‘Uit De Westvoornse Politiek’

Discussie herindeling

Het onderwerp gemeentelijke herindeling staat nog steeds op de agenda. De PvdA Westvoorne en de PvdA Brielle hebben donderdag hierover gediscussieerd.

Statenlid Martien Branderhorst gaf in het bezoekerscentrum Tenellaplas in Rockanje aan dat de gemeenteraden de regie over herindeling hebben. Tenzij blijkt dat gemeenten hun taken niet aankunnen of een slechte bestuurskrachtmeting hebben. Dan grijpt de Provincie in.

Een standpunt namen de PvdA’ers niet in. Alleen de voor- en nadelen bespraken ze. Branderhorst benadrukte dat het goed is om inhoudelijk over gemeentelijke herindeling te discussiëren. De discussie gaat vaak gepaard met heel veel emotie.

Nieuwe vergaderstructuur

De gemeenteraad gaat in september op een nieuwe manier vergaderen. Beter, gezegd de oude manier. De drie commissievergaderingen komen terug.

In 2011 veranderde de vergaderstructuur. Sindsdien is er een informatieronde en een raadsvergadering met een debat- besluit gedeelte. Bij de evaluatie van deze vergaderstructuur is gebleken dat deze wijze van vergaderen niet wezenlijk bijdraagt aan de doelstellingen: vermindering van de vergaderdruk en verbetering van de structuur van de discussies.

De nieuwe commissies zijn Bestuurlijke Zaken en Middelen (BZM), Grondgebied (GG) en Inwonerszaken (IZ). De raadsleden Wim Sjoukes (GBW), Leo Gelderland (PW) en Jaap Heijndijk (VVD) worden voorzitter. Er zijn geen vaste leden van commissies. Fracties kunnen zelf bepalen welke twee raadsleden of fractieassistenten naar een commissievergadering gaan. Ook beginnen de vergaderingen een half uur later. Van half acht naar acht uur.

Brede school

Westvoorne krijgt zeker voor 2020 geen nieuw gebouw voor een brede school. Tot die tijd werken diverse partijen wel samen voor de basisschooljeugd samen.

De gemeente heeft nu geen geld voor nieuwbouw. Zes jaar geleden hebben bovendien alle basisscholen nog een opknapbeurt gehad. Beleidsmedewerker Willemien Werner legt uit dat dit niet betekent dat Westvoorne hiermee de komende jaren geen brede school heeft.  ‘Het gaat om samenwerking tussen partijen. Een gebouw is van ondergeschikt belang.’

Uitgangspunt voor het ontwikkelen van een brede school is de ontwikkeling van het kind. De leegloop bij scholen en verenigingen speelt ook een grote rol. Leegstaande leslokalen kunnen verhuurd worden aan derden, zoals kinderopvang of culturele en maatschappelijke organisaties. Een brede school kan een verlengde schooldag hebben met sportieve, kunstzinnige of culturele activiteiten. Of ruimte bieden aan kinderopvang, zodat de school van zeven tot zeven beschikbaar is.

Raadslid Janneke Krajenbrink (VVD) vindt één locatie voor een brede school van belang. Wethouder Nico Groenwegen denkt echter dat die juist periode van minimaal acht jaar wachten zijn vruchten kan afwerpen. ‘Door de nieuwbouw uit te stellen kunnen we juist naar een juiste nieuwbouw toe. De school tot een plaats ontwikkelen waar veel activiteiten en mogelijkheden zijn.’

Na de raadsvergadering op dinsdag 3 juli start een werkgroep Brede School.

 

Woningbouw Drenkeling

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) hoopt dat voor 2014 de eerste paal voor woningbouw op locatie de Drenkeling in Rockanje de grond in gaat. Het dagelijks bestuur komt na het zomerreces met een uitgewerkt plan.

Nu liggen er nog vijf onuitgewerkte voorstellen. Het dagelijks bestuur geeft vooralsnog de voorkeur aan de komst van ongeveer 174 woningen: vrije kavels (19), vrijstaande woningen (40), patiowoningen (21), twee-onder-één-kapwoningen (68), rijwoningen (15) en starterswoningen (11). Alle politieke partijen vonden het echter onmogelijk om nu al een oordeel te geven, omdat de financiële onderbouwing ontbreekt. Dit is niet alleen belangrijk voor de verkoopbaarheid. De opbrengst is bedoeld voor het glasbeleid. ‘We willen een goed programma. Met een goede opbrengst. In september liggend de verwachte opbrengsten op tafel,’ aldus wethouder Van Lith.

De voorliggende woningaantallen zijn gebaseerd op het Stec rapport. Onderzoeksbureau Stec Groep deed op verzoek onderzoek gedaan naar de marktkansen voor  woningen. Hieruit bleek dat op locatie de Drenkeling in Rockanje vooral twee-onder-één-kapwoningen, patiowoningen en vrijstaande woningen moeten komen. Gezinnen en vitale senioren hebben behoefte aan dit soort woningen.

Inmiddels hebben ruim 700 mensen hun handtekening gezet voor de bouw van starterswoningen in Rockanje. In het huidige voorstel staan er slechts elf van dit type voor de Drenkeling gepland. ‘We hebben genoeg dure, onverkoopbare woningen. Heel Rockanje schreeuwt om sociale woningbouw,’ benadrukte raadslid Corry Langendoen (PvdA). Het dagelijks bestuur gaat in de komende maanden kijken naar de mogelijkheden.

Zoals het er nu naar uitziet verhuist de voetbalvereniging naar de locatie Nieuwe Achterweg. Het evenemententerrein blijft wel bestaan. Wat er met de locatie ‘Swinshoek’ gebeurt is nog onduidelijk.