Brielle Politiek 2010

Openingstijden – 8 december 2010

De gemeenteraad van Brielle wil overeenstemming over openingstijden en koopzondagen in 2011. Dit kan de economische ontwikkeling van de stad bevorderen. Het college van B en W moet een stimulerende rol spelen. ‘Ik omarm deze motie van harte’, was de reactie van portefeuillehouder wethouder Schipper. Er zal rekening worden gehouden met de zondagsrust. De SP maakte zich daarnaast zorgen om de gevolgen voor de kleinere bedrijven, die het extra moeite kan kosten om hun zaak buiten de reguliere openingstijden te openen.  

Heffing – 8 december 2010

De gemeenteraad van Brielle heeft goedkeuring gegeven aan het instellen van een BIZ-heffing. Ondernemers moeten vanaf volgend jaar aan de promotie van de binnenstad meebetalen. Iedere gebruiker of eigenaar van een pand zal jaarlijks een bijdrage van 595 euro gaan leveren. Voorwaarde voor het instellen is dat er voldoende draagvlak bestaat. Ten minste de helft van de ondernemers voor wie de bijdrage geldt moet binnenkort aan een gemeentelijke peiling deelnemen. Tweederde daarvan dient zich positief uit te spreken.

Plastic – 8 december 2010

Wethouder Verbeek gaat een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het huis-aan-huis ophalen van plastic verpakkingsmateriaal verrichten. De inzameling is momenteel zo succesvol dat het aantal ondergrondse containers niet toereikend is. Bovengrondse containers zien de SP, VVD, OLP en D66 echter niet als een oplossing. De wethouder waarschuwde er voor dat het door deze partijen voorgestelde huis-aan-huis ophalen wel direct door de burgers betaald zal gaan worden. Als alternatief zouden de huidige containers extra geleegd kunnen worden.

Marktgelden – 8 december 2010

De Brielse weekmarkt moet ook in 2011 zo goed mogelijk functioneren. Een verhoging van het marktgeld kan daarop een negatief effect hebben. De voltallige gemeenteraad heeft daarom een amendement gesteund inzake de te risicovolle voorgestelde tariefverhoging van tien procent.

Lindebomen – 19 november 2010

Voor een bedrag van ongeveer 181.000 euro moet het Maarland in Brielle hersteld gaan worden. Dit is nodig om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. De lindebomen zorgen namelijk voor een sterke opdruk in de bestrating van de parkeervlakken. Voor 1 april worden enkele bomen gekapt en vervangen. De beschadigde parkeervlakken zullen worden hersteld.

Vergoedingen raadswerk – 12 november 2010

De Brielse politiek heeft besloten om niet op zichzelf te gaan bezuinigen. Voorstellen van de SP om de vergoedingen voor de raadsleden, wethouders, burgemeester en fractieondersteuning te verminderen vonden geen steun bij de overige politieke partijen. Ook het begrotingsdiner zal niet door hen zelf worden bekostigd.

Centrum Jeugd en Gezin – 14 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 hebben de vijf gemeenten op Voorne-Putten samen met Stichting CJG Rijnmond, Careyn, Bureau Jeugdzorg en Flexus Jeugdplein de Samenwerkingsovereenkomst voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Voorne-Putten, inclusief het privacyreglement, ondertekend. In de overeenkomst wordt o.a. de afstemming en sturing tussen de gemeenten en de uitvoeringspartners via een stuurgroep, de samenwerking tussen de uitvoeringspartners onderling en de positie van de CJG coördinator en de GOSA/ROSA-regisseur binnen de zorgstructuur geregeld. Uitgangspunt is het stadsregionale project ‘Ieder Kind Wint’.

Gezonde slagkracht – 14 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 heeft wethouder Borgonjen van Brielle het startsein voor de regionale aanpak voor verslavingspreventie op Voorne-Putten gegeven. De gemeenten Westvoorne, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse en Brielle willen o.a. door middel van voorlichting en ingangcontroles bij feesten het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.

Voetbalvelden – 14 oktober 2010

Raadslid mevr. De Groot (PvdA) heeft de toekomst van de voetbalterreinen in Meeuwenoord aangekaart. Zij wil dat het college van B en W gaat bekijken of er een mogelijkheid bestaat om een deel van vrij te komen velden voor kinderen te bestemmen. Veel buurtbewoners hebben inmiddels die wens geuit. Het onderwerp zal in de Klankbordgroep aan de orde komen.

Modderterrein – 14 oktober 2010

Het modderterrein bij supermarkt Jumbo in Brielle wordt ingezaaid met gras. Deze mededeling deed wethouder Schipper tijdens de afgelopen commissievergadering Grondgebied. ‘Er komen geen schapen op’, voegde hij daar nog eens laconiek aan toe.

