‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe fractieassistent

Gemeentebelangen Westvoorne gaat Gerrit Plantinga uit Oostvoorne voordragen als fractieassistent voor de commissie ABZ/M. Hij zit al jaren in het bestuur van de lokale partij. Met zijn komst en die van dhr. Heijndijk als raadslid zit Gemeentebelangen weer op dezelfde sterkte in de gemeenteraad als voor de interne crisis van afgelopen voorjaar. 

 

Ouderenproof

Eind 2006 is het eindrapport van het project ‘Westvoorne op weg naar Ouderenproof’ gepresenteerd. Daarin zijn 86 aanbevelingen gedaan die de woon- en leefomgeving van senioren moeten verbeteren. Op dit moment worden er nog veertien daarvan afgehandeld. De planning is om dit voor eind 2009 te doen.

 

Centrum Jeugd en Gezin

Alle Nederlandse gemeenten moeten in 2011 een laagdrempelig centraal punt hebben waar ouders en jongeren met opgroei- en opvoedvragen terecht kunnen. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zal ouders en jongeren (van -9 maanden tot 23 jaar)advies en lichte hulp bieden en doorverwijzen naar diverse hulpverleners. Om betere dienstverlening te kunnen leveren werken gemeenten op Voorne-Putten samen. Zonder deze regionale samenwerking zou de bereikbaarheid van afzonderlijke centra, vooral voor de kleinere gemeenten, onvoldoende zijn. Daarnaast biedt het financiële voordelen.

 

De Man: ‘uitstekende beheerder’

Het Cultureel Centrum ‘de Man’ in Oostvoorne heeft volgens raadslid Van Leeuwen (VVD) een ‘uitstekende, vriendelijke en serieuze’ beheerder. Hij verzocht de gemeenteraad afgelopen donderdag echter het standpunt omtrent de komst van Stichting Push in het souterrain te herzien. Naar zijn mening hebben de jongeren geen respect en gevoel voor het nieuwe gebouw, zoals hij onlangs zelf constateerde. Zij laten daar een zooi achter.

Wethouder Van Lith heeft beloofd met de betrokkenen te gaan praten. Hij benadrukte wel dat het gebouw slechts één à twee weken door Push in gebruik is.

 

Raadsleden gezocht: ‘idealistisch én gemotiveerd’

De begin 2009 opgerichte Partij Westvoorne (PW) verzoekt inwoners van Westvoorne zich bij hen aan te melden als kandidaat-raadslid. Bestaande politieke partijen zijn niet in staat gebleken belangrijke zaken met betrekking tot communicatie, woningbouw, jeugdvoorzieningen en glasproblematiek op te lossen. Dit kan o.a. worden gedaan door burgers tijdig en volledig te betrekken bij het ontwikkelen van een visie en beleid en zo veel mogelijk gebruik te maken van hun kennis en kunde. Daarvoor is volgens het bestuur van de nieuwe lokale partij een raadsfractie nodig die ‘bestaat uit competente en eerlijke lieden, die een idealistische inslag hebben en bereid en gemotiveerd zijn te gaan voor het welzijn van onze gemeente’. Ook is het mogelijk lid te worden van de partij of zich aan te melden als donateur. Voor meer informatie kan men terecht bij de secretaris van PW, dhr. Huisman: 411150 of marinushuisman@xs4all.nl. www.partijwestvoorne.nl

 

Groenonderhoud: ‘brons voor Westvoorne’

Milieukeur ‘brons’

Westvoorne heeft in 2008 gemiddeld 31 euro per inwoner meer aan groenonderhoud besteed dan omliggende gemeenten. Dit concludeert de Rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar de efficiëntie en informatievoorziening met betrekking tot het groenonderhoud in Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne.

Deze gemeente bevat veel beplantingen en bomen die arbeidsintensief onderhoud vergen. Het onderhoud wordt, in tegenstelling tot dat van de andere gemeenten, vrijwel volledig door de eigen dienst uitgevoerd. Daarvan is de kwaliteit relatief hoog, maar dit wordt niet door een externe partij vastgesteld. De rekenkamer adviseert de gemeenteraad daarom om in het groenbeheerplan 2010-2015 hun wensen te concretiseren en te laten controleren.

