Brielle Politiek 2011

Handtekeningen tunneltje – 17 juni 2011

Het actiecomité Veilig Oversteken In Brielle heeft 1130 handtekeningen verzameld voor een oversteektunneltje onder de toekomstige rotonde bij de Thoelaverweg in Brielle.  Wethouder Klaas Schipper (VVD) nam ze tijdens de commissievergadering Grondgebied in ontvangst.

De Provincie vervangt dit jaar de verkeerslichten op de kruising Groene Kruisweg – Thoelaverweg door een rotonde. Het actiecomité maakt zich zorgen om de veiligheid van fietsers, voetgangers en andere zwakke verkeersdeelnemers.  Of zij nu voorrang hebben of niet. De Provincie zou geen bezwaar tegen  een tunnel hebben.  Mits de gemeente het zelf betaalt.

,,Dit is een SP enquête,’’ concludeerde raadslid Yvonne de Groot (PvdA). Ook zij heeft meerdere malen voor een veilige oversteekplaats gepleit, maar proeft toch enige weerstand wat betreft de komst van een tunneltje bij de Provincie. Het spreken van ‘een ramp’ zonder de aanleg daarvan gaat haar te ver. ,,Je ziet al bij de pas aangelegde rotonde dat  verkeersdeelnemers hun gedrag steeds meer gaan aanpassen.’’

Bomenaanplant – 16 april 2010

Wethouder Klaas Schipper (VVD) roept iedereen op om met locaties voor de aanplant van bomen te komen.  De gemeente moet er namelijk nog zo’n 240 planten. Schipper weet niet waar hij die allemaal kwijt moet.

In november 2007 heeft de gemeenteraad de motie “een boom voor een boom’’ aangenomen. Voor iedere gekapte boom worden er twee geplant.  Eén komt er zo mogelijk op de oude plek. Kan dit niet dan wordt er door de gemeente naar een alternatieve locatie gezocht.

Het planten van een boom is binnen de bebouwde kom echter niet eenvoudig. Er zijn regels voor onder andere schaduwwerking, erfgrenzen en onderhoudsplicht. De aanplant is ook door de aanwezigheid van nutsvoorzieningen beperkt. In de meeste situaties mogen er geen bomen worden geplant in de directe nabijheid daarvan. In het buitengebied heeft het waterschap weer beperkingen opgelegd. Door de noodzakelijke bezuinigingen is het bomenbudget bovendien beperkt.

In totaal moeten er voor de tussen december 2007 en maart 2011 450 gekapte bomen in de gemeente Brielle 900 worden teruggeplant. Voor 660 is al een plaats gevonden.

Verkeerssituatie basisschool -21 februari 2011
 

Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) stelt voor om onder de toekomstige rotonde op de kruising Groene Kruisweg – Thoelaverweg in Brielle een tunnel aan te leggen. Dit wil zij doen met het geld dat met het niet doorgaan van de basisschool in Nieuwland-Oost over blijft.

De Provincie vervangt dit jaar de verkeerslichten door een rotonde. Fietsers en bromfietsers krijgen hierop geen voorrang op auto’s. De gemeente zoekt naar een oplossing voor de bescherming van de zwakkere verkeerdeelnemers. Het aanleggen van een tunnel mag van de Provincie, mits Brielle die uit eigen middelen betaalt.

Wethouder Klaas Schipper (VVD) noemde De Groot’s voorstel slechts een ‘leuke suggestie’. Binnenkort bekijkt het college van B en W waar het bedrag voor moet worden ingezet. Met de wijziging van de onderwijsplannen bespaart de gemeente waarschijnlijk een paar miljoen euro. Wat er met de vrijgekomen locatie in de wijk Nieuwland-Oost gaat gebeuren is nog onduidelijk.

De verplaatsing van de onderwijslokalen van Nieuwland-Oost naar het zorggebouw in Zuurland heeft ook op een andere manier met verkeersproblematiek te maken. Kinderen uit de omliggende wijken leggen straks een grotere afstand naar hun school af. De route van en naar het Zorggebouw dient dan ook verbeterd te worden. ,,Het is een zaak van het grootste belang’’, aldus Schipper.

‘t Woud – 20 januari 2011

Bedrijventerrein ’t Woud in Brielle krijgt een grote opknapbeurt. Het terrein is momenteel sterk verouderd. De gemeente wil de gevestigde bedrijven en werkgelegenheid behouden. De gemeente heeft voor het opknappen van het bedrijventerrein recht op een Provinciale subsidie. Dan moet er wel op uiterlijk 28 februari aanstaande een plan van aanpak liggen.  

Onderzoek – 20 januari 2011

Ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verschilt van persoon tot persoon. Daarom vraagt de gemeente Brielle zo’n 1500 inwoners om mee te doen aan een onderzoek. Daardoor kan het beleid zo goed mogelijk worden aangesloten op wensen en behoeften. Naar verwachting zijn in mei de resultaten van het onderzoek bekend.

Sociale diensten – 18 januari 2011

Inwoners van de gemeente Brielle kunnen volgend jaar nog steeds in hun woonplaats voor sociale diensten terecht. Voor aanvragen van de Bijzondere Bijstand of Minimabeleid zijn uitzonderingen mogelijk. Per 1 januari 2012 verhuist de sociale dienstverlening naar Spijkenisse. De gemeente Brielle houdt echter rekening met medische, financiële of sociale beperkingen van burgers. Er kunnen op verzoek afspraken in zowel het Stadskantoor als bij de aanvragers thuis worden gemaakt.

Jeugdparticipatie – 15 januari 2011

De gemeenteraad wil jongeren stimuleren meer bij de politiek betrokken te zijn. Deze wens kwam tijdens de behandeling van de Nota Jeugd 2011-2014 aan de orde. Hun participatie wordt gezien als  één van de belangrijkste uitgangspunten bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Hierdoor is de kans groter dat ze later volwaardig meedraaien in de samenleving. Eerdere pogingen tot het betrekken van jongeren liepen echter vaak op een teleurstelling uit.

BRIELLETUNNEL – 17 juni 2011

Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) wil dat bewoners van Voorne-Putten geen tolgeld hoeven te betalen om  gebruik te maken van de tweede oeververbinding. Voorne-Putten eiland heeft voor de omliggende industrie immers in de loop der jaren al genoeg de tol betaald.

Volgens Hans Kramer vindt het Kabinet Rutte de heffing van tolgelden voor de Oranjetunnel of Blankenburgtunnel een serieuze optie. De medewerker van Rijkswaterstaat maakt deel uit van projectgroep van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit jaar inventariseert hij de diverse standpunten, want waar de nieuwe tunnel komt is nog altijd niet bekend. De gemeenten ten noorden van de Nieuwe Waterweg, inclusief de gemeente Delft, pleiten voor een tunnel tussen Maassluis en Hoek van Holland: de Oranjetunnel. De gemeenten op Voorne-Putten willen de Blankenburgtunnel, die ten oosten van Maassluis zou komen te liggen.

