Begroting 2015

De gemeenteraad heeft de begroting unaniem vastgesteld. Die voor 2015 is sluitend.

Voor 2016 en 2017 is er sprake van lichte overschotten. In 2018 ontstaat een tekort en moet het dagelijks bestuur van Westvoorne op zoek naar bezuinigingsmaatregelen.  De tarieven voor de belangrijkste lokale lasten blijven ongewijzigd. Zo blijven de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing op het niveau van 2014. De OZB wordt met 1,5 procent verhoogd, maar de WOZ-waarde daalt in veel gevallen, waardoor veel inwoners volgend jaar een lager OZB-bedrag betalen.

De gemeenteraad heeft de volgende moties aangenomen.

 

Extra besparing

Het dagelijks bestuur moet 500.000 euro extra zien te besparen. Deze besparing wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, duurzaamheid, toeristische aantrekkelijkheid en het beheer en onderhoud van openbare ruimte in Westvoorne.

 

Toerisme

De toeristische en recreatieve omgeving van Westvoorne heeft een oppepper nodig. Het dagelijks bestuur moet in 2015 de noodzakelijke voorzieningen en de kosten daarvan in kaart brengen. De investeringen kunnen worden opgenomen in de begrotingen vanaf 2016.

 

Openbare ruimte

De gemeenteraad vindt dat de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte zich de afgelopen jaren niet goed hebben ontwikkeld. Dit moet worden teruggebracht op niveau. Het dagelijks bestuur moet plannen ontwikkelen voor de openbare ruimte en middelen vinden.

Financiële controle

De financiële planning en controlecyclus wordt in 2015 gewijzigd. De raad controleert vanaf dan het hele jaar door op een andere manier. De begroting wordt beperkt tot de politieke kaders en de uitgaven: wat doen we en wat mag het kosten?

Jongerenwerk

Het budget voor jongerenwerk in 2015 wordt verhoogd. De gemeenteraad wil nog meer inzetten op preventie. Het drank- en middelengebruik en overlast door hangjongeren is in Westvoorne te veel en moet worden teruggebracht.

Arbeidsmigranten

Veel arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in de gemeente verblijven schrijven zich niet in bij de gemeente. Zij dragen niet bij, maar profiteren wel van de voorzieningen. Het dagelijks bestuur moet beleid ontwikkelen om de inschrijving van de tijdelijke inwoners te bevorderen.

Zonnepanelen

Het dagelijks bestuur gaat onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn om asbestdaken te vervangen en hierop zonnepanelen te plaatsen. In Westvoorne zijn relatief veel (voormalige) agrarische panden met asbest.

Tweede supermarkt

Het dagelijks bestuur onderzoekt of er ondernemers zijn die een supermarkt in Rockanje willen exploiteren. Een tweede super staat al jaren op het verlanglijstje van menig inwoner. De gemeenteraad denkt dat zo meer mensen hun andere boodschappen in het dorp gaan doen.