Algemene beschouwingen 2009

Vorige week dinsdag zijn de algemene beschouwingen 2009 tijdens de gemeenteraadsvergadering aan de orde geweest. In het preverkiezingsjaar zijn voornamelijk aloude onderwerpen de revue gepasseerd: gemeentelijke herindeling, glastuinbouw, veiligheid, verkeer, WMO en woningbouw.

Toch gaat de wereldwijde economische crisis niet aan de Westvoornse politiek voorbij. Enkele partijen hebben dan ook hun zorgen om de begroting voor de komende jaren geuit. Hieronder volgt een samenvatting van de politieke standpunten per onderwerp.

Begroting
‘De begroting voor 2009 en zelfs voor 2010, 2011 en 2012 zien er gezond uit. Er zijn enkele behoorlijke reserves opgebouwd voor noodzakelijke uitgaven die we in de toekomst moeten gaan doen. Ons risicoprofiel ziet er aanvaardbaar uit en onze weerstandspositie bevindt zich in de categorie A. Er zijn niet veel gemeenten in Nederland die dit ons nadoen’, meende fractievoorzitter mevr. Langendoen van Gemeentebelangen Westvoorne. Zij vervolgde wel: ‘in een tijd van financiële onzekerheden dienen we terughoudend te zijn. Tekorten dekken moeten we door bezuinigingen en uitsluitend de ozb verhogen met maximaal de inflatiecorrectie’.
Ook coalitiepartij PvdA was positief. ‘Wij er staan er financieel zeer goed voor. Er is ruimte om geld aan de burger terug te geven’. ‘De meevallers van de afgelopen jaren maken een lastenverlichting mogelijk; de PvdA stelt daarom voor met de opstelling van de tarieven onderscheid te maken in eenpersoons en meerpersoonshuishoudens net zoals in verschillende andere gemeenten op dit eiland. Concreet stellen wij een totaal aan lastenverlichting voor van 100.000 euro in het jaar 2010; voor de invulling van de lastenverlichting vragen wij het College met een voorstel te komen’, aldus fractievoorzitter Van den Akker.
Het CDA toonde zich ietwat kritischer ten opzichte van de begroting: ‘wij zijn verbaasd over wat er in het afgelopen half jaar is gebeurd. Met de kadernota hadden we een tekort van 185.000 euro. Bij de uitleg van de technische begroting bleek dat we een meevaller hadden van 650.000 euro. Een week later hadden we nog eens een meevaller van 320.000 euro. Het College heeft dit bedrag ingezet om tekorten aan te vullen. Het is dus dankzij een meevaller dat we voorkomen dat er een tekort van bijna één miljoen euro is ontstaan’. De partij maakt zich daarnaast zorgen over de inhuur van derden. ‘In 2007 werd er voor een bedrag van 500.000 euro aan externe adviseurs ingehuurd. In 2008 is dit gestegen tot een bedrag van 700.000 euro. Een stijging van 40 procent’.
Oppositiepartij VVD vond bovendien dat dit college van B en W de afgelopen twee jaar onverantwoord veel kapitaal verloren heeft door het opgelegde voorkeursrecht in Stuifakker en de onnodige aankoop van onroerend goed. ‘De meerjarenbegroting laat vanaf 2010 tekorten zien waarover in de wandelgangen soms enigszins bagatelliserend gesproken wordt. Men zegt dat met het verstrijken van de tijd dit wel zal oplossen. Maar de gemeenteraad en het College moeten zich vanaf nu realiseren, dat er in economische en financiële zin andere tijden zijn aangebroken. Woningbouwcorporaties en grote steden bekreunen zich financieel al geruime tijd. Wie dit weet kan ook inzien dat het niet meer vanzelfsprekend is dat de uitkering van het gemeentefonds ook in volgende jaren weer zal meevallen’, stelde raadslid mevr. Krajenbrink.