De Groot is bang dat Voorne-Putten uiteindelijk de tol voor de tunnel ook op een andere moet betalen. Zij vreest dat bij de komst van de Oranjetunnel de glastuinbouw in aantocht is. Het tunneltracé zou bestaande bedrijventerreinen en glastuinbouw aan de andere kant van de Nieuwe Waterweg doorsnijden. De ruimte voor de glastuinbouw kan gecompenseerd worden op Voorne. Het Brielse PvdA raadslid spreekt kortom van een strijd tussen het “Hof van Delfland” en het “Hof van Voorne”. ,,Ook al hoort u misschien van de bewoners hier niets. Hun belang is er,’‘ gaf zij Kramer mee. De belangen van Voorne-Putten behoren echter niet direct tot de doelstellingen van de projectgroep, maar zullen bij het maken van de definitieve keuze wel worden meegenomen.

Met de start van de aanleg in 2015 moet de tunnel in 2020 gereed zijn. De verschillende varianten worden nu onder andere onderzocht op milieuruimtelijke en economische effecten. Hans Kramer mocht bij zijn presentatie in Brielle geen politieke uitspraken doen, maar gaf tussen de regels door aan dat als het gaat om het aantal verkeersbewegingen en de kosten voor de aanleg de Blankenburgtunnel vooralsnog in het voordeel lijkt te zijn. Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) maakt haar voorkeur in november bekend. In het voorjaar van 2012 begint de officiële inspraakprocedure. Deze maand zijn er in de regio diverse informatieavonden voor bewoners.

SCHARLOO BRIELLE – 16 juni 2011

Veel bezoekers van de geuzenstad zien nu vanaf de Turfkade aan het Scharloo bouwvallen met twee blauwe containers ervoor.  ,,Deze panden tasten het historisch gezicht van Brielle aan,’’ vindt wethouder Klaas Schipper (VVD). Hij wil daarom de “Spoonpanden”  tijdens de renovatie achter een megagroot doek verbergen.

Normaal gesproken hoeft een gebouw  tijdens een renovatie niet verborgen te zijn. De panden aan het Scharloo staan er al zo lang zo verschrikkelijk bij dat dit ontoelaatbaar is.  Kunstenaar Rinus Groenendaal heeft inmiddels een “Scharloodoek” ontworpen dat een historische situatie weergeeft. Zijn werk moet het zicht vanaf de Turkade aantrekkelijker maken.

De kosten van het ontwerpen, het maken en het plaatsen van het doek bedragen meer dan 26.000 euro. Deze uitgaven probeert de wethouder op de eigenaren van de bouwvallen te verhalen.

BALUSTRADE CATHARIJNEKERK – 16 juni 2011

Beklimmers van de toren van de Sint-Catharijnekerk kunnen straks een tussenstop maken op de eerste verdieping. Hierdoor moet het voor toeristen aantrekkelijker worden om de 57 meter hoge Brielse Dom te beklimmen.

Zonder afscherming van de balustrade is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om de eerste verdieping van de toren voor publiek open te stellen.  De Brielse architect Jan Walraad heeft hier in een ontwerp voor gemaakt. Inmiddels is ook begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden .  In totaal betaalt de gemeente Brielle bijna 19.000 euro voor de afscherming van de balustrade.

De opdrachtverstrekking aan Walraad was nog voor zijn benoeming tot voorzitter van de monumentencommissie.

BURGERPANEL  – 16 juni 2011

Briellenaren krijgen vanaf dit jaar meer te zeggen in de politiek.  Het college van B en W wil een burgerpanel in het leven roepen dat de gemeente regelmatig over uiteenlopende onderwerpen adviseert.

Het panel komt te bestaan uit een (vaste) groep inwoners. Zij beantwoorden zo’n vier keer per jaar 15 vragen over een relevant Briels thema. Dit aantal ondervragingen moet hen betrokken en gemotiveerd houden, maar voorkomt overvraging.  Een adviesbureau zet het panel op en zorgt daarna ook voor de vragenlijsten, peilingen en rapportages.

De panelleden krijgen via e-mail  de vragen toegestuurd. Hun antwoorden worden meegenomen bij het maken en evalueren van het beleid. Nu zijn de inwoners enkel via klankbordgroepen, wijk- en dorpsraden en de Wmo-raad daar direct bij betrokken. Door middel van een panel is het mogelijk om op een laagdrempelige manier het gemeentelijk beleid op de wensen en behoeften van de inwoners af te stemmen. Waarschijnlijk krijgen de Briellaneren dit jaar vragen over het integraal veiligheidsbeleid voorgeschoteld.

JAPANSE DUIZENDPOOT  – 16 juni 2011

De gemeente Brielle moet tegen de Japanse Duizendknoop ten strijde trekken. Dat vindt althans de PvdA. Deze niet inheemse plant brengt grote schade aan het milieu aan.

Het is één van de honderd hardst groeiende en agressieve plantensoorten ter wereld. De Japanse Duizendknoop kan bijvoorbeeld door scheuren in de fundering huizen binnendringen en door asfalt heen groeien. Door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen is de  plant echter moeilijk uit te roeien.

De gemeente Westvoorne heeft onlangs aangekondigd de Japanse Duizendknoop actief te gaan bestrijden. Zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen is die zeer zich waarschijnlijk aan het verspreiden. Bestrijding is overigens alleen effectief als gemeenten, Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders gezamenlijk aan het werk gaan. De PvdA wil nu dus dat de bestrijding ook in Brielle voortvarend aangepakt wordt.

VOORZITTER MONUMENTENCOMMISSIE  – 16 juni 2011

De SP is tegen de benoeming van architect Jan Walraad tot voorzitter van de Monumentencommissie.  Hij mag dat naar hun mening alleen worden als hij de komende drie jaar geen werkzaamheden voor de gemeente Brielle verricht.

Vorig jaar is Walraad voor een “proefperiode” van één jaar benoemd. Op 1 juli is zijn herbenoeming voor de komende drie jaar. Wethouder Klaas Schipper (VVD) vindt dat hij zijn werkzaamheden voor de commissie goed verricht. Plannen voor de gemeente Brielle – waar hij als architect bij hij betrokken is – doet hij af aan zijn plaatsvervanger. Volgens de SP gaat de gemeente met de benoeming echter tegen de eigen Verordening op de Monumentencommissie in.

WALLENMEIDOORNS – 16 juni 2011

Schapen bedreigen het historisch aanzicht van Brielle. Zij eten massaal de meidoorns op de vestingwallen op.

Sinds 2002 is de gemeente Brielle bezig om de oorspronkelijke beplanting van de vestingwallen in ere te herstellen. De aanplant van meidoornhagen en het terugzetten van doorgeschoten meidoorns maakt onderdeel van het renovatieplan uit. Deze beplanting past in het cultuurhistorisch karakter van de geuzenstad. Meidoornhagen dienden in vroeger tijden als prikkeldraadversperringen. Met hun scherpe punten moesten  de meidoorns  onvoorziene landingen van de vijand hinderen.

Schapen houden vandaag de dag het gras op de Brielse vestingwallen kort. De dieren vreten echter ook de meidoorns aan. Het herstellen en het in stand houden van de beplanting wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt. ,,Normaal zitten ze er niet aan. Je kent het gezegde: als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. Als er één begint te eten doen ze dat allemaal,’’ verklaarde raadslid Leo Valk (VVD).

