Algemene beschouwingen 2012

Op donderdag 27 oktober hebben de zes Westvoornse politieke partijen hun algemene beschouwingen 2012 gepresenteerd. Hieronder volgt een selectie van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Gisteren – dinsdag 1 november – is er tijdens de tweede helft van de gemeenteraadsvergadering wederom over de begroting gesproken en vastgesteld. De uitkomst was bij het perse gaan van deze krant niet bekend. Op de website van de gemeente zijn de volledige algemene beschouwingen te vinden.

 

Begroting 2012

VVD: ‘de begroting tot en met 2013 is sluitend. Voor 2014 zullen we opnieuw een takendiscussie moeten voeren en bezuinigingskeuzes moeten maken. De VVD verwacht dat dan, in tegenstelling tot nu, dat de burgers het wel zullen voelen. Welke taken gaat de gemeente dan nog wel uitvoeren en welke niet meer. De verkoop van het woonbedrijf zal deze pijn verzachten.’

GBW:  ‘wil het college eens zeer kritisch te kijken, naar alle zogenoemde verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden? In het verleden hebben wij hier ook al aandacht voor gevraagd, maar tot nu toe hebben wij hiervan geen resultaten gezien. Wij vragen niet om een nieuwe beleidsnota, maar willen wel extra inzicht in de kostenontwikkeling en opties, zoals clustering en uittreding. Door samenwerking kunnen aan de andere kant ook synergievoordelen ontstaan. In het mede door de VNG ondertekende bestuursakkoord Water wordt met name de samenwerking in de waterketen genoemd (riolering /afvalwaterzuivering).’

CDA: ‘het CDA Westvoorne dringt aan op meer kostenbewustzijn, ook bij de raadsfracties. Bijvoorbeeld door terughoudend te zijn wat betreft aanvullende onderzoeken, nog meer nadruk te leggen op efficiency en vooral op meer intergemeentelijke samenwerking. Met name op het vlak van de Wmo, de AWBZ en de Wet werken naar vermogen worden grote stappen gemaakt, maar er valt stellig meer uit te halen.’

D66: ‘een sluitende begroting. Zo te zien zit de pijn niet in de begroting van 2012, maar in de jaren daarna. Zo wordt aangegeven dat er grote onzekerheid bestaat over de gevolgen van de decentralisaties. Dit zien we overigens niet terug in de 10 belangrijkste risico’s. In de beantwoording van de vragen lezen we dat elk sectorhoofd en eventueel een medewerker van de betreffende afdeling betrokken wordt bij het bepalen van het risicoprofiel. Dit lijkt toch een beetje op de slager die zijn eigen vlees keurt.’

PW: ‘in totaal gaat er jaarlijks in onze gemeente ruim 40 miljoen euro om. De Partij Westvoorne is van mening dat de raad in dat proces te weinig grip heeft op het grote geld. Dat wil niet zeggen dat deze begroting niet sluitend is of dat de cijfertjes niet kloppen of dat het kleinere geld niet belangrijk is. Maar er wordt volgens ons te gemakkelijk met het echte grote geld geschoven.’

PvdA: ‘en daar waar het college mooie woorden wijdt aan het bevorderen van breedtesport voor de jeugd worden door plotselinge extra bezuinigingen zestien gymlessen op de basisscholen wegbezuinigd. Dit ondanks eerdere toezeggingen van de wethouder bij het vervangen van de vakleerkrachten door de combifunctionarissen. Juist de school is de geëigende plek om de jeugd kennis te laten maken met de volle breedte van de sporten. Verkeerde bezuiniging en als je deze bezuiniging afzet tegen het nieuwe beleid van dit college van bijvoorbeeld ruim een ton voor een ondernemersloket om het ondernemers makkelijker te maken dan mag je wel zeggen dat hier sprake is van verkeerde keuzes maken. Een motie of amendement is hier op zijn plaats.’