Complimentje – 14 oktober 2010

Commissielid Grondgebied Zweerus (D66) heeft de gemeente Brielle een complimentje gegeven. Tijdens de commissievergadering van september had hij aangegeven dat er aan de Veckdijk in Vierpolders de nodige verkeersborden – ter aankondiging van een voorrangskruising – ontbraken. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. ‘De volgende morgen stonden de verkeersborden er al. Ik kreeg de indruk dat ze dezelfde nacht nog waren geplaatst’.

Busjes Maarland School – 14 oktober 2010

De leerlingen van de Maarland School aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle moeten voor de school kunnen blijven uitstappen. Dit deelde wethouder Schipper de commissie Grondgebied mee. Commissielid Eggens (OLP) had eerder opgemerkt dat het verkeer daar door het stilstaan van busjes regelmatig vaststaat. Hij vroeg daarom om dit punt in het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad mee te nemen en of het mogelijk is om tijdelijk een extra parkeerterrein bij het Maerlant College aan de Van Sleenstraat te realiseren. 

Bouwplannen – 14 oktober 2010

De gemeente Brielle zal mogelijk de plannen voor woningbouw moeten gaan wijzigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een meer beperkte ontwikkeling van de wijk De Goote. De Stadsregio heeft al aangegeven dat er de komende jaren wat betreft bouwen gekozen dient te worden voor kwaliteit – met het behoud van het voorzieningenniveau – in plaats van kwantiteit. Wethouder Schipper: ‘het is hier net als voor alle andere plaatsen in Nederland: ‘we bouwen niet voor de leegstand’’. De PvdA pleitte bij monde van raadslid mevr. De Groot tijdens de commissievergadering Grondgebied voor een onderzoek naar woningbehoeften.

Arbeidsmigranten – 14 oktober 2010

Raadslid mevr. De Groot (PvdA) refereerde tijdens de commissievergadering Grondgebied aan het feit dat er een paar duizend arbeidsmigranten van de Tweede Maasvlakte in de regio zijn neergestreken. Veel leegstaande, te koopstaande huizen worden aan hen verhuurd.

Wethouder Schipper kon aangeven dat er zich momenteel ongeveer 700 tot 750 tijdelijke werkkrachten in Brielle bevinden. Zij wonen voornamelijk in de binnenstad. Tijdens de wijkschouw in Rugge is echter gebleken dat buurtbewoners daar overlast ervaren. Sommige verhuurde woningen worden verwaarloosd. Door middel van regionaal overleg wordt de migratieproblematiek aangepakt. Op grond van de Europese regelgeving mogen de migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie hier bovendien na afronding van hun werkzaamheden blijven wonen. De gevolgen hiervan op het woonbeleid moeten de regiogemeenten daarom eveneens in acht nemen. ‘Wij zullen niet te veel moeten gaan mikken op luxueus bouwen’, sprak de wethouder. ‘Dat kunnen deze arbeidsmigranten niet betalen’.

Rekenkamercommissie jaarverslag – 26 september 2010

Het jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne is onlangs verschenen. Deze instelling onderzoekt uit de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid. Vorig jaar is o.a. het jeugdbeleid en het groenonderhoud van de vijf gemeenten aan de orde geweest.

Rekenkamercommissie evaluatie – 26 september 2010

Op 1 september jl. bestonden de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne precies drie jaar. De commissie heeft daarom stilgestaan bij het eigen functioneren. Vooralsnog is de relatie met de gemeenteraden te afstandelijk. Het maakt het voor de drie leden – waaruit de commissie – bestaat moeilijk om een band met elk van de vijf op te bouwen. http://www.rekenkamercommissiebrielle.nl  

Mening burgers

Hoe oordelen inwoners van Brielle over de gemeente? Dat is dé vraag die het gemeentebestuur zich stelt. Binnenkort krijgen 1.200 willekeurig gekozen inwoners daarom een brief met een vragenlijst. Daarnaast kan men na een bezoek aan het Stadskantoor een vragenlijst invullen over de dienstverlening aan de loketten.

Basisadministratie Persoonsgegevens

De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Brielle voldoet aan de kwaliteitseisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is uit een driejaarlijkse meting gebleken. Het GBA bestand handelt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld ten aanzien van juistheid, consistentie, continuïteit, herstelbaarheid,beveiligingsniveau en waarborgen voor privacy.

Economisch beleid

Wethouder Schipper van Economische Zaken en hoofd Economische Zaken Lakerveld hebben op woensdag 15 september met vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel ontbeten. Tijdens de bijeenkomst werden een aantal economische prioriteiten en speerpunten binnen en buiten de gemeente Brielle besproken. Ook enkele genodigden van diverse lokale belangenverenigingen waren hierbij in het Stadskantoor aanwezig.