Wethouder Klaas Schipper zoekt nu naar mogelijk oplossingen om zowel het gras kort te houden als de meidoorns te kunnen laten staan. De VVD’er is eigenlijk nooit echt voorstander van de begrazing door de schapen geweest. Het liefst zou hij nog steeds de hele wallen willen laten maaien. ,,Net zoals in Hulst wordt gedaan. Elke keer als ik daar kom denk ik weer: ,,zo hoort het te zijn.’’ Daar oogt het allemaal zo lekker glad en strak.’’  Het laten begrazen door paarden ziet de wethouder eveneens niet zitten. ,,Als je daar aan denkt dan kan je net zo goed lama’s neerzetten.’’ Schipper ziet de meeste mogelijkheden in het – naast het laten lopen van de schapen – aanvullend maaien. Een andere optie is het beschermen van de meidoorns door middel van het plaatsen van gaas.

Het CDA raadslid Bas van der Linden gaat in ieder geval niet voor gesprekken met deskundigen op het gebied van schapen in relatie met groenbeheer.,,Ze zullen het eten aan de meidoorns zeker niet laten als ze dat gewend zijn.’’

WMW – 25 mei 2011

De gemeente Brielle wil op 8 juni instemmen met het bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op één voorwaarde: er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar komen om de nieuwe taken op het gebied van de sociale werkvoorziening uit te kunnen voeren.

Het kabinet wil verschillende taken, waaronder de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ, overhevelen naar de gemeenten. Er zijn vorige maand met vertegenwoordigers van de VNG principeafspraken gemaakt over de financiële verhoudingen en de beleidsruimte. De Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ zullen bijvoorbeeld opgaan in één nieuwe wet: de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Het is niet de wet op zich, maar met name het gebrek aan financiële middelen om snel en effectief te kunnen handelen waar de gemeente Brielle moeite mee heeft. Per 1 januari 2013 worden gemeenten hiermee namelijk verantwoordelijk voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoewel het exacte budget voor de gemeenten nog van bovenaf moet worden bepaald is inmiddels wel duidelijk dat daar tegelijkertijd veel minder geld beschikbaar voor is.

De Brielse SP en PvdA zijn zelfs geheel tegen het akkoord, dat de zwakkere in de samenleving treft. Zij vinden snijden in de sociale zekerheid ontoelaatbaar. ,,Meer zat er niet in is gewoon onvoldoende’’’, bekritiseerde de SP het standpunt van VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma na de onderhandelingen. ,,Laten we haar terug naar de onderhandelingstafel sturen.’’

Het bestuursakkoord leidt landelijk momenteel tot grote weerstand. De Nederlandse gemeenten moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni stemmen. Het akkoord is pas definitief als een meerderheid daarvan ermee instemt. Er kan overigens slechts ‘ja’ of ‘nee’ tegen het akkoord worden gezegd.

De VNG wijst erop dat als er geen akkoord wordt bereikt er op het Regeerakkoord wordt teruggevallen. ,,Dit is op bepaalde punten veel slechter dan dit’’, aldus locoburgemeester Wilbert Borgonjen. De wethouders Sociale Zaken op Voorne-Putten zijn al met de Welpaat in overleg over de nieuwe taken. Mogelijk kunnen de vijf gemeenten de uitvoering van de WWNV gezamenlijk gaan aanpakken.

SUBSIDIES BRIELLE – 16 juni 2011

Naar voetbal gaat in Brielle wel erg veel geld in vergelijking met andere sporten. Dit verschil kwam aan het licht bij het vaststellen van de nieuwe uitgangspunten voor het gemeentelijk subsidiebeleid.

De voetbalverenigingen in de gemeente ontvangen dit jaar gezamenlijk zo’n 95.000 euro aan subsidie. De andere subsidies voor sport in Brielle  halen dit bedrag bij elkaar opgeteld niet eens. ,,Het is in de loop der jaren behoorlijk scheefgegroeid. Daar moeten we iets aan doen’’, concludeerde raadslid Tijmen Zaal (OLP) tijdens een commissievergadering. ,,Voetbal is een hobby. Geen levensbehoefte.’’ Hij vindt het eigenlijk niet kunnen dat als spelers van het eerste elftal worden betaald en er dan ook nog eens voor het onderhoud van de velden een bijdrage wordt gevraagd. Ook de Brielse Tennis Verenging ‘’Enthousiasme 68’’ heeft in een brief aan het College laten weten moeite te hebben met de verdeling van de subsidiegelden door de gemeente tot op heden.

Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) gaf aan dat de subsidieregeling voor de voetbal in de loop der jaren zo is gegroeid. Van oudsher is deze tak van sport samen met gymnastiek en zwemmen het zwaarst door de gemeente gesubsidieerd. Tot 1994 was de gemeente bovendien verantwoordelijk voor het onderhoud van de voetbalvelden. Sindsdien krijgen de verenigingen daar een vergoeding voor.

Voor 2012 en de jaren daarna moet de gemeente structureel 70.000 euro, vijf procent van het totaal aantal, op subsidies bezuinigingen. Het is aan het college van B en W om te bepalen waar er precies gesneden in gaat worden. Dit is volgens de wethouder bepaald geen makkelijke taak. De keuzes zullen waarschijnlijk tot de nodige commotie onder de aanvragers leiden.

,,Als clubs geld hebben moeten we bekijken of ze de subsidie nog wel nodig hebben’’, stelde raadslid Yvonne de Groot (PvdA) voor. Zij geeft bij voorkeur geld aan organisaties met een maatschappelijk nut, zoals de scouting die jongeren leert hoe in maatschappij te functioneren. Het SP raadslid Diana van Bennekom voegde daaraan toe: ,,zij maken te minste één keer per jaar ook het Brielse Meer schoon.’’

TOEGANG VLAARDINGERHILSEWEG – 18 mei 2011

BRIELLE – Wethouder Klaas Schipper (VVD) noemt het inmiddels een hoofdpijndossier.  De verkeersontsluiting van het sportcomplex Geuzenpark heeft onnodig tot grote verwarring geleid.

In de commissievergadering Grondgebied van april waren politici en omwonenden in de veronderstelling dat er besloten moest worden over een tweede toegang voor het in aanbouw zijnde sportcomplex. Zij dachten te adviseren over het voorstel dat fietsers en wandelaars ook via de Vlaardingerhilseweg in Vierpolders zouden kunnen gaan sporten. Nagenoeg iedereen was daar fel op tegen. Alleen wethouder Schipper en het PvdA raadslid Yvonne de Groot spraken toen duidelijk hun voorkeur daarvoor uit.

Die beslissing voor het toegankelijke maken van de tweede toegang voor langzaam verkeer was achteraf vorig jaar juni al door de gemeenteraad genomen. De Groot: ,,het was handig geweest als dat duidelijker in de  vergaderstukken had gestaan.’’ Waarschijnlijk is deze pijnlijke situatie ontstaan doordat verschillende voorbereidende commissies, Grondgebied en Bijzondere Projecten, zich met het onderwerp Geuzenpark beziggehouden. Niet alle politici waren zich blijkbaar daardoor goed van bewust dat het punt al op de agenda had gestaan. Wethouder Schipper kon voor de toekomst enkel beterschap beloven wat betreft de communicatie. Wel is nu pas besloten dat de voor langzaam verkeer bedoelde tweede toegang ook toegankelijk wordt voor calamiteitenverkeer.