Gemeentelijke samenwerking
Herindeling is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar. ‘De komende jaren zal samenwerking dan ook hoge prioriteit moeten hebben, er van uitgaande dat iedere gemeente de noodzaak hiervan inziet. Wil je tot een goed resultaat komen, dan zal iedere gemeente een stukje van zijn autonomie moeten willen loslaten’.
‘Een samenwerking die verder gaat dan de huidige vrijblijvende situatie, maar niet mag leiden tot aantasting van de gemeentelijke autonomie. Onderwerpen die aandacht vragen in de bestuurlijke samenwerking zijn: versterking van de zorg, het opstellen van een gezamenlijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling, en economische versterking van de regio. Samenwerking heeft ook als doel de efficiency van de uitvoerende taken te vergroten’, stelde de PvdA over dit onderwerp.
Fractievoorzitter Hartog van coalitiepartij D66 meende over gemeentelijke samenwerking: ‘jarenlang praten over samenwerking leidt natuurlijk tot gemeentelijke herindeling. Het alleen maar zeggen, dat Westvoorne tot 2050 niet heringedeeld zal worden, zal dat echter niet voorkomen’.
‘Samenwerking dient op zo veel mogelijk terreinen plaats te vinden, zoals aanleg van de Tweede Maasvlakte, ruimtelijke ordening, sociale zaken, gezamenlijke inkoop en bij de vertegenwoordiging van de gemeentelijke belangen in kwesties als infrastructuur, etc. De VVD vindt dat hier haast mee gemaakt dient te worden. Je kunt je immers afvragen of de inzet van de gemeenten op Voorne-Putten genoeg zal zijn om zelfstandig te blijven’, benadrukte raadslid mevr. Krajenbrink zelfs.
Glastuinbouw
‘De glastuinboudt houdt de politiek van Westvoorne nog steeds in de houdgreep. Gelukkig zijn door de raad goede afspraken gemaakt en randvoorwaarden en uitgangspunten aangegeven om voor bewoners en tuinders tot een oplossing te komen’. Mevr. Langendoen: ‘Gemeentebelangen is zeer benieuwd naar de uitkomst van de workshops. Na bestudering van de resultaten zullen wij ons standpunt bepalen’.
‘Om een verantwoorde inpassing van de glastuinbouw in onze gemeente veilig te stellen wordt momenteel hard gewerkt aan de gebiedsvisie Tinte. In november verwachten wij een voorkeursvariant die in nauwe samenspraak met de betrokkenen in het gebied tot stand is gekomen. Wij verwachten van u dat u uiterst zorgvuldig zal omgaan met deze voorkeursvariant, en stellen voor het interactieve proces met bewoners en bedrijven straks bij de vervolgfase: het opstellen van een inrichtings- en uitvoeringsplan voor het glasintensiveringsgebied Tinte te continueren’, aldus fractievoorzitter Van den Akker (PvdA).
Ook D66 hoopte op een positieve uitkomst: ‘dit jaar was er regelmatig discussie over onderwerpen met betrekking tot het intensiveringsgebied. Een moeizaam en indrukwekkend proces, waarbij veel burgers, organisaties en bedrijven betrokken zijn. D66 hoopt dat de rapportage van de voorkeursvariant zal leiden tot een raadsbrede ondersteuning. De bevolking van Westvoorne verdient een goede oplossing na zoveel jaren praten en denken in oplossingsvarianten’.
Het CDA stelde echter: ‘in 2008 leek er een doorbraak in het glasdossier te komen. Unaniem werd er ingestemd met een interactieve oplossing van het saneren van het glas uit het buitengebied en maximaal 55 ha glas in het intensiveringsgebied ‘in te pakken’. Het proces in de werkgroep verloopt niet vanzelf. Naar aanleiding van verhalen die uit de werkgroep komen vrezen we met grote vreze of we ooit een oplossing krijgen voor de glasproblematiek. Ook dhr. Dekker van Urbland gaf al een voorzet dat het een moeilijke zaak wordt. Er gaan geruchten dat het College een knip wil aanbrengen in de opdracht en zich alleen wil beperken om het intensiveringsgebied van 30 ha netjes in te pakken. Dit wijkt af van de opdracht die de raad heeft gegeven om een oplossing te vinden voor het saneren van het glas uit het buitengebied’. Fractievoorzitter Littooij vervolgde: ‘veel tuinders willen gebruik maken van de ruimte-voor-ruimteregeling maar het College treuzelt met het nemen van beslissingen. Tuinders overwegen dan toch maar kassen te gaan vernieuwen. Van dit College hadden we op dat punt wat meer voortvarendheid verwacht en we verzoeken dit alsnog te doen’.
‘De VVD stelt dat het huidige proces van de workshop Tinte alle ruimte en medewerking verdient. Het gaat hier om grote belangen voor onze toekomst. Natuur en milieu, leefomstandigheden en werkgelegenheid kunnen op een goede manier samengaan. Laten we met z’n allen een open blik en een opbouwende instelling houden bij deze materie’, aldus raadslid mevr. Krajenbrink.

