijks sprake. Het woningbedrijf is in deze volledig passief! Dat betekent dat, ondanks de vele projecten die op stapel staan, er per saldo niet of nauwelijks sociaal bereikbare woningen gerealiseerd worden’, aldus dhr. Diepstraten namens de PvdA. Deze coalitiepartij wil dat het woningbedrijf een woningbouwprogramma voor de bouw van sociale huurwoningen opstelt. Ook dient er een prioriteitenlijst te komen voor projecten die geen vertraging dulden. Gemeentebelangen ziet om het tekort van woningen op te lossen uit naar een planontwikkeling van de Drenkeling. Mevr. Langendoen vond ook dat er meer ruchtbaarheid moet worden gegeven aan de Stichting Woonruimteverdeling ZHE, die de huurwoningen in de gemeente verdeelt. ‘Wij vrezen dat Westvoornaars hun kansen op huurwoningen laten liggen, terwijl er ook mensen van buitenaf mogen reageren’. De liberale partij pleitte voor het bouwen van betaalbare starterswoningen, hetgeen momenteel niet het geval is aan De Ruy in Oostvoorne.

Naast algemene opmerkingen over het woningaanbod werden er ook speciale problemen aangehaald. ‘De Raadhuislaan biedt nog steeds een troosteloze aanblik. Een aantal ondernemers heeft inmiddels het initiatief genomen om iets van de straat te maken, maar het duurt naar ons oordeel te lang en er ontbreekt visie. Wij willen dat de Raadhuislaan weer een flore­rende winkelstraat wordt’, aldus dhr. Littooij. De VVD vindt dat het college in 2008 plannen moet presenteren voor het ontwikkelen van het hele centrum van Rockanje in goede samenspraak met de bevolking. Daarnaast pleitten CDA en Gemeentebelangen vorige week dinsdag beide voor woningbouw in Tinte. De laatste partij hierover: ‘wij willen dat er met de provincie wordt gesproken over de dringende noodzaak van woningbouw in Tinte. De jongeren en ouderen moeten de mogelijkheid hebben om daar te kunnen blijven wonen. Ook de voorzieningen moeten in Tinte behouden blijven voor het verenigingsleven, kerkelijk leven en maatschappelijk leven’. De christen democraten willen bovendien dat er binnen een jaar plannen voor dit dorp worden ontwikkeld.

Een door het CDA ingediende motie om het college te verzoeken om met een voorstel te komen dat het mogelijk maakt om in het kader van de uitvoering van het collegespeerpunt ‘huisvesting senioren en starters’ te voorzien in woningbouw in Tinte is door de gemeenteraad aangenomen. 

 

Glastuinbouw

Een terugkomend onderwerp in de algemene beschouwingen is de glastuinbouw in Westvoorne. ‘Wij moeten ons inzetten om in het komende jaar de glasproblematiek goed aan te pakken. Het uitgangspunt hiervoor is de motie die door de gemeenteraad is aangenomen’, aldus Gemeentebelangen. ‘De rechten in het intensiveringsgebied, aangevuld met de twaalf hectare van de binnenduinrand, is het maximale aantal hectare wat er nog neergezet mag en kan worden. Wel onder de voorwaarden die zijn genoemd in de motie. Wij willen streven om binnen deze uitgangspunten in goed overleg met alle betrokkenen tot een duurzame oplossing te komen’. Minder positief over het glastuinbouwbeleid waren echter de oppositiepartijen. In 2005 spraken de coalitiepartijen uit dat de nog res­terende ruimte in het intensiveringsgebied uitsluitend mag worden bestemd voor verplaatsing van bedrijven uit het buitengebied van Westvoorne. Dit standpunt is intussen onhaalbaar en men schuift op in de richting van onze visie om het glas uit het buitengebied te ver­wijderen en in het intensiveringsgebied in Tinte toekomstgericht ondernemen mo­gelijk maken. Wij zijn nog steeds teleurgesteld dat de coalitie voor een aantal schrijnen­de gevallen niet in staat is een oplossing te vinden’, aldus fractievoorzitter Littooij van het CDA. De VVD was nog kritischer in hun standpunt ten opzichte van het college van B en W. Raadslid mevr. Krajenbrink over de glastuinbouw: ‘we weten nu dat de verkiezingsbeloftes totaal niet waargemaakt zijn. Dat er desondanks glasopstanden verdwenen zijn komt alleen door het effect van het al jaren bestaande ‘Binnenduinrand-convenant’ en omdat de Provincie een jaar of vier geleden de regeling ‘Ruimte-voor-Ruimteregeling’ mogelijk maakte’. De glastuinbouw moet volgens deze partij als belangrijke bedrijfstak in het intensiveringsgebied met goede condities worden ondersteund. De liberalen eisen binnen 6 maanden solide beleid hierover voorbereid middels een transparant en goed overleg met alle betrokken partijen.