 

Burgerparticipatie

VVD: ‘de belangrijkste “klant “ van de gemeente is de burger. Echte betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces kan kwaliteitsverbetering van gemeentelijk beleid opleveren. Uiteindelijk zal dit leiden tot veel meer draagvlak bij de inwoners van onze gemeente over het uit te voeren beleid. Hierbij is wel belangrijk dat de verwachtingen over de inbreng van de burgers goed gemanaged worden. Met de beleidsnotitie burgerparticipatie; “Samen denken, samen afspreken en samen doen”  zijn we hiermee de goede weg zijn ingeslagen.’

GBW: ‘een goed voorbeeld van een succesvolle vorm van participatie is het groenproject de Hooischelf in Rockanje. Wij hopen dat de nota Burgerparticipatie een goede richtlijn zal blijken te zijn. De wil is er en we zijn op de goede weg maar er zijn nog veel stappen te nemen. Het is een leerproces voor iedereen. Wel moet helder zijn en blijven dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad ligt.’

CDA: ‘met name op het vlak van ruimtelijke ordening kan burgerparticipatie een instrument zijn voor het creëren van een draagvlak. In het proces rond de structuurvisie Tinte, maar ook bij de Rots komt dit nadrukkelijk naar voren. Het ‘Experiment Buurt en Toezicht’ ziet het CDA Westvoorne liever vandaag dan morgen in de praktijk toegepast. Waarom moet het Regionaal College hier nog een standpunt over innemen, terwijl het in Rotterdam al met succes in praktijk wordt gebracht?’

D66: ‘de raadsleden hebben een belangrijke rol bij het wel of niet doen slagen van burgerparticipatie. Los van het feit dat een aanpak verkeerd kan uitpakken, kan het ook goed gaan. De betrokkenheid van de huurdersvereniging en de vereniging Onderdak Westvoorne bij het bestuderen van de verschillende toekomst mogelijkheden van het Woningbedrijf waarderen wij zeer.’

D66: ‘ook de banden met het Ondernemers Platform Westvoorne (OPW) zijn in deze periode verbeterd. Het overleg met het platform heeft geleid tot coproductie van beleid, zoals bijvoorbeeld de herziening van het parkeerbeleid, de startnotitie economische zaken en de nieuwe winkeltijdenverordening.’

PW: ‘er is in ieder geval één goed voorbeeld te geven van burgerparticipatie, namelijk het Hooischelf project. Weliswaar onder druk van de inwoners en de Partij Westvoorne, werd dit tot tevredenheid van de buurt uitgevoerd, en wel zonder duur extern bureau, gewoon door onze eigen ambtenaren.’

PvdA: ‘het motto: “Samen denken, samen afspreken en samen doen” is een nobel streven. Maar juist in dit laatste ‘samen doen’ zit steeds het heikele punt. Het ‘samen doen’ ontbreekt volledig bij dit college. In de afgelopen anderhalf jaar is het stokpaardje in het collegeprogramma ‘burgerparticipatie’ op meerdere fronten schromelijk tekort geschoten. Kijk naar de plannen van de discotheek aan de Zwartedijk-N57. Er is in het geheel geen contact geweest met omwonenden. Zij kregen geen informatie, geen inspraak, niets.’

 

Verenigingen, vrijwilligers en gemeentelijke accommodaties

VVD: ‘de voetbalverenigingen van zowel Rockanje als Oostvoorne hebben eigenlijk een probleem. Voetbal Vereniging Rockanje ziet het aantal leden dalen en zal in de nabije toekomst ruimte moeten maken op “De Drenkeling” vanwege woningbouw. OVV heeft te maken met ruimtegebrek. Voor beide verenigingen zal er gezocht moeten worden naar een passende oplossing. De VVD denkt dat het burgerparticipatie het juiste instrument is om tot een goede oplossing te komen. De uitslag zal waarschijnlijk winst voor beiden zijn, namelijk het samengaan tot één voetbalvereniging Westvoorne. Het enige probleem wordt de Kraaiencup.’

GBW: ‘veel verenigingen hebben te kampen met een gebrek aan vrijwilligers op allerlei gebied. Het initiatief om verenigingen te ondersteunen met het project “meer vrijwilligers in kortere tijd” ondersteunen wij van harte. Ook op maatschappelijk gebied zijn er veel initiatieven. Ook hier is er een grote vraag naar vrijwilligers. De aansluiting bij de Centrale Vrijwilligersbank zal hierin volgens ons duidelijk voorzien in een vraag. Wij hopen dat dit mensen zal helpen een drempel over te stappen en zich in willen gaan zetten als vrijwilliger.’

