Bezwaar tegen komst discotheek N57/Zwartedijk

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) heeft bezwaar tegen de komst van een discotheek met horecavoorzieningen aan de N57/Zwartedijk in Hellevoetsluis.

Het uitgaanscomplex aan de gemeentegrens met Westvoorne zou niet alleen het open poldergebied schaden en afbreuk doen aan de natuurwaarden.

 

Verspreiding uitgaansvoorzieningen

De VVBV heeft al eerder bij de gemeente Hellevoetsluis voorgesteld het gebouw een kwartslag te draaien en dichter tegen de N57 neer te zetten. ‘We blijven van mening dat een horecavoorziening van een dergelijke omvang eigenlijk zelfs moet worden gerealiseerd in een stedelijke omgeving,’ aldus secretaris Joop Braat. Deze locatie is naar zijn mening ook in strijd met de Nota Horecahuisvestingsbeleid, waarin staat: ‘om te komen tot een gevarieerd en levendig uitgaansaanbod is clustering van de uitgaansvoorzieningen noodzakelijk.’

 

Financiële gaten

De verontruste burgers vinden de discotheek met (ondergeschikte) horeca activiteiten in economische zin niet haalbaar. ‘Overal worden discotheken gesloten omdat zich kennelijk bij de doelgroep een andere belangstellingssfeer heeft ontwikkeld. De gemeente Hellevoetsluis baseert zich op verouderd cijfermateriaal. Zelfs volgens deze verouderde getallen is de beoogde disco verliesgevend ,’ legt Braat uit. ‘En na compensatie  met de volledige winst van de restaurants is het ‘overall’ resultaat van het gehele complex nog nihil. Zijn de (weg)restaurantondernemers wel bereid hun winsten weg te geven om de financiële gaten van de disco te dichten?’

 

Andere functies

De VVBV vreest dat de disco het breekijzer wordt om voor de locatie een ander gebruik af te dwingen, zoals congressen, kantoren of een hotel. ‘Daarbij komt dat het voorliggende plan nu al niet voldoet aan de eis van de provincie dat de horecavoorzieningen ondergeschikt moeten zijn aan de discofunctie. Dit blijkt uit de jaarlijks te verwachten bezoekersaantallen, te weten 92.000 voor de discotheek en 320.000 voor de overige functies.’

 

Zienswijze

Van donderdag 15 december 2011 tot en met vandaag – woensdag 25 januari 2012 – ligt het ontwerp bestemmingsplan discotheek N57 nog ter inzage. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad van Hellevoetsluis in maart een besluit. De zienswijze van de VVBV is op te vragen bij secretaris Joop Braat: verontrusteburgers@hetnet.nl of 0181-401014