Veiligheid
‘We moeten er voor waken dat er geen verloedering gaat optreden. Aan onveilige situaties kan soms iets concreets worden gedaan’, aldus mevr. Langendoen. ‘Het gebruik van drugs onder de Westvoornse jeugd baart ons nog steeds zorgen. Wij zijn dan ook blij met de initiatieven die de burgemeester heeft ontplooid om tot ronde tafelgesprekken te komen met ouders van jongeren. Doel is de gevaren van drugs te bespreken in huiselijke kring’.
‘De jongeren hebben ons er van overtuigd dat zij in Rockanje een ontmoetingsplek moeten
krijgen. Een plek waar zij leeftijdgenoten kunnen ontmoeten zonder opgejaagd te worden of
zich ongewenst te voelen. Een ontmoetingsplaats die geen overlast voor de buurt
veroorzaakt’, zo benadrukte dhr. Van den Akker het belang van deze bevolkingsgroep.
Dhr. Littooij stelde voor dat iedere politieke partij het komende jaar een homeparty organiseert zodat het als een olievlek over Westvoorne uitstrekt. ‘Het gebruik van alcohol en drugs is schrikbarend en de gevolgen zeer ernstig. Wij pleiten voor zowel preventieve als repressieve maatregelen. We zijn voor een scherpe handhaving van het alcohol en drugsgebruik op straat’.’Al jaren wordt er gesproken om de overlast die jongeren in Rockanje veroorzaken terug te dringen en wordt er gediscussieerd over de aanleg van een ontmoetingsplaats. Het dilemma is dat een dergelijke plaats ook weerstand bij omwonende zal oproepen. Om die reden moe¬ten we nu nog geen plek aanwijzen maar in overleg met jongeren en ouderen / omwonenden zoeken naar een geschikte locatie waar een voetbalkooi/ ontmoetingsplaats aangelegd kan worden. Een dergelijke plek is echter kostbaar. Daarom stellen we voor daar nu geld voor te reserveren’.

Verkeer
Gemeentebelangen is tevreden over de voorgestelde snelheidsremmende maatregelen op de Heveringseweg en de Voorweg. ‘Helaas moeten wij constateren dat het fietspad langs de Westvoorneweg en de afsluiting van de gevaarlijke kruising Tichelarijweg/Kleidijk lang op zich laten wachten’. ‘De ontsluiting/bereikbaarheid van Voorne blijft ons zorgen baren. Een tweede oeververbinding moet er zo snel mogelijk komen’, zo meldde de fractievoorzitter vorige week dinsdag.
Raadslid Hartog over verkeer: ‘het is D66 opgevallen dat bijzonder veel commentaar bij de wijkveiligheidsplannen ging over verkeersproblemen; ook voor Rockanje verwachten we knelpunten op het gebied van verkeer. Met al de nieuwbouw projecten moet de raad ook voldoende aandacht besteden aan de toenemende verkeersproblematiek in de woonkernen’.
‘Het CDA is het eigenlijk zat dat er nog steeds geen fietspad langs de Westvoorneweg ligt en dat er geen maatregelen worden getroffen om het vrachtverkeer daar aan banden te leggen. We horen veel goede reacties over het matrixbord dat mensen wijst op hun snelheid. Naar ons oordeel zou in iedere kern tenminste één soortgelijk bord moeten staan dat je vervolgens wel op diverse wegen kan inzetten’, stelde raadslid Littooij.
De motie van drie politieke partijen om extra matrixborden neer te zetten, om aan de hand daarvan verkeerscontroles te kunnen uitvoeren, is door de gemeenteraad aangenomen.