CDA: ‘punt van aandacht is en blijft voor CDA Westvoorne de subsidiëring van het WoonZorgWelzijns-Trefpunt. De hiervoor te maken kosten komen, in tegenstelling tot voorheen, nu dankzij de inzet van vrijwilligers de doelgroep ten goede. Desalniettemin blijft de vinger aan de pols geboden wat de inhoud van de te ontwikkelen activiteiten betreft. Het middel moet het doel dienen. Vermaak of entertainment hoort daarin naar de mening van CDA Westvoorne niet thuis.’

PW: ‘met de woorden ‘scherpere prioriteitsstelling’ wordt namelijk aangegeven dat de gemeente bij de uitoefening van haar zorgtaak prioriteiten gaat stellen en dat houdt inperking in. Wij zijn bang dat de gemeente meer taken neer zal leggen bij vrijwilligers en mantelzorgers, terwijl die juist ondersteund zouden moeten worden, zowel financieel als fysiek in de vorm van bijvoorbeeld een mantelzorgloket.’

PvdA: ‘er breken zware tijden aan voor de minima met kinderen. Zeker nu de gemeente verder het jeugdbeleid heeft uitgekleed en de docent lichamelijke oefening heeft wegbezuinigd, pleit de PvdA voor een verhoging van 110% naar 120% van het minimuminkomen voor mensen met kinderen om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding uit het cultuurfonds. Dit om zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen lid te worden (of blijven) van een sportclub. Het is algemeen bekend dat sporten essentieel is voor jonge mensen. Wij zullen een motie indienen waarin wij het college opdracht geven te onderzoeken om hoeveel gezinnen het gaat zodat een inschatting gemaakt kan worden van de kosten.’

 

Verkeer en vervoer

VVD: ‘als we de laatste informatie over de zogenaamd problematische verkeersontsluiting van Oostvoorne bekijken lijkt het mee te vallen met de stagnatie van het verkeer. Toch blijkt er regelmatig ‘s ochtends vroeg sprake te zijn van filevorming van Oostvoorne uit, richting het Stenen Baakplein.  De oplossing die gevonden lijkt ligt in het weren van het langzaamrijdend verkeer via de ventweg naast de N218 richting naar de N15 lijkt de VVD zeer zinvol. Aandachtspunt moet wel zijn dat ook fietsers van deze weg gebruik maken en dat het, zeker met slecht weer, gevaarlijke situaties kan opleveren. ‘

GBW: ‘in de afgelopen jaren zijn ook in onze gemeente goede stappen gezet voor de Duurzaam Veilige inrichting van het wegennet. Wij zijn ook blij met de stappen die nu gezet worden voor een betere ontsluiting van Oostvoorne in de richting van de N15 Maasvlakte -Europoort.’

CDA: ‘om met name Rockanje aantrekkelijker te maken voor toeristen ziet CDA Westvoorne graag dat het Dorpsplein verkeersluw wordt gemaakt. Fysiek zijn de mogelijkheden om het verkeer van en naar de Vleerdamsedijk anders af te wikkelen nu mogelijk. Door het Dorpsplein een terrasfunctie toe te kennen, wordt dit echt een centrum. Dit veronderstelt wel een verplaatsing van de weekmarkt. De Raadhuislaan kan deze na de recente herinrichting uitstekend accommoderen.’

PW: ‘onafgebroken heeft de Partij Westvoorne de afgelopen jaren gehamerd op de duurzame onveiligheid van de N496. Twee dodelijke ongelukken hebben reeds plaatsgevonden sinds de verbreding vorig jaar. Het fietspad langs de Westvoorne weg en de bebording tegen zwaar vrachtvervoer op de N496 moeten er echt snel komen, maar kijkend naar de huidige stand van zaken is het zeer de vraag of dat in deze raadsperiode gaat gebeuren. Wat betreft de ontsluiting van Oostvoorne, denken wij dat het dagelijkse fileleed aan de noordzijde van het Oostvoorne niet vóór 2014 opgelost zal worden.’

