Hellevoetsluis Politiek 2010

Starterswoningen – 9 december 2010

De oude gemeentelijke garages aan de Molenstraat in de Vesting van Hellevoetsluis zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen elf huurwoningen voor starters. Het gaat om een appartementencomplex met drie bouwlagen. Met ingang van 10 december komt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te liggen in het gemeentehuis.

Discotheek – 2 december 2010

Het college van B en W heeft het definitieve stedenbouwkundig plan voor de discotheek langs de N57, nabij de Zwartedijk, vastgesteld. In het plan zijn ook een wegrestaurant met familie- en fastfoodgedeelte, een zalencentrum en een grote parkeerplaats opgenomen. Begin 2011 komt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te liggen. Naar verwachting kan de discotheek eind 2012 in gebruik worden genomen.

Bedrijfsvoering – 2 december 2010

Milieubelastende activiteiten, werkzaamheden, producten en diensten van de gemeente Hellevoetsluis moeten worden teruggedrongen. In de nota ‘Bedrijfsinterne Milieuzorg’ staan de doelen en maatregelen voor de komende jaren. Gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte moeten zo duurzaam mogelijk worden ingericht.

Jongerenraad – 2 december 2010

Hellevoetsluis krijgt weer een jeugdraad. Dit heeft het college van B en W naar aanleiding van een verzoek van enkele jongeren besloten. De jeugdraad zal het gemeentebestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies over lokale beleidsontwikkelingen geven. Ook wil dit adviesorgaan debatten en inspraakavonden voor jongeren gaan organiseren. Een eerdere jeugdraad is in 2007 opgeheven.

Koopzondagen – 12 november 2010

De gemeenteraad wil dat winkels in Hellevoetsluis 52 koopzondagen per jaar geopend kunnen zijn. Dat zou goed voor de toeristische en economische ontwikkeling zijn.  De ontwikkeling daarvan is één van de speerpunten in deze coalitieperiode.

Opleidingen werkelozen – 12 november 2010

De gemeente Hellevoetsluis moet beter gaan anticiperen op toekomstige tekort beroepen. Een tijdens de begrotingsbehandeling door coalitiepartij IBH hierover ingediend voorstel is door de gemeenteraad aangenomen. De gemeente moet opleidingen voor werkelozen gaan faciliteren en financieren. Hierdoor kan hun maatschappelijke positie worden verbeterd.

Uitbreiding cameratoezicht – 12 november 2010

In de komende jaren zal het cameratoezicht in Hellevoetsluis worden uitgebreid. Een door de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en D66 hiertegen ingediend amendement heeft geen meerderheid in de gemeenteraad behaald. Cameratoezicht is naar hun mening een aantasting van de privacy. Daarnaast is bij de evaluatie niet gebleken dat het van toegevoegde waarde is bij de bestrijding van overlast en criminaliteit.

Klimaatmarkt – 12 november 2010

Er wordt geen budget vrijgemaakt voor de organisatie van een klimaatmarkt in 2011. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, CDA SP en D66 hebben hier tijdens de begrotingsbehandeling voor gepleit. Zij vinden dat dit evenement van groot belang is voor de bewustwording bij burgers van duurzame energie.

Ruiming graven – 12 november 2010

Het voorstel van Lijst van Balen om niet tot ruiming van graven ouder dan twintig jaar over te gaan is niet door een meerderheid van de Hellevoetse politieke partijen gesteund. De lokale partij is van mening dat dit een belangrijk onderdeel van de geschiedenis betreft. Het college van B en W is van plan om in 2011 voor het eerst graven ouder dan twintig jaar te gaan ruimen.

Centrum Jeugd en Gezin – 14 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 hebben de vijf gemeenten op Voorne-Putten samen met Stichting CJG Rijnmond, Careyn, Bureau Jeugdzorg en Flexus Jeugdplein de Samenwerkingsovereenkomst voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Voorne-Putten, inclusief het privacyreglement, ondertekend. In de overeenkomst wordt o.a. de afstemming en sturing tussen de gemeenten en de uitvoeringspartners via een stuurgroep, de samenwerking tussen de uitvoeringspartners onderling en de positie van de CJG coördinator en de GOSA/ROSA-regisseur binnen de zorgstructuur geregeld. Uitgangspunt is het stadsregionale project ‘Ieder Kind Wint’.

Gezonde slagkracht – 14 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober 2010 heeft wethouder Borgonjen van Brielle het startsein voor de regionale aanpak voor verslavingspreventie op Voorne-Putten gegeven. De gemeenten Westvoorne, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse en Brielle willen o.a. door middel van voorlichting en ingangcontroles bij feesten het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.

Oppasvergoeding – 10 oktober 2010

Raadslid mevr. Van Balen (Lijst van Balen) wil dat van de bijdrage voor de fractieondersteuning oppasvergoeding kan worden betaald. Hierdoor zouden jonge ouders worden gemotiveerd om politiek actief te worden. Bijna de hele vergoeding gaat nu op aan de oppas. Haar voorstel vond weinig bijval. ‘Als je bezwaren hebt om ambt uit te oefenen moet je er gewoon niet aan beginnen’, aldus raadslid Van der Kooij (IBH).

Droogijs – 10 oktober 2010

Raadslid mevr. Van Balen (Lijst van Balen) heeft in de commissievergadering AZM haar beklag over het niet doorgaan van Droogijs – de ijsbaan op het Droogdok – gedaan. ‘Waarom niet? Terwijl veel Hellevoeters daar gebruik van maken?’ Burgemeester Kleijwegt benadrukte de grote financiële risico’s voor de gemeente. Bij tegenvallende bezoekersaantallen kan het om zelfs een bedrag van ongeveer 70.000 euro gaan. Het onderwerp zal nog een keer in de commissie aan de orde komen.

Regionaal Strategische Agenda – 10 oktober 2010

De gemeenten in de regio Rotterdam hebben besloten gezamenlijk plannen voor de toekomst te maken. Voorne-Putten komt er in de hieruit voortvloeiende Regionaal Strategische Agenda van de Stadsregio echter bekaaid vanaf. Daar was de commissie AZM het over eens. ‘Het is een lastig stuk, maar van een bestuursorgaan dat volgens Mark en Maxime straks niet meer bestaat’, merkte raadslid Van der Kooij (IBH) op.

Ombudsman – 10 oktober 2010

De gemeentelijke ombudsman heeft opgemerkt dat slechts een gering aantal klachten over de gemeente haar bereiken. ‘Hellevoetsluis kan trots zijn op zichzelf’. De meeste commissieleden AZM bleven voorzichtig in hun oordeel. Het kan zijn dat mensen gewoonweg niet weten dat er überhaupt een gemeentelijke ombudsman is. Er wordt door de ombudsman een onderzoek hierover verricht. De voorlopige resultaten lijken op onvoldoende naamsbekendheid te duiden. ‘Hellevoetsluis heeft de zaken goed op orde, maar ik wacht het onderzoek af’.

Bureau Halt – 10 oktober 2010

Met ingang van januari 2011 gaat er binnen de structuur van Bureau Halt het nodige veranderen. De medewerkers vallen ten eerst niet langer onder de gemeente, maar worden in een gemeenschappelijke regeling voor de regio onderbracht. Ook het aanbod van de organisatie die staat voor de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit verandert. Tot 2012 neemt iedere gemeente een basispakket af. Daarnaast kunnen gemeenten kiezen voor aanvullende producten. Vanwege de bezuinigingen heeft het college van B en W voorgesteld om geen maatwerk af te nemen. ‘Waarom wordt er dan wel extra geld aan cameratoezicht voorgesteld? Ik wil een inhoudelijke motivatie dan meer dan alleen het geld’, vroeg raadslid Joosten (PvdA). Burgemeester Kleijwegt gaf aan dat cameratoezicht geen gemeenschappelijke regeling is en dit wel.

Brandweermuseum – 10 oktober 2010

‘The Money Pit’, zo wordt het Brandweermuseum in Hellevoetsluis al door de politiek getypeerd. Alle partijen willen daarom weten wat de totale renovatie moet gaan kosten. Tijdens de uitvoering van het herstel van de houtendraagconstructie is geconstateerd dat het pand i slechte staat van onderhoud verkeerd. Er is een bedrag van ongeveer 80.000 euro nodig voor herstelwerkzaamheden aan de dakconstructie. Het college van B en W geeft de hoogste prioriteit aan het waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van het museum. Deze onderdelen worden daarom eerst aangepakt. De komende jaren zal het verdere achterstallige onderhoud moeten worden ingehaald. Er is een scan gemaakt die uitwijst wat de totale kosten daarvan kunnen gaan worden.

Stadsvisie – 10 oktober 2010

Het college van B en W wil een Stadsvisie gaan ontwikkelen. Deze visie moet richting gaan geven aan de wijze waarop de stad zich, zowel nu als op de middellange en lange termijn (tot 2030), verder moet ontwikkelen. Er worden ruimtelijke, sociaal maatschappelijke en economische aspecten in opgenomen. De visie moet gedragen worden door de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Eerst bedenken ‘stakeholders’ diverse scenario’s, die vervolgens worden voorgelegd aan de bevolking. De bedoeling is dat de gemeenteraad in september 2011 over de Stadsvisie beslist. 

Cameratoezicht – 10 oktober 2010

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat het instellen van het cameratoezicht na een jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in Hellevoetsluis. De kans dat een incident wordt waargenomen is vergroot. Uit de incidentencijfers is niet gebleken dat er meer incidenten hebben plaatsgevonden in 2009 dan de jaren daarvoor. Er gaat vooral een preventieve werking vanuit. Het College van B en W wil het cameratoezicht de komende jaren hanteren en uitbreiden. Daar zal een bedrag beschikbaar voor moeten worden gesteld. Het onderwerp zal tijdens de begrotingsbehandeling 2011 aan de orde komen.

Oorlogsmonument Rijksstraatweg – 30 september 2010

Er is geen sprake van dat het oorlogsmonument aan de Rijksstraatweg in Nieuwenhoorn zal moeten wijken. Dat verzekerde wethouder Hofman bezorgde omwonenden in de commissievergadering WWR van 29 september. Zij hadden dit uit de plannen voor de komst van supermarkt Lidl opgemaakt.  

Verkeersveiligheid Rijksstraatweg – 30 september 2010

Omwonenden van de Rijksstraatweg in Nieuwenhoorn pleiten voor het nemen van verkeersmaatregelen. Zij vrezen dat met de komst van supermarkt Lidl de onveiligheid daar zal toenemen. Wethouder Roza benadrukte in de commissievergadering WWR van 29 september dat eerst de Noordelijke Randweg ter vermindering van de verkeersintensiteit zal worden aangelegd. Bovendien zijn er reeds een aantal maatregelen genomen.

Herinrichting wallen – 30 september 2010

Inwoners van de Vesting in Hellevoetsluis voelen zich gedupeerd. De gemeente is deels van de oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van dit gebied afgeweken. Zij hebben nu o.a. overlast door de te veel verhoogde wallen. Wethouder Hofman heeft in de commissievergadering WWR van 29 september beloofd binnenkort met een reactie te zullen komen.

Ophalen grofvuil – 30 september 2010

Raadslid Koster (GroenLinks) heeft er in de in de commissievergadering WWR van 29 september op aangedrongen om grofvuil één maal per maand gratis te laten ophalen. Niet iedereen is volgens haar in staat dit zelf weg te brengen. Vervuiling van openbare terreinen kan hiervan een gevolg zijn. De verantwoordelijk wethouder heeft beloofd nader naar het voorstel te zullen kijken.

Verkeersveiligheid – 30 september 2010

Het is ironisch dat de Amnesty Internationallaan ‘onveilig’ is.  Dit concludeerde een meerderheid van de commissie WWR. In de afgelopen jaren zijn daar juist veel verkeersmaatregelen getroffen. De aangebrachte rotondes worden echter veelal als onoverzichtelijk ervaren. Wethouder Roza ziet als mogelijke oplossing het aanbrengen van voorrangspijlen op het wegdek.

Rekenkamercommissie jaarverslag – 26 september 2010

Het jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne is onlangs verschenen. Deze instelling onderzoekt uit de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid. Vorig jaar is o.a. het jeugdbeleid en het groenonderhoud van de vijf gemeenten aan de orde geweest.

Rekenkamercommissie evaluatie – 26 september 2010

Op 1 september jl. bestonden de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne precies drie jaar. De commissie heeft daarom stilgestaan bij het eigen functioneren. Vooralsnog is de relatie met de gemeenteraden te afstandelijk. Het maakt het voor de drie leden – waaruit de commissie – bestaat moeilijk om een band met elk van de vijf op te bouwen. http://www.rekenkamercommissiehellevoetsluis.nl  

Noordelijke Randweg

De gemeenteraad wil mogelijk een onteigeningsprocedure opstarten voor het verwerven van enkele percelen die nodig zijn voor de aanleg van de Noordelijke Randweg, medio 2012. Het tracé loopt tussen de Rijksstraatweg en de Nieuweweg. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de aanleg noodzakelijk is voor een betere verkeersafwikkeling in en om Hellevoetsluis. Zolang de onteigening niet is uitgesproken moet wel de weg van de minnelijke verwerving worden gevolgd.

MILIEUSTATION – 27 December 2010

Het milieustation aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis veroorzaakt overlast. ‘Al meer dan tien jaar lopen inbrekers in en uit en veroorzaken een onveilige situatie’, stellen omwonenden. Zij doen er alles aan om de gemeente de situatie te laten verbeteren, maar ‘die geeft keer op keer niet thuis’.

Inbrekers

De inbraken in het milieustation schaden de omliggende percelen. Omwonenden voelen zich niet langer veilig. ‘We kunnen van de politie niet verwachten dat die hier iedere nacht de wacht houdt’. Het probleem zou voor de gemeente vrij eenvoudig op te lossen zijn door bijvoorbeeld het terrein van een adequate omheining te voorzien. ‘Nu is het een allegaartje van hekken, heggen, sloten en muurtjes’.

De gemeente geeft de inbraakpraktijken toe. Voor het nieuw in te richten milieustation is er een beveiligingsplan ontwikkeld. ‘Voor de korte termijn, tot het onherroepelijk worden van de milieuvergunning, wordt een concreet plan van aanpak gemaakt met snel uitvoerbare, effectieve maatregelen’.

Vergunningen

Een ander discussiepunt betreft de milieuvergunning voor de nieuwe inrichting van het milieustation. Voor de bouw van de milieustraat en de geluidsschermen is de vergunning afgegeven. ‘Wel loopt een procedure bij de Raad van State, waardoor de milieuvergunning nog niet onherroepelijk is’, informeert de gemeente.

In 2006 is er door het buurtcomité Rijksstraatweg een procedure tegen de vernieuwing ingezet. Op 13 januari dient het tweede door hen aangetekende beroep tegen de milieuvergunning bij de Raad van State. Tijdens het eerste, in mei 2009, is deze nietig verklaard. Dagelijks worden er volgens de bezwaarmakers regels overtreden, maar DCMR handhaaft niet vanwege het ontbreken van de vereiste vergunningen. 

Communicatie

‘Het vernieuwen van het milieustation is een investering van ruim anderhalf miljoen euro. Dit betekent meer dan een verdubbeling van de capaciteit. Daardoor zal de overlast aanzienlijk toenemen’. De omwonenden van de Rijksstraatweg geven daarom de voorkeur aan de realisatie op een afgelegen industrieterrein, zoals in Oostvoorne.

De gemeente heeft diverse overleggen met hen gehad. ‘Nog steeds zijn we bereidwillig om te praten’. De geconstateerde verontreinigde grond zal bovendien worden gesaneerd.

SISA – 8 december 2010

Op dinsdagmiddag 7 december vond in het gemeentehuis te Rockanje de ondertekening plaats van de toetredingsverklaring op Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA). Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderwijs-, kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties op Voorne-Putten tot dit digitaal risicosignaleringssysteem toegetreden. Zowel de bestuurders van de organisaties als de wethouders Jeugd hebben hun handtekening onder de verklaring gezet.

Stadsregio

Door middel van SISA is het mogelijk om vroegtijdig risicokinderen en jongeren op te sporen. Hulpverleners kunnen bij concrete aanwijzingen of in geval van twijfel een signaal afgeven. Wanneer er meerdere over hetzelfde kind binnenkomen kunnen zij contact met elkaar opnemen en afstemmen wie er actie onderneemt.

Elke regio kan een ander signaleringssysteem gebruiken. Deze zijn allemaal aangesloten op een landelijke verwijsindex. SISA is sinds 1999 in de gemeente Rotterdam actief. Sinds 8 oktober 2009 kunnen ook gemeenten en instellingen uit de Stadsregio hiervan gebruikmaken.

Verplicht

Gemeenten zijn verplicht schriftelijke afspraken met professionals in de jeugdzorg te maken over de manier waarop met de gegevens in SISA wordt omgegaan. Eind 2009 hebben de gemeenten op Voorne-Putten al een convenant ondertekend met regionale organisaties, zoals Careyn, Bureau Jeugdzorg, GGD, politie, het Albeda en Zadkine College. Nu zijn ook lokale partijen aangesloten. Wellantcollege, VCO De Kring, PRIMOvpr, Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis, Kinderopvang Mickey, Stichting Kindercentrum Bernisse en de SKOR ondertekenden vorige week dinsdag de verklaring. Zij kunnen dus vanaf nu ook in SISA meldingen doen. 

REGIEROL ONDERWIJS  26 november 2010

Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH) vindt dat de gemeente meer een regierol in het onderwijsveld moet gaan vertolken. Voor leerlingen die voortijdig hun middelbare schoolopleiding beëindigen bestaan er volgens de coalitiepartij nog onvoldoende mogelijkheden om hier een vervolg aan te kunnen geven. Zij behoren tot de risicogroepen voor de gemeentelijke inkomensvoorzieningen.

Uitval

Uitval van middelbare scholieren kan tussentijds en na het zakken voor een eindexamen plaatsvinden. Uit het voorgezet onderwijs gestapte leerlingen hebben op dit moment beperkte mogelijkheden om hun opleiding te voltooien. Dit kan via het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO), dat in Rotterdam wordt aangeboden, en mbo-opleidingen. ‘Jongeren willen vaak, maar er zijn geen geschikte scholen voor hen in de buurt’, stelde raadslid Reumkens (IBH) tijdens de commissievergadering ZWO. Leerlingen vervolgen hun studie als gevolg hiervan op een te laag opleidingsniveau of met een niet-aansluitende inhoud. Dit heeft uitval en spijbelgedrag tot gevolg.

Draaideureffect

IBH meent dat er uiteindelijk een ‘draaideureffect’ ontstaat. Jongeren missen voldoende startkwalificaties. Zij worden als goedkope arbeidskracht aangenomen om naderhand in een uitkeringspositie te belanden. Vanuit de gemeente zou er betere coördinatie moeten plaatsvinden om uitval tegen te gaan. IBH heeft het College opgeroepen om het voortgezet onderwijs op hun begeleidingsplicht te wijzen en er op toe te zien dat er voor Hellevoetsluis een evenredig aantal plaatsen in het VAVO beschikbaar is. Coördinatie tussen de betrokken partijen zal moeten worden verbeterd. Er dient een onderzoek en plan van aanpak voor de problematiek te komen.

Negatief

Raadslid mevrouw Meerman (CDA) vond dat er zodoende een heel negatief beeld van het voortgezet onderwijs wordt neergezet. ‘Het komt nauwelijks voor dat een leerling tussentijds wordt verwijderd’, gaf zij aan. Jongeren krijgen vanuit de onderwijsinstellingen veel begeleiding en worden eerst op een andere middelbare school in de omgeving geplaatst. Slechts in enkele gevallen krijgen zij specifieke zorg. ‘Waar het fout gaat is bij de ROC’s buiten Hellevoetsluis. Daar vindt de meeste uitval plaats’. Wethouder Roza gaf het aan het spijtig te vinden dat het stuk grotendeels vanuit het negatieve is opgesteld. Dit terwijl de insteek overwegend goed bedoeld is. Ook raadslid Meerman vindt het in principe een sympathiek initiatief om opleidingen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt. Zij gaat met de heer Reumkens dan ook aan een nieuw voorstel werken. De wethouder heeft zich al bereid getoond om met de betrokken partijen aan tafel te gaan zitten. 

ACTUALISATIE GLADHEIDSBESTRIJDINGSPLAN – 26 november 2010

Bijna gelijktijdig met de in aantocht zijnde eerste sneeuwval wordt het gladheidsbestrijdingsplan van de gemeente Hellevoetsluis geactualiseerd. De afgelopen winter – de koudste in veertien jaar – staat nog in het geheugen van eenieder gegrift. ‘We weten nooit hoeveel zout we nog nodig zullen hebben’,  meende raadslid mevrouw Koster (GroenLinks) tijdens de commissievergadering WWR.

Zorgplicht

Als wegbeheerder hebben de Nederlandse gemeenten een zorgplicht wat betreft gladheidbestrijding, maar ook in Hellevoetsluis bleef bijna een jaar geleden gedurende een lange tijd een ijslaag liggen. Door een combinatie van sneeuwval, langdurige vorst en het strooiregime kon in woonstraten en bij winkelcentra de sneeuw niet direct meer worden verwijderd. Openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis tijdens de nieuwjaarsreceptie, waren nauwelijks toegankelijk. Zo ontstonden er rijbanen met daarop een ijslaag van enkele centimeters.

Stimuleren

Het strooizout is opgeslagen op een terrein in Kickersbloem, met een totale capaciteit van 80 ton. Hellevoetsluis heeft tijdens de afgelopen winter niet te maken gehad met een tekort daaraan en extreme tariefsverhogingen. ‘Alleen met zout ben je er niet’, stelde coalitiepartij Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH). De andere commissieleden waren het hiermee eens. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn geen bepalingen meer opgenomen omtrent het door bewoners verplicht verwijderen van sneeuw. Zij en ondernemers en instellingen zouden wel op de noodzaak hiervan moeten worden gewezen.

Communicatie

‘We kunnen niet bij iedereen gaan schoonmaken’, benadrukte verantwoordelijk wethouder Hofman. Goede communicatie met burgers is in het geval van gladheidbestrijding dan ook noodzakelijk. Niet alleen de gemeente heeft bovendien een zorgplicht. Met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Waterschap heeft de gemeente overleg. D66 pleitte zelfs nog voor het opstellen van een intergemeentelijk gladheidsplan. De wethouder vindt dat de problematiek op dit moment al ingewikkeld genoeg is. ‘We moeten eerst maar deze winter goed door zien te komen’. 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2011 – 10 november 2010

In de komende jaren moet de gemeente Hellevoetsluis de noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren om structurele tekorten te voorkomen. De oppositiepartijen hebben in hun Algemene Beschouwingen 2011 hevige kritiek op het sociaal beleid van het college van B en W geleverd. ‘Wij zijn het ten diepste met dit beleid oneens’, aldus de PvdA tijdens de begrotingsbehandeling op 4 november.

Wmo

Nagenoeg alle politieke partijen refereerden aan het snijden in het Wmo-budget. Het College wil 150.000 euro op dit punt gaan bezuinigen. De SP reageerde als volgt: ‘dit betekent dat dit College een heleboel mensen die afhankelijk zijn of worden door een eigen bijdrage voor scootmobiel, trapliften en andere voorzieningen op kosten jaagt’. Een door zes oppositiepartijen ingediend amendement om de eigen bijdrage voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen te schrappen heeft het niet gehaald. Coalitiepartij IBH vond dat mensen die gebruik moeten maken van Wmo-hulpmiddelen een stuk eigen verantwoordelijkheid hebben om zelfredzaam te zijn. ‘Een eigen bijdrage naar draagkracht hoort hierbij’.

Sport en cultuur

Ook de coalitiepartijen IBH en VVD kwamen met een voorstel om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Zij willen dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, cultuur, onderwijs of andere maatschappelijke activiteiten. Het Sport en Cultuurfonds helpt hierbij. Aanvankelijk had het College besloten dat alleen kinderen tot 110 procent van de bijstandsnorm aanspraak op dit fonds kunnen maken. Een door IBH en VVD ingediend en aangenomen amendement heeft tot gevolg dat volwassenen in die groep eveneens recht op deze financiële steun hebben. Het budget voor het Sport en Cultuurfonds zal worden verhoogd met een bedrag van 70.000 euro. Om dit te bekostigen moet worden bezuinigd op de gemeentelijke organisatie.

Balans

Hoewel er vanuit de oppositie kritiek kwam steunde de coalitie het College. IBH: ‘er ligt een breed evenwichtig pakket maatregelen. In alle beleidsterreinen zal gesneden moeten gaan worden. Ongeveer 20 procent van de bezuinigingsvoorstellen liggen aan de zachte kant. Maar liefst 80 procent heeft betrekking op de harde kant en de ambtelijke organisatie. Dit neemt niet weg dat iedere bezuiniging pijn zal gaan doen’. 

REACTIES TOEKOMSTPLANNEN REGIO ROTTERDAM – 3 oktober 2010 

De gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne zijn begin september met een schriftelijke reactie op de Strategisch Regionaal Agenda van de Stadsregio Rotterdam gekomen. Zij geven aan dat veel van de in de gerelateerde nota gepresenteerde toekomstplannen afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden. Er dient immers met bezuinigingen rekening te worden gehouden. Per doel is hun gezamenlijke visie aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio gepresenteerd. De vijf gemeenten: 

 • Steunen de voorgestelde bovenregionale samenwerking met Den Haag, de Drechtsteden en West-Brabant.
 • Ontwikkelen op economisch gebied momenteel subregionale activiteiten, zoals het opzetten van een economische monitor, het versterken van de toeristisch-recreatieve sector en het maken van plannen met betrekking tot bedrijventerreinen in deze regio.
 • Geven aan dat de realisatie van de Tweede Maasvlakte een grote en belangrijke ontwikkeling voor Voorne-Putten is. Dit geldt o.a. voor de infrastructuur.
 • Vinden de verbreding van het eerste deel van de N57 en komst van een tweede oeververbinding noodzakelijk.
 • Pleiten voor de koppeling van de tweede oeververbinding met de A4-Zuid.
 • Zien verschillende oplossingsmogelijkheden voor de eigen woningprogrammering en externe ontwikkelingen als gevolgd van de verwachte bevolkingskrimp en vergrijzing.
 • Zoeken samenwerking met de Stadsregio om regiobewoners te stimuleren Voorne-Putten vanwege het ‘groen’ te bezoeken.
 • Willen graag ruimte hebben voor het bepalen van een eigen jeugdzorgbeleid. 

De stadregio Rotterdam moet in het eerste jaar van iedere bestuursperiode van het algemeen bestuur een strategische agenda vaststellen. Tot 1 oktober kon op het conceptplan gereageerd worden.   

TOEKOMSTPLANNEN REGIO ROTTERDAM – 26 september 2010 

De gemeenten in de regio Rotterdam hebben besloten gezamenlijk plannen voor de toekomst te maken. In de nota ‘Verbindende Kracht, een realistische visie op regionale samenwerking na 2010’ komen zowel opgaven voor de langere termijn als concretere doelen voor de komende vier jaar aan de orde. De inzet van de Stadregio is om uiteindelijk dit gebied verder te ontwikkelen tot een gebied met een internationale bekentenis en gevarieerde economische structuur.  

Investeringen

Het basisdocument voor de nieuwe toekomstplannen is het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020). Sinds 2005 zijn er echter nieuwe uitdagingen. De kredietcrisis en het klimaatvraagstuk vragen om een gedegen aanpak. Er zijn investeringen vereist in klimaat, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Over tien jaar moet de regio Rotterdam de volgende eigenschappen te bezitten: 

 • Afwisselende woonmilieus
 • Een multiculturele bevolking
 • Een uniek deltalandschap
 • Een kennisintensiever haven- en industrieel complex
 • Greenports binnen en buiten de regio
 • Een hoge dichtheid aan opleidings- en kennisinstellingen
 • Een zakencentrum aan de HSL-as
 • Toonaangevende culturele voorzieningen
 • Een snel groeiende creatieve sector 

Voorne-Putten

Een nieuwe oeververbinding zal het Westland, het haven- en industriegebied en Voorne-Putten dichter bij elkaar brengen. De Stadsregio ziet de realisatie daarvan als een economische stimulans. Het heeft een positieve invloed op de arbeidsmarkt, woningbouw en dorpsontwikkeling. De vitaliteit van de kernen kan op peil worden gehouden. Ook zal de oeververbinding een extra steun in de rug voor de recreatieve sector betekenen. Op dit moment zijn nog verschillende alternatieven voor de realisatie in beeld.  

Het door de Stadsregio vastgestelde ontwerp voor de toekomstagenda zal door de gemeentebesturen worden besproken.