Een door VVD ingediende motie om voor de glastuinders betaalbare en passende woningbouwlocaties te zoeken voor woningen in het kader van de ‘Ruimte-voor-Ruimteregeling’ is door de gemeenteraad aangenomen. Volgens raadslid Krajenbrink zijn er indien glastuinders gebruik van de “Ruimte voor Ruimte” regeling zouden willen maken op dit moment geen woningbouwlocaties beschikbaar. Voorkomen moet worden dat glastuinders zelf gedwongen worden om naar woningbouwlocaties te zoeken. De kans bestaat dat deze door hen gevonden woningbouwlocaties niet passend zijn in het landschap. De uitgezochte locaties dienen binnen een jaar aan de gemeenteraad te worden gepresenteerd, zodat het gebrek aan de beschikbaarheid van woningbouwlocaties geen belemmering meer behoeft te zijn om van de ‘Ruimte-voor-Ruimteregeling’ verder gebruik te maken.

 

WMO

Ondanks dat de WMO is ingevoerd blijft de invulling ervan een punt van aandacht. De VVD maakt zich voornamelijk zorgen over mogelijke ontslagen door de WMO. Er is veel veranderd in de indicaties, die klanten krijgen voor huishoudelijke zorg en een overschot aan huishoudelijke medewerkers en een tekort aan Alphahulpen dreigt te ontstaan. De PvdA vraag zich af of de gemeente beschikt over voldoende capaciteit en expertise om verdere implementatie van de WMO zorg te geven. Uitgangspunt voor de coalitiepartij is geen verschraling van de zorg. De laagste inkomensgroepen moeten zonodig financieel ondersteund worden. Ook is burgerparticipatie volgens raadslid Diepstraten belangrijk: ‘niet alleen vertegenwoordiging uit de bekende gebruikersgroepen, zoals ouderen en zorgvragenden is wenselijk, maar ook deskundige burgers dienen deel uit te maken van de WMO adviesraad’. De PvdA maakt zich bovendien eveneens ernstig zorgen om het landelijke disfunctioneren van zorgaanbieders en de daarmee samenhangende ontslagen van medewerkers in de thuiszorg. D66 pleitte voornamelijk voor een evaluatie van de WMO. ‘De gewijzigde indicatiestelling die door de invoering van de WMO wordt toegepast heeft natuurlijk gevolgen. Dat is de doelstelling van deze gewijzigde systematiek. De raad heeft ook tijdens de behandeling van de verordening zijn zorg uitgesproken met betrekking tot dit onderwerp. D66 vindt het belangrijk dat dit onderdeel goed wordt onderzocht, zodat dit tijdens de behandeling van de evaluatie kan worden besproken. Het uitgangspunt is nog steeds, dat er geen verschraling van de zorg mag plaatsvinden als uitvloeisel van de invoering van de WMO’, aldus fractievoorzitter Hartog. Het CDA meende bij monde van dhr. Littooij zelfs dat in de uitwerking van de WMO Westvoorne een voorbeeldfunctie heeft. Wel heeft de partij zorgen over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp.

 

Veiligheid

In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Veiligheid was dan ook een belangrijk onderwerp tijdens de algemene beschouwingen 2008. Gemeentebelangen meende dat moet worden doorgegaan met het oplossen van de problematiek. ‘Om overlast en vandalisme tegen te gaan zouden we graag willen overgaan tot cameratoezicht. Oftewel: het plaatsen van vaste camera’s, op plekken waar veel overlast is, zoals de Pastorielaan en Pinnepot. De kosten van vandalisme dienen verhaald te worden op de dader(s)’. Daarnaast pleitte de lokale partij voor aanpak van de hondenpoepproblematiek. ‘In Westvoorne is nog steeds geen specifiek hondenpoepbeleid ontwikkeld. Er zijn echter wel middelen voor beschikbaar. Laten we nu echt aan de slag gaan’. De PvdA vond dat verbetering van het subjectieve gevoel van veiligheidsbeleving voornamelijk van belang is. ‘Door effectief te communiceren en laten zien dat de gemeente relatief veilig is moet dat mogelijk zijn’, aldus dhr. Diepstraten vorige week dinsdag. Ook de jongerenproblematiek moet volgens de coalitiepartij worden aangepakt. ‘Er dient een goede balans te zijn tussen enerzijds repressieve maatregelen ter handhaving van regelgeving en anderzijds een preventief beleid op het gebied van alcohol en drugsgebruik. Preventieve maatregelen kunnen veel maatschappelijke problemen voorkomen. Een ruimere openstelling van de jeugdvoorzieningen uitbreiding van het professioneel jongerenwerk zijn, in het kader van preventie, noodzakelijk’. Oppositiepartij CDA maakte zich daarnaast veel zorgen om de negatieve effecten van overlast voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.’ Eén van de zaken die iedereen verontwaardigde was dat er veel subsidiegeld in het herstellen van zinloze vernielingen gestopt moet worden. Door middel van een aantal beveiligingsmaatregelen, zoals verlichting of een camera, kan dit teruggebracht worden. Wij zouden graag zien dat het college hiervoor eenmalig een bedrag beschikbaar stelt’.