Voorlopig voert het Brielse college van B en W echter geen plannen voor de verdere herinrichting van de Vlaardingerhilseweg voor fietsers uit.  Omwonenden waren met name tegen die tweede toegang daar vanwege de onveilige verkeerssituaties. Het budget dat voor de herinrichting is gereserveerd is voor een jaar opzij geschoven, want eerst gaat het College in onderhandeling.

Door aankoop van een omliggend stukje grond kan de geplande rotonde op De Nolle nabij het scholencomplex veiliger voor fietsers worden gemaakt om over te steken. Mogelijk krijgt de gemeente door aankoop van nog meer aangrenzende grond van dezelfde perceeleigenaar ook de oude trambaan, die parallel loopt aan de Vlaardingerhilsweg, in eigendom. Daar zou dan een fietspad naar de tweede ingang van het sportcomplex kunnen komen. ,,Een optimale veiligheidssituatie kunnen we de scholieren uiteindelijk niet bieden. Wel de meest veilige route’’, benadrukte wethouder Klaas Schipper.

MEER GLAS OP VOORNE – PUTTEN – 16 mei 2011

De PvdA Brielle vreest voor de komst van meer glastuinbouw op Voorne-Putten.  Raadslid Yvonne de Groot stelt in een open brief dat de mogelijk toekomstige Oranjetunnel en de stadsmetropool een ernstige bedreiging vormen.

Oranjetunnel

De PvdA Brielle kaart in een open brief de mogelijke gevolgen van de Oranjetunnel voor Voorne-Putten aan. Alle gemeenteraden op het eiland hebben gepleit voor een verbetering van de ontsluiting. Zij geven de voorkeur aan de Blankenburgtunnel, tussen Rozenburg en Maassluis/Vlaardingen. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis willen echter de aanleg van de Blankenburgtunnel, tussen Hoek van Holland en Maassluis. Deze steden hebben onlangs steun van de gemeente Delft gekregen. ‘Bij de eventuele bouw van de Oranjetunnel zal, zo heeft de Milieufederatie in een overzicht van voor en tegen argumenten aangegeven, het tunneltracé bestaande bedrijventerreinen en glastuinbouw doorsnijden. Het verdwijnen van ruimte voor glastuinbouw om plaats te maken voor de Oranjetunnel kan, volgens deze vergelijking, gecompenseerd worden op Voorne. Helaas steunt de milieufederatie de aanleg van de Oranjetunnel ten koste van Voorne-Putten. ‘

Metropoolregio

De Groot schrijft verder: ‘de regering Rutte wil af van de regio’s, zoals wij rond Rotterdam de Regio Rotterdam kennen. Ook Den Haag kent een regio, Haaglanden. Deze niet democratisch gekozen volksvertegenwoordigingen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2013 worden opgeheven. Rotterdam en Den Haag hebben de handen nu in één geslagen en hopen samen met een grootstedelijk alternatief te komen, deels om de Provincie heen. De Metropoolregio.’ Den Haag heeft volgens haar geen bouwgrond meer. ‘Nu schijnen zij hun oog op delen van de gemeente Westland te hebben laten vallen. Het Westland dat bekend staat om zijn glastuinbouw. Bestaande glastuinbouw zal dan moeten verdwijnen en ergens anders moeten worden gecompenseerd. Binnen de regio Haaglanden wordt gedacht aan vervangende glastuinbouw op Voorne-Putten. Dat komt ook de gemeente Delft weer goed uit. Zij bewaken het Groene Hart en binnen de Metropoolregio wordt dit al de “Hof van Delfland” genoemd. Er wordt al stevig gelobbyd voor deze “oplossing”. Door vervangend glas op Voorne-Putten te plaatsen wordt voorkomen dat dit in de Hof van Delfland terecht komt. Voorne-Putten wordt dus als het afvoerputje voor de glastuinbouw gebruikt.’ 

Nee

De PvdA Brielle is boos. ‘Al jaren proberen belangenorganisaties van de glastuinbouw, waaronder LTO-Nederland, meer glas op Voorne-Putten te realiseren. Heel veel geld is uitgegeven om Voorne-Putten groen en aantrekkelijk te maken en te houden voor het toerisme. Een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeenten op Voorne. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de ligging van Voorne-Putten tegen de grootste industrieterreinen van Europa, de Europoort en het Botlekgebied. Het rechtvaardigt de stellingname dat Voorne-Putten, en zeker de gemeente Brielle, al meer dan genoeg overlast en milieuvervuiling te verduren heeft’.De PvdA wil samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten krachtig stelling nemen tegen deze plannen en een krachtig “nee” tegen de Oranjetunnel uitspreken. Verder vindt raadslid Yvonne de Groot dat de Colleges de ontwikkelingen van de Metropoolregio met argusogen moeten volgen. 

BRIELLE VREEST HERINDELING – 16 mei 2011

De gemeenteraad van Brielle vreest voor gemeentelijke herindeling. Het voorliggende onderhandelaarsakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt dit in de hand.

Het kabinet wil verschillende taken, waaronder de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ, overhevelen naar de gemeenten. Er zijn vorige maand met vertegenwoordigers van de VNG principeafspraken hierover gemaakt. ‘Dit is zonder voldoende bijbehorend budget onaanvaardbaar’’, stelde raadslid Diana van Bennekom (SP) tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

Deze veranderingen treffen niet alleen de zwakkeren in de samenleving, maar uiteindelijk misschien ook de gemeenten zelf. De Groningse hoogleraar Staatsrecht Jan Douw Elzinga schreef onlangs in het magazine Binnenlands Bestuur dat ‘wat linksom niet lukte, de VNG-top nu kennelijk rechtsom probeert.’ Zij wilden eerder over gaan tot de vorming van slechts 50 tot 100 gemeenten in Nederland. Dit leidde tot de nodige kritiek van de gemeentelijke achterban. Door de organisatiedruk zullen tientallen kleine gemeenten volgens Elzinga door het akkoord nu toch het loodje leggen.

‘Laten we VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma terug naar de onderhandelingstafel sturen’, concludeerde raadslid Diana van Bennekom dan ook. Burgemeester Betty van Viegen verzocht de politieke partijen de motie van de SP, PvdA en OLP om niet in te stemmen voorlopig neer te leggen. Zij bespreken het akkoord op dinsdag 24 mei in de commissie BZM.  De gemeenten moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni over hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden stemmen.

UITBREIDING VIERPOLDERS – 2 mei 2011

Vierpolders wordt binnenkort voor de prijs van één euro een stukje groter. Het Brielse college van B en W wil de bebouwde komgrens verplaatsen.