WMO
Belangstellend ziet Gemeentebelangen uit naar de evaluatie en het klanttevredenheidsonderzoek over de afgelopen periode. Zij constateert al wel dat mensen die gebruik maken van het zorgloket weinig privacy hebben. ‘Wij dringen er op aan dat zo spoedig mogelijk adequate maatregelen worden genomen. De adviesraad maatschappelijke ondersteuning, die dit jaar is geïnstalleerd, heeft een belangrijke taak bij het beoordelen van deze stukken’.
Ook de PvdA beaamde het eerste punt van Gemeentebelangen: ‘de privacy bij het WMO loket hebben wij in februari van dit jaar met schriftelijke vragen aan de orde gesteld. Zeer recent konden wij vaststellen dat bewoners met WMO vragen in een aparte spreekkamer te woord werden gestaan. Wij juichen dit toe, maar benadrukken dat in het vervolg in alle gevallen altijd de privacy gegarandeerd moet zijn. De gesprekken moeten wat ons betreft vanaf nu altijd een op een in een aparte spreekkamer plaatsvinden’.
D66 signaleerde een ongewenste ontwikkeling met betrekking tot de zorgverlening. ‘Het lijkt erop, dat de gemeente naar eer en geweten de WMO-wetgeving op een goede manier probeert in te voeren, terwijl de wetgeving onvoldoende rekening heeft gehouden met de kleinere woonkernen. De daardoor ontstane spagaat leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg, die de raad en ook de bevolking niet heeft gewild en nog steeds niet wil’.
Het CDA meende tijdens de algemene beschouwingen over dit onderwerp: ‘in de uitwerking van de WMO heeft Westvoorne een voorbeeldfunctie. De wet¬hou¬der zal bij onveranderd beleid steeds op onze steun kunnen blijven rekenen’. De partij vervolgde: ‘wel zijn we de afge¬lopen periode een aantal malen geconfronteerd met schrijnende gevallen. Wij ver¬zoe¬ken de wethouder hier niet bureaucratisch op te reageren maar waarnodig zelf daad¬krachtig de uitvoering ter hand te nemen. Ook verzoek wij de wethouder de pri¬vacy rond het WMO-loket binnen zes maanden zo te organiseren dat deze is gewaarborgd’.

Woningbouw
‘De woningbouwactiviteiten in Rockanje gaan onze fractie niet snel genoeg. Er wordt in Oostvoorne duidelijk meer gebouwd dan in Rockanje. De situatie rond bouwlocatie De Rots is ons een doorn in het oog en moet zeker snel opgelost worden. De inwoners van Rockanje verdienen beter’, aldus mevr. Langendoen namens Gemeentebelangen.
‘Onderzoek is nodig om te bepalen wat, voor welke bevolkingsgroep, in welk tempo gebouwd
gaat worden. De woonvraag is in beweging. De Woonvisie Westvoorne zal voor de PvdA
daarom leidend zijn bij het bepalen van de juiste bouwstrategie voor de komende jaren.
Waarbij we nu al kunnen zeggen dat de bouw van sociale huurwoningen voor ons prioriteit
blijft houden’, stelde dhr. Van den Akker.
Fractievoorzitter Hartog over woningbouw: ‘huisvesting heeft het afgelopen jaar op velen manieren op de agenda gestaan. Het valt D66 op, dat er grote vooruitgang is geboekt. We hebben nagenoeg een goede bijgewerkte visie en op een aantal punten zijn we inmiddels stevig aan de slag. Zodanig dat het aantal op te leveren woningen de komende jaren mogelijk de markt zal gaan verstoren. Het opleveren van projecten zal altijd een tijdelijke verstoring opleveren; daarom is D66 van mening dat goed geluisterd moet worden naar de senioren. Mogelijk kunnen een aantal kleine maatregelen de doorstroming op gang brengen’.
‘Het College heeft inmiddels twee jaar geleden toegezegd dat er snel een plan zou worden gepresenteerd waardoor starters en/of senioren Tinte niet noodgedwongen hoeven te verlaten. Maar kennelijk liggen de prioriteiten niet in onze kleinste kern. Eerder hebben we een motie hiertoe ingediend. Moeten we dit opnieuw herhalen? Wij dienen nogmaals het verzoek in om binnen een jaar plannen te ontwikkelen voor woningbouw in Tinte’, zo benadrukte het CDA het belang van dit dorp.
‘De voorbereidingen van onze omvangrijke woningbouwprojecten dienen zorgvuldiger uitgevoerd te worden. Het College zou zich om te beginnen meer moeten inspannen om in de voorbereidingsfase beter te communiceren met alle belanghebbenden’, concludeerde de VVD.