Burgemeester De Jong over 2008: ‘trots op Westvoorne’

In zijn eerste volle jaar als inwoner van Westvoorne heeft burgemeester De Jong het privé prima naar zijn zin gehad. Bestuurlijk heeft hij inmiddels zijn geprefereerde stijl, het harmoniemodel, in praktijk kunnen brengen. ‘Het is een model dat uitgaat van constructieve gezamenlijkheid om vanuit positief denken te komen tot het beste voor Westvoorne. En dat in een goede sfeer, waarin vertrouwen, openheid en kritiek randvoorwaarden zijn.

 Evenals het respect voor verschillen’, zo legde hij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur van vorige week woensdag in de raadszaal van het gemeentehuis in Rockanje na de kerstboomverbranding uit.
Kritische geluiden zijn volgens burgemeester De Jong daarentegen nodig om vooruitgang te kunnen boeken, want de negatieve kijk op de bestuurlijke cultuur en de relatie tussen de lokale overheid en burgers/maatschappelijk middenveld is hem in één van de mooiste gemeenten van Nederland tegengevallen. De resultaten van de ‘Bestuurskrachtmeting’ moeten o.a. tot verbetering daartoe leiden. Eveneens refereerde hij aan de gevolgen van de crisis binnen de PvdA. ‘Het doet het aanzien van de politiek nooit goed wanneer plaatsen openvallen om de redenen die u in de kranten heeft kunnen lezen. Ik spreek er geen inhoudelijk oordeel over uit, dat is niet aan mij, maar aan politieke achterbannen en vooral de kiezer. De bestuurbaarheid van een gemeente is gebaat bij stabiele diversiteit. Daarmee bedoel ik dat politieke verschillen in goede debatten in de gemeenteraad leiden tot bestuurlijk slagkracht. In goede onderlinge verhoudingen’. Daarnaast acht de burgemeester het van belang dat de gemeentelijke identiteitsvraag wordt beantwoord. Hij benadrukte er waarde aan te hechten dat die draagvlak bij de bevolking heeft en vervolgens consequent zal worden toegepast. Bovendien kan het jeugdparticipatiebeleid een grote rol gaan spelen in het verbeteren van het gemeentelijk bestuur. ‘Ik hoop dat de jongeren de handschoen oppakken om mee te doen. Ik ben zelf van mening dat jongeren teveel worden benaderd vanuit problemen en overlast en te weinig vanuit de kansen die de jeugd altijd in zich heeft’. Dit kan volgens burgemeester De Jong eveneens worden gesteld over het opstellen van een visie op het glasintensiveringsgebied Tinte. ‘Dat heeft een Plan van Aanpak dat deze maand in de politiek besproken en ik hoop vastgesteld gaat worden. Hier ligt een kans om een lastig probleem, dat ons al jaren bezig houdt, tot een oplossing te brengen. Interactief, dus als het goed gaat met draagvlak en intensief. Ook hier zullen verschillen nooit volledig kunnen worden overwonnen, maar wel genoeg om tot een gedragen beleid te komen’. Overigens zal Westvoorne naar zijn mening onafhankelijk voor verbeteringen op bestuurlijk gebied kunnen gaan zorgen. ‘Gezien de reeds gehouden bestuurskrachtmeting is er alle reden om daar als zelfstandige gemeente aan te gaan werken, zij het met een sterkere samenwerking op ons eiland’.
Een beter bestuurlijke cultuur en in de relatie tussen burger en gemeente is voor burgemeester De Jong dan ook het belangrijkste doel voor 2008: ‘werken aan trots en vertrouwen in Westvoorne. Dat vergt tijd en die zal ik er ook voor nemen’.