Wethouder Van Lith kon de commissie WOW vorige week bovendien melden dat Westvoorne als enige gemeente in de regio het Milieukeur ‘brons’ heeft gekregen. Dit houdt in dat er weinig chemische middelen worden gebruikt om onkruid te bestrijden. Er wordt juist meer personeel daarvoor ingezet, hetgeen wel duurder uitvalt.

 

Swinshoek: ‘is dit wel verstandig geweest?’

Het nieuwe woon-zorgcomplex Swinshoek staat te koop. Humanitas en de Catharina Stichting, respectievelijk eigenaar en zorgaanbieder daarvan, hadden aanvankelijk het voornemen te fuseren. Dit is niet doorgegaan. Als gevolg hiervan zou Humanitas een gebouw in bezit hebben waarin andere organisaties de zorg zouden gaan leveren.

Eind juni is aan wethouder Van Lith mondeling melding gedaan van de overwegingen van Humanitas om de nieuwe Swinshoek te verkopen. Volgens het college van B en W zijn er voldoende waarborgen voor de bouw en dat deze ononderbroken kan worden voortgezet. Ook blijft het programma ongewijzigd en komen subsidies en andere bijdragen niet in gevaar. De Catharina Stichting blijft bovendien zorgaanbieder. Hoewel de exacte huurprijzen nog niet bekend zijn zullen de meeste appartementen binnen de sociale prijsklassen vallen.

De mogelijke gevolgen van een verkoop baren de politieke partijen in Westvoorne zorgen. Daarnaast kunnen er weer de nodige kanttekeningen worden gemaakt omtrent de gehele besluitvormingsprocedure in dit al zo omstreden dossier. ‘Voor de bouw bestond er klaarblijkelijk onzekerheid over de fusie tussen Humanitas en de Catharina Stichting. Is dit achteraf wel verstandig geweest?’, vroeg raadslid Van Leeuwen (VVD) zich hardop af.

Er bestaat al enige belangstelling voor het in aanbouw zijnde gebouw, maar het is op dit moment nog niet bekend welke organisaties dat zijn. Directeur Moes van de Catharina Stichting benadrukte dat zijzelf niet de financiële middelen hebben om het woon-zorgcomplex in Rockanje te kopen. De gemeente Westvoorne moet uiteindelijk akkoord gaan met een nieuwe eigenaar.

 

JOP: ‘weer terug bij af’

Al enkele drukbezochte bijeenkomsten zijn er dit jaar in het gemeentehuis over geweest. Afgelopen donderdag zat de publieke tribune van de raadzaal wederom vol met buurtbewoners en jongeren. Ook nu ging men niet akkoord met een jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor Rockanje. Alleen coalitiepartij PvdA was er tijdens de commissievergadering WOW voor om het grasveld aan de Hoogvlietlaan aan te wijzen als tijdelijke locatie. ‘Er is maar een klein plaatsje nodig om aan de vraag tegemoet te komen’, vond raadslid mevr. Van Vliet.

Tijdens de discussieavond van 24 juni jl. werd eerder al geen overeenstemming bereikt over de komst van een tijdelijke voorziening voor de jeugd op het desbetreffende grasveld. Het gedane voorstel van het college van B en W was dat de JOP daar voor een korte periode zou worden gesitueerd en in geval van overlast eventueel voortijdig zou kunnen worden afgebroken. Na verloop van tijd zou naar één van de andere geopperde plekken, bijvoorkeur achter ‘Zeeman’, worden overgaan, hetgeen vanwege aanpassing van het bestemmingsplan meer tijd kost. Kritiekhebbende omwonenden wilden hier echter niet over meepraten.