De nieuwe grenzen komen ter hoogte van een deel van de Hossenbosdijk, De Nolle, de Vlaardingerhilseweg en een deel van de Veckdijk. Deze uitbreiding van het dorp is vanwege de vele ontwikkelingen in de omgeving van De Nolle noodzakelijk. De nieuwbouwwijk Nieuwland-Oost, het scholencomplex voor het voortgezet onderwijs en het sportcomplex zijn op dit moment in aanbouw. Voor de komende jaren staan er ook nog eens hotel en de nieuwbouwwijk de Oude Goote (2018-2020) gepland.

De verplaatsing van de bebouwde komgrens van Vierpolders  is een handreiking van het College naar de bewoners van De Nolle toe. Er zijn voor de bouw van het scholencomplex op de hoek van de Hossenbosdijk en De Nolle toezeggingen over de verbetering van de verkeersveiligheid gedaan.  Door de wegen binnen de bebouwde kom te plaatsen krijgt de gemeente het recht de snelheid voor motorvoertuigen  aan te passen naar 50 kilometer per uur.

De desbetreffende wegen zijn nu nog in eigendom van het waterschap Hollande Delta. Het Waterschap is tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Op dinsdag 10 mei bepaalt de gemeenteraad of de gemeente Brielle inderdaad de wegen voor de symbolische prijs van één euro overneemt. De voorbereidende commissie Grondgebied heeft al positief geadviseerd.

CMB EVALUATIE – 22 april 2011

BRIELLE – Afgelopen december stemden Brielse ondernemers tegen de invoering van een belasting voor de promotie van de binnenstad. Wethouder Klaas Schipper (VVD) heeft een flinke kater aan de uitslag van deze draagvlakmeting voor de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) overgehouden. ,,Als we van één zaak geleerd hebben van de gemaakte fouten is deze het wel.’’

Door middel van ‘Citymarketing Brielle’ moet de binnenstad aantrekkelijker worden om te bezoeken. Het idee was om iedere ondernemer de komende vier jaar een jaarlijkse bijdrage van 595 euro te vragen. Hierdoor worden de lasten van de vele promotionele activiteiten en  evenementen verdeeld. Deze BIZ was een initiatief vanuit de ondernemers en enkele andere organisaties, die zich hebben verenigd in City Management Brielle (CMB). Een voorwaarde voor het instellen van de belasting is dat er voldoende draagvlak onder de toekomstige betalers bestaat. Er waren uiteindelijk zes stemmen te weinig. Het college van B en W heeft onlangs de invoering en de draagvlakmeting geëvalueerd.

Bert van Ravenhorst heeft een nare smaak in de mond aan de stemming overgehouden.  De fractievoorzitter van de PvdA bekritiseerde de evaluatie. ,,We kunnen niet zeggen dat als we aan de wet hebben voldaan het dus automatisch goed hebben gedaan’’, benadrukte hij in een commissievergadering. Wat hem stoorde was de vermenging van de lobby door de leden van de organisatie van het CMB tijdens de stemming en het bewaken van de objectiviteit van de draagvlakmeting door de gemeente. In verband met de aangekondigde staking van de postbezorgers is ervoor gekozen de biljetten te laten bezorgen door de leden van het CMB. Wettelijk is het toegestaan dat die op een andere manier mogen worden bezorgd. ,,Lobbyen betekent niet eerst de stembiljetten uitreiken en dan lobbyen. Dat moet strikt gescheiden blijven’’, gaf raadslid Diana van Bennekom (SP) nog eens aan.

Klaas Schipper vond de opmerkingen van Van Ravenhorst belangrijk. De draagvlakmeting stond in december onder zware tijdsdruk. Wettelijk gezien moest er vóór 1 januari 2011 een uitslag liggen. Het was een zeer kostbaar en tijdrovend proces. Daarom was de kater des te groter.

,,Dit moeten we in de toekomst zien te voorkomen’’, stelde Mieke van Alphen. De VVD’er was verrast door de uitkomst en wil bovenal weten waarom er tegen de invoering is gestemd. ,,Voor ondernemers is het belangrijk om te weten wat ze eraan hebben. What’s in it for me? De BIZ ging pas leven nadat de hoogte van het bedrag bekend was.’’ Er is volgens de wethouder veel naar de ondernemers toe geïnformeerd, maar niet altijd op de juiste manier. Dit moet in de toekomst beter.

Het CMB bepaalt met het College hoe en wanneer Citymarketing verder gaat met het instellen van een ondernemersfonds. Voor de zomer is er een discussie met de ondernemers. Schipper: ,,Ons gezamenlijk doel is en blijft hoe Brielle aantrekkelijker te maken om er te komen.’’

KAAIVEST – 21 april 2011

Trouwen op een eiland. Een droom van menig aankomend bruidspaar.  Misschien wordt het dichtbij huis, op het Ravelijn Kaaivest in Brielle, echt mogelijk.

Het college van B en W onderzoekt momenteel de diverse mogelijkheden voor het onbewoond eiland tussen de stadswallen en de ondergrondse supermarkt van de Jumbo. Het terrein is bijna twee voetbalvelden groot. Sinds het vertrek van de laatste bewoners heeft het Ravelijn geen bestemming meer. Uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het eilandje is dat het bijdraagt aan de economische en toeristische ontwikkeling van de geuzenstad.

De Brielse coalitiepartijen pleiten voor een hotel- en trouwlocatie. Op het eiland komt dan een kleinschalige hotelaccommodatie, die vooral bestemd is voor het verblijf van een bruidspaar en hun gasten. Het liefst met een speeltuin daarbij. ,,Er komt een terras waar het met kinderen aangenaam verpozen is’’, beloofde wethouder Dick Verbeek (D66).

De bekende Brielse horeca-exploitant Joost Peeren werkt zijn idee voor een hotel- en trouwlocatie nu verder uit en legt het aan het College voor. ,,De grond is in erfpacht van de gemeente. Het is beschermd stadsgezicht. Eerst komt er een uitgebreid plan dat moet aantonen of het wel kan’’, benadrukte burgemeester Betty van Viegen. Ondernemer Peeren heeft eerder onder andere de voormalige bioscoop in de Nobelstraat in een restaurant omgetoverd.

Alle politieke partijen hebben wel uitdrukkelijk aangegeven geen financieel risico te willen dragen. ,,Een voorwaarde is dat de ondernemer het plan rond heeft. Anders is de gemeente straks het haasje’’, gaf ook de wethouder aan.

Het college van B en W stelde aanvankelijk een combinatie van een ‘’Eiland van de levenskunst’’ en een ‘’Spiritueel Centrum’’ voor. Een eiland bedoelt voor meditatie, ontspanning, yoga, trainingen, retraite, kunst en cultuur en biologische eten en drinken. Dertigplussers zouden de komende jaren steeds meer behoefte hebben aan persoonlijke zorg en aandacht. Dit plan voor het Ravelijn heeft pas de tweede voorkeur van de meeste politieke partijen. Alleen oppositiepartij PvdA vond het nog het beste uitgangspunt om de economische positie van de Brielse binnenstad te verbeteren.

HERINRICHTING DE NOLLE – 18 april 2011

De schooljeugd moet waarschijnlijk toch een stukje omfietsen om straks vanuit hun nieuwe school te gaan sporten. Het ziet er naar uit dat er geen tweede ingang van het sportcomplex het Geuzenpark aan de Vlaardingerhilseweg komt.