PvdA: ‘de PvdA de ontwikkeling van ons familiebadstrand tot een strand waar vanuit een schip jetski’s worden verhuurd en bananentochten kunnen worden gemaakt een totaal verkeerde ontwikkeling. De PvdA staat voor een pur sang natuurbeleving. Hiervan blijft op het strand, zoals het beleid zich nu ontwikkelt, weinig meer over. De hele dag wordt je rust verstoord door het knetterende lawaai van die jetski’s. Deze lawaaivaartuigen komen met een enorme snelheid recht op het strand af, waar families met kinderen zich vermaken in de branding.’

 

Wonen

VVD: ‘de woningmarkt zit op slot. De vraag valt stil en de bouw van nieuwe huizen stopt. De doorstroom moet weer op gang komen. Eén van de problemen hierbij is het zogenaamde “scheefwonen”, mensen met te hoge inkomens die wonen in een gesubsidieerd huis. Een ander probleem is het ontbreken van het zogenaamd tussen sociaal en modale woningbestand voor inkomens tussen 30.000 en 40.000 euro. Deze groep heeft geen kans op een passende woning.’

GBW: ‘Gemeentebelangen is er een voorstander van dat in de Drenkeling een gevarieerd woningaanbod komt, met aandacht voor starters en jonge gezinnen. Wij rekenen erop dat, in samenhang met het bouwprogramma in de Drenkeling, de Nieuwe Achterweg binnen de vastgestelde contouren voldoende bouwmogelijkheden biedt. De te verplaatsen accommodatie van v.v. Rockanje dient in dat gebied zorgvuldig te worden ingepast. Voor een (brede) school voorlopig ruimte reserveren, want dit is afhankelijk van de discussie over de toekomst van de scholen, waarbij ook de discussie over het begrip brede school zal worden betrokken.’

D66: ‘een stagnerende woningbouw maakt het ook lastiger om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. Is het niet vreemd dat er met betrekking tot duurzaamheid niet wordt samengewerkt met de omliggende gemeenten? Het zou goed zijn om hiermee rekening te houden bij het opstellen van het Milieu- en Klimaatplan.’

CDA: ‘in het kader van de vergrijzing ligt het voor de hand prioriteit te leggen bij starterwoningen. Tot op heden zijn wij er niet of nauwelijks in geslaagd voor deze doelgroep bereikbare woningen te bouwen. De gehanteerde kwaliteitseisen en de grondprijs zijn hier mede debet aan. Vooropgesteld dat de te actualiseren Woonvisie de bouw van starterwoningen indiceert, lijkt bijstelling van de uitgangspositie geboden. Er zijn gerenommeerde aannemers die al voor 119.000 euro een startersnieuwbouwwoning leveren.’

PW: ‘wat betreft de voorgenomen plannen voor woningbouw zijn wij met name bedroefd voor Rockanje. Veel is er beloofd door deze coalitie en veelvuldig is er geroepen, dat Rockanje aan de beurt is, maar niets blijkt minder waar. Er zal deze raadsperiode niet gebouwd gaan worden, niet op de Nieuwe Achterweg, niet op de Drenkeling. Zelfs niet, zoals het zich laat aanzien, op de bouwlocatie De Rots.’

PvdA: ‘wij weten met z’n allen dat er woningen gebouwd moeten worden en dat het Dorpsplein ook de functie van verblijfsplein moet krijgen. Wij zullen als PvdA komend jaar hier blijvend aandacht aan besteden. De Drenkeling, de Noordrand en de Nieuwe Achterweg zijn zeer geschikte bouwlocaties. En dan moet er snel marktgericht gebouwd gaan worden voor starters, jonge gezinnen en minder draagkrachtige ouderen, zodat we niet voor leegstand bouwen zoals op dit moment met de veel te dure woningen het geval is. Dit alles dient natuurlijk wel te gebeuren in samenhang met een visie over de lange termijn waarin ook faciliteiten als een Brede school, de voetbalvelden, de dorpskern, de Merel en verplaatsing van de Voornse Ruiters, dienen te worden meegenomen.’