De komst van een jop is inmiddels een proces van de lange adem geworden. Sinds 1997 wordt door de gemeente overleg met de jongeren gepleegd over hun wensen en behoeften. In juni 1999 is de raad akkoord gegaan met de komst van een hangplek op een terrein tussen de Strandweg en de Duinzoom. De realisatie daarvan is na de ontvangst van enkele bezwaarschriften nooit doorgegaan. Later werden andere locaties voortijdig afgeblazen als gevolg van weerstand van omwonenden en strijdige bestemmingsplannen. De meedenkbijeenkomsten over veiligheid, die in het najaar van 2008 zijn gehouden, hebben een nieuwe impuls aan het besluitvormingsproces gegeven. Zowel de jongeren als de bewoners vonden dat er op korte termijn een ontmoetingsplaats voor de jeugd moet komen. Tijdens de raadsvergadering van oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad hiervoor een motie aangenomen.

De bezwaren van de omwonenden van de Hoogvlietlaan waren afgelopen donderdag voor de meeste politieke partijen doorslaggevend om dit niet als locatie aan te wijzen. Bovendien zou deze tijdelijke oplossing enkel extra onkosten met zich meebrengen. De commissie WOW heeft de verantwoordelijk wethouder daarom verzocht zich te verdiepen in de mogelijkheid voor de komst van een definitieve JOP aan de, in april jl. door de jongeren geopperde, Raadhuislaan of achter ‘Zeeman’. Dhr. Van Lith antwoordde dat de laatste locatie zeker enkele jaren op zich zal laten wachten in verband met de gehele gebiedsontwikkeling aldaar. 

‘We zijn weer terug bij af. Jongeren kunnen niet eens de kans krijgen’, reageerde mevr. Van Vliet zichtbaar teleurgesteld. Uit eigen ervaring kon zij vertellen dat er in geval van overlast goed met hen te praten is. ‘Het is onbegrijpelijk dat er zo weinig naar de jongeren wordt geluisterd’.

 

Subsidie IJsclub

IJsclub Tenellaplas heeft van de gemeente Westvoorne een bedrag van 1.850 euro gekregen ter vervanging van de materiaalwagen. De oude kan niet langer veilig en doelmatig worden gebruikt door de vrijwilligers. Door een aantal opeenvolgende winters met weinig of geen schaatsmogelijkheden kan de ijsclub de wagen niet zelf financieren.

 

Lichtinstallatie OVV

Als gevolg van achterblijvende bespeelbaarheid op het van trainingsverlicht voorziene veld 3 en het toenemend aantal avondwedstrijden van OVV wil de voetbalvereniging op veld 1 op het sportcomplex aan de Zwartelaan een lichtinstallatie. Hiervoor is door de gemeenteraad een krediet van 28.180 euro beschikbaar gesteld. De kosten worden via een huurverhoging voor een periode van 20 jaar aan OVV doorberekend.

 

Kunstwerk brandweergarage

Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad een budget van 4.500 euro vrijgemaakt voor een glaskunstwerk voor de nieuwe brandweergarage van Oostvoorne. De bedoeling is om een kunstwerk in glas aan te brengen in een raam aan de voorzijde van het gebouw aan de Voorweg. De gemeente heeft glasatelier Hermine van der Does een schetsontwerp laten maken en wil haar de opdracht geven. Het kunstwerk moet elementen gaan bevatten die de samenhang tussen het gebouw en de brandweer tot uitdrukking brengen.

 

Raadslid opgestapt

Het onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen heeft haar raadszetel opgezegd. Eerder stapte zij al uit de fractie Gemeentebelangen Westvoorne, omdat volgens haar het bestuur van de lokale partij haar te kennen had te geven dat zij met haar 74 jaar te oud zou zijn voor een verkiesbare plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart 2010. Zij wil volgend jaar als PvdA raadslid  terugkomen.

Dhr. Heijndijk, momenteel fractieassistent VROM, neemt Langendoens vrijgekomen plaats in. Naast hem zitten de heren Kraayenbrink, Gorzeman en Rehorst voor Gemeentebelangen in de raad. De laatste twee zijn begin dit jaar tegelijkertijd met mevr. Langendoen opgestapt, maar besloten na tussenkomst van een bemiddelaar toch aan te blijven.

