Evaluatie mediabeleid gemeente Westvoorne

JANET VAN KLINK

1. Inleiding
Ten eerste moet ik bekennen dat het vreemd op me overkomt om commentaar op het mediabeleid van een gemeente te leveren. Overheid en media dienen naar mijn mening, gezien hun rollen in de maatschappij, strikt gescheiden te blijven (tenzij er sprake is van banden door “sponsorschap”). Zij hoeven (ik als onafhankelijk medium) dan ook geen verantwoording naar elkaar af te leggen. Aangezien persoonlijk naar mijn visie is gevraagd volgen hieronder toch een negental punten met betrekking tot het mediabeleid van de gemeente Westvoorne.

2. Goede punten van het mediabeleid
2.1. Persberichten – Ruim voor de datum worden activiteiten of gebeurtenissen die binnen de gemeente plaatsvinden aangekondigd. Hierdoor kan er door de redactie meestal vroegtijdig gepland worden. Een pluspunt is daarnaast de overige informatie in de persberichten. Er wordt een korte (historische) weergave van het onderwerp gegeven en contactgegevens worden vermeld.
2.2. Tweejaarlijkse perslunches – Een goed, vast, ogenblik om vragen aan het college van B en W te stellen.
2.3. Website gemeente Westvoorne – Een zeer toegankelijke, overzichtelijke en actuele website. Naast agendapunten en contactgegevens zijn er ook veel documenten verkrijgbaar. Een goede bron voor iedere “journalist”.
2.4. Documenten per post – Een “must” om commissie- en plenaire vergaderingen voor te bereiden.
2.5. Communicatiemedewerkers – Zij zijn zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar voor het verkrijgen van informatie.

3. Punten ter verbetering van het mediabeleid
Naar mijn mening is er soms sprake van een misconnectie tussen het mediabeleid van de gemeente Westvoorne en de journalistieke doelgroep. Afgezien van het Algemeen Dagblad zijn de media die over de gemeente Westvoorne berichten en belang hebben lokale kranten, die non-thematische (niet in één onderwerp gespecialiseerd), parttime “journalisten” in dienst hebben. Zij beschikken bovendien over een zéér klein budget om “onderzoek” te kunnen doen. Ik wil deze relatie graag uitdiepen aan de hand van de volgende punten van kritiek en suggesties, die zijn bedoel om te focussen op de te bereiken doelgroep:
3.1. Persreis zomer 2008 – Afgezien van de zeer goede voorbereiding en verzorging vanuit de afdeling communicatie heb ik dit helaas niet als bijzonder nuttig voor mijn werkzaamheden mogen ervaren. Ten eerste ben ik afkomstig uit deze regio en schrijf al sinds enkele jaren over de Westvoornse politiek (daarin ben ik niet de enige). Zodoende waren de omgeving en de onderwerpen niet nieuw voor mij en heb ik er weinig van geleerd. Ten tweede is het voor een parttime journalist van een krant, die slechts één maal per week uitkomt, onmogelijk om meerdere artikelen te schrijven. Daardoor was ik genoodzaakt om zeer kort over ieder onderwerp te schrijven in slechts één publicatie. Dit brengt me tot de volgende suggestie.
3.2. Van breedte naar diepte – In plaats van veel onderwerpen in één keer te behandelen, zoals tijdens de persreis is gebeurd, zou het voor niet-gespecialiseerde media (die als parttimer weinig tijd hebben om zich in één onderwerp te verdiepen) beter zijn om in het gemeentehuis of op locatie een bepaald actueel thema te bespreken. Dit vermindert de tijdsdruk voor verslaggevers en biedt de mogelijkheid om met een klein budget toch een goed inhoudelijk verhaal te kunnen brengen.
3.3. Politiseren van persbijeenkomsten – Bijna alle bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit het perspectief van het college van B en W. Dit is journalistiek gezien niet altijd heel interessant en gaat uiteindelijk in tegen de onafhankelijkheid van de media (de gemeenteraad is ook een deel van het gemeentebestuur). Er moet vanuit het standpunt van zo veel mogelijk groepen geschreven worden om objectief verslag te doen. Daarom zou het naar mijn mening goed zijn om er vaker meerdere (politieke) partijen bij te halen. Een voorbeeld kan het organiseren van zogenaamde mediaworkshops zijn. Indien er bijvoorbeeld één over het glastuinbouwbeleid zou worden georganiseerd dienen daar behalve het College politieke partijen, belangengroepen en eventueel burgers bij aanwezig te zijn.
3.4. Avondbijeenkomsten – Een misschien persoonlijk punt van kritiek van mijn kant is het feit dat bijna alle persbijeenkomsten overdag plaatsvinden. Dit is voor parttimers, zoals ik, vaak ondoenlijk. Naar mijn mening mogen er daarom meer activiteiten ’s avonds of, zelfs bij voorkeur, in het weekend plaatsvinden. Een idee zou het organiseren van persconferenties vlak voor (of eventueel na) een commissie – en of plenaire vergaderingen door het college van B en W en de verantwoordelijke politici van de partijen in de gemeenteraad zijn. Dit verduidelijkt bovendien weer de vaak (voor parttimers) ingewikkelde onderwerpen.

4. Samenvatting
Het gemeentelijk mediabeleid verleent op dit moment voldoende faciliteiten voor de media, maar moet in de toekomst meer gericht zijn op lokale “journalisten” met weinig inhoudelijke dossierkennis, tijd én budget.