Hellevoetsluis Politiek 2011

Museumboulevard vertraagd – 19 april 2011

Hellevoetsluis – Het is onduidelijk wanneer de Museumboulevard in de vesting van Hellevoetsluis er komt. Door onderhandelingen en de crisis loopt het bouwplan Groote Dok Oost vertraging op. Omwonenden zijn de dupe. In het gebied rondom de Industriehaven komen woningen.

Het openbare gebied wordt heringericht als wandel- en museumboulevard. De gemeente is echter nog in onderhandeling met de eigenaar van het pand van het Griekse restaurant dat daar gevestigd is. Het bouwplan loopt iets vertraging op vanwege de werving hiervan. Ook de economische crisis speelt hierin een rol. ‘Een deel van het bouwplan is herontwikkeld, omdat makelaars hebben aangeven dat de geplande appartementen daar niet haalbaar zijn. We kunnen dus nog niet zeggen wanneer de museumboulevard er zal komen’, aldus wethouder Peter Hofman (VVD).

De bewoners van het appartementencomplex aan de Industriehaven tegenover het restaurant wonen sinds de sloop van de botenloods, ongeveer vijf jaar geleden, in een verwaarloosde omgeving. Er is onder andere sprake van gaten in het wegdek, een half gesloopt elektriciteitsgebouw en brandschade aan het restaurant. De schade wordt binnenkort gerepareerd. Wethouder Hofman: ‘bewoners hebben in de tussentijd uiteraard recht op een schone en veilige situatie.’

Structuurvisie – 20 januari 2011

De ‘Structuurvisie 2015+’ is aangepast. Eind 2009 was een voorstel voor de toekomstplannen voor de gemeente opgesteld. Het college nieuwe college van B en W houdt rekening met de huidige economische omstandigheden en de bevolkingsontwikkeling van Hellevoetsluis op de langere termijn. Ook is er geluisterd naar de reacties van de inwoners tijdens de inspraakronde. Naar verwachting zal de gemeenteraad in mei 2011 een besluit nemen over de Structuurvisie 2015+.

Gladheidbestrijding – 15 januari 2011

‘U krijgt de rekening van deze winter nog gepresenteerd. Die is lang niet afgelopen. We zitten in ieder geval al flink hoog met het geld dat we hebben uitgegeven’, concludeerde wethouder Hofman over de gladheidbestrijding. Hij vond dat de gemeente dit op een ‘aanvaardbaar niveau heeft gekregen’. De commissie WWR gaf desondanks aan dat er verbeterslagen te maken zijn. Momenteel bekijkt de gemeente hoe de gladheidbestrijding bij bejaardencentra kan worden verbeterd. Dit geldt eveneens voor de communicatie en het ophalen van het afval.

DE VEERHAVEN – 25 maart 2011

HELLEVOETSLUIS – Het vervuilde terrein van de voormalige gasfabriek in Hellevoetsluis moet de gemeente een economische impuls geven. De Veerhaven wordt een toplocatie om te gaan wonen en te recreëren.

,,De Veerhaven ziet er nu niet uit. Het is de jungle van Hellevoetsluis. Er moet nodig iets gebeuren’’, stelde CDA-raadslid Henk Hoge. In de zomer van 2010 hebben het ministerie van VROM en de provincie Zuid Holland al beloofd een bijdrage voor de bodemsanering voor de locatie te geven. Wel moest de gemeente met een haalbaar bouwplan komen. Verschillende mogelijkheden zijn vervolgens door het college van B en W onderzocht en afgewogen. Nu ligt er een plan voor een combinatie van watersportgebonden bedrijvigheid en de komst van ongeveer 105 woningen.

Coalitiepartij IBH reageerde donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering verheugd. De ontwikkeling van het gebied kan het toerisme in Hellevoetsluis een enorme impuls geven. Dit geldt in het bijzonder voor een watersportservicecentrum. ,,Toeristen doen niet alleen de haven aan, maar gaan er dan ook bewust naartoe vanwege de faciliteiten’’, schetste raadslid Peter Schop.