 

Jeugdraad: ‘gevraagd en ongevraagd advies’

In navolging van andere gemeenten in Nederland heeft ook Westvoorne besloten om een jeugdraad in te stellen. Deze jongerenvertegenwoordiging mag de gemeenteraad in de toekomst gevraagd en ongevraagd advies gaan uitbrengen over allerlei zaken die jongeren aangaan. De gemeenteraadsleden bepalen of dit daadwerkelijk door hen wordt overgenomen.

De jeugdraad gaat bestaan uit zeven tot vijftien leden tussen de 13 en 21 jaar, die ingeschreven en woonachtig zijn in Westvoorne. Het definitieve aantal is afhankelijk van hoeveel jongeren zich voor de vacature aanmelden. Zij moeten een duidelijke en liefst actieve belangstelling hebben voor jeugd- en jongerenzaken.

De leden worden voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot twee jaar verlening, door de gemeenteraad benoemd. Voordat zij worden voorgedragen zal er een gesprek zijn met een paar raadsleden. Er wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling over de dorpskernen en over leeftijdscategorieën. Lidmaatschap van een politieke partij is niet van belang.

Er is voor de jeugdraad een maximum gesteld van vijf vergaderingen per jaar. Per bijeenkomst ontvangt men een vergoeding van twintig euro. Jaarlijks wordt er een rapport over de werkzaamheden opgesteld, die naar de gemeenteraad en het college van B en W zal worden gezonden.

Voor aanmelding en informatie over de jeugdraad kan contact worden opgenomen met de griffier van de gemeenteraad, dhr. De Vries (0181-408105 of rdvries@westvoorne.nl).

 

Toekomstvisie: ‘hoe concreet moeten we worden?’

Uit de bestuurskrachtmeting van 2007 is gebleken dat om in de toekomst keuzes te kunnen maken er een duidelijk beeld nodig is voor wat voor gemeente Westvoorne wil zijn. Op 30 juni en 1 juli 2008 heeft vervolgens een raadsconferentie over de toekomstagenda en de bestuursstijl plaatsgevonden. Gelijktijdig heeft het Economisch Platform een drietal scenario’s ontwikkeld. In het op 1 september jl. uitgekomen rapport ‘Keuzes voor de toekomst’ worden op basis van een drietal ontwikkelingen van binnen en buiten Westvoorne (aanleg Tweede Maasvlakte, veranderingen in toerisme en demografische ontwikkelingen) en een interactief proces met burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers aanbevelingen gedaan. Er worden daarin twee varianten uiteengezet, 1 en A, die de volgende keuzes omvatten: bouwen voor eigen behoefte versus inspelen op woonmilieu Voorne-Putten, behoud voorzieningen niveau versus verbreding voorzieningen niveau, ‘Westvoorne werkt in mainport’ versus ‘In Westvoorne wordt voor de mainport gewerkt’, inzetten op bestaande recreanten versus inzetten op groeiende groep recreanten en nieuwe recreanten en bestaande agrarische activiteiten versus aanvullende economische dragers en andere benutting van het agrarisch areaal.

Door twee belangengroeperingen werd zware kritiek op de voorstellen geuit. Het Economisch Platform Westvoorne en de Kamer van Koophandel Rotterdam zijn teleurgesteld in de uitkomsten van het visietraject.Van  het gemeentebestuur mogen we een  meerjaren visie verwachten die ons verder brengt. Dit plan beschrijft wat we vandaag hebben. Het EPW roept de gemeente op moed te tonen alsnog met een echte toekomstvisie over de brug te  komen’, stelde voorzitter Baeten van eerstgenoemde. Westvoorne heeft volgens het platform een langetermijnvisie nodig wil het voorkomen dat anderen de regie over haar toekomst overnemen. De Vereniging Onderdak Westvoorne noemde het voorstel zelfs ‘een misgeboorte die alle kenmerken heeft van haast, onnadenkendheid en risicominachting’. ‘De scenario’s verbazen door het ontbreken van onderbouwing. De weinige getallen die er in voorkomen berusten op wensdenken’, aldus voorzitter dhr. Haagsma in de commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag.

