Eerst geld dan instemmen

Brielle – De gemeente Brielle wil instemmen met het bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er moet eerst voldoende budget worden toegezegd om de nieuwe taken op het gebied van de sociale werkvoorziening snel en effectief uit te kunnen voeren.

Het kabinet wil verschillende taken op sociaal terrein overhevelen naar de gemeenten. Zo gaan de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) op in één nieuwe wet: de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Per 1 januari 2013 worden gemeenten hiermee verantwoordelijk voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar is tegelijkertijd veel minder geld voor beschikbaar.

Brielle wil dat het Rijk dan ook eerst voldoende middelen reserveert. ‘Hiermee wordt een latere rijksbegrotingsdiscussie voorkomen en wordt de financiële onzekerheid voor gemeenten beperkt.’ De SP en PvdA zijn zelfs geheel tegen het bestuursakkoord. Het jaagt volgens hen veel mensen de armoede in. ‘Een adequate reservering is er niet, dus kunnen we niet instemmen’, aldus fractievoorzitter Maarten de Pijper (SP).

Het bestuursakkoord leidt landelijk momenteel tot grote weerstand. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni is het voor alle gemeenten ‘ja’ of ‘nee’. Buurgemeente Hellevoetsluis wacht eerst de verdere ontwikkelingen af en bepaalt later hun standpunt. Ook daar kwam er vanuit de gemeenteraad nog vooral kritiek op de financiering van de nieuwe taken op sociaal terrein. Een door GroenLinks ingediende motie werd neergelegd.