Op dit moment is de gemeente Brielle druk bezig met de herinrichting van de wegen in het gebied rondom De Nolle in Vierpolders. Dat moet ook. De verkeersdrukte neemt daar de komende jaren door tal van ontwikkelingen flink toe. Er zijn al een scholencomplex en een sportpark in aanbouw. Een hotel en de nieuwbouwwijk de Oude Goote staan in de planning.

Wethouder Klaas Schipper (VVD) wil in  Vlaardingerhilseweg een extra toegang voor fietsers en voetgangers naar het sportcomplex. Zij hoeven dan niet via het fietspad langs De Nolle te gaan. Dit betekent een 300 meter kortere route voor de gehaaste jeugd naar de kleedkamers midden op het terrein. Nu krijgt het Geuzenpark alleen de hoofdingang via De Nolle. ,, Ik heb hierdoor voor de meest veilige optie gekozen’’, aldus de wethouder.

Dit vindt ook raadslid Yvonne de Groot (PvdA). Volgens haar is de rustige Vlaardingerhilseweg de ideale route om op de fiets naar school te gaan of te gaan sporten. Daar denken de bewoners van de “Sportiefste weg van Vierpolders”, zoals ze het zelf hebben omgedoopt, wel anders over. Zij hebben een keiharde opstelling ingenomen.  De extra toegang moet alleen voor calamiteitenverkeer toegankelijk zijn. Voor wandelaars en fietsers blijft de oversteek naar de weg en de weg zelf met hard rijdende automobilisten ook met fietsstroken gevaarlijk. Bewoonster Karin van der Valk spreekt kortom van schijnveiligheid. Het merendeel van de Brielse politiek steunde haar. Alleen Yvonne de Groot stond de wethouder helemaal bij. ,,Bij de Vlaardingerhilseweg staat vooraan geen bord eigenweg”.

Het college van B en W heeft haast met het verbeteren van de verkeerssituatie. Het schooljaar 2012-2013 begint in het nieuwe scholencomplex. Burgemeester Betty van Viegen heeft beloofd dat de infrastructuur dan klaar is. Dinsdag bespreken zij de plannen opnieuw binnen collegeverband.

WINDMOLENS BRIELLE – 24 maart 2011

BRIELLE – De Brielse dom krijgt nog meer concurrentie. Langs de N15 moeten van hotel De Beer tot iets voorbij de Brielsebrug negen imposante windturbines komen. ‘’Waar we ook staan. Overal in Brielle zien we straks een molen’’, concludeerde raadslid Frans-Joost Heijboer (VVD).

Sinds 1995 is Investement Engineering eigenaar van de vijf bestaande windturbinelocaties langs het Hartelkanaal. ,,Deze locaties wensen wij te vernieuwen en uit te breiden. De projectlocatie is opgenomen in de diverse beleidsplannen van gemeente en provincie  en als ‘gewenst’ aangeduid’’, zegt directeur Luc Schürmann. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in windmolenprojecten. Uit studies over de afgelopen twee jaar blijkt volgens hem de technisch en commerciële haalbaarheid van Windpark Hartel II.

Het Rijk en de Nederlandse gemeenten willen dat het aandeel duurzame energie in 2020 op 20 procent komt. De geplande windturbines leveren elektriciteit voor ongeveer 50.000 inwoners. Dit bespaart jaarlijks een uitstoot van 45.000 ton Co2.

De negen windmolens met een vermogen van drie MW komen in de verloren ruimte tussen N15 en Hartelkanaal. Zij krijgen een hoogte van ongeveer 100 meter en een rotordiameter van 100 meter, medebepalend voor de potentiële opbrengst. ,,Dit is momenteel in de markt de standaard’’, legt Schürmann uit. Ter vergelijking, de Brielse dom is ‘slechts’ 57 meter hoog.

Hoewel het Rotterdams grondgebied is, zijn het de inwoners van Brielle die de meeste last krijgen. ,,Vooral geluid is een heel gevoelig punt. Elke bron die toevoegt is niet gewenst’’. Schürmann is in gesprek met bewoners van de nabijgelegen Staaldiepseweg. Zij zijn naar zijn zeggen ‘’erg geschrokken’’. Een tiende turbine is wegens geluidsoverlast inmiddels komen te vervallen. Toetsing heeft aangetoond dat de wettelijk norm van 41 db(A) geluidsbelasting ‘s nachts met negen niet wordt overschreden.

Ook de Brielse politieke partijen zijn niet bepaald enthousiast. Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) vindt de komst van de windmolen ronduit afschuwelijk. ,,Het tast het historisch centrum van Brielle aan. Ik ben niet tegen windmolens, maar heb met deze hoogte en deze locatie grote moeite. Desnoods maken we een Derde Maasvlakte om die er helemaal mee vol te bouwen’’. Zij betwijfelt bovendien het rendement van de windmolens. Er zijn andere, effectievere manieren om energie te besparen. Het CDA-raadslid Bas van der Linden heeft wat minder moeite met de komst, omdat de windmolens in een bestaand industriegebied komen. ‘’Het is wel een industriegebied dat gelegen is aan de rand van een recreatiegebied’’, voegde Frans-Joost Heijboer in een commissievergadering hieraan toe.

Eigenaar van camping de Krabbeplaat, Willem van Egmond, spreekt zelfs van een “ramp”. Hij heeft al veel overlast van de omliggende industrie. ,,Niet alleen voor het toeristische kamperen is dit nadelig, maar ook voor de mensen die al jaren, sommigen zelfs al meer dan 30 jaar, bij ons in een vaste caravan verblijven. Het is zeker geen pretje om de hele dag naar het gezoef van de windmolens te moeten luisteren. Nog even en de camping zal geen bestaansrecht meer hebben aan de Noordzijde van het Brielse Meer”.

Voordat Schürmann een bouwaanvraag indient overlegt hij eerst met bewoners en bedrijven in Brielle om de gevolgen van de windmolens in beeld te krijgen. ,,Een bouwplanning maken is op dit moment niet opportuun’’. De gemeente Brielle kan een zienswijze indienen als de planprocedure loopt.

EERSTE PAAL HET MAERLANT COLLEGE EN DE PRAKTIJK COLLEGE – 23 maart 2011

BRIELLE – Het Maerlant College en de Praktijk College Brielle zijn klaar voor de toekomst. Gisteren sloeg onderwijswethouder Wilbert Borgonjen (CDA) onder toeziend oog van de huidige leerlingen de eerste paal voor het nieuwe scholencomplex in Nieuwland Oost.

De investering kost de gemeente Brielle ongeveer 30 miljoen euro. Borgonjen spreekt van een ‘luxe’. ,,We hopen dat het maatschappelijk rendement gaat opleveren’’.  De rector van het Maerlant College, Harry Rogge, kijkt uit naar de integratie van zijn leerlingen. Nu zijn die verdeeld over de Van Sleenstraat en de Jan Matthijssenlaan. Alle leerlingen – van het VMBO tot aan het VWO – krijgen vanaf het schooljaar 2012-2013 les op één locatie. Er komen op de hoek van Hossenbosdijk en De Nolle wel aparte gebouwen voor de verschillende niveaus.