Ook de PvdA noemde het gebrek aan onderbouwing en het gebrek aan analyses om met het document verder te kunnen. ‘In de visie wordt gefocust op de Maavlakte, maar nergens staat waarom er een toename aan werkgelegenheid en woningen is’, vond raadslid Van den Akker.  VVD en Gemeentebelangen wilden ‘Keuzes voor de toekomst’ eerst aan hun achterban en de inwoners van Westvoorne voorleggen. Op dit moment zijn er daarin volgens hen nog geen duidelijke uitgangspunten. ‘Hoe concreet moeten we in de visie moeten we worden?,’ vroeg raadslid Hartog (D66) zich echter hardop af.

Burgemeester De Jong meende juist dat het rapport op interactieve wijze tot stand is gekomen, hetgeen de raad zelf wenste. Hij gaf daarom aan van de opmerkingen van de VVD en Gemeentebelangen geschrokken te zijn. ‘Tot nu toe is er serieus mee omgegaan’. De burgemeester benadrukte dat de visie enkel een richting voor Westvoorne bepaalt, maar de uitvoering en de keuzes ten alle tijden naar toekomstige omstandigheden kunnen worden aangepast.

Hoewel een meerderheid aangaf voor scenario A te zijn, waren de politieke partijen het er over eens dat er pas over enkele weken tot maanden een besluit kan worden genomen. In september zal dan ook de toekomstvisie eerst door de raadsleden worden besproken. In een latere vergaderingen zullen zij daar daadwerkelijk over gaan stemmen. 

 

Warmte zwembad

Raadslid mevr. Jonkers (PvdA) heeft wethouder Van Lith gevraagd om een tempratuur van ongeveer 30 graden Celsius voor het nieuwe zwembad in Oostvoorne aan te houden. Deze warmte hebben groepen mensen met een specifieke handicap nodig. De wethouder heeft beloofd later op de mogelijkheden daarvoor terug te komen. 

 

Oplopend tekort: ‘bezuinigingen onontkoombaar’

Uit berekeningen is gebleken dat de gemeentelijke begroting 2010 als gevolg van bezuinigingen zonder tekort sluit. Dit lukt echter niet voor de jaren 2011 t/m 2013. Er is in het laatste jaar sprake van een oplopend tekort van 1.669.452 euro. Hierdoor zijn verdere bezuinigingen voor de gemeente onontkoombaar geworden. Uitkomsten van een organisatieonderzoek en de visie Westvoorne kunnen daarbij worden betrokken.

 

Overweldigende optocht: ‘tot kwart voor twaalf ’s avonds’

Raadslid Van Montfoort (VVD) heeft zijn beklag gedaan over de duur en de zwaarte van het geluid bij de lampionnenoptocht van Rockanje, die begin september heeft plaatsgevonden. ‘Tot kwart voor twaalf was het overweldigend’, stelde hij in de raadsvergadering. Burgemeester De Jong heeft beloofd zijn opmerkingen mee te nemen naar de evaluatiebijeenkomst met de organisatoren van evenementen in de gemeente. Tot op heden zijn er geen klachten bij hem binnengekomen.

 

‘Nieuwkomers’ gemeenteraad: ‘Gemeentebelangen weer vier zetels’

Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag heeft dhr. Heijndijk namens Gemeentebelangen Westvoorne zitting in de gemeenteraad genomen. Hij is al jarenlang lid van de commissie VROM en is voorzitter van de partij geweest. Er is een stoel vrijgekomen nadat zijn oud-fractievoorzitter en het sinds enkele maanden onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen zich heeft teruggetrokken om voor de komende verkiezingen bij de PvdA op de lijst te gaan staan.

 Met haar vertrek heeft de lokale partij, met vier zetels in de raad, eveneens recht op een extra fractieassistent. De commissie ABZ/M heeft dhr. Plantinga sinds vorige week dinsdag als lid erbij, die daar de plaats inneemt van raadslid Rehorst. Hij is tevens bestuurslid van Gemeentebelangen. Beide ‘nieuwkomers’ zijn afkomstig uit Oostvoorne.