Wethouder Hofman spreekt zelfs van een toplocatie om te gaan wonen. Sinds de jaren tachtig is men volgens hem bezig met de ontwikkeling van het terrein. ,,We hebben er realistisch naar het plan gekeken’’, gaf hij aan. Oorspronkelijk moesten er bijna 250 woningen meer op de locatie komen. De gemeente wil bovenal zo weinig mogelijk financieel risico lopen. Woningbouw moet daarom zo min mogelijk concurreren met andere plannen in Hellevoetsluis. Dit wordt gedaan door minder woningbouw en meer bedrijvigheid. Het plan kan daarnaast in fases worden uitgevoerd. Wel verwacht de gemeente een negatief saldo van ongeveer 800.000 euro. Er zijn omvangrijke kosten voor de  herontwikkeling van het gebied.

IBH ziet het als een investering op de langere termijn. Evenals de VVD. ,,Het is jarenlang blijven liggen. Er is letterlijk een vuiltje aan deze locatie. We kunnen het ons niet permitteren om dit te laten lopen’’. De oppositiepartijen waren het daarmee eens ,,Er moet iets gebeuren. Anders zijn we het saneringsgeld kwijt’’, aldus raadslid Atie Koster. Ook raadslid Jan Remmert Fröling (D66) realiseerde zich dit: ,,we hebben te maken met enorme bezuinigen, maar doen we het nu niet dan nooit’’.

Om de risico’s die in de loop van het proces kunnen optreden te kunnen opvangen, is een extra buffer gereserveerd van 700.000 euro. In totaal heeft de gemeenteraad 1,5 miljoen euro gereserveerd voor het plan Veerhaven. De verwachting is dat de sanering van het terrein kan plaatsvinden in de tweede helft van 2013. Het jaar daarna kan de eerste fase van het bouwplan aanvangen.

VOETBAL VERENIGING HELLEVOETSLUIS – 25 maart 2011

HELLEVOETSLUIS – De kleed- en wasruimten van voetbalvereniging Hellevoetsluis zijn niet meer van deze tijd. Zo erg zelfs dat voetballers de douche regelmatig overslaan. Het geld voor de renovatie ontbreekt de vereniging echter.

Voetbalvereniging Hellevoetsluis heeft bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend voor het renoveren van elf kleed- en wasruimten. Deze voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen en behoeften van de sporters. Ook om hygiënische redenen moeten de ruimten nodig worden aangepakt. In de loop der jaren is de situatie er alleen maar slechter op geworden.

De totale kosten voor de renovatie bedragen 362.300 euro. Volgens de subsidieregeling draagt de gemeente enkel een derde hiervan bij. Het college van B en W heeft dit vanwege de bevordering van een gezonde leefstijl toegezegd. Voorwaarde is dat de vereniging het resterende bedrag, zo’n 2,5 ton, zelf betaalt. Dit heeft de vereniging helemaal niet. Op 18 maart vroeg voetbalvereniging Hellevoetsluis in een brief om nog eens 100.000 euro.

Raadslid Anneke Lagendijk (PvdA) luidde tijdens de gemeenteraadsvergadering de noodklok. ,,Er is geen sprake van vooraf de financiering rond hebben. Daarmee voldoet de vereniging niet aan voorwaarde van het College’’, stelde zij. ‘’Het geld gaat dan in potje totdat die financiering wel rond is, maar dat is onmogelijk voor de amateurclub’’. ,,Met dit voorstel komen ze er niet. Ik ben bang dat er anders geen oplossing komt’’, vond ook raadslid Cilia Meerman (CDA). Lagendijk’s suggestie om het punt van de agenda af te halen haalde het echter niet.

De gemeenteraad was het er unaniem over eens dat er hoe dan ook een oplossing voor de situatie moet komen. Wethouder Evert Taal (IBH) gaat nu met de vereniging in gesprek. Daar ligt naar zijn mening een deel verantwoordelijkheid. Hij komt binnen zes maanden met een oplossing. ,,Dan staan de hokjes er nog niet, maar ligt er wel een plan’’.