De bouwplannen zijn gebaseerd op het verwachte leerlingenaantal. Onlangs zette de gemeenteraad de komst van een basisschool in dezelfde wijk stop. Grotendeels vanwege een terugloop daarvan. ,,Nieuwbouw trekt altijd meer leerlingen aan’’, aldus Rogge. Hij wil met name investeren in de bètahoek. ,,Heel Nederland schreeuwt om mensen met een technische kennis’’. Straks kunnen leerlingen van verschillende niveaus op dit gebied ook makkelijker samenwerken.

Wethouder Klaas Schipper (VVD) ziet het hypermoderne complex als een verfrissende aanvulling op de wat klassiekere bouwstijlen in de wijk. ,,We hebben geen enkel signaal ontvangen dat het niet zou passen’’, zegt hij. ,,De scholen liggen ook op een afgesloten deel van de wijk. Daardoor gaan de leerlingen er niet doorheen zwerven’’.

Het Maerlant gaat ongeveer 1400 leerlingen huisvesten. Praktijk College Brielle telt er zo’n 75. 

TELEURSTELLING OUDERS – 22 februari 2011

Bewoners van Nieuwland-Oost in Brielle worden teleurgesteld. De beloofde komst van een basisschool in de nieuwbouwwijk gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. In plaats daarvan moeten er vier leslokalen in het Zorggebouw in de wijk Zuurland komen.

,,Ouders wordt hiermee niet aan hun verwachting voldaan. Dat is heel pijnlijk’’, benadrukte raadslid Wim Smit (D66). Fractievoorzitter Jan Wolters van het CDA deelde zijn mening. ,,De wereld is sterk veranderd. We kunnen geen extra school voor 60 leerlingen bouwen’’.

Een belangrijke reden voor de wijziging van de plannen is de verwachte daling van het leerlingenaantal. Tot 2025 treedt er leegstand in de Brielse onderwijslokalen op. De terugloop wordt veroorzaakt door minder geboortes en de uitstel of stop van woningbouwplannen. Mocht er over enkele jaren toch behoefte aan een extra onderwijsaccommodatie in Brielle bestaan dan kan die in de nieuwe wijk de Oude Goote komen. ‘’Slordig’’ en ‘’bizar’’, concludeerde raadslid Yvonne de Groot (PvdA). Volgens haar hadden de prognoses en tellingen eerder tot nadenken bij het college van B en W bij het vaststellen van het beleid moeten leiden. ,,Hoe kunnen we op lange termijn plannen als we dat al niet op de korte termijn kunnen doen?’’

De schoolbesturen staan positief tegenover de  leslokalen in het zorggebouw. Zij hebben de ouders van de kinderen geïnformeerd. Dit leidde tot de nodige kritiek. ,,Zijn de schoolbesturen belangrijker dan de belangen van de ouders?’’, reageerde Tijmen Zaal (OLP). ,,De ouders zijn geïnformeerd, maar er is niet naar hun mening gevraagd’’.  De wethouder wil hen informeren en eventueel de wijkraad consulteren, maar geen valse hoop geven. ,,Inspraak kan tot gevolg hebben dat het plotseling heel anders kan’’, viel Wim Smit hem bij.

De SP is naar eigen zeggen ook niet rauwig om het niet doorgaan van het plan. Zij waren al tegen de combinatie van een basisschool met een middelbare school. ,,In elke wijk hoort een volwaardige basisschool’’, stelde raadslid Hugo van Ulden wel. De oppositiepartij heeft dan ook een alternatief voor Nieuwland-Oost.  Op de sportvelden van het Maerlant College aan de Hossebos kan een openbare basisschool komen.

Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) wil echter zo spoedig mogelijk het zorggebouw in de wijk Zuurland realiseren. Dat is nu onlosmakelijk verbonden met het onderwijsbeleid. De bouwer moet weten waar die aan toe is.

Op dinsdag 8 maart neemt de gemeenteraad een besluit. Met de wijziging van de plannen wordt een bezuiniging van enkele miljoenen beoogd. De SP en OLP zijn tegen. Oppositiepartij PvdA beraadt zich over het voorstel.

BESTUURLIJKE TOEKOMST VOORNE – 28 januari 2011

Voorne – Hoe staat Voorne er bestuurlijk voor? Momenteel vinden er tal van ontwikkelingen plaats die het gebied steeds meer lijken te beïnvloeden. Niet alleen is het in financieel opzicht voor de gemeenten een zware tijd. In het najaar van 2010 presenteerde het kabinet Rutte het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. Op 2 maart aanstaande zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Beide gebeurtenissen zijn belangrijk voor de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten op Voorne. In de komende weken volgt dan ook een reeks interviews hierover met de burgemeester De Jong (Westvoorne), Van Viegen (Brielle) en Kleijwegt (Hellevoetsluis). 

Gemeenten

De gemeenteraden van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne hebben in 2008 besloten om meer samen te gaan werken. Op basis van de lokale bestuurskrachtmetingen en regionale bestuurskrachtmeting bleek dat daar behoefte aan was. Deze onderzoeken gaven de sterke en zwakke punten van de gemeenten aan. Eén van de terreinen waar volgens de regionale bestuurskrachtmeting winst op valt te behalen is samenwerking. Sindsdien werken de vijf gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau intensiever samen. ‘Want, samen bereiken we meer dan afzonderlijk’. De samenwerking vindt voornamelijk op jeugdbeleid, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, en economisch terrein plaats.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat gemeenten zich de komende jaren tot hun kerntaken moeten beperken. Deze taken en verantwoordelijkheden, zoals voor de (jeugd)zorg, zijn echter toegenomen. Tegelijkertijd wordt het Gemeentefonds met ruim een miljard gekort. De belangbehartiger van de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelde als reactie hierop dat de lokale overheid steeds meer te doen krijgt voor minder geld. Gemeentelijke herindeling komt volgens de kabinetsplannen alleen van onderaf tot stand. De Provincie heeft wel een actieve rol bij de oplossing van hun bestuurlijke en financiële knelpunten. Het kabinet wil bovendien een vermindering van het aantal bestuurders in het College van B en W en gemeenteraadsleden. 

Provincie

‘Ik wil de Randstad de krachtige Europese regio maken die het in potentie is’, deze droom heeft de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De heer Franssen sprak in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar’. Het regeerakkoord heeft naar zijn mening iets dubbels. ‘Aan de ene kant spreekt het kabinet – door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren – vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’. 

Discussie

‘Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering’, benadrukte de Commissaris. De mate van succes is doorslaggevend. ‘Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht’.

BEHANDELING BURGERBRIEVEN – 26 januari 2011

Voorne – Putten – De gezamenlijke rekenkamercommissie van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaat onderzoek doen naar de behandeling van burgerbrieven. In februari krijgen de vier gemeenteraden de opzet toegestuurd. Deze mededeling deed de voorzitter van het onderzoeksorgaan, prof. dr. Van der Hoek, tijdens een vergadering van de gemeente Brielle.