 

Millenniumgemeente: ‘een prima initiatief’

Westvoorne wordt een Millennium Gemeente. Daarmee waren alle raadsleden het vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering overduidelijk eens. ‘Een prima initiatief’ en ‘een goed voorstel’, waren enkele door de politieke partijen gemaakte opmerkingen. De gemeente werkt nu mee om de acht in 2000 door de VN vastgestelde Millenniumdoelen, die gericht zijn op wereldwijde armoedebestrijding, te behalen.

Inmiddels zijn er in Nederland 120 gemeenten die zich bij het project hebben aangesloten. Deelnemers kiezen, gesteund door subsidies, voor een eigen invulling hiervan. Voor een extra bijdrage moet de gemeenteraad eerst akkoord gaan. Er zijn geen voorgeschreven acties. Wel zal de gemeente een actiepakket ontvangen. Daaronder bevinden zich aluminiumborden met de tekst ‘Millennium Gemeente’.

Het eerste doel in Westvoorne is de bewustwording van de bevolking met betrekking tot de problematiek en hun rol daarin. Dit moet een taak worden van een werkgroep, die o.a. komt te bestaan uit initiatiefnemer dhr. Robles, raadsleden, het college van B en W, ambtenaren en inwoners.  Ten tweede is een actieve inzet van de gemeente nodig voor een duurzaam milieu, hetgeen door bij inkoop rekening te houden met de productie en herkomst van goederen kan worden verwezenlijkt.

 

Hondenpoepbeleid: ‘hiervoor maken we een uitzondering’

Ondanks de huidige economische crisis dringen Westvoornse politici erop aan om snel één van de grootste ergernissen in de gemeente te verhelpen: hondenpoep. Het probleem kwam bij de wijkveiligheidsplannen sterk naar voren. ‘We kunnen het niet maken dat punt te laten liggen’, aldus raadslid Van Iersel (PvdA).

Hondenbezitters moeten in de toekomst gewezen worden op hun verantwoordelijkheid voor hun huisdier. Zij moeten onderkennen dat uitwerpselen overlast veroorzaken bij andere burgers. Om overlast effectiever te verminderen wil de gemeente een opruimplicht instellen voor de gehele bebouwde kom. Daarvoor dienen eigenaren opruimzakjes met zich mee te dragen en worden er langs bekende uitlaatroutes extra afvalbakken geplaatst. Er moet bovendien handhaving van het beleid komen. De onkosten kunnen worden betaald uit een verhoging van de hondenbelasting. Momenteel heeft Westvoorne een laag tarief in vergelijking met omliggende gemeenten. ‘De vervuiler betaalt’, vond de VVD bij monde van raadslid Van Montfoort. Hij merkte eveneens de overlast van paardenpoep op.

Hoewel burgemeester De Jong aangaf dat het in de top drie van ergernissen staat, stelde het college van B en W voor om vanwege de huidige financiële situatie geen gevolg te geven aan de uitvoering van het door de raad aangenomen amendement van oktober 2007 om maatregelen tegen het hondenpoepprobleem te nemen. Dit werd niet door het merendeel van de politieke partijen gesteund. ‘Voor deze zaak maken we een uitzondering’, benadrukte fractieassistent Groenwegen (CDA). Op verzoek van de commissie ABZ/M worden er binnenkort meer specificaties over de financiën gegeven.

 

Toekomstvisie: ‘het belangrijkste besluit tijdens uw raadsperiode’

Er is nog geen duidelijke keuze gemaakt omtrent een toekomstvisie voor Westvoorne. Tijdens de commissievergadering ABZ/M van afgelopen maandag gaven de meeste politieke partijen aan in principe voor scenario A te kiezen, één van de nu twee voorliggende voorstellen. Die toont nog de nodige tekortkomingen. ‘Het is eigenlijk geen A of geen 1 waarvoor we kiezen, maar een bepaalde denkrichting’, constateerde raadslid Littooij (CDA) over de  verschillende meningen in de commissie en de daaruit te maken keuzes.