Behalve het aanpassen van de hoogte van het subsidiebedrag is er volgens raadslid Leonie van Balen (Lijst van Balen) nog een wereld te winnen wat betreft de hoogte van de renovatiekosten. ,,Je hebt er een compleet nieuw huis voor’’, viel D66’er Jan Remmert Fröling haar bij.

BESTUURLIJKE TOEKOMST VOORNE – 28 januari 2011

Voorne – Hoe staat Voorne er bestuurlijk voor? Momenteel vinden er tal van ontwikkelingen plaats die het gebied steeds meer lijken te beïnvloeden. Niet alleen is het in financieel opzicht voor de gemeenten een zware tijd. In het najaar van 2010 presenteerde het kabinet Rutte het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. Op 2 maart aanstaande zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Beide gebeurtenissen zijn belangrijk voor de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten op Voorne. In de komende weken volgt dan ook een reeks interviews hierover met de burgemeester De Jong (Westvoorne), Van Viegen (Brielle) en Kleijwegt (Hellevoetsluis). 

Gemeenten

De gemeenteraden van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne hebben in 2008 besloten om meer samen te gaan werken. Op basis van de lokale bestuurskrachtmetingen en regionale bestuurskrachtmeting bleek dat daar behoefte aan was. Deze onderzoeken gaven de sterke en zwakke punten van de gemeenten aan. Eén van de terreinen waar volgens de regionale bestuurskrachtmeting winst op valt te behalen is samenwerking. Sindsdien werken de vijf gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau intensiever samen. ‘Want, samen bereiken we meer dan afzonderlijk’. De samenwerking vindt voornamelijk op jeugdbeleid, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, en economisch terrein plaats.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat gemeenten zich de komende jaren tot hun kerntaken moeten beperken. Deze taken en verantwoordelijkheden, zoals voor de (jeugd)zorg, zijn echter toegenomen. Tegelijkertijd wordt het Gemeentefonds met ruim een miljard gekort. De belangbehartiger van de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelde als reactie hierop dat de lokale overheid steeds meer te doen krijgt voor minder geld. Gemeentelijke herindeling komt volgens de kabinetsplannen alleen van onderaf tot stand. De Provincie heeft wel een actieve rol bij de oplossing van hun bestuurlijke en financiële knelpunten. Het kabinet wil bovendien een vermindering van het aantal bestuurders in het College van B en W en gemeenteraadsleden. 

Provincie

‘Ik wil de Randstad de krachtige Europese regio maken die het in potentie is’, deze droom heeft de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De heer Franssen sprak in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar’. Het regeerakkoord heeft naar zijn mening iets dubbels. ‘Aan de ene kant spreekt het kabinet – door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren – vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’. 

Discussie

‘Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering’, benadrukte de Commissaris. De mate van succes is doorslaggevend. ‘Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht’.

HORECA HELLEVOETSLUIS – 26 januari 2011

Hellevoetsluis – De Vesting wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot het uitgaansgebied van Hellevoetsluis. Dit staat in de ‘Nota Horecavestigingsbeleid’ omschreven waarmee de gemeenteraad onlangs heeft ingestemd.

‘Het is eerder een horecavestigingsbeleid dan een horecabeleid’, benadrukte burgemeester Kleijwegt. De nota bepaalt de kaders voor het bevorderen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. ‘Daarna moeten ze bij ons aankloppen om te beginnen’.

Een aantrekkelijkere Vesting is door de gemeente zeer gewenst. In de zomermaanden is het daar druk, maar daarna loopt het bezoekersaantal drastisch terug. ‘Er moet nog veel gebeuren om aantrekkingskracht te creëren’, zo is de burgemeester zich bewust. De komende tijd volgen er dan ook meer plannen voor dit gedeelte van Hellevoetsluis.

Oppositiepartij PvdA vond echter dat het college van B en W met de vaststelling van deze nota eigenlijk te veel op de zaken vooruit loopt. De nog vast te stellen Stadsvisie gaat immers richting geven aan de wijze waarop Hellevoetsluis zich, zowel nu als op de middellange en lange termijn, verder moet ontwikkelen. ‘Als die er anders uitziet dan wij nu denken kan dat gevolgen hebben’, stelde raadslid mevrouw Lagendijk. Burgemeester Kleijwegt gaf hierop aan dat de vaststelling van de Stadvisie niet betekent dat ander beleid vooralsnog stil komt te liggen.