Ook de liberale partij was positief over het veiligheidsbeleid, maar pleitte voor een betere aanpak van de verkeersveiligheid. Er doen zich voornamelijk gevaarlijke situaties voor op de Westvoornseweg, Heveringseweg en Collinslandsedijk. Eveneens vermelde mevr. Krajenbrink dat  op dit moment er een levengevaarlijke situatie is ontstaan bij de wegwerkzaamheden bij de N57, omdat alle weggebruikers momenteel erg veel risico nemen bij het over steken zonder verkeerslichten. Gemeentebelangen refereerde tijdens de bespreking van de algemene beschouwingen eveneens aan de verkeersproblematiek. ‘Het ontbreken van een deel van het fietspad langs de Westvoorneweg baart ons zorgen. Hoewel wij beseffen dat het college met de provincie hierover in overleg is, willen wij het college verzoeken alle mogelijke druk uit te blijven oefenen om het fietspad langs de Westvoorneweg zo spoedig mogelijk gerealiseerd te krijgen’, aldus raadslid Langendoen tijdens de afgelopen raadsvergadering.

 

Participatie

Burgerparticipatie heeft dit jaar de nodige aandacht van de politieke partijen gekregen. Met name het besluitvormingsproces omtrent de ‘Swinshoek’ speelt hierin een grote rol. Gemeentebelangen vindt dat het contact met de burger moet verbeteren. Vooral voortijdige, directe communicatie rondom grote projecten zal hier een rol moeten in gaan spelen. De lokale partij zou dan ook graag een raadplegend referendum willen. Deze mening is ook D66 toegedaan. De democraten hadden zelfs gewild dat dit voor de bouw van de nieuwe ‘Swinshoek’ was toegepast. ‘Bij het opstellen van het wijkveiligheidsplan in Oostvoorne zal een aanpak worden gevolgd waar de raad uitgebreid over heeft gediscussieerd. D66 is zeer benieuwd naar de resultaten van deze aanpak; wij hopen dat de burgers hun ideeën en aandachtspunten in een vroeg stadium kenbaar maken. Ook zijn wij benieuwd in hoeverre burgers in dit geval al gebruik maken van digitale mogelijkheden. D66 verwacht dat deze manier van informatie verzamelen in de nabije toekomst steeds meer toegepast kan worden’, aldus fractievoorzitter Hartog.  Oppositiepartij VVD ziet graag ook communicatie vooraf met alle betrokkenen en dat het college van B en W plannen zullen maken en uitvoeren zoals de burger dit graag ziet. ‘Verantwoordelijke portefeuillehouders dienen er op toe te zien dat het bestuursorgaan secuur werkt en dat burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van de juiste informatie worden voorzien. Denkend aan de afgang van Stuifakker moet men bij de voorbereiding van het bestuurlijk handelen veel beter zorgen voor allee relevante informatie. Om plannen te kunnen realiseren vormen deze zaken de eerste vereisten, Dan volgen, na vroegtijdig informeren en overleggen met betrokkenen, de bruibare aanpassingen die kunnen worden ingebracht. Alleen op deze wijze ontstaat er draagvlak bij de bevolking. Dit zal resulteren in lagere kosten voor de bevolking’, meende mevr. Krajenbrink.  Een dergelijke mening was ook de PvdA toegedaan. ‘Burgers moeten eerder bij planprocessen betrokken worden. Dit geldt met name waar het gaat om bouwprojecten. Een goede, tijdige dialoog met de bevolking van Westvoorne is van essentieel belang voor het verkrijgen van voldoende draagvlak voor besluiten. Niet alleen kunnen daarmee bezwaren en juridische procedures voorkomen worden, maar het zal de betrokkenheid van de bevolking bij het openbaar bestuur versterken, de sociale cohesie in onze gemeente bevorderen en de kwaliteit van besluiten doen toenemen’.

Een door Gemeentebelangen en D66 ingediende motie om een discussienota op te stellen over de mogelijkheid van het instellen van een raadplegend referendum is door de gemeenteraad aangenomen.