De commissie probeert door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid. Dat wordt getoetst op doeltreffendheid (behalen van gewenste effecten), doelmatigheid (tegen zo laag mogelijke kosten) en rechtmatigheid (volgens de regelgeving). De conclusies en aanbevelingen worden in de vorm van een rapportage aangeboden.

Tussen de gemeenteraadsleden en de commissieleden staat een klankbordgroep, die bestaat uit een afgevaardigde van iedere gemeenteraad. Na de verkiezingen van maart 2010 en met het wegvallen van Rozenburg is de samenstelling daarvan veranderd. De huidige leden zijn: mevrouw Meerman – van Benthem (Hellevoetsluis), de heer Van der Weg (Bernisse), de heer Zaal (Brielle) en de heer Noordermeer (Westvoorne).

Het onderwerp burgerbrieven is met de inbreng van de gemeenteraadsleden gekozen. Ook is besloten om in 2011 na te gaan hoe eerdere rapporten van de rekenkamer door de gemeenteraden, colleges van B en W en ambtelijke organisatie zijn opgepakt.

VEILIGHEID ROTONDE– 23 januari 2011

De Provincie gaat de verkeerslichten op de kruising Groene Kruisweg – Thoelaverweg in Brielle vervangen door een rotonde. Zowel de politiek als Veilig Verkeer Nederland (VVN) maken zich zorgen om de gevolgen voor de zwakkere verkeersdeelnemers.

Fietsers en bromfietsers hebben op de geplande rotonde geen voorrang op auto’s. Dit veroorzaakt volgens VVN onveilige situaties. De huidige verkeerslichten bieden hen bij het oversteken van de weg veel betere bescherming.

,,Van Vierpolders tot aan Rugge is er geen veilige oversteekplaats’, stelde fractievoorzitter Maarten de Pijper (SP) tijdens de commissievergadering Grondgebied. ,,Voor de middenstand in de binnenstad is het daarbij ook niet prettig’’. Hij vond hierin steun bij de andere politieke partijen.

Het aanbrengen van drukknoppen bij de rotonde is een oplossing. De aanschaf van circa 35.000 euro per knop moet de gemeente dan wel zelf gaan bekostigen. Alternatieven zijn een tunnel of een brug.

Een ander punt van zorg is de aanleg van de rotonde. Naar verwachting vindt de aanvang daarvan vlak voor de bouwvak plaats. De oplevering zou dan eind september 2011 moeten zijn. Het is de bedoeling dat alle wegwerkzaamheden in de omgeving van Brielle nog dit jaar in verband met de komst van de Tweede Maasvlakte klaar zijn. De problematiek rondom de  nu in aanbouw zijnde rotondes heeft intussen anders geleerd.

Wethouder Klaas Schipper benadrukte dat de gemeente door de Provincie dan ook met weer een probleem is opgezadeld. ,,Het zorgt voor een dosis overlast waar wij onterecht op worden aangesproken’’. Hij gaat binnenkort met de Provincie in overleg.

NIEUWJAARSTOESPRAAK COMMISSARIS – 18 januari 2011

2011 Is het jaar van de keuzes. Ook voor gemeentebesturen. ‘Met onzekerheid kunnen we de tijdsgeest het best duiden’, begon de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Politici en bestuurders hebben een onzekerder bestaan dan ooit en wie een koersvast beleid weet op te zetten en vast te houden verdient als het ware een standbeeld’.

Grote opdracht

De CvdK ziet een duidelijke taak weggelegd voor gemeentebestuurders. ‘We moeten werken aan stevige gemeenschappen met burgers en maatschappelijk middenveld die sterk op elkaar betrokken zijn. De krachtige ‘civil society’, waar bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vanuit gaat en die als principe nog nauwelijks is verinnerlijkt, is misschien wel dé grote opdracht’. Daarnaast dient te worden gewerkt aan een stevige, sterk innoverende en open economie. De heer Franssen stelde dat die Nederland ook cultureel moet doen terugkeren als ‘een land dat wordt gezien als open en tolerant’.

Randstadprovincie

‘Een sterk, open en innoverend Nederland kan niet zonder een sterke Randstad. Bestuurlijke verandering is nodig om de concurrentie met andere Europese regio’s aan te kunnen’, sprak de CvdK vervolgens. Dat deel van Nederland neemt een speciale plaats in de Europese Unie in. ‘Ik wil de Randstad de krachtige Europese regio maken die het in potentie is, met een stedenring, een aantrekkelijke kust, een Groene Hart en met economische topgebieden en mainports’. Hij vervolgde: ‘alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar’.  

Lef

Het regeerakkoord heeft volgens Franssen iets dubbels. ‘Aan de ene kant spreekt het kabinet – door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren – vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’. Bezuinigingen op natuur en jeugd hebben bizarre kanten en een nadere discussie met het kabinet is dan ook noodzakelijk. De besturen moeten bovenal lef tonen. ‘Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering’. De mate van succes is doorslaggevend. ‘Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen, dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht’.

Provinciale Statenverkiezingen

Franssen benadrukte op woensdag 12 januari ten slotte dat de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 meer dan ooit een sterke nationale betekenis hebben. Hij hoopt dat de kandidaten zich de komende weken duidelijk en scherp uitspreken.  

NIEUWJAARSTOESPRAAK – 6 januari 2011

Burgemeester Van Viegen hield een stampvolle De Hooghcamer in Brielle haar nieuwjaarstoespraak.  Zij refereerde aan zowel de positieve als negatieve ontwikkelingen. Het hoofdonderwerp was de vitaliteit – kracht – van de gemeente. ‘Samen maken we Brielle tot wat het is’.

 Economie

‘De gevolgen van de economische crisis zijn te merken. Woningbouwprojecten lopen vertraging op, de verkoop van woningen stagneert en ondernemers hebben moeite met hun financiering. Ook de gemeente heeft rekening te houden met minder financiële middelen. Des te meer een reden om ter werken aan de versterking van onze lokale- regionale economie’, sprak burgemeester Van Viegen. Zij vervolgde: ‘de BIZ gaat wellis waar niet door, maar velen van u hebben laten weten niet bij de pakken neer te zitten en gezamenlijk te zoeken naar nieuwe wegen om het citymanagement vorm te geven. Een vitale stad, een vitale economie is in ons aller belang’, vervolgde zij.

Kracht

Ondanks het feit dat we het economisch het tij niet helemaal  mee hebben en sommige woningbouwprogramma’s stagneren is er volgens de burgemeester de bereidheid tot investeren. ‘Door verenigingen, ondernemers , schoolbesturen en de gemeente. Komend jaar zullen er weer de nodige evenementen zijn die Brielle op de kaart zetten. Het nieuwe Maerlant zal verrijzen in Nieuwland-Oost. De scholen in de binnenstad worden gerenoveerd en gebouwd. Het Geuzenpark, een schitterend sportpark wordt gebouwd’. Ook vrijwilligers zorgen voor een krachtig Brielle. ‘Er zijn velen die onze samenleving draaiende houden. Mensen die vrijwilligerswerk verrichten. In sportverenigingen, in de zorg, in bewonersverenigingen, in culturele instellingen en bij vluchtelingenwerk. Teveel om op te noemen’.