Opruimen glas Westvoorne: ‘de marktsituatie bepaalt mee’

Het gemeentebestuur is al jarenlang bezig met opruimen om het buitengebied van Westvoorne mooier en minder rommelig te maken. Oftewel, het glas dat overal staat te verwijderen of naar het intensiveringsgebied in Tinte te verplaatsen. Dit wil het gemeentebestuur door middel van een provinciale subsidie en huizenbouw bekostigen. De veranderde marktsituatie vergt telkens enige aanpassing van het beleid. Portefeuillehouder wethouder Ies Klok (D66) aan het woord.

 

Veranderende marktsituatie

Jaarlijks bespreekt de gemeenteraad het financiële plaatje – de business case – voor de sanering van het verspreid liggend glas. In de businesscase staat hoe de sanering betaald wordt en of de marktsituatie zo is veranderd dat de oorspronkelijke plannen moeten worden gewijzigd. In oktober staat het glasbeleid weer op de agenda.

In de afgelopen maanden heeft het dagelijks bestuur gesprekken met een aantal tuinders gevoerd. Zij gaven aan te willen stoppen of hun bedrijf te willen verplaatsen. De gemeente zocht vervolgens uit wat hun bedrijven waard zijn. Die waarde hangt onder andere af van het aantal hectares glas en de omzet. ‘De eerste onderhandelingen zijn nu rond. Inmiddels zijn er met vijf tuinders afspraken gemaakt. De verwachting is dat er binnenkort nog drie volgen.’ Hiermee heeft wethouder Klok zijn doelstellingen voor een derde behaald.

Ook de Provincie is voor de opruiming en subsidieert die. Westvoorne heeft recht op een subsidie van maximaal 3,5 miljoen euro voor de sanering van fystiek (bestaand) glas. Dit komt neer op 140.000 euro subsidie per hectare. Van de 30 hectare te saneren glas kan hiermee 25 hectare worden bekostigd. Voorwaarde is dat er binnen vier jaar daadwerkelijk glas gesloopt moet worden. Inmiddels staat er als voorschot 2,8 miljoen euro op de bankrekening van de gemeente. Met de onlangs gemaakte afspraken met de tuinders is al meer dan 1,3 miljoen euro subsidie veilig gesteld.

 

Woningbouw saneringslocaties

Een tweede mogelijkheid om de sanering van het glas te bekostigen is woningbouw. Voor ieder verdwenen bedrijf komen er woningen voor in de plaats. Het aantal hangt af van het aantal hectares glas en overige bedrijfsbebouwing. De huizen kunnen zowel op de afzonderlijke bedrijfslocaties komen als in clusters op één bedrijfslocatie , “miniwijkjes”. Nog dit jaar bereidt de gemeente het bestemmingsplan voor. Als alles voorspoedig verloopt vindt volgend jaar de sloop plaats.

Op bedrijfslocaties komen volgens de huidige businesscase in totaal 43 woningen in de hogere prijsklasse, met een maximum oppervlakte van 300 vierkante meter. Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar met acht toegenomen. Hiermee legt het gemeentebestuur het risico zoveel mogelijk bij de ondernemers. De gemeente kan ook afspreken om een cluster van woningen op één bedrijfslocatie te vormen, zoals aan de Boomweg bij de firma Gruyter en aan de Achterstrypseweg. ‘De huizen komen in principe op clusterlocaties waar de gemeenteraad van vindt dat dit kan. Als een tuinder vindt dat er ook bij hemzelf gebouwd kan worden dan kijken we daar naar. Wel zorgvuldig, want daar zijn strenge eisen en kwaliteitsnormen aan verbonden. De huizen moet zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast.’

De gemeente koopt overigens geen percelen op, maar regelt alleen de onderhandelingen tussen tuinders en projectontwikkelaars. Wethouder Klok is niet bang dat daar in deze economische tijden niet genoeg vraag naar is. ‘Er zijn zeker nog projectontwikkelaars die bereid zijn daar bedragen voor neer te leggen.’ Bij de afgelopen onderhandelingen is één projectontwikkelaar betrokken geweest.

 

Aangepaste woningbouw Drenkeling

De laatste voorliggende optie om het glasbeleid te financieren is door woningbouw op de Drenkeling in Rockanje. Het aantal en type huizen dat daar komt hangt af van de hoogte van de Provinciale subsidie en het de woningbouw op de bijdrijfslocaties. Die bepalen welk bedrag er nog nodig voor is om de begroting rond te maken.

In eerste instantie wilde het dagelijks bestuur vrijstaande woningen in de duurdere prijsklassen neerzetten op de Drenkeling. Naar aanleiding van de economische crisis en na kritiek vanuit de omwonenden vindt er eerst een woningmarktonderzoek plaats. Dan pas bepaalt het gemeentebestuur welke woningen daar gebouwd gaan worden en wanneer. ‘Vanuit de optiek van het glas maakt het mij niet uit wat voor soort huizen daar komen. De enige keiharde randvoorwaarde is dat het het glasbeleid financiert, ’ stelt wethouder Klok. ‘Eerst gaan we de markt goed verkennen. Wat is er goed weg te zetten? Mogelijk gaan we niet in één keer, maar in fases bouwen.’ Het is vooralsnog niet ondenkbaar dat er over enkele jaren op de Drenkeling toch nog woningen in de goedkopere klasse staan. Dit bevordert ook nog eens de doorstroming op de woningmarkt.

Het glasintensiveringsgebied Tinte is het gebied waar de glastuinbouwbedrijven kunnen groeien en zich kunnen vestigen. Dit gebied moet een kwaliteitsslag ondergaan. De gemeente pakt onder andere de infrastructuur aan, maar in hoe dit gebeurt hangt af van de ontwikkeling van de glastuinbouw aldaar. Klok: ‘duurzaamheid in de bedrijfsvoering is voor mij een ander belangrijk punt. Op dit moment hebben we de tijd niet mee. Het is moeilijker tuinders te motiveren hierin te investeren.’

 

IN KADER 

Drie financieringsmogelijkheden

Het gemeentebestuur wil 30 hectare verspreid liggend glas in het buitengebied van Westvoorne saneren en het glasintensiveringsgebied Tinte optimaliseren. Op drie manieren moeten deze doelstellingen worden betaald:

1. 3,5 Miljoen euro subsidie van de Provincie

2.  Woningbouw op glaslocaties

3. Woningbouw op de Drenkeling