De op te stellen toekomstvisie bepaalt voor de komende tien jaar de kaders waarbinnen besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. Het rapport moet rekening houden met de volgende ontwikkelingen waarmee de gemeente geconfronteerd wordt: ‘de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de krimp van de bevolking in combinatie met vergrijzing en ontgroening en de toenemende vraag naar kwaliteit in de toeristisch sector’. De visie dient daarnaast te passen binnen het landschap en de kleinschaligheid en saamhorigheid van de bevolking binnen de drie kernen, die de identiteit van de gemeente vormen. Deze moet met inachtneming van de drie ontwikkelingen versterkt worden. In een later stadium worden de gemaakte keuzes uitgewerkt in programma’s met concrete maatregelen en acties.

Gemeentebelangen Westvoorne gaf bij monde van raadslid Kraaijenbrink aan vooral het dorpse karakter te willen behouden en starterswoningen te realiseren. Het CDA zou bovenal graag zien dat de drie dorpen in 2020 nog steeds een authentiek karakter bezitten. Een zelfstandige vitale gemeente, waarin een goede balans is tussen jong en oud, en een bruisende gemeente, waarin verenigingen een cruciale rol spelen, staan bij de partij voorop. Gemeentelijke samenwerking is hetgeen dat raadslid Hartog (D66) daarentegen juist miste in de scenario’s. ‘Dat moet veel meer gestalte krijgen’, stelde hij. Daarnaast wil de coalitiepartij vooral het open en groene karakter van het landschap behouden, zoals de bevolking zelf wenst. Zowel CDA als D66 gaven aan de meeste mogelijkheden voor een definitieve visie in scenario A te zien.

Coalitiepartij PvdA koos echter voor scenario 1. Ondanks dat raadslid Van den Akker in eerste instantie beide voorstellen ‘vaag en oppervlakkig’ noemde en aan het gebrek van cijfermatige onderbouwing refereerde paste dat volgens hem beter dan het andere bij een geleidelijke groei van de gemeente. ‘Angstig en behouden’ en ‘een gedrocht van gemiddelden’, zo typeerde fractieassistent Trachsler (VVD) de scenario’s zelfs. ‘Westvoorne is een onderdeel van een metropool en dat moeten we uitbuiten’. Volgens de liberale partij heeft Westvoorne daarom een ‘scherpe, krachtige en uitdagende visie nodig’.

De twee insprekende partijen bleken vrij uiteenlopende visies te hebben. Het Economisch Platform Westvoorne heeft een dringend beroep op de gemeenteraadsleden gedaan om een duidelijke visie voor Westvoorne te ontwikkelen, dat door deze organisatie ‘het belangrijkste besluit tijdens uw raadsperiode’ werd genoemd. De gemeente moet hierin richting aangeven en de uitvoering wordt grotendeels door andere partijen gedaan.‘ Uw keuze moet bewoners, instellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en anderen uitdagen om te handelen, investeringen te doen en nieuwe initiatieven te ondernemen. De overheid heeft een doorslaggevende rol om voorwaarden te scheppen op het gebied van onder andere infrastructuur, buitenruimte en vergunningenbeleid’, meende voorzitter dhr. Baten. ‘Laat het niet zover komen dat anderen de toekomst van Westvoorne bepalen’. Het platform geeft de voorkeur aan scenario A. De Vereniging Onderdak Westvoorne vond zorg voor ouderen een essentieel punt voor de toekomst. ‘De groei van de welzijn/zorgsector is niet te stoppen. Die is voor ondernemers dus van groot economisch belang. Het genoemde scenario 1 dient derhalve een selectieve autonome ontwikkeling van die sector mogelijk te maken’, aldus voorzitter dhr. Haagsma.  

Uiteindelijk pleitte dhr. Trachsler voor het ontwikkelen van een ‘derde scenario’. Ook de andere politieke partijen gaven aan gezamenlijk, voor de meeste met als uitgangspunt scenario A, tot een goed standpunt te willen komen. Op verzoek van Gemeentebelangen zal er enige maanden bedenktijd zijn. De lokale partij gaat de toekomstvisie Westvoorne eerst eind november aan de leden voorleggen.