BEHANDELING BURGERBRIEVEN – 26 januari 2011

Voorne – Putten – De gezamenlijke rekenkamercommissie van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaat onderzoek doen naar de behandeling van burgerbrieven. In februari krijgen de vier gemeenteraden de opzet toegestuurd. Deze mededeling deed de voorzitter van het onderzoeksorgaan, prof. dr. Van der Hoek, tijdens een vergadering van de gemeente Brielle.

De commissie probeert door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid. Dat wordt getoetst op doeltreffendheid (behalen van gewenste effecten), doelmatigheid (tegen zo laag mogelijke kosten) en rechtmatigheid (volgens de regelgeving). De conclusies en aanbevelingen worden in de vorm van een rapportage aangeboden.

Tussen de gemeenteraadsleden en de commissieleden staat een klankbordgroep, die bestaat uit een afgevaardigde van iedere gemeenteraad. Na de verkiezingen van maart 2010 en met het wegvallen van Rozenburg is de samenstelling daarvan veranderd. De huidige leden zijn: mevrouw Meerman – van Benthem (Hellevoetsluis), de heer Van der Weg (Bernisse), de heer Zaal (Brielle) en de heer Noordermeer (Westvoorne).

Het onderwerp burgerbrieven is met de inbreng van de gemeenteraadsleden gekozen. Ook is besloten om in 2011 na te gaan hoe eerdere rapporten van de rekenkamer door de gemeenteraden, colleges van B en W en ambtelijke organisatie zijn opgepakt.

NIEUWJAARSTOESPRAAK COMMISSARIS – 18 januari 2011

2011 Is het jaar van de keuzes. Ook voor gemeentebesturen. ‘Met onzekerheid kunnen we de tijdsgeest het best duiden’, begon de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Politici en bestuurders hebben een onzekerder bestaan dan ooit en wie een koersvast beleid weet op te zetten en vast te houden verdient als het ware een standbeeld’.

Grote opdracht

De CvdK ziet een duidelijke taak weggelegd voor gemeentebestuurders. ‘We moeten werken aan stevige gemeenschappen met burgers en maatschappelijk middenveld die sterk op elkaar betrokken zijn. De krachtige ‘civil society’, waar bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vanuit gaat en die als principe nog nauwelijks is verinnerlijkt, is misschien wel dé grote opdracht’. Daarnaast dient te worden gewerkt aan een stevige, sterk innoverende en open economie. De heer Franssen stelde dat die Nederland ook cultureel moet doen terugkeren als ‘een land dat wordt gezien als open en tolerant’.

Randstadprovincie

‘Een sterk, open en innoverend Nederland kan niet zonder een sterke Randstad. Bestuurlijke verandering is nodig om de concurrentie met andere Europese regio’s aan te kunnen’, sprak de CvdK vervolgens. Dat deel van Nederland neemt een speciale plaats in de Europese Unie in. ‘Ik wil de Randstad de krachtige Europese regio maken die het in potentie is, met een stedenring, een aantrekkelijke kust, een Groene Hart en met economische topgebieden en mainports’. Hij vervolgde: ‘alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar’.

Lef

Het regeerakkoord heeft volgens Franssen iets dubbels. ‘Aan de ene kant spreekt het kabinet – door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren – vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’. Bezuinigingen op natuur en jeugd hebben bizarre kanten en een nadere discussie met het kabinet is dan ook noodzakelijk. De besturen moeten bovenal lef tonen. ‘Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering’. De mate van succes is doorslaggevend. ‘Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen, dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht’.

Provinciale Statenverkiezingen

Franssen benadrukte op woensdag 12 januari ten slotte dat de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 meer dan ooit een sterke nationale betekenis hebben. Hij hoopt dat de kandidaten zich de komende weken duidelijk en